Her kan du læse Bilag 153. 57. sider foreløbig processkrift 3. fra 28-10-2019 hvilket Lund Elmer Sandager og Jyske Bank ikke kunne forstå, og krævede at det blev fremlagt af en advokat, her blev genfremlagt 04-05-2020. som bilag 169. i sagen mod Jyske bank for brug af svig og dokumentfalsk.

Foreløbig Afsluttende Processkrift.                              Bilag 153.

Retten i Viborg

Klostermarken 10

8800 Viborg

 1.                  oktober 2019

Sags nr. BS-402/2015-VIB

”tidl. BS 1-698/2015”

 

Storbjerg Erhverv ApS

Cvr. Nr. 27374476

 1. Søvej 5.

3100 Hornbæk

 

(PT uden Advokat.)

Beder om 4 ugers frist til flere påstandsdokumenter, mens vi er ved at finde en ny advokat.

Frem til ny advokat tiltræder, bedes kontakt foregå til Carsten og Anne-Marie Skaarup

Mail. **********

Telefon +45 22227713

Søvej 5. 3100 Hornbæk

 

 

Mod Jyske Bank A/S

Cvr. 17616617

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

 

Advokater. Philip Bauch & Kristian Ambjørn Buss-Nielsen

 

Afsluttende Processkrift.

Er lavet af Carsten Storbjerg for Storbjerg Erhverv ApS, efter Dan Terkildsen 23-10 har meddelt at vi har fået frist, til et afsluttende processkrift til 30 oktober 2019.

 

Vi beder om 4 ugers frist, til at få ny advokat sat på sagen, der skal fremlægge vores påstande som advokat, da sagsøger ikke er selv er advokater, og stadig ønsker at få advokat bistand.

 

Indledning.

Sagsøger bad i 2016. Rødstenens advokater om at få sagen sat på pause, dette efter opdagelsen af at bestyrelsesmedlem Philip Baruch 10. september 2015. har fremlagt flere urigtige / falske oplysninger overfor retten.

Sagsøger har herefter selv lavet en gennemgående efterforskning, hvilket har været yderst besværligt gjort, eftersom Jyske bank koncernen og deres advokater, har tilbageholdt flere oplysninger, og nægtet at give sagsøger oplysninger, eller svare sagsøger på nogle spørgsmål.

 

Hvis det var lykkes sagsøger at få svar fra den samlede koncernledelse i Jyske bank A/S.                              Kunne det have belyst, om der blot var tale om en enkelt lille fejl, eller om der er tale om bevidste handlinger, som grov svigagtighed, hvilket jyske Banks A/S, helt op i bestyrelsen dækker over, og som koncernledelsen mindst siden maj 2016, har været bevidst om sker, og derefter i forening er blevet direkte medvirkende til fortsættes.

 

Sagsøgeres tidligere advokat Lundgrens har undladt at fremlægge klientens påstande om Svig, og Falsk, på trods af meget klare instrukser herom.

Sagsøger er derfor nødsaget til selv at fremlægge deres påstande for retten, bedst muligt.    

Sagsøger er klarover at jyske bank, har ansat mange dygtige advokater, til at hjælpe Jyske bank, og derfor har sagsøger forsøgt nu 2 gange at få advokat bistand, og at hjælp til at fremlægge sagsøgers påstande, som sagsøger nu selv må fremlægge mod jyske bank A/S.

Sagsøger mistænker Jyske Bank, der har givet Lundgrens advokater, en stører million opgave, med at skulle rådgive Jyske bank i forbindelse med salg, af 6 ejendommen, for omkring 600.000.000 kr. mod at Lundgrens til gengæld ikke fremlægger sagsøgers påstande, mod Jyske Bank for svig og falsk, alene mistanken om returkommission, mellem Jyske Bank og Lundgrens for ikke at fremlægge sagsøgers påstande, gør at sagsøger har fyret Lundgrens, og selv må lave afsluttende processkrift.

Dan Terkildsen Lundgrens er klar over, sagsøgers konspirationsteorier, og mener ikke det har noget på sig, og oplyser at Lundgrens godt kan være advokat, og samtidig arbejde for Jyske Bank.

Sagsøger påstår overordnet at jyske bank udsætter Storbjerg erhverv for endog grov udnyttelse og groft svig.

 

Når Sagsøger påstår at Jyske Bank A/S 16-07-2008 selv har lavet Bilag 1. og påstår denne er en Falsk renteswap, på 4.328.000 kr. med en rente på 5,32 % til et påstået optaget underlæggende lån, stort 4.328.000 kr. i Nykredit. Bilag 29.A som i øvrigt slet ikke findes, se Bilag 30. 18-10-2016

Men som Jyske bank ved Bilag D. har påstået omlagt ”en ukendt dato” til et lån på 4.300.000 kr. som er det lån, sagsøger tilbydes 06-05-2008 ved Bilag AG. sagsøger vælger 03-07-2009 at hjemtage lånet Bilag AH. i Nykredit, lån stort 4.300.000 kr. og til en rente på 2,4987 %

 

Jyske Bank er bevidst omkring at Nykredit, har pant i grunden, Bybjergvej, som jyske bank kræver solgt, eftersom jyske bank selv har anmeldt Nykredit 1 prioritet, ved pantebrev Bilag 73. Jyske bank hæver tinglysnings gebyr herfor Bilag 54. 20-05-2009

 

Når sagsøge påstår groft svig, hvilket i sig selv er grove anklager, og skal naturligvis bevises.

Sagsøger påstår at jyske bank ved krav, om salg af byggegrund Bybjergvej 43. hvilket er sket efter mundtlige krav, og ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. jyske bank ved at provenuet ved et salg af grunden, vil gå til nedbringelsen af lånet 4.300.000 kr. Bilag AH. i Nykredit.

Jyske bank som er sagsøgers bank presser vedvarende på, for at få grunden solgt, sagsøger der er meget syg efter en hjerneblødning, kan ikke så meget selv, hvorfor køber Helsingør Kommune ved Jeppe Buhl Rasmussen 18-03-2012. Bilag 138. tilbyder at hjælpe med skødeskrivning, hvilket iøvrigt sker med skødet 02-05-2012 Bilag 72. der her en overtagelses dato 01-07-2012.

 

Køber af grunden Bilag 159. Helsingør Kommune, vil 01-08-2013 gerne overfører provenuet til Jyske Bank. Bilag 139. er en godkendt udstykning, og Bilag 71. er en følge af kravet Bilag 63 & 64.

Jyske Bank, ved Birgit bush Thuesen afviser dog at modtage provenuet, og hentyder 28-08-2013 i Bilag 140. at det er sagsøger selv, som har valgt at sælge grunden, og realt selv må finde ud af det.

 

Birgit Bush Thuesen skriver ligeledes i Bilag E. side 1. 07-01-2014                                                          At Jyske bank ikke aktivt har medvirket til salg af grunden, og at jyske bank ”ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.” og at jyske bank kun har opfordrede sagsøger til at sælge grunden, og sagsøger derfor selv skal kontakte Nykredit, sagsøger der alleræde flere gange tidligere har skrevet til Nykredit, får først Nykredit til at hjælpe med at modtage provenuet, for salg af grunden i slutningen af november 2015. hvorefter provenuet Bilag 78. overføres til Nykredit 16-12-2015.

Jyske Bank Birgit Bush Thuesen skriver 18-11-2015 Bilag 75. Side 5. at jyske bank ikke har noget ansvar, i forbindelse med manglende afregning af provenuet, og jyske bank i øvrigt ikke var forpligtet til at hjælpe med dette.

Nykredit skriver 24-11-2015 Bilag 75. side 8.  at Jyske bank ikke vil oprette en deponerings konto. Hvilket sagsøger skriver til Birgit Bush Thuesen, Jyske Bank 19-12-2015 Bilag 77. og som jyske bank ikke efterfølgende har benægtet.

 

Nykredit Michael Pedersen skriver ligeledes 06-01-2016 Bilag 76. og gør sagsøger opmærksom på, at Nykredit kun rent undtagelsesvis, har stillet en deponerings konto til rådighed, hvilket reelt er noget din egen bank ”jyske bank” normalt skal klare, det lykkes derfor først for Køber af grunden, som blev overtaget 01-07-2012 Bilag 72. at kunne overføre provenuet, 1.323.000 kr. Bilag 87. 16-12-2015.

 

Sagsøger påstår det er tale om udnyttelse og grov svigagtighed, og at jyske bank A/S hermed ved Bilag 1. i en periode 01-07-2012 og frem til 16-12-2015. over en periode på 1.263 dage har hævet 253.456,35 kr. i renter, og dette er sket ved tvang, hvorved Jyske bank har optrådt uredeligt.

Uanset om Bilag 1. er falsk, eller er lavet ved svigagtigt, findes der flere forhold af svigagtig optrædende.

 

Uagtet jyske bank over for retten, har påstået sagsøger har et underlæggende, og omlagt lån, for en swap Bilag 1. frem til 05-11-2018 hvor Jyske Bank ændrer forklaring, til at swappen Bilag 1. nu er lavet for et overlæggende lån, dette ændre ikke ved sagsøgers svig påstande mod jyske bank.

 

Når Jyske bank kræver det påstået underlæggende lån, for swappen Bilag 1. tvangs afdraget med 1.323.000 kr. Bilag 157. (1.323.098,85. kr.) uden at lade renteswappen følge nedbringelsen, på det lån jyske bank påstår, at banken bytter renter med, har jyske bank sikkert sig en uberettiget vinding, hvilket samtidig bliver et afgørende formuetab for sagsøger.

Jyske Bank udsætter dermed deres kunde, ”sagsøger” for et meget groft svigforhold, hvilket jyske banks bestyrelse direkte i forening er medvirkende til fortsættes.

Sagsøger anmoder retten vurdér ud fra bevismaterialer Bilag.

Om der fremlagt bevis for, at det er Jyske bank som har krævet byggegrund Bybjergvej solgt.                             Og om Jyske Bank har nægtet at modtage provenuet.                                                                                Og om jyske Bank derfor er i ond tro, da jyske bank nægter at lade, swappen Bilag 1. nedsætte, tilsvarende som lånet Bilag AH. bliver afdraget, hvilket ses på hjælpe Bilag 110.

Og om Jyske bank, gør sig skyldig i grov udnyttelse, og forsømmelse af redelig bankforretning.

Jyske bank har udover Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. mundtligt krævet, sagsøger skulle sælge grunden Bybjergvej, som Nykredit havde pant i, eksempel vis, på et indkaldt møde i jyske bank hvor Peter Sørensen var med som støtte ”grundet sagsøgers svære sygdom, og ikke huske så godt” på mødet siger Casper Dam Olsen, at bliver grunden ikke solgt, vil banken kræve en salgsfuldmagt.

 

Sagsøger har siden 2016 da Rødstenen advokater, blev anmodet om at fremlægge ovenstående påstand, på samme måde er Lundgrens også gentagende anmodet om at fremlægge påstanden.

 

Sagsøger påstår at Jyske Bank selv hvis Bilag 1. ikke skulle være falsk.

At jyske bank A/S udsætter Storbjerg Erhverv ApS for grov udnyttelse og tvang, at have udnyttet en vildfarelse af sagsøger, der ikke viste at Jyske bank usandt og uærligt har givet sagsøger falske og urigtige oplysninger, for bagefter ved svigagtighed har sikkert, sig en uberettiget vinding og samtidig påført sagsøger et afgørende formuetab.

 

Sagsøger påstår at jyske bank A/S på denne måde har sikrede sig en uberettiget vinding på ved tvangsnedbringelse, på 1.323.000 kr. uden at lade renteswappen Bilag 1. følge med ned, og er direkte medvirkende til at sagsøger, alene i dette forhold får et formuetab på 506.299,05 kr.

Samlede tab. opgjort punkt 19 til 35. nederst.

 1. Opgjort for perioden 01-07-2012 og frem til 16-12-2015. 263 dage 253.456,35 kr. i renter
 2. Opgjort for perioden 17-12-2015 og frem til 28-06-2019. 1.299 dage 252.842,70 kr. i renter

 

Sagsøgers påstand er at jyske bank, har krævet Bilag AH. lånet på 4.300.000 kr. nedbragt ved salg af sagsøgers byggegrund, og i ond tro har nægtet at indrømme at modtage provenuet, hvorved Jyske Bank kunne udnytte at hæve renter ved Bilag 1. frem til 16-12-2015 punkt 1. at Jyske Bank også efterfølgende tvangsnedbringelsen, er fortsat med at hæver renter af det tvangsnedbragt beløb Punkt 2. uden at have nedbragt hovedstolen på Rentesikringen swappen Bilag 1. bør være skærpende omstændigheder, efter som sagsøger der er i et afhængigheds med jyske bank, hvilket jyske bank udnytter.

 

Påstand 1.

Bilag 108. Swappen er falsk. tab er 28-06-2019 foreløbig opgjort til                            1.648.946,08 kr.                                            

                  Pr. 30-08-2019 opgjorte proces renter                                                                      651.125 kr.

Bilag 107 Til påstand 1. hører. et Urealiseret tab, som er opgjort pr. 19-08-2019        826.834,32 kr.

Et salg af ejendommen der er udbudt til salg Bilag 125. vil realisere et tab som opgjort Bilag 107.

Det er ikke lykkes på nogle som helst måde at komme i dialog med Jyske Bank, på trods af mange provokationer, og opfordringer da sagsøgte Jyske Bank A/S ved ledelsen, som er de øverste ansvarlige, for den af sagsøger påstået fortsatte svigagtighed, på alle henvendelser nægter dialog.

 

Sagsøger har direkte skrevet til Sagsøgte Jyske bank A/S for at oplyse den samlede bestyrelsen, og CEO ordstyrende Formand Anders Dam at sagsøger mener at være udsat for et kæmpe bedrageri.

Hvilket eksempelvis er skrevet Bilag 79. 19-05-2016, først skrevet til Advokat Morten Ulrik Gade, som anmodes at sende mail til Ordstyrende formand Anders Dam. Bilag 80. er 19-05-2016 sendt til direktionen,

Sagsøger der er vildledt til at tro sagsøger har lånt 4.328.000 kr. og rentebytter lånet med jyske bank, hvilket Jyske bank påstår Bilag 29 A . når sagsøger igen 25-05-2016 skriver til Morten Ulrik Gade, lund Elmer Sandager advokater, Philip Baruch til bestyrelsen, er det udelukket for at finde ud af om sagsøger har lavet 2 swaps, rente sikringer, til det lån på 4.328.000 kr. som jyske bank har påstået optaget.

 

Sagsøger tror at Jyske bank har talt usandt, ”og direkte har løjet over for sagsøger”

 

Når bestyrelsen vil ikke svare bankens kunde, og vælger 28-06-2016 at hæve 87.754,03 kr. ved Bilag 108. fra sagsøger, er det sagsøgers opfattelse at jyske banks direktion og advokater, må have undersøge sagsøgers påstande, og om sagsøger 16-07-2008 har lave en aftale om at bytte renter af et lån på 4.328.000, og der fandtes et sådanne lån, og om det efterfølgende er omlagt.

Sagsøger påstår at Jyske Bank er i Ond Tro, at selv koncernledelsen har været i Ond Tro mindst siden 19-05-2016, ved at fastkolde sagens Bilag 1.

 

Sagsøger forsøger gentagende at få Jyske Banks Bestyrelse, til at indrømme at Jyske bank A/S udsætter sagsøger for svig, og anmoder gentagende ledelsen at lade være med det, sagsøger bruger dog ord som bedrageri og dokumentfalsk over for jyske banks bestyrelse, sagsøger er oplyst at det hedder svig og falsk i civilretten.

 

Sagsøger har lavet Bilag 164. 02-09-2019 som er et kort resume af sagsøgers påstande, som samtidig er en vidneforklaring, i dette processkrift vil sagsøger forsøge at uddybe påstande.

 

 

 

Sagsøger har eks. ved brev. 07-08-2018 Bilag 86. & 22-08-2018 Bilag 87. & 19-09-2018 Bilag 88.

Forslået, den samlede bestyrelse, at de medlemmer der måtte give sagsøger ret, kunne blive fritaget for ansvar, såfremt nogle love eller regler er blevet overtrådt.

Det enkelte bestyrelsesmedlem kunne således trække sig fra bestyrelsen, sagsøger har ligeledes forslået at de medlemmer, der ikke ville være med, til at Jyske Bank A/S udsætter sagsøger svig og falsk, kunne indrømme og underskrive

At Jyske Bank A/S i perioden 1. januar 2009 og frem til 29. juni 2018, uberettiget t har hævet 1.495.730 kr. Bilag 87. side 3. 22-08-2018

(sagsøger mener Jyske Bank uberettiget har startet en rente swap Bilag 1. 30. december 2008 uden der var noget lån.)

 

Den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S ved.

Anders Dam, Sven Buhrkall, Kurt Bligaard Pedersen, Niels Erik Jakobsen, Rina Asmussen, Per Skovhus, Philip Baruch, Peter Schleidt, Jens A. Borup, Keld Norup, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang.

Sagsøger er af den overbevisning, at det Faktum som at Jyske Bank i perioden marts til juni 2018 har indgået en eller anden form aftale, med Lundgrens, der samtidige var sagsøgers advokat, Lundgrens fik sagsøgers sag overbragt 05-02-2018

Sagsøger mener dette million sammen arbejde mellem Lundgrens og Jyske Bank, er grunden til at Lundgrens ikke har fremlagt sagsøgers påstande, mod jyske bank for svig, sagsøger kan ikke finde andre forklaringer, på at sagsøgers advokat Lundgrens, direkte mod instruks, undlader at fremlægge sagsøgers påstande for retten.

 

Sagsøger påstår at Jyske Banks bestyrelse, der sammen har valg, ikke at have dialog sagsøger, ej heller har ønsket at modtage rettens tilbud om retsmægling.

På samme måde som Jyske Banks ledelse valgte at afstå tilbuddet i Bilag 87 & 88. hvor Sagsøger beder bestyrelsen indrømme at jyske bank A/S udsætter sagsøger for svig, i stedet for i forening at besvige Storbjerg Erhverv ApS.

 

Sagen omhandler overordnet, om Jyske bank lyver, og optræder uhæderligt, og udsætter kunde for Svig, og på den måde driver en uredelig bankvirksomhed.

Sagsøger ønsker at retten, undersøger hvorfor Lundgrens ikke har fremlagt nogle af sagsøgers her fremlagte påstande, som sagsøger også selv forsøgte at fremlægge 28 og 29 december 2018, ved fremlagte Bilag 28-101 som sagsøger først 28-08-2019 finder ud af, ikke er blevet fremlagt.

 

Sagsøger påstår at Jyske bank ved advokat har fremlagt falske beviser overfor retten.

Sagsøger der i 2016 har fundet flere beviser for, at Jyske Bank og deres advokater, Lund Elmer Sandager, overfor retten og flere gange har talt usandt, ved at usandt at fremlægge usande oplysninger, og fremlægge rettede bilag efter disse var underskrevet, uden at oplysning rigtige dato, og dermed afgive retten forkerte oplysninger, i fremlagte de bilag overfor retten.

 

Når Sagsøger her selv må fremlægge påstand om, at Jyske Bank, ved bankens advokat har løjet ”talt usandt” overfor retten, ved at afgivet usande oplysninger i retsforhold, og har bortskaffet aftalebilag / juridiske dokumenter, manipuleret med aftalebilag. og dette med påstand om er sket med hensigt, for at ville skuffe i retsforhold, bliver det naturligvis nogle alvorlige anklager.

 

Sagsøger forstår derfor ikke, at sagsøgers tidligere advokater fra Rødstenen og Lundgrens, som blev ansat til at fremlægge sagsøgers påstande og beviser, ikke har fremlagt de af sagsøgers påstande over for retten, som sagsøgers advokater gentagende gange, er blevet anmodet at fremlægge

Altså med mindre at sagsøgers advokater Rødstenen og Lundgrens har lavet et sammen arbejde med jyske bank, om ikke at fremlægge nogle af sagsøgers påstande, som her fremlægges.

Sagsøger ved ikke om der har været givet nogle modydelser, for at sagsøgers påstande og beviser har været tilbageholdt over for retten, dog er det et faktum, at Lundgrens få måneder efter Lundgrens tiltrådte som sagsøgers advokat, har indgået en million aftale med Jyske bank A/S

 

Sagsøger fremlægger her lidt af hvad, Storbjerg siden 2016 af anmodet tidligere advokater om at fremlægge, og som sagsøger anmoder den nye advokat fremlægge, processuelt rigtigt. 

I et påstandsdokument  

 

Dette afsluttende processkrift. er sandsynligvis fremlagt med mange formuleringsfejl og skrivefejl, da sagsøger ikke har de store dansk kundskaber, sagsøger beder retten om forståelse, anmoder retten hjælpe sagsøger, til at sagsøgers påstande bliver fremlagt.

Når Lundgrens advokater har ikke fremlagt sagsøgers påstande, hvilket og er grunden til Storbjerg Erhverv må have en ny advokat på sagen, vil sagsøger beklage over for retten

Og undskylder for at det er sagsøger som der bare er elektriker, der selv må fremlægge, så alvorlige påstande mod Danmarks andenstørste Bank for at lave svig og falsk.

Med at det altså er nødvendigt, at få fremlagt sagsøgers påstande, når de seneste advokater i Rødstenen og Lundgrens direkte har modarbejdet, at fremlægge sagsøgers påstande, må vi jo gøre det så godt vi selv kan.

 

De mange breve til Jyske Bank, der er fremlagt er også ment som opråb til dialog, da sagsøger er frustreret over de ingen svar, eller hjælp får, sagsøger fremlægger et hjælpebilag, således de i breve for perioden 28-12-2018 til 28-2019 nævnte bilags nummer 28-101 kan spores, eftersom disse ikke af vores advokat er blevet fremlagt, og sagsøger først bliver bekendt med 28 august.

 

 

Sagsøgers påstande fortsat

Sagsøger påstår, at Lund Elmer Sandager advokater, er helt bevidste om, at de overfor retten, har fremlagt flere usandheder, og fremlagt bilag uden at oplyse rette sammenhæng.

 

Sagsøger påstår ligeledes, at den samlede koncernledelse i Jyske Bank, deriblandt ordstyrende formand Anders Christian Dam er vidne om, og mindst siden maj 2016 Bilag 79. 80. 81. har haft vidne om, at sagsøger ikke har optaget noget underlæggende lån, 4.328.000 kr. for nogle renteswap på 4.328.000 kr. samt at sagsøger ikke har lavet nogle aftaler om sagens Bilag 1.

Hvilket Jyske Bank, koncernledelsen, og Lund Elmer Sandager har afvist at bekræfte, sagsøger får først 18-10-2016 ved Bilag 30. vished og bevis for, at Sagsøger ikke har noget underlæggende lån, for nogle renteswap.

Hvilket Jyske bank koncernen kontinuerligt har fastholdt, at Jyske bank gentagende har ændret forklaring i retsforhold, ændre ikke ved det forhold at Jyske bank svigagtigt, løbende har afgivet urigtige oplysninger, hvorfor aftalelovens § 30 finder anvendelse.

 

”§ 30. En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

 

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.”

 

 

 

 

 

 

Anders Dam og Philip Baruch indkaldes som vidner, for at få belyst i hvilket omfang koncernledelsen har haft kendskab til sagsøgers svig og falsk påstande, og i hvilket omfang ledelsen har medvirket, til at sagsøger stadig påstår at blive udsat for svig, svigagtig optræden.

 

Der er ikke indtrådt forældelse, da de mange forhold af svig, først kan konstateres og bekræftes ved Bilag 30. 18-10-2016

 

Sagsøger har ligeledes løbende anmodet Jyske Bank om at holde op med at lave svig, og oplyst at sagen mod jyske bank indeholder flere påstande efter retsplejelovens § 358.    

 

Sagsøger ønsker at fremlægge bevis for at jyske Bank uhæderligt, har tilbageholdt oplysninger over for sagsøger, om at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 30.

 

Sagsøger påstår at koncernledelsen i Jyske Bank A/S er en direkte årsag til at sagsøger, ikke af Jyske Bank kan få oplyst om Jyske bank 19. februar. 2010 Bilag 29.A og 9. januar 2012. Bilag D. har oplyst sandheden, om at Sagsøger har optaget og omlagt et bagvedlæggende lån, for den swap Bilag 1. som sagsøger påstår er falsk.

 

Sagsøger påstår det er svigagtigt, at Jyske bank 5 november 2018 ændrede forklaring, til at nu har sagsøger aftalt 10-07-2008 og lavet en rentesikring, som skulle vare godkendt 16-07-2008 for et byggeprojekt, der ikke findes, og først fremlægges april 2009, hvilket jyske bank Koncernen ved er usandt, Jyske bank påstår sagsøger ikke har tab, hvilket er usandt, sagsøger påstår at have et betydeligt tab, og at det er et tab der er retsstridigt fremkaldt, og som er blevet til en uberettiget vinding for Jyske Bank A/S

 

Når Jyske bank 5. november 2018 har ændret forklaring, til at rentesikringen Bilag 1. fra 16-07-2008 på 4.328.000 kr. ikke længer er for projekt 1. hvortil tilbuddet Bilag Y. på de 4.328.000 kr.    er givet efter Budgettet Bilag 39. på 4.334.765 kr.

Selv om jyske bank igen ændre forklaring, og nu påstår at Swappen Bilag 1. fra 16-07-2008 er lavet for det nye projekt 2. som sagsøger i april 2009 efter budgettet Bilag 47. på 4.230.404,08 kr. har anmodet Nicolai Hansen om et tilbud på, inden sagsøger 06-05-2009 modtaget Bilag AG. tilbuddet på 4.300.000 kr. Sagsøger fastholder at der ikke har været nogle dialoger, om sagsøger måtte ønskede eller interesser om at få tilbudt, en ny renteswap til dette tilbud.

 

Sagsøger påstår at Jyske Bank optræder alleræde uredeligt 30-12-2008 ved at have startet en renteswap ved Bilag 1.

Og er i ond tro, da jyske bank ved Nicolai Hansen er helt bevidst om, at sagsøger har kasseret projektet, og tilbuddet Bilag Y. er udgået 20-11-2008, at jyske bank efterfølgende ikke vil erkende at have optrådt uhæderligt, ved at lade en renteswap, som jyske bank selv 16-07-2008 har lavet, starter 30-12-2008 og lader den fortsætte

Også efter Nykredit 06-05-2009 fremsender Jyske Bank, det nye tilbud på projekt 2. Bilag AG. tilbuddet der er stilet til Jyske bank, I. L Tvedesvej 7. 3000 Helsingør bliver tilbudt med en rente på 2.9457 % således 2.37 % mindre end den tilbudte swap Bilag 1.for det tidligere tilbud. Bilag Y.

 

Jyske bank oplyses desuden i det fremsendte tilbud Bilag AG. 6. maj 2009 på side 4/6 at det tidligere Tilbud Bilag Y. og Pantebrev Bilag AC. er hermed bortfaldet.

 • 11.Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred sin beføjelse.

Stk. 2. Er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, og har fuldmægtigen ved foretagelsen af retshandelen overskredet sin beføjelse, er retshandelen ikke bindende for fuldmagtsgiveren, selv om tredjemand var i god tro.

 • 30.En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

 • 31.Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der således er udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et sådant forhold som omtalt i stk. 1 og den, til hvem viljeserklæringen er afgivet, indså eller burde indse dette.

 • 36.En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler.

Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 tages hensyn til forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne omstændigheder.

 

Sagsøger påstå at Jyske Bank, ved deres ansatte og advokater som Lund Elmer Sandager, både overfor sagsøge, og overfor sagsøgers advokater ved Søren Nav, Thomas Schioldan Sørensen, og Peter Sørensen, har vildledt for at komplicere sagen, ved at afgive urigtige oplysninger.

Sagsøger påstår at Jyske Bank fra sagens start i Pengeinstitutankenævnet 2013. har fremlagt urigtige oplysninger, som påstanden om at sagsøger her et underlæggende lån, til en rente swap.

 

 

 

Hvorfor sagsøger igen skal have ny advokat, skyldes alene at Lundgrens anses som inhabil.

Lundgrens fik til opgave at fremlægge sagsøgers påstande, mod Jyske Bank og koncernledelsen Hvilet Lundgrens har været ansat til, i perioden 5. februar 2018 til nu, Lundgrens har kunne løfte opgaven, hvilket stiller et stort spørgsmål, om Lundgrens illoyalt har arbejdet for Jyske Bank interesser, hvilket har været til skade for sagsøger.

 

Det er et faktum at Lundgrens har indgået et million, sammenarbejde med Jyske Bank A/S koncernen, og det er et faktum dette sammenarbejde er startet kort efter Lundgrens, påtog sig at være advokat for sagsøger, og skulle fremfører Storbjerg Erhvervs ApS påstande mod Jyske Bank for Svig og falsk.

 

I så fald Lundgrens sammen arbejde med Jyske bank

Er grunden til at sagsøger ikke har fået fremlagt deres påstande, mod Jyske bank, skal dette medtages i sagen mod jyske bank  

 

Sagsøger har ikke selv mulig for at undersøge, om Lundgrens Sammen arbejde med Jyske bank har skadet sagsøgers sag.

 

Sagsøger anmoder derfor retten i forbindelse med at sagsøger, skal have ny advokat, at undersøge, i hvilket omfang sammenarbejdet mellem Jyske Bank A/S og Lundgrens advokatpartnerselskab, har påvirket Lundgrens arbejde for sagsøger mod Jyske bank A/S  

 

Sagsøger fik mistanke, om at Lundgrens advokater arbejder for sagsøgte Jyske Bank A/S           Efter Dan Terkildsen 13-08-2019 oplyser han ikke kan afvise, at der er nogle advokater hos Lundgrens, som arbejder for sagsøgte Jyske Bank, og siger det er jo et stort kontor.

 

Dan Terkildsen siger også, at ”Han” Lundgrens ikke vil bruge ordet svig, da det er i mod god advokat skik at bruge.

 

Dette stemmer ikke overens med stævning af 18. juni 2015. side 16. 17. 18. 19.                                        Det gøres overordnet gældende efter aftaleloves § 30. 31. 36. om ugyldighed, grundet Svig.

 

Sagsøger påstår nu flere forhold af Svig og Falsk, sagsøger der ved stævningen 2015, ikke ved, at sagsøgte Jyske Bank, har bruget svig og falsk, som sagsøger ønsker at fremlægge bevis for, hvilket vi selv må redegøre for, her i dette foreløbige afsluttende processkrift.

Også indeholdende den forklaring på bilag som Jyske bank efterlyser, og hvilken relevans de har.

Da sagsøger 20. september 2019. finder bevis for at Lundgrens, et tidspunkt før 21. juni 2018. Altså efter Lundgrens advokater 5. februar 2018. fik overbragt sagen, med beviser mod jyske bank A/S indeholdende flere forhold af svig, og der er også udøvet falsk.

 

Når Jyske Bank efterfølgende Lundgrens, er indtrådt som sagsøgers advokat, så vælger også at kontakte Lundgrens advokater, for at tilbyde Lundgrens arbejde for sagsøgte, ”Jyske Bank” omkring rådgivning til Jyske Bank, med et salg for over ½ milliard kroner.

Da Lundgrens advokater, så valgte at arbejde for Jyske bank, omkring dette salg a` 600 millioner kroner. Kan Lundgrens advokater naturligvis ikke også, optræde som sagsøgers advokat, i en sag der handler om, så alvorlige påstande, som at Jyske Bank og deres advokater har fremlagt usandheder, og har talt usandt overfor retten.

Sagsøgte Jyske bank ”koncernledelsen” er bevidst omkring, at Lundgrens advokater, har overtaget sagen mod jyske bank.

Sagsøgte Jyske banks ”koncernledelsen” er også bekendt med at sagsøger påstår, at sagsøgte har brugte svig og falsk.

Hvilket svig og falsk sagsøger har bet Lundgrens, fremlægge juridisk korrekt for retten.

 

Da sagsøgte Jyske Bank, vælger at kontakte Lundgrens advokater, som er sagsøgers advokat, og når sagsøgte ”jyske Bank” herefter laver en aftale med Lundgrens, ”uden sagsøgeres viden” om at give Jyske bank rådgivning, i forbindelse med ejendomssalg for ca. 600.000 millioner kroner, mener sagsøger, at sagsøgers advokat er blevet inhabil.

Der er dybt bekymrende at Jyske Bank A/S overhoved forslår, Lundgrens hvor sagsøgers advokat er partner, et indgå et million sammenarbejde, med Jyske bank koncernens koncernledelse.

 

Sagsøger finder det sandsynligt at når Lundgrens, har indgået et million sammenarbejde med Jyske Bank, og herefter har fået betydelige, økonomiske interesser med jyske bank, hvilket har været til skade for sagsøgers retssikkerhed, og som må være grunden til at sagsøgers advokat, har modarbejdet sagsøger, og ikke fremlagt nogle af sagsøgers påstande for retten.

 

Sagsøger der har stillet spørgsmål til Dan Terkildsen, om Lundgrens arbejder for jyske bank, og hvis ja, hvor længe dette sammenarbejde har foregået.

Lundgrens ”Dan” besvarede ikke sagsøgers spørgsmål, om Lundgrens advokater, har arbejde for jyske bank

Sagsøger Storbjerg Erhverv fyrer derfor Lundgrens, for at have optrådt illoyalt, og være inhabile, samt at være opdaget i at have talt usandt overfor sagsøger, og direkte har modarbejdet sagsøgers påstande, samt tilbageholdt sagsøgers beviser overfor retten.

Hvilket i øvrigt var grunden til at sagsøger, selv forsøgte at fremlægge beviser og påstande den 28 og 29 december 2018, ved de bilag 28-101, der er henvist til i div. breve, men retten 8. januar 2019 har skrevet til Lundgrens, at retten vil se bort fra.

 

Storbjerg Erhverv påstår, at jyske bank har udsat sagsøger for groft svig, og at sagsøgte har brugt falsk, samt at sagsøgtes advokat, flere steder i sagen har skrevet usandt over for retten, sagsøger meddelte 3 og 25 januar 2018, at sagsøger søgte en advokat til at fremlægge disse påstande.

 

Efter Sagsøger har fyret Lundgrens advokater, har sagsøger fået kopi af Processkrift B. og C.               samt Processkrift 2. som sagsøgeres advokat ikke har delt med deres klient Storbjerg erhverv ApS.

 

Lundgrens advokater har 22 marts bekræftet telefonisk, at de af sagsøger fremlagte Bilag 28 til 101. fra 28 & 29 december 2018, var fremlagt.

 

Lundgrens har ligeledes 22. marts 2019. skrevet at Lundgrens, har meddelt retten at samtlige bilag medtages.

I Processkrift C. står der dog, at Lundgrens har fremlagt Bilag 28-104 uden Bilagsliste, eller Påstande eller anbringer.

De af Lundgrens nu fremlagte Bilag 28 til 104, er ikke samme Bilag 28-101, som Lundgrens 22. marts 2019 bekræfter overfor sagsøger er fremlagt, hvorfor flere fremlagte Bilag af breve til Jyske Bank koncernen efter 28-12-2018, frem til 28-08-2019 har påført urigtige bilags nummer.

 

Sagsøger indsætter den manglende Bilags liste forklaring nederst, for de af Lundgrens fremlagte Bilag 28-104 fra 9 august 2019.

 

 

 

Sagsøger ønsker en ny advokat, til at redegøre nærmer for disse bilag, og sagsøgers påstande.

Supplerende bemærkninger.

 

Påstand og Forklaring for retten.

Sagsøgeres påstande forklares delvist her, som de er også er forklaret i Bilag 164. af 02-09-2019 ”tidligere Bilag 100 & 101 fra 28 & 29 december 2018.”

 

Sagsøger påstår Bilag 1. er Falsk.                                                                                                                   Et klare overblik over forhold påstande gennemgås punktvis, længer ned i dette processkrift.   

 1. Sagsøger påstår at det er Jyske Bank selv, som har lavet rentebytte Bilag 1. 16-07-2008 en rente swap W015785. kun for tilbud Bilag Y. hvilket er sket uden aftale med sagsøger.

 

 1. Sagsøger påstår at Jyske Bank, 10. september 2015. har vildledt retten, og sagsøger til at tro, Bilag 1. var den swap W015785. der var godkendt 15-07-2008, men først sendt 16-07-2008, og kun gældende for tilbud Bilag Y.

 

 1. Sagsøger påstår at Jyske Bank, har ønsket at dække over Bilag E. side 4 & side 5. er den Swap W015776. Sagsøger har aftalt og godkendt 15-07-2008, såfremt sagsøger ville hjemtage tilbuddet Bilag Y. ved at skjule faktum over for sagsøger, og ikke mindst overfor retten.

 

 1. Sagsøger påstår Jyske bank, har talt usandt overfor retten, 2 februar 2016, når jyske bank ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen har forklaret, at Bilag E. side 4 & side 5. fra 15-07-2008 nu er blevet erstattet 16-07-2008 Bilag 1. når faktum er at, Bilag E. side 4 & side 5 Swap W015776 først lukkes 167 dage efter 30-12-2008, ved Bilag 28. side 2. Jyske Bank forsøger således at skjule, at der er tale om en ny swap, og den er lavet uden aftale, således der i perioden 16-07-2008 og frem til 30-12-2008 findes svappen W015776 som er aftalt 15-07-2008. og swappen fra 16-07-2008 nr. W015785. som ikke er aftalt, og i øvrigt har Jyske bank kun 11-07-2008 lavet en realisationskonto Bilag B. for W015776

 

 1. Sagsøger påstår at Jyske Bank, har bortskaffet 2 aftale bilag, henholdsvis Bilag E. side 4 & side 5 og Bilag 28. side 2 som er den aftalte swap W015776 som Storbjerg Erhverv har aftalt med Jyske bank, for tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008. Begge bilag er blevet fjernet på årsopgørelsen 31-12-2008 Bilag O. Og i retsforholdet, har Jyske bank forsøgt at skjule det faktum, ved flere gange at skrive usandt over for retten.

 

 1. Sagsøger påstår at Bilag B. er lavet for swap W015776 og kun for Bilag E. side 4 & side 5 Swap Konto 5050 2801181 med en dato 08-06-2008, med en Låne ret, der er altså ikke tale om noget lån, kun en LÅNERET, der er ikke lavet en låneret for Bilag 1. swap W01578
 • 30.En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

 

 

Bilag 1. en rente bytte W015785. fra 16-07-2008. der hverken er aftalt, eller godkendt af sagsøger, sagsøger påstår at Bilag 1. er lavet af jyske bank selv, uden, nogle former for dialog eller aftale med sagsøger, og Bilag 1. dermed er Falsk.

 

Sagsøger er kun blevet anbefalet en rentesikring af projekt 1.                                                              Bilag forklares tydligre længer nede, efter som Jyske bank, har anmodet udsættelses af sagen som følge, af den manglende forklaring, af de fremlagte bilag fra Lundgrens Advokater.

 

Projekt 1. omhandler.

Tilbud Bilag Y.  som er for Bilag. 31. en grund på 1.599 m2. et tilbud Bilag 35. et budget Bilag 39.

 

Til tilbuddet Bilag Y. forslår og anbefaler Nicolai Hansen, at lave en rentesikring, som Nicolai forklare er det billigste, og er lige så sikkert som et obligationslån. Nicolai forklarer der ikke er nogle risiko, ligesom Nicolai Hansen har forklaret at Rente symmetrien er helt ens, dette tegner Nicolai på en tavle nede i Jyske bank Helsingør, der er en anden fra København.

Carsten ikke kan forstå det han forklare, Carstens Revisor der er med, fortæller Nicolai og den anden at han ikke kan forstå, det som Jyske banks ansatte forklare, og at han ”Frank Poulsen” ikke kan rådgive.

 

Det er således alene Nicolai Hansen der rådgiver Storbjerg Erhverv omkring en eventuel rente swap, hvis Storbjerg ønsker at optage det tilbudte, lån Bilag Y. for projekt 1.

Der er rådgivet ved at tegne på en stor blok, og ved at tegne på en tavle.

Om Carstens Risikoprofil Jyske bank har juli 2010 lavet en risikoprofil Bilag 102. Carsten Ønsker stor sikkerhed, Lav risiko, og har ingen planer om at indfri ekstra ordinært.

 

Projektet bliver dog ikke til noget, og tilbuddet på de 4.328.000 kr. Bilag Y. kasseres efterfølgende, hvorfor rentesikringen er uinteressant, er da Nicolai Hansen har sagt om mundtligt bekræftet at jyske bank ikke vil bruge nogle af bilagene, fra 10-07-2008 såfremt Storbjerg Erhverv ikke hjemtager lånet, for projekt 1. på de 4.328.000 kr. som swappen af 15-07-2008 blev forbedret for.

For projekt 1. tilbud Bilag Y.  4.328.000 kr. laves den af sagsøgers godkendte renteswap på 4.328.000 kr. 15-07-2008 Bilag E. side 4 og 5. W015776.

 

Der er ikke lavet nogle aftaler om at ændre, noget i indholdet af Bilag E. side 4 og 5. W015776.

 

Rentesikringen Bilag E. side 4 og 5. W015776. på 4.328.000 kr. var kun aftalt hvis sagsøger, ønskede at fortsætte med projekt 1. og kun aftalt, hvis sagsøger vælger at hjemtager tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008 på 4.328.000 kr. med en gyldighed frem til 20-11-2008.

 

Der har kun været drøftelser om en rentebytte for Bilag Y. til projekt 1. og kun såfremt dette tilbud på 4.328.000 kr. blev hjemtaget som et lån. der har ikke efterfølgende været nogle drøftelser, om at lave en rentesikring af andre projekter.

 

Projekt 1. for Bilag Y. kasseres, tilbuddet er udløbet 20. november 2008, samtidig hermed bortfalder / udløber de bilag som Nicolai Hansen 10-07-2008 efter eget ønske, har lavet klar, såfremt sagsøger, ville hjemtage tilbuddet Bilag Y.

 

 • 2.Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb.

 

Da Nicolai Hansen beder om at få underskrifter på en masse bilag 10-07-2008, siger Carsten Storbjerg, jeg har jo ikke lånt noget, og vil ikke skrive under før, Nicolai Hansen forsikrer Carsten at det bare er for at lave bilagene klar, hvis du ikke hjemtager lånet, vil vi ikke bruge bilagene, hvilket Nicolai Hansen mundtligt bekræfter.

 

Når Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager vælger at bruge de bilag, fra 10-07-2008 som Nicolai Hansen lovede ikke at ville blive brugt, hvis sagsøger ikke ville gennemføre projektet 1. hvortil tilbuddet Bilag Y. 20-05-2008 var givet.

 

Er det sagsøgers opfattelse, at Jyske bank er i ond tro, i saddels hed, når faktum er, at det er jyske bank selv, der har stået for alle godkendelsen af budgetter og projekter over for Nykredit, tilbuddene er således fremsendt fra Nykredit til Jyske bank, der selv har lavet hvad der tjente jyske bank bedst

Bilag Y. er et tilbud 4.328.000 kr. 20-05-2008 som alene er for Projekt 1.

For en opførelse af 1 bygning 678 m2. på en grund af 1.599 m2. Bilag 31. & et 13-01-2008 et tilbud 2.403.496 kr. Bilag 35. & tilbuddet 2.403.496 kr. er overført til budgettet Bilag 39.  heri er det oplyst at grunden Bilag 31. der skal bygges på er 1.599 m2.

 

Det er faktum at tilbuddet Bilag Y. alene er givet efter tilbud og budget, for en grund på 1.599 m2. Og at der er tale om en bygning på 678 m2. samt der findes tilbud på 2.403.296 kr. samt en byggekontrakt 25-04-2008 Bilag 41.

 

Det er ligeledes et faktum at Bilag E. side 4 og 5. W015776. renteswap på 4.328.000 kr. af 15-07-2008 alene blev lavet for dette projekt 1.

 

Det er Jyske Bank selv, der lavet en renteswap nr. 2. Bilag 1. W015785 16-07-2008, som også er en renteswap, på 4.328.000 kr. denne er også lavet for tilbuddet Bilag Y. på 4.328.000. kr.

 

Udover at sagsøger fastholder at Bilag 1. er Falsk og frembragt ved svigagtighed, og skal Bilag 1. også erkendes ugyldig efter aftalelovens § 30. 31 og 36.

 

Sagsøger Fastholdes øvrige fremlagte påstande, efter fremlagte processkrift 1. 28-09-2018. afsluttende processkrift 18-12-2008. og Processkrift 2. 02-09-2019.

 

Sagsøger påstår ligeledes at jyske bank ved svigagtighed, 19. februar 2010 Bilag 29.A ”Bilag 29.”

Usandt og i ond tro, har fremlagt, falske oplysninger til sagsøger, uden hensyntagen til at Jyske bank, der ved sagsøgeren, ved Carsten Storbjerg ligger alvorlig syg, efter blandt andet en hjerneblødning 26-11-2009 Bilag 142. Se syge journaler Bilag 142. til 146.

Sagsøger der har nedsat belastbarhed, glemsomhed, har svært ved at huske, 12-16-2014. Bilag 146. Hvilket de ansatte i jyske Bank var beviste omkring, eftersom Sagsøger har fortalt åbent om det til både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen, når disse 2 jyske bankansatte så vælger uærligt, at give sagsøger falske oplysninger, om lån og rente bytte af dette lån, selv om det er usandt.

 

Sagsøger påstår at være udsat for svig, svigagtig optræden, efter aftalelovens § 30. 31. 33. 36.

Sagsøger påstår at være udsat for svig, at Jyske bank har handlet uden for fuldmagt, at jyske bank har overskredet sine beføjelser, at jyske bank handler i mod sagsøgers instrukser aftalelovens § 11

 

De falske oplysninger i Bilag 29. består i at, Jyske bank 19. februar 2010. usandt skriver at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. Nicolai Hansen skriver intet om rente swappen er W015776 eller W015785

Din låneoversigt. Nykredit 4.328.000 kr. ca. 1,7 % + bidrag 0,8 %

Fastrente bytte                    4.328.000 kr. ”for lånet i Nykredit på de 4.328.000 kr.”

 

 

Ligeledes har Casper Dam Olsen afgivet falske oplysninger, ved Bilag D.  hvor Casper den 9. januar 2012 skriver at

”Det Bagvedlæggende lån, blev ændret efter vi havde oprettet renteswappen” Casper Dam Olsen oplyser ikke noget om at Jyske bank, selv har lavet en ny rente swap 16-07-2008. Bilag 1.

 

 

Når Philip Baruch, Lund Elmer Sandager, således fremlægger flere bilag, med falske oplysninger overfor retten, fastholder Sagsøger at det har været bevidst for at vildlede, da Jyske Bank må formodes at have givet Lund Elmer Sandager, alle oplysninger og bilag, ellers ville Philip Baruch ikke kunne fremlægge Bilag som Bilag E. side 4 og 5. W015776 som er blevet fjernet af årsopgørelsen Bilag O.

 

Sagsøger påstår og fastholder at jyske bank har udnyttet, at sagsøger har været syg, og har ikke forventet at jyske banke skulle blive opdaget i massivt, at have udsat sagsøger for bevidst svig.

 

Faktum er

Sagsøger har lavet et nyt projekt 2. i 2009.

Et nyt og andet projekt der intet har med det projekt 1. som sagsøgeren kasserede i 2008

 

Hertil projekt 2. aflever sagsøger til Nicolai Hansen et budget Bilag 47. og planer i filialen Helsingør, Nicolai Hansen, der sammen med Carsten gennemgår budgettet, Nicolai spørger om Carsten Storbjerg har husket det hele, hvor efter Carsten kikker budgettet Bilag 47. igennem, Carsten finder 4, steder han mener der kan rettes i budgettal.

Det er Nicolai Hansen der har påført rettelserne i Bilag 47. for opførelse af en bygning på en byggegrund af 2.875 m2. Bilag 49. lavet januar 2009

Nicolai Hansen kikke på Budgettet, og siger at det er dit eget ansvar, hvis du har glemt noget, og siger derefter at han vil sende budgettet, med det nye projekt 2. der er på en anden grundudstykning, til Nykredit for godkendelse.

 

Nicolai og dem der har godkendt Sagsøgers Budget til Projekt 2.  har åbenbart ikke kunne ses der ikke er medtaget renter, eller provisioner af sikkerheder mv. penge som jyske bank skal have.

Da det er Nicolai selv der godkendte Budgettet Bilag 47. og oplyste til sagsøgeren, at ville sende det til Nykredit, for godkendelse var det igen usandt, Sagsøger bliver først 11-10-2016, efter et møde med Nykredit Bilag 116. side 8. punkt 10.

 

På mødet i Nykredit oplyser Nykredit Mette Egholm Nielsen, at det er Jyske bank, der for Nykredit som har stået for godkendelsen af budgettet.

 

Mette oplyser at Nykredit ikke har fået kopi af budget, Bilag 47. og får derfor en kopi, i forbindelse med mødet.

Mette Egholm Nielsen der er advokat for Nykredit, oplyser at det alene er Jyske Bank som har lavet alle bilag, og har stået for alle godkendelser.

 

Sagsøger kan derfor konstatere at Jyske Bank har løjet, samt har godkendt et budget Bilag 47. som en hver bankmand, må have kunne se, ikke ville holde, således Sagsøger kommer i et afhængighedsforhold til jyske bank såfremt projekt 2. igangsættes.

 

Hvilket også sker, da sagsøger 03-07-2009 Bilag AH. hjemtager Lånet for projekt 2. og lånet indsættes 06-07-2009 Bilag AJ. Da Casper Dam Olsen 2 dage efter 08-07-2009 kl. 17.55 skriver

Bilag 48.

”som nævnt får vi en udfordring, da renter og provisioner er glemt, og ikke er modtaget i dit bygge budget, pt, er der brugt ca. 514.000 kr. og det vil samlet løbe op i SMÅ 800.000 kr. er det noget du selv har mulighed for at betale, via din private konto eller EL Vagten ?”

Således bliver sagsøger oplyst, at være kommet i et afhængighedsforhold med jyske bank, efter Jyske bank for Nykredit godkendte budgettet Bilag 47. på 4.230.404,08 kr. er 25 % for lavt,            Da Jyske bank 2 dage efter lånet Bilag AH. er blevet udbetalt.

Herefter har jyske bank sikkert sig, at sagsøger er kommet i et afhængighedsforhold, hvilket jyske bank, efter sagsøgers opfattelse har udnyttet.

 

Sagsøger Storbjerg Erhverv har fået tilbuddet på 4.300.000 kr. Bilag AG. 06-05-2009 for Projekt 2.

At jyske bank selv, 15-04-2009 uden aftale med sagsøger, og direkte imod sagsøgers instruks, inden sagsøger får tilbuddet Bilag AG. har forsøger at hjemtage et andet lån, til projekt 1. selv om Nicolai Hansen ved, at tilbuddet er udløbet, og endog har markeret med en streg, Bilag Y. side 3/6  ud for dato. hjemtages senest 20-11-2008

 

Dermed overskrider jyske banks deres beføjelser efter fuldmagtsloven § 11.  Jyske bank ved at projektet for lånetilbuddet er kasseret og tilbuddet udløbet, det samme er de begrænset fuldmagter for tilbuddet, hvilket omhandler alle Bilag fra 10-07-2008 som Bilag 7.

 • 11.Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred sin beføjelse.

 

At jyske bank selv og uden fuldmagt, reserver en sikkerhed på 4.328.000 kr. efter Bilag 7. Æ. Ø. AC. fra 10-07-2008 som alle udløb 20-11-2008, for et tilbud til et projekt 1. der er kasseret, kan kun være sket i ond tro.

Jyske bank laver 16-04-2009 146 dage efter udløb af tilbud og fuldmagt, ved at forsøge direkte mod instruks, at lave en retshandel. Bilag AC.  Bilag AF. og sender Bilag AJ. til Nykredit 05-05-2009

Det må stå jyske bank klart, at jyske bank har handlet uden for fuldmagt, og et tilbud Bilag Y. der er udløbet 20-11-2008 ikke kan hjemtages, Jyske bank sagsøger at Jyske Bank er i ond tro

 

Når jyske bank, ikke har makuleret de udløbene bilag, man vælger mod instruks, at sender Bilag Å. Samt Bilag Z. Æ. Ø. AJ. Til Nykredit handler Nykredit korrekt, efter aftaleloves § 4, og sender et nyt tilbud. 06-05-2009. Bilag AG.

 

Et lånetilsagn på 4.328.000 kr. i Nykredit, som er udgået 20-11-2008, men som jyske bank selv efterfølgende har projekt 2. reserveret, og har indført som et lånetilsagn, på foranledning af Jyske Bank selv.

Et sådanne lånetilsagn udløser efter sagsøgers opfattelse, ingen betalings forpligtelse, lånetilsagnet ses ikke efterfølgende at være blevet tinglyst som en hæftelse på ejendommen.

Et lånetilsagn berettiger ikke Jyske bank til at påbegynde en renteswap aftale, uanset at det er Jyske bank selv, der uden fuldmagt har reserveret lånetilsagnet, og et lånetilsagn berettiger heller ikke til de dertil afledte betalinger, uanset at Jyske bank uærligt, har påstået at Storbjerg erhverv har optaget, det bagvedliggende lån for en rentebytte med jyske bank, og at jyske bank har påstået og fremlagt Bilag D. hvori Casper Dam Olsen oplyser, at sagsøger har omlagt det bagvedliggende lån.

 • 30.En viljeserklæring er ikke bindende for afgiveren, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, har fremkaldt den ved svig eller har indset eller burdet indse, at den var fremkaldt ved svig fra tredjemands side.

Stk. 2. Har den, til hvem erklæringen er afgivet, svigagtigt givet urigtige oplysninger om omstændigheder, som kan antages at være af betydning for erklæringen, eller gjort sig skyldig i svigagtig fortielse af sådanne omstændigheder, anses erklæringen for at være fremkaldt ved den således udviste svig, medmindre det gøres antageligt, at denne ikke har indvirket på erklæringen.

 

 

Faktum er det var magtpålæggende for Jyske bank, at sagsøger hjemtager et lån stort 4.328.000 kr. og at Jyske bank dermed kan starte bankens egen rentesikring på 4.328.000 kr. Bilag 1.

Dermed udsætter Jyske bank Storbjerg erhverv for grov svigagtighed, ved uhæderligt og usandt at vildlede sagsøger, mens sagsøger der er syg, til at tro sagsøger har optaget et underlæggende lånt stort på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 29. A. og at dette angiveligt Bilag D. efterfølgende er blevet omlagt.

 

Sagsøgers påstår.

Jyske Bank har udnyttet et bestående afhængighedsforhold, til at fastholde sagsøger i en vildledning, for at sikker jyske banks økonomiske interesser, velvidne at Jyske Bank benyttet svig og udøver falsk, en udnyttelse der har udviklet sig, til Groft Svig. 

”Har skaffet sig en uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse, hvorved der påføres denne for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.”

NÅR SAGSØGER HER FREMLÆGGER DET FAKTUM  

At Jyske bank ved at skrive usandt i Bilag 29.A har bragt sagsøger i en vildfarelse. At jyske bank usandt påstår sagsøger har et lån for en rente swap. Bilag 1. velvidende at sagsøger, ikke 16-07-2008 har lavet nogle ekstra swap. Bilag 1. og at velvidne at sagsøger heller ikke har optaget noget underlæggende lån, for en rente swap.

Jyske bank afgiver løbende uærligt og usande oplysninger, selv i retsforhold for Domstolen

Bilag 30. 18-10-2016 beviser klart, at Bilag 29.A. 1-02-2010 ikke indeholder sandheden. lige som Bilag D. 09-01-2012 indeholder usandheder, om et underlæggende lån, for en swap er blevet omlagt.

Når Jyske bank også bruger Bilag 1. for at tvangssælge sagsøgers Byggegrund, ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.” og bagefter nægter at modtage provenuet, Bilag 75. side 8.  & Bilag 77. men alligevel ved Bilag 1. hæver renter af salgsprovenuet 1.323.000 kr. efter overtagelsen 01-07-2012 Bilag 72. frem til det lykkes sagsøger, at få Nykredit til et tage imod provenuet Bilag 78. 16-12-2015. selv om Nykredit ikke er sagsøgers bank. Bilag 76.

Det er faktum at Jyske bank har krævet sagsøgers byggegrund solgt.

Det er faktum at Jyske bank efterfølgende nægter at modtage provenuet, fra den solgte grund.

Det er faktum at jyske bank hæver 5,32 % rente af provenuet som jyske bank nægtede at modtage

Det er et faktum at Jyske Bank kræver salgs fuldmagter, på sagsøgers private hus og nye ejendom, og dette er efter at jyske bank krævede sagsøgers grund solgt.

Det er faktum at jyske bank, til dato, stadig hæver renter af salgsprovenuet, for det af jyske banks afkrævet grundsalg, og dermed en af jyske bank tvungen nedbringelsen af det lån, jyske bank påstår Bilag 1. er lavet for.

Sagsøger påstår at udnyttelsen først og fremmest sker, ved den swap Bilag 1. fra 16-07-2008 som sagsøger påstår er falsk, der ville være urimelig at fastholde, selv om jyske bank mod forventning skulle få medhold, i deres nu ændrede påstande, om at Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 for projektet 2. fra april 2009, og lavet for tilbuddet 06-05-2009 Bilag Y. der blev hjemtaget 03-07-2009. Bilag AH.

 

Sagsøger har gentagende og kontinuerligt siden foråret 2016, bedt først deres advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater, og siden februar 2018 efterfølgende Dan Terkildsen for Lundgrens advokater om at fremlægge sagsøgerens her fremlagte påstande.

Sagsøgeres seneste advokat ved Lundgrens, der har forbudt sagsøger at fralægge deres påstande mod jyske bank, Dan Terkildsen har givet sagsøger udtrykt for at ville fører sagsøgers sag mod jyske bank for svig, uden at gøre det.

Sagsøger vidste heller ikke at Lundgrens alleræde i 2018 indgik et million sammen arbejder med Jyske bank, sagsøger får først efter 13-08-2019 mistanke at Lundgrens advokater sammenarbejder med Jyske bank, kan kun konstateret at Lundgrens modarbejder deres klient, efter som forberedelsen slutter 02-09-2019 og Lundgrens ikke har fremlagt deres klientens påstande, må sagsøger truget Lundgrens til at fremlægge klientens påstande og bilag.

 

Domstolen kan ved de af sagsøger fremsendte mails til retten, konstateret at sagsøger flere gange, har forsøgt at få fremlagt deres påstande fremlagt for retten, retten er blevet opfordret til at undersøge om Lund Elmer Sand Sandager har ”løjet for retten” fremlagt usandheder overfor retten, anmodes i forbindelse med denne her sag, at lade undersøge, om jyske bank ved deres advokater har tilbageholdt forhold overforretten, som har betydning for sagen.

Retten bedes ligeledes i forbindelse med sagen, undersøge om Lundgrens sammenarbejde, med Jyske bank A/S har påvirket Lundgrens advokater, til direkte at modarbejde sagsøgers påstande blive fremlagt, sagsøger er bange for at sagsøgers advokater Lundgrens har modtaget returkommission i form af honorar far jyske bank, for ikke at fremlægge sagsøgers påstande.

I særdeleshed når sagsøger selv er nødsaget til at fremlægge påstanden som at Bilag 1. er falsk 

Lundgrens ved Dan Terkildsen har skrevet at sagsøger har konspirationsteorier, og det ikke her noget på sig, samt afvist at være inhabil, samt skrevet at sagsøger ikke får lov at fører sagen selv.

Som sagen står nu, viser det sig at jyske bank sandsynligvis har andel i at, ingen af sagsøgeres advokater til dato har ville fremlægge sagsøgers påstande.

 

Et advokatpåbud vil skade sagsøgers retssikkerhed, eftersom Jyske bank alleræde har vist sig at koncernen ikke holder sig tilbage for at ansætte sagsøgers advokater, til større opgaver for jyske bank.

Sagsøger anmoder Jyske bank om ikke at kræve at sagsøger får advokat pålæg, og Domstolen om ikke at give sagsøger advokat pålæg, i så fald sagsøgte Jyske bank A/S også vil forsøge at få sagsøgers nye advokat, til at indgå forretnings aftale med jyske bank A/S, som det er sket med Lundgrens 

Sagsøger er ved at få en ny advokat sat ind i sagens forhold, som vi her selv fremlægger.

 

Sagsøger ønsker ikke at Lundgrens blander sig, efter som sagsøger mener at Lundgrens er inhabil og ikke har varetage deres klients sag.

Lundgrens er alleræde 25-09-2019 anmodet om at fremsende alle sagens agter til sagsøger, så kan sagsøger selv overdrage materialet, i det omfang sagsøgers nye advokat ønsker at få det, meget af materialet er blodt gentagelser om at fremlægge sagsøgers påstande.

 

Sagsøger afviser jyske banks ændrede påstande, og fremlægger her sagen, der er enkel og bare handler om jyske bank har lavet de forhold at svig og falsk som sagsøger påstår.

 

Sagsøger afviser samtidig at jyske banks første ændrede påstand fra 02-02-2016 om at Bilag E. side 4 og 5. W015776. fra 15-07-2008 bare er blevet erstattet af Bilag 1. W015785. fra 16-07-2008

Dette kan ikke lade sig gøre, Bilag E. side 4 og 5. W015776. 15-07-2008 lukkes først 30-12-2008 ved Bilag 28. side 2.

   

Jyskes banks løbende ændrede påstand, efterhånden som jyske bank usandheder er blevet opdaget, fra eksempel 05-11-2018 om at sagsøger 16-07-2008. har godkendt Bilag 1. for et projekt i 2009 som sagsøger ikke kendte til, og på en byggegrund sagsøger ikke ved de vil udstykke, sagsøger tror ikke at Jyske Bank er synske, men tværtimod har optrådt som en uredelig bankvirksomhed.

DET ER ET FAKTUM

At Jyske bank kontinuerligt har løjet, ved givet usande oplysninger over for sagsøger, og sagsøgers advokat, samt jyske bank ved deres advokater Lund Elmer Sandager skriftligt, og i flere tilfælde over for retten, har skrevet usandt i retsforholdet.

 

DET ER ET FAKTUM

At jyske bank har sammenblandet flere virksomheder til samme konto nummer, både samtidig og overlappende.

At jyske bank har rettet i alleræde underskrevet bilag.

At jyske Bank har misbrugt udløbet fuldmagter, handler uden for fulsmagt.

At jyske bank har fremlagt bilag overfor retten, og der oplyse en dato, for bilag der er usand.

At jyske bank har bortskaffet 2 aftale bilag.

At Jyske bank har manipuleret med årsopgørelse, hvor 2 aftale bilag er blevet fjernet.

At jyske bank selv uden om kunde, selv har lavet aftalebilag, sagens Påstand 1. Bilag 1. er falsk.

At jyske bank Uberettet har hævet flere beløb, fra sagsøgers konto til provisioner og garanti for lån der ikke findes

At jyske Bank har lavet flere forhold af vildledning og skrevet usandt over for sagsøger.

At jyske bank har overtrådt deres beføjelser og handler direkte imod sagsøgers instruks.

At jyske bank har sammenblandet flere projekter og tilbud.

At jyske bank har indgået et million sammen arbejde med sagsøgers advokat i forår 2018

At jyske bank ved ikke at nedsætte hovedstolen på Bilag 1. efter grundsalget laver svig.

At Jyske Banks koncernledelse mindst siden maj 2016 står bag at sagsøger, udsættes for svig.

At jyske bank efter at udsætte kunde for svig, ved tvang spærre kundens konti for at få salgsfuldmagter på sagsøgers hus og nybyggede ejendom.

At Jyske Bank har løjet over for pengeinstitutankenævnet.

At jyske bank ved deres advokater Lund Elmer Sandager har løjet i retsforhold. 

 

Jyske Bank har uredeligt udsat sagsøger, og dennes familie for en udnyttelse og betydelig risiko for at kunden skulle miste alt til jyske bank, imens kunde i jyske bank var og stadig er udsat for svigagtig optræden, og at jyske bank har taget en betydelig oversikkerhed, og pant herfor.   

Sagsøger ved god at det er nogle grove beskyldninger, men det er altså kun et Faktum

Sagsøger påstår dermed at Jyske bank A/S ved koncernledelsen, fortsætter med at udnytte et bestående afhængighedsforhold, for at sikker banken en uberettiget vinding, og samtid give sagsøger et formuetab, ved at optræde uredeligt.

 

Sagsøger der har været syg i flere år. Bilag 142. 143. 144. 145. 146. er ved at blive rask, men har svært ved at forstå, hvorfor Jyske bank Bilag 74.A 18-06-2013, ville have sagsøger afviklet, mens sagsøger var svær syg, og vil tage deres hus og nybyggede ejendom fra dem, sagsøger har underskrævet det afkrævede Salgsfuldmagter Bilag 94. A. 28-07-2013, sagsøger der tager forbehold for bankens rådgivning. Salgsfuldmagter Banken har tilbagekaldt 17-11-2015 Bilag 89.

Et advokatforbehold som Birgit Bush Thuesen 19-08-2013 Bilag 95. nægter sagsøger at tage, hvorefter Jyske Bank afkræver sagsøger, nye salgsfuldmagter uden begrænsninger, ej returneret

Sagsøger er ikke hurtig nok til at underskrive disse nye salgs fuldmagter Bilag 96. hvorefter Jyske bank spærre alle sagsøgers konti, jyske bank der i forvejen har taget pant i alt sagsøger ejer Bilag 93. sagsøger kan derfor vælge om sagsøger vil gå konkurs, eller underskrive ved frivillig tvang.

 

Sagsøger der 18-12-2013 Bilag 96. i sammenhæftet brev, har underskrævet de afkrævet salgs fuldmagter, og forventer at jyske bank hæver spærringen af sagsøgers konti, hvilket ikke sker       Se Bilag 97. 11-04-2014 & Bilag 98. 12-06-2014 det understreges at jyske bank stadig 28.07.2014 har spæret sagsøgers konti hvilket kan ses af Bilag 165.

 

At jyske bank har spæret kondens konti i perioden mindst fra 18-12-2013 til 28-07-2014 i alt 222 dage, samtidig med jyske bank nægter at modtage salgsprovenuet, fra salget eg sagsøgers byggegrund, samtid med at jyske bank udsætter sagsøger for svig, og har taget massivt overpant og sikkerhed, for at kunden ikke kan låne andresteder.

Er efter sagsøgers opfattelses, en sadels grov svigagtig agtig optræden, og det er klart at når sagsøger, har bedt først Rødstenen advokater og derefter Lundgrens Advokater om at fremlægge dette, men modarbejder klienten / sagsøger må dette skyldes, at jyske bank på en eller anden måde har honoreret sagsøgers advokater til at modarbejde sagen bliver belyst.

 

 

 

 

 

 

Har jyske bank og deres advokater, lavet hvad sagsøger påstår, der er ret enkelt.   

Sagsøger beder gentagende om agtindsigt, men bliver nægtet dette

 

Sagsøger kan få Jyske bank som Morten Ulrik Gade eller Birgit Bush Thuesen til at give sagsøger aktindsigt, som det her anmodes Bilag 122. 07-08-2015 & Bilag 137. 06-11-2015

jyske bank har tydeligvis noget banken vil skjule for sagsøger.

 

På dette tidspunkt har sagsøger ingen viden om at sagsøger ikke Bilag 30. har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. som Jyske bank har oplyst, og på alle mulige måder lader sagsøger tro, ved eks Bilag 29. A. og Bilag D.

Jyske bank nægter 17-11-2015 at give sagsøger agtindsigt, Bilag 89.

 

Sagsøger retter i stedet henvendelse til Koncernledelsen og Lund Elmer Sandager eksempel 19 og 20 maj 2016. Bilag 79. og Bilag 80. samt ved mange efterfølgende henvendelser.

Sagsøger spørger nu direkte ordstyrende formand Anders Dam, om han vil bevise over for sagsøger, at de har lånt de 4.328.000 kr. i Nykredit som Jyske bank kontinuerligt har påstået, som det underlæggende lån, for en rente bytte med Jyske Bank. Anders Dam svare ikke på nogle breve.

 

Det ønskes ved vidne indkaldelse af de 2 bestyrelsesmedlemmer Philip Baruch og Anders Dam, at få bekræftet hvornår Ond tro er opstået, og om den samlede koncernledelse har modtaget oplysninger, som bestyrelsen skulle have regeret på, for ikke at blive direkte medvirkende til jyske banks svigagtighed mod sagsøger, som sagsøger her påstår.

 

Når jyske bank 15-04-2009 Bilag AB. og 05-05-2009 Bilag AD. skriver Til Nykredit at have lavet et reserveret tilsagn på et lån, 4.328.000 kr. og samtidig sender Bilag Z. fra 10-07-2008 som Jyske bank selv, og efter sagsøger har underskrevet, har lavet rettelser i bilaget, er det ikke det bilag som sagsøger har underskrævet, jyske bank har fjernet matrikelnummeret ved udstregning.

 

Det originale Bilaget 147. fra 10-07-2008, inden jyske bank fremsender bilaget Bilag Z. til Nykredit, før jyske bank har rette i Bilaget, hvorved bilaget nu er falsk, Bilag Z. er ud over at være falsk, også brugt uden gyldig fuldmagt, den begrænset fuldmagt Bilag 7. fra 10-07-2008 som var til tilbuddet Bilag Y. og for blandt andet Bilag 147. Bilag Æ. Bilag Ø. Bilag Å. Udløb  samtidig med tilbuddet, på de 4.328.000. 20-11-2008.

 • 11.Har fuldmægtigen ved retshandelens foretagelse handlet i strid med fuldmagtsgiverens forskrifter, er retshandelen ikke bindende for denne, såfremt tredjemand indså eller burde indse, at fuldmægtigen således overskred sin beføjelse.

Stk. 2. Er fuldmagten en sådan som omtalt i § 18, og har fuldmægtigen ved foretagelsen af retshandelen overskredet sin beføjelse, er retshandelen ikke bindende for fuldmagtsgiveren, selv om tredjemand var i god tro.

 

Hvad jyske bank fortager sig efter 20-11-2008 med hensyn til lån, og garantier frem til 19-05-2009, sker uden fuldmagt, og som er skyld i sagsøger har tab, og derfor er ansvars pådragende over for sagsøgte jyske bank.

 

Når Jyske bank 16-04-2009 uden der findes et gyldig låne tilbud eller lån, og Nykredit ikke har stillet krav om sikkerhed, gør jyske bank sig skyldig i svigagtig optræden ved at hæve 13.517,36 kr. Bilag 53.

 

Når Jyske bank Bilag 56. 15-04-2009 hæver 66.400 kr. til tinglysning, uden der findes et gyldig lånetilbud og igen 16-04-2009 til låneformidling, for at have lånt 4.328.000 kr. i Nykredit uden der findes noget gyldigt lånetilbud, eller lån Bilag 30. gør jyske bank sig skyldig i svigagtig optræden, jyske Bank har på Bilag 56, desuden vist sig i stand, til at sammenblande flere, selskaber til samme konto, både samtid og overlappende.

 

Jyske bank bør allersenest 6. maj 2009 være blevet beviste om at, sagsøger ikke har lånt 4.328.000, hvor Nykredit fremsender Jyske bank det nye tilbud Bilag AG.

Sagsøger er overbevist om, at Bilag AG.  er det nye tilbud som Carsten Bad Nicolai Hansen om, i forbindelse med Projekt 2.

For projekt 2. hører, Budgettet Bilag 47.  og en anden grund udstykning Bilag 49. Grunden er på 2.875 mr. Og bygning er oplyst til 847, 40 m2.

 

Forskellen imellem Projekt 1. er at grund her er 1.599 m2. med bygning af 678 m2.

og Projekt 2. er grunden på 2.875 m2. en grund der er 80 % større end den for Projekt 1.

og Projekt 2. er bygningen på 847,40 m2. en bygning der er 25 % større end den for Projekt 1.

Sagsøger påstår at der ingen sammenligning mellem størrelsen på de 2 projekter.

 

 

 

Projekt 1. som Jyske Bank af Nykredit 13. marts 2008 Bilag X. modtager et oplæg til, er af Nykredit til Jyske Bank oplyst til en bygning på 690 m2, i budgettet Bilag 39. er størrelsen på bygningen oplyst til 678 m2. det ses også som et Faktum at budgettet Bilag 39, er det som Jyske Bank har anmodet et tilbud efter, oplægget Bilag X.

Det må stå Jyske Bank klart at tilbuddet Bilag Y.  således intet har med Tilbuddet Bilag AG. at gøre.

 

Når Jyske bank påstår, de ikke ved hvorfor Nykredit Bilag AE. 06-05-2009. dagen efter Jyske bank, 05-05-2009 Bilag AD. skriver til Nykredit, efter jyske bank selv har reserveret et pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009, må jyske bank enten værre utrolige dumme, eller også vil Jyske bank bare ikke overholde aftaleloven.

 ”§ 4. Kommer antagende svar for sent frem, anses det som nyt tilbud.”

Det må således stå jyske bank klart, at Nykredit alene har overholdt aftalelovens § 4.

 

Når Jyske bank, har lykkes med at vildlede sagsøger til at tro, at Storbjerg Erhverv har optaget et lån på 4.328.000 kr. Bilag 29. A og vildledt sagsøger til at tro, at sagsøger har lagt dette bagved liggende lån om, Bilag D.  for en rente bytte med jyske bank, hvortil Jyske bank har fastholdt at Bilag 1. var lavet og aftalt 15-07-2008 men først sendt 16-07-2008

Jyske bank forsøger ved deres advokat og bestyrelsen medlem Philip Baruch fortsat at vildlede, og fortsætter med at udsætte sagsøger for en svigagtig optræden.

 

Sagsøger påstår Jyske Bank har været i ond tro, når jyske bank har fastholdt over for retten, i hele rets forløbet, frem til 5. november 2018, og har mange steder, fremlagt og fastholdt at sagsøger, har et bagvedlæggende / underliggende lån for en renteswap med jyske bank, velvidende at dette er svigagtig optræden, når der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 30. 18-10-2016

 

Jyske bank har derfor optrådt svigagtig, når Jyske bank Bilag 29. A. 19-02-2010 påstår Storbjerg Erhverv har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, og igen Bilag D. 09-01-2012 påstår det oplyste bagvedlæggende lån, på 4.328.000 kr. i Bilag 29.A. er blevet omlagt, det er usandt og uærligt

Hvorfor Sagsøger påstår at være udsat for svigagtig optræden i Jyske bank.

Jyske Bank er oplyst, og ved dette projekt 1. og tilbud Bilag Y. er kasseret, når Jyske bank alligevel direkte mod sagsøgers instruks, forsøger at viderefører, og optage et lån for et projekt der er blevet kasseret, som her Bilag AB. Er jyske bank i ond tro.

Jyske handler samtidig i egen økonomisk interesse, og uden for fuldmagt, og har overtrådt fuldmagtsloven.

 

DET ER ET FAKTUM

At Jyske bank uden gyldig fuldmagt, har forsøgt at hjemtage et lån 4.328.000 kr., på vejen af Storbjerg Erhverv ApS, til et projekt 1. hvor tilbuddet Bilag Y. er udløbet året før, og dermed er bortfaldet, og til et projekt som oplyst kasseret.

Sagsøger påstår derfor at jyske bank han lavet fuldmagts misbrug, hvori fuldmagten i øvrigt var ophørt 20-11-2008, sammen med tilbuddet Bilag Y.

 

 

Sagsøger påstår at jyske bank har fremlagt manipuleret bilag, og dermed ville skjult faktum over for sagsøger, samt for retten, for at ville skuffe i retsforhold.

 

Når Jyske bank har fremlagt bilag, der er rettet i eller misbrugt, er der tale om at Jyske Bank har lavet svig, og at det er sket ved at bruge falsk.

 

Sagsøger påstår at Jyske Bank har rettet i bilag efter de er underskrevet, eller fremlagt bilag med urigtige datoer og formål.

Bilag Z.  som er blevet rettet i, ved at overstrege Matrikel nr. i Bilag 147.  

 

Bilag K. som Jyske bank fremlægger overfor retten. som var det lavet 10-07-2008, Philip Baruch oplyser ikke retten sandheden om, at Bilag K. der er lavet af Nicolai Hansen, 19-05-2009 og er et genbrugt Bilag 7. som udløb 20-11-2008, samtidige med tilbuddet Bilag Y. som det var givet for.

faktum er Philip Baruch fremlægger Bilag K. oplyser for retten at bilaget er fra 10-07-2008 og skjuler derfor for retten at Bilag K. er lavet 19-05-2009 til brug for et andet projekt 2. Tilbuddet Bilag AG. fra 06-05-2009

 

 

 

 

 

 

Jyske banks advokater har anmodet om sat sagen 30 september og 1 oktober 2019 mod jyske Bank A/S blev udsat.

Og at der skal afsættes mere end 2 rets dag for at gennem gå, de af Lundgrens advokater bilag, som er fremlagt uden forklaring, og hvilket relevans, bilag har for sagen.

 

Sagsøger skal hermed give en forklaring på hvilket relevans bilagene har for den sag, som Lundgrens beklageligvis, glemte at fremlægge for retten. 

 

Sagsøger håber at Jyske Bank forstår hvad sagsøgers påstande er, og ud fra de mange henvendelser til Jyske Bank A/S ansatte så som.

Birgit Bush Thuesen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Anders Dam, Lund Elmer Sandager.

Henvendelser som beskrives i Bilag 75. og Bilag 77. hvor der også er anmodet om agtindsigt

 

Af fremlagte breve til Jyske Bank A/S hvor flere er skrevet direkte til koncernledelsen, kan nævnes

Bilag 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 99. 100. 104. 122. 133. 134. 137. 140. 156.

Sagsøger beder gentagende om svar, og beskylder ledelsen for at stå bag at jyske bank svigagtige optræden mod bankens kunde fortsættes, svar som selv ledelsen nægter at svare på, hvorfor at sagsøger har bet disse bilag fremlagt.

 

Det handler også om jyske bank har taget oversikkerhed, og overpant, og om Jyske bank reelt har taget sikkerheder uden at give modydelser, altså om den af jyske bank krævede sikkerhed, realt er sikkerheder for gammel gæld, hvilket Bilag 73. 93. 163. samt Bilag L. omhandler.

At jyske bank har taget pant og sikkerheder for mindst 11.300.000 kr. og Sagsøger realt skylder sagsøgte Jyske Bank 2.650.986. kr. kan kun skyldes at sagsøgte udnytter et i forvejen bestående afhængighedsforhold mellem Sagsøger og Sagsøgte.

 

Vi vil her forklare faktiske omstændigheder, omkring rådgivning og på hvilket grundlag der er ydet rådgivning, og om rådgivningen har været sand eller falsk.

 

Og ikke mindst om jyske bank har tilsidesat god bank skik, ved selv at forslå sagsøger at tilbuddet Bilag Y. skulle rente sikreres med et swap.

 

Gennemgang af sagsforløbet og faktiske indtræffende omstændigheder om tilbud og projekt.

DET ER ET FAKTUM

At det tidligere forslag 15-05-2006 Bilag 36. til Nicolai Hansen handler om udstykning af 6 byggegrunde, som Bilag 31. hertil høre faktura Bilag 32. fra 25-10-2007, udstykning skal ske af grunden Bilag 33. som sagsøger købte i 2006. efter salgsprojekt Bilag 127.

Der arbejdes med flere projekter, som kun er projekter

 

Det er Faktum at den grund som sagsøger, arbejder med projekt 1. til er en byggegrund Bilag 31. en grund på 1.599 m2

Sagsøger har modtaget tilbuddet på 3.990.000 kr. Bilag 34. 22-11-2007 hvilket sagsøger ikke benytter i projekt 1.  Sagsøger modtager i stedet et tilbud Bilag 35. 13-01-2008 på 2.403.496 kr. hvilket sagsøger arbejder videre med.

Tilbuddet Bilag 35. er for en grund på 1.599 m2. Bilag 31. der er en udstykning af grunden på 10.347 m2 Bilag 33. der er købt efter tilbud Bilag 127.

Nicolai Hansen har modtaget tilbuddet på de 2.403.469 kr. Bilag 35. 13-01-2008 og igen Bilag 37. 31-01-2008. Nicolai Hansen, oplyser i mail 14-02-2008 Bilag 38. at han mangler tilbuddet som er sendt 13 januar og igen 31. januar, Sagsøger har allerede afleveret tilbuddet Bilag 35. og budgettet Bilag 39. personligt til Nicolai Hansen.

Sagsøger modtager til tilbuddet Bilag 35. en kontrakt som sagsøger sender til Nicolai Hansen      25-04-2008 Bilag 41. kontrakten er også i Bilag 126.

 

Beløbet i kontrakten Bilag 41. er 2.403.000 kr. afrundet fra tilbuddet Bilag 35. 2.403.496 kr. hvilket er det beløb der er indskrevet i budgettet Bilag 39. og har oplyst at grunden, der skulle bygges på er 1.599 m2 Bilag 31.

Nicolai Hansen retter henvendelse til Nykredit 10-03-2008 Bilag 40. hvorefter Nykredit 13-03-2008 til Jyske Bank sender et oplæg til et sammenarbejde Bilag X. et realkredit lån 4.3 million med et bidrag på 0.8 %

 

Nykredit fremsender herefter 20-05-2008 tilbuddet Bilag Y. med en gyldighed til 20-11-2008 hvorefter tilbuddet er på 4.3 million ”4.328.000 kr.”  udløber.

Samtidig med at jyske bank Nicolai Hansen, nu har modtaget tilbuddet Bilag Y. ringer Nicolai til sagsøger Carsten Storbjerg at han har modtaget tilbuddet ”Bilag Y.” sagsøger kører herefter til Jyske bank hvor Nicolai Hansen fremviser Sagsøger tilbuddet, på de 4.328.000 kr.

Nicolai Hansen forslår uden sagsøger beder om det, at jyske bank har et billigt og bedre forslag.

Hvorefter Nicolai Hansen forslår at sagsøger laver en rente bytte med Jyske Bank til dette lånetilbud, Nicolai forklarer at det er helt sikkert og at der ikke er nogle risiko, hvorefter Nicolai Hansen forklarer at det også er billiger.

Nicolai forklare på et efterfølgende møde i jyske bank ved at tegne på en tavle, at en swap er sikkert, og hvis renten stiger 1. % eller Falder 1. % vil give den samme symmetri

Nicolai Hansen der har forklaret at rente symmetrien er helt ens, er også usandt.

Nicolai Hansen der også forklare, at det jo ikke betyder noget, for sagsøger behøver jo ikke at lukke den, sagsøger der ikke er boglig dygtig, får ikke forklaret at jyske bank kan tvangs lukke en swap, men Nicolai Hansen forklare bare et der er nogle gule og ramper, og skulle de lyse drejer banken bare på nogle knapper slukker lampen igen.

 

Hvilket Sagsøger får at føle, ved Bilag 74. 18-06-2013 ens med Bilag 74. A. da Jyske Bank vil tvangs afvikle sagsøger, grundet netop Bilag 1.

Birgit Bush Thuesen skriver for at sikker jyske banks interesser, skal sagsøgers konti i Jyske Bank afviklers, og sagsøger skal underskrive 2 salgs fuldmagter, og nævner liger at der også er et mellemværende vedr. en renteswap.

Det er her efterfølgende, at Jyske Bank spærre alle sagsøgers konti i jyske Bank som eksempel Bilag 165, fra 1 august 2014 bevidner.

 

Nicolai tilbage holder oplysningen, om at en swap er et Højrisiko produkt, hvilket ikke stemmer sammen med Sagsøgers risiko villighed Bilag 102. er sagsøgers risiko profil, som den altid har været, HØJ SIKKERHED og LAV RISIKO.

At Nicolai Hansen overhoved forslår sagsøger et rente swap, når en swap vil give det højeste bidrag, forhold til andre lån.

Bilag 57. Som udgangspunkt er bidraget på swap højre end andre lån.

Bilag 166. Swap er udelukket for erhvervskunder, typisk andelsforeninger eller større virksomheder.

Bilag 120. Afskrift samtale Nykredit, der bekræfter at swap er grunden at bidraget er sat op 3 %.

Bilag 114. Større virksomheder har en omsætning på over 50 millioner euro og over 250 ansatte

Bilag 102. Sagsøger er i jyske banks risikovurdering, oplyst at ønske høj Sikkerhed lav Risiko.

Hvordan Jyske bank overhoved har valgt at forslå sagsøger at rentebytte tilbuddet Bilag Y. nå sagsøger ligger langt ude for målgruppen, er er i mod den risikovurdering jyske bank har på kunde

Det kan kun skyldes at jyske bank, alene har set jyske banks egne økonomiske interesser.

Sagsøger accepterer herefter at Bilag Y. kan tillægges en rente swap, for det underlæggende lån.

Hvilket sker 10-07-2008, det er en forudsætning for alle bilag at sagsøger vælger at optage det tilbudte lån Bilag Y. sagsøger godkender herefter 15-07-2008 Bilag E. side 4. Swappen W015776.

Sagsøger kasser efterfølgende projektet 1. som Tilbuddet Bilag Y. var givet for, tilbuddet som udløber 20-11-2008 med alle bilag og aftaler, for hvis tilbuddet blev hjemtaget.

 

Sagsøger har ikke bemærket at jyske bank selv 16-07-2008 laver Bilag 1. for tilbuddet Bilag Y. Hvilket i øvrigt også er bortfaldet, hvis den havde været aftalt hvilket den ikke er.

 

Sagsøger som har kasseret projekt 1. som det var en dialog med jyske bank om en rentesikring for. lavet i stedet et nyt projekt 2.

”Der har ikke været nogle dialoger om sagsøger ønskede en rentesikring til andet end projekt 1.”

Sagsøger aflever til Nicolai Hansen budget på 4.230.404 kr. ved Bilag 47.  det fremgår af den med afleveret grundudstykning at der er tale om en anden grund på 2.875 m2. Bilag 49.

 

Det er et faktum at sagsøger, beder Nicolai Hansen om et tilbud herfor.

Det er et faktum at Nicolai Hansen i stedet for at fremsende Bilag 47. og Bilag 49. til Nykredit for at få et tilbud, i stedet forsøger at hjemtaget tilbuddet Bilag Y.  der er udløbet, og vat for det kasseret projekt 1, Bilag 31. 35. 39.

 

I så fald Jyske bank vil påstå det er tale om en lille fejl, må det senest 06-05-2009 ved Tilbuddet Bilag AG. må det stå åbenbart for Jyske bank, at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr.

I og med Nykredit fremsender tilbuddet på 4.300.000 kr. Bilag AG.  hvilket sagsøger tro er grundet sagsøgers anmodning efter budgettet Bilag 47. som Nykredit fremsender direkte til Jyske Bank, og det på side 1/6 oplyses at være til en rente på 2,9457 % med oplysning at tidligere tilbud ”Bilag Y” og pantebrev ”Bilag 141.” er bortfaldet

Hjælpebilag 44. Hvad betyder bortfald, AT NOGET OPHØRE MED AT GÆLDE

 

Efter denne dato 06-05-2009 ved modtagelse af Bilag AG. er jyske bank i OND TRO

Jyske bank vælger at beholde de penge, banken med urette har hævet fra sagsøgers konti som på Bilag 56. 15/4 2009. 66.400 kr. / Bilag 56. 16/4 2009. 23.517,36 kr. og Bilag 53. 16-04-2009 efter  nota 13.517,36 , at sammen låne provision og garanti for et lån på 4.328.000 kr. der ved svigagtighed er oplyst være optaget Bilag 29.A.  og omlagt Bilag D.  men ikke findes Bilag 30.

Sammen blanding af en konto til flere virksomheder

Sagsøger har først fået Bilag 56. i 2015, sagsøger der ikke tidligere har modtaget nogle konto udtog af konto 5050 1354141 og derfor flere gange har forsøgt at få udleveret disse kontoudtog fra Jyske Bank, hvor Nicolai Hansen i stedet for Bilag 56, udlever kontoudtoget 08-04-20141 Bilag 54. som ikke indeholder saldo oplysninger, man kan stille spørgsmål om det var for at skjule, konto er sammenblandet mellem 2 forskellige virksomheder, et anparts selskab, og et aktie selskab.

 

Sagsøger det ikke ved at Jyske Bank sammenblander flere selskaber til den konto, som er lavet 09-06-2008 og er en kredit på 1.800.000 kr. med en rente på 7,75 % Bilag 55. konto 5050 1354141

 

Sagsøger der har eftersøgt kontokort for konto 5050 1354141 som Bilag 56. har 17-08-2015 Bilag 122. punkt 3. skrevet til Jyske Bank at sagsøger har fundet Bilag 56. på Jyske net bank.

Tidligst her kan sagsøger se, at Jyske bank har overført en andens virksomheds gæld til sagsøger.

 

Sagsøger er ikke klar over om Jyske Bank har en særlig tilladelse til at bruge samme kontonummer til flere virksomheder, både samtidig og overlappende, sagsøger påstår dog at Jyske Bank har optrådt svigagtig, og på den måde har overtrådt bogføringsloven.

 

Faktum er at sagsøger som følge af Jyske banks lætte tilgang til berøringsloven, har fået et stort tab, som følge af jyske Banks Handlemåde.

 

Det er et Faktum at Jyske bank sammen blander flere virksomheder til samme konto, og i øvrigt på alle måder forsøger banken at vildlede sagsøger

 

Jyske bank fremlægger efter 06-05-2009 Bilag AG. til sagsøger, hvilket sagsøger vælger at optage Bilag AH. og fortsætter med projekt 2.

Med hensyn til at optage eller hjemtage lån i Nykredit, Så er det kunden der selv vælger om og hvornår. Bilag 52. at jyske bank uden fuldmagt har forsøgt at optage lån uden om bankens kunde, er sket for jyske banks eget ansvar og risiko, jyske bank overtræder samtidig Aftalelovens § 11

 

I det omfang Sagsøger lider tab, er det sagsøgers opfattelse at jyske bank er erstatningsansvarlige  

 

At Casper Dam Olsen først Bilag 48. 08-07-2009. 2 dage efter sagsøger har hjemtaget tilbuddet Bilag AG. Bilag AH. 03-07-2009 med en rente på 2,4987 % bliver Udbetalt Bilag AJ. 06-07-2009

 

Er sagsøger klar over banken vil kande tabte forventninger, men det er uredelig bankvirksomhed at på den måde ved at godkende budgetter hvor ikke EN ENSTE KRONE til jyske bank, der skal godkende sagsøgers budgetter, på den måde har skabet et afhængighedsforhold, som til fulde udnyttes.

 

At sagsøger efter følgende må låne op mod 25 % mere en det oplyste i budgettet, hvilket er sket ved Bilag 103. sagsøger bad Nicolai Hansen komme med et tilbud fra Nykredit, at Nicolai vælger ikke at komme med tilbud fra Nykredit som sagsøger bad om, og i steder kommer med et tilbud fra Totalkredit, kan skyldes at jyske bank kunne tjene flere penge ved ikke at give Sagsøge et tilbud fra Nykredit.

Der i forbindelse med Bilag 103. at Jyske bank udlever bankens risiko profil af sagsøger Bilag 102.

Jyske Bank har ikke lavet nogle tilsvarende oversigter, omkring det optaget lån i Nykredit på 4.300.000 kr. Bilag AH.

 

At Jyske bank anbefaler lån Bilag 103. optages privat til sagsøger Carsten Storbjerg, undre Carstens revisor sig over, og skriver 28-03-2014 at det er tabsgivende. Bilag 125. side 25/28

 

Da Sagsøger er i et åbenlyst afhængighedsforhold til Jyske Bank, kan jyske bank kræve de mange sikkerheder som sagsøger ikke kan nægte at underskrive, efter som banken så kan opsige lån.

Sagsøger skal gøre det jyske bank forlanger.

 

Jyske Bank vil sikker sig alt sagsøger ejer og har, hvilket sker ved massiv over pant.

Jyske bank banks sikkerheder ses ved Bilag 93 og Bilag L. hvilket er gennemgået i Bilag 163.

Når sagsøger i 2011 skylder jyske bank 2.399.986 og 91.000 kr. privat samt 160.000 kr. i virksomheden samlet = 2.650.986 kr. hvortil Jyske bank har taget pant og sikkerheder i tilgodehavender på 11.300.000 kr. fordelt med pantebreve 2.000.000 + 3.000.000 sikkerhed i personligt tilgodehavende på 5.807.132 kr. Se Bilag L. side 15.

Samt virksomheds og personlige kautioner, dermed sikker sig at sagsøger ikke har mulighed for at låne andre steder.

Der er sagsøgers påstand at dette sker uden modydelser, altså jyske bank tager løbende stører og stører sikkerheder for gammel gæld.

Sagsøger oplyser det er tydeligt, at jyske bank udnyttet at sagsøger ikke har penge, efter som jyske bank udsætter sagsøger for løbende svig, således det er svær at overleve jyske bank, i den enorme forskel i styrkeforholdet.

Jyske bank hæver renter på 5.32 % at et lån Sagsøger har optaget til 2.4987 %, at jyske bank er skyld i gælden på i Bilag AH. er nedbragt, men fortsætter alligevel med at hæve 5.32 % af det jyske bank har fået gælden nedbragt med, finder syntes ledelsen er en hæderlig bankforretning, ellers ville banken vel næppe blive ved med at udnytte, et bestående afhængighedsforhold.

Følg nedbringelsen på hjælpe Bilag 110. og forskellen mellem det faktiske lån

Ægte lån Bilag AH. 4.300.000 kr.   og den SWAP Bilag 1. 4.328.000 kr. som Sagsøger påstår er falsk.

 

Sagsøger påstår at aftaleloven § 30. 31. 33. 36. gøres gælden, uagtet at sagsøger påstår FALSK

Bilag 130. 31-03-2011 Ægte lån restgæld 3.985.724 kr. Hovedstol 4.300.000,00 kr.

Bilag 130. 30-09-2011 Ægte lån restgæld 3.896.998,38 kr. Hovedstol 4.300.000,00 kr.

 

Bilag 130. 31-12-2012 Ægte lån restgæld 3.360.775,81 kr. Hovedstol 3.964.156,32 kr.

 

Bilag 58.  30-06-2018 Ægte lån restgæld 1.167.484,98 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 59. 29-06-2018 Swap falsk. restgæld 2.927.634,98 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.

 

Bilag 58.  30-09-2018 Ægte lån restgæld 1.140.217,18 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 151. 31-12-2018 Ægte lån restgæld 1.112.954,97 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 150. 28-12-2018 Swap falsk. restgæld 2.828.166,85 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.

 

Bilag 135. 30-06-2019 Ægte lån restgæld 1.058.369,17 kr. Hovedstol 2.067.681,17 kr.

Bilag 105. 28-06-2019 Swap falsk. restgæld 2.726.023,47 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.

 

Bilag 106. 30-12-2019 Swap falsk. restgæld 2.621.132,89 kr. Hovedstol 4.328.000,00 kr.

Uligheden ses tydeligt, hvis jyske bank jyske bank har krævet Lånet Bilag AH. nedbragt ved tvangssalg Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. uden at lade hovedstolen Bilag 1. følge med ned

Påstår sagsøger at Jyske Bank A/S udsætter sagsøger for bedrageri, og fremlægger det som SVIG

Sagsøger har gentagende anmodet Jyske Bank og Lund Elmer Sandager svare på om jyske bank har taget pant i sagsøgers virksomhed ved Bilag 91.

Jyske Bank har nægtet at svare

Sagsøger stiller derfor i retten spørgsmålet, om Jyske bank har fået en underskrift på Bilag 91. som er blevet afkrævet sagsøger.

 

 

 

Sagsøger anmoder nu i retten jyske bank, at returner de originale salgsfuldmagter for Bybjergvej 43. og for sagsøgers private hus. 

Eftersom jyske bank ikke har ønsker om en fælles konstruktiv dialog mellem perterne, som jyske banks Advokat Morten Ulrik Gade forslår 17. november 2015 har forslået.

Beder sagsøger processuelt jyske bank, om at returner, de originale salgsfuldmagter som jyske bank ligger inde med.

 

Sagsøger der flere gange har anmodet om at får de originale salgsfuldmagter fra 18-12-2013 retur, hvilket også Dan Terkildsen på møde i Lundgrens er blevet anmodet sagsøgte Jyske Bank om at returnere.

 

Sagsøger skal hermed igen, og denne gang selv ved processkrift, anmode Jyske bank om at returnere de underskrevet salgsfuldmagter med dato 18-12-2013. som var vedhæftet Bilag 96.

At Jyske bank har vildledt sagsøger ved Brev Bilag 89. til at sagsøger skulle tro at Jyske bank ikke har salgsfuldmagterne fra 18-12-2013 liggende, ved at skrive 17-11-2015 at salgsfuldmagterne af 28-06-2013 er tilbagekaldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse om en swap er for det eller de underlæggende lån.

Sagsøger at det ikke skal være til skade for jyske bank at banken har løjet for sagsøger og overfor retten at sagsøger har, eller har haft et underliggende lån til en swap.

Uanset at jyske bank uhæderligt og uærligt ve Bilag 29. A, og Bilag D. skriver at sagsøger har dette lån, på 4.328.000 kr. så er det svigagtig optræden, hvilket Bilag 30, skal understøtte.

 

Med hensyn til at swap er en rentesikring af renterisikoen på et underlæggende / bagvedlæggende lån, skal sagsøger understrege med disse bilag, hvilket jyske bank og Lund Elmer Sandager også selv har fremlagt over for pengeinstitutankenævnet Bilag 42. også Bilag 124. samt overfor retten i svarskrift 10-09-2015 henviser til Bilag 43.

 

En SWAP beskrives som et bagvedliggende lån.

Bilag 60. forklaring på UNDERLIGGENDE, ligger bagved, en underliggende årsag.

Bilag 61. forklaring på BAGVEDLIGGENDE, bagvedstående er ansvarlig medvirkende afgørende.

 

Bilag 115. Jyske bank forklarer selv ved hvad en swap er.

Bilag 117. Nykredit forklarer hvad en swap er.

Bilag 118. Salling Bank forklarer hvad en swap er.

Derudover er det alleræde forklaret i

Bilag 8. side 7. + Bilag 10. side 4.11.12. + Bilag 11. side 6.9. + Bilag 13. side 3. + Bilag 17. side 9.10

 

Og medhensyn til om det påstået underlæggende lån er optaget, er fremlagt hjælpebilag

Bilag 92. Brf Kredit forklare. at hjemtage og optage et lån er det samme.

kommer af at du gør brug af et tilbud

Bilag 129. ved obligationer, har du hjemtaget lånet når obligationerne er solgt, henviser til

Tilbuddet. Bilag Y. og Bilag 7. er der solgt obligationer serie 21 E / 20 år for 4.328.000 kr.

 

Sagsøger har med Bilag 75. 111. 113. 116. 121. 123. forsøgt at få agtindsigt i Nykredit, ville vide om sagsøger har lånt 4.328.000 kr. eller ej dette bliver besvaret 18-10-2016 ved Bilag 30.

 

Med Bilag 128. 142. 143. 144. 145. 146.

Har sagsøger ønske om at kunne påvise at sagsøger i en længere periode har været alvorlig syg, og lade det være op til domstolen at dømme, om dette gør forholdende skærpende for jyske bank i det omfang at jyske bank har udsat sagsøger for svig og falsk, og fremlagt usandheder over for retten.

 

Sagsøger kan have glemt noget, her i det afsluttende processkrift 30-10-2019, men dette skal sagsøgers nye advokat hjælpe med at rette op, samt at formuleret påstandsdokumentet således at sagsøgers samlede medtages.

 

Her lister sagsøger de Faktum op der gør sig gældende, og er medvirkende til sagsøgers tab.

 

Sagsøger påstår følgende

Sagen er efter sagsøgeres forståelse ret enkel.

At Jyske bank har gjort sig skyldig i svigagtig optræden, at jyske bank udsat sagsøger for de forhold sagsøger her fremlægger.

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at Storbjerg Erhverv har lånt 4.328.000 kr. Bilag.29.A. selv om der ikke findes noget lån Bilag 30.

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at Storbjerg Erhverv har omlagt et bagvedliggende lån. Bilag D. selv om der aldrig har været noget bagvedlæggende lån. Bilag 30.

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, tilbageholdt oplysning, om at der ikke findes noget underliggende lån. som Jyske Bank A/S ved advokat har påstået Bilag 43. retten. Bilag 124. i pengeinstitutankenævnet, som først bevises 18-10-2016 ved Bilag. 30

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, fremlagt usandheder, som at den rentesikring Bilag 1. med dato 16-07-2008, er den som sagsøger godkendte 15-07-2008 Bilag 43.

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, tilbageholdt oplysning om at Bilag E. side 4 & side 5, er den aftale sagsøger faktisk godkendte 15-07-2008.

 

 1. Jyske bank har på årsopgørelsen Bilag. O. 31-12-2008 fjernet 2. aftale bilag, forstået som juridiske dokumenter, henholdsvis fra 15-07-2008 Bilag E. side 4 & side 5. og at aftalen fra 15-07-2008 lukkes 30-12-2008 ved Bilag 28. side 2.
 2. Jyske bank har fremlagt Bilag K. og overfor retten oplyst et Bilag K. er lavet 10-07-2008, og dermed tilbageholde oplysning om at Bilag K. først er lavet 19-05-2009. efter et Bilag 7. der var udløbet 20-11-2008 og som Nicolai Hansen genbrugte 19-05-2009 til tilbuddet fra Bilag AG. 06-05-2009

 

 1. Jyske bank har fremsendt Bilag Z. omkring 15-04-2009 til Nykredit, et Bilag 147. der var udløbet 20-11-2008 sammen med tilbuddet Bilag Y. som bilaget var lavet for.

 

 1. Jyske bank har rettet i udløbet aftale dokumenter, Bilag Z. efter der er underskrevne, 10-07-2008 originalt Bilag 147. og efter bilaget var udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. som bilaget var givet til, for så at sende bilaget til Nykredit.

 

 1. Jyske bank har forsøgt ved Bilag Å. 15-04-2009 at optage et lån, uden for gyldig fuldmagt, efter tilbuddet Bilag Y. der udløb 20-11-2008 sammen med alle øvrige bilag omkring dette tilbud.

 

 1. Jyske bank har usandt og uærligt ved svigagtighed, på den af sagsøgers oprettet kredit på 1.800.000 kr. 09-06-2008 Bilag 55. sammenblandet og overflyttet et andet selskabs gæld. Bilag 56.

 

 1. Jyske bank har selv 20-05-2009 givet Nykredit oprykkende pant i byggegrund Bybjergvej 43. Matriklen 1. AR Bilag 73.

 

 1. Jyske bank har efter, at have givet Nykredit oprykkende pant ved Bilag 73. krævet det lån, sagsøger har optaget 03-07-2009 Bilag AG. på 4.300.000 kr. tvangsnedbragt, ved at kræve at sagsøger skal sælge byggegrunden Bybjergvej, som Jyske bank netop selv Bilag 73. har lyst oprykkende pant til Nykredit ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

 

 1. Jyske bank bærer skylden, for at Lånet i Nykredit fra Bilag AG. fra 03-07-2009 er blevet krævet nedbragt ved flere mundtlige og skriftlige krav Punkt 13. og siden 2010 af jyske Bank er krævet solgt, hvor efter Jyske Bank har afvist et modtage provenuet, ved Punkt 15.

 

 1. Jyske bank har krævet at grunden Bybjergvej, som Nykredit har 1 prioritet i skulle sælges.                                                               Jyske bank har i perioden fra 26-10-2010 Bilag 62. først overvejet at byggegrund skulle sælge, og / 13-04-2011 Bilag 63. forventer kontakt til ejendomsmægler. / 27-04-2011 Bilag 63. det bliver et krav at grunden sættes til salg ved ejendomsmægler. / 26-05-2011 Bilag 64. grunden sættes til salg ved ejendomsmægler senest 01-07-2011. / 04-11-2011 Bilag 65. salg af grund og også privat ejendom. / 13-12-2011 Bilag 66. bliver bet om at tage kontakt med helsingør kommunen for salg af grund. / 26-04-2012 Bilag 67. Jyske Bank skriver til Nykredit, som du ved er det meningen at Carsten sælger den ubebyggede grund tilbage til Kommunen. / 15-06-2012 Bilag 68. jyske bank beder om at der bliver taget aktion på følgende, lavet overdragelse.
 2. Jyske bank har benægtet at have medvirket, til salg af byggegrunden,                                Bilag E. side. 1. og at ved jyske bank bare ved Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. bare har opfordret sagsøger til at, Byggegrunden skulle sælges.

 

 1. Jyske bank har efter grunden Bybjergvej blevet solgt, afviste at modtage Provenuet til deponering, Birgit Bush Thuesen 1 august 2013, Bilag 159. Sagsøger der er ret syg, Bilag 138. og har svært ved at overskue Jyske banks Krav Bilag 68. hvorfor Carsten Storbjerg 18-03-2012 Bilag 138. beder Køber om at hjælpe skøde, Bilag 72. for at tilfredsstille jyske bank

 

 1. sagsøger påstår. At være udsat for groft svig, og lider stort tab, som følge af svigagtighed

Uanset Swappen Bilag 1. påstås falsk.

 

Uanset Der er ikke findes noget underlæggende lån for en swap. Bilag 29. A. Bilag 30.

 

Uanset Der er heller ikke eller omlagt noget lån. Bilag D.

 

At jyske bank gentagende har ændret forklaring overfor retten, ænder ikke på at jyske bank har krævet, det påstået underlæggende lån, Bilag AH. og efter bankens ændrede forklaring, så et overlæggende lån, stadig til den underliggende Swap Bilag 1. nedbragt ved krav om salg af byggegrund. Uden at lade renteswappen Bilag 1. følge det nu overlæggende lån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsøger påstår at have mindst følgende tab som følge af svig og falsk.

Jyske bank skal erkende at

 

 

 1. Påstand 1. sagsøger påstår at have et tab, som følgende af at Bilag 1. er falsk, eller mindst at være udsat for groft svig, hvor aftaleloven § 11. 30. 31. 33. 36. gøres gældende.

 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 1.648.946 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 108. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 1.648.946 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 651.151 kr.

 

hovedpåstand Bilag 1. som er den største enkeltpåstand forklares her.

 

Sagsøger påstår at Jyske bank, har tvunget sagsøger til at nedbringe gælden, Bilag AH. et lånet som er hjemtaget til 2.4987 % i rente. efter Tilbuddet Bilag AG. fra 6. maj 2009

Efter jyske bank har givet Nykredit oprykkende pant 20. maj 2009, kræver jyske bank, at kunde sælger den grund, der ligger til sikkerhed for Lånet Bilag. AH. od dermed nedbringer lånet som jyske bank fastholder de har aftalt rentebyttet med Bilag 1. jyske bank modsætter sig afregning af provenuet, hvorfor der går over 3. inden lånet Bilag AH. kan nedbringes.

Da jyske Bank ikke lader swappen Bilag 1. følge afdraget med ned, påstår sagsøger at Jyske bank udsætter sagsøger for endog meget groft svig. på hjælpe Bilag 110. ses afdraget, og hovedstolen at blive nedbragt.

 

Jyske Bank fortsætter med at hæve renter af Bilag 1. og af en hovedstol Bilag 150. 11-12-2018 på 4.328.000 kr. nedbragt til 2.828.166,85 kr. mens den faktiske gæld på Sagsøgers lån, efter krav om nedbringelse nu er Bilag 151. 31-12-2018. 1.112.195,94 kr. 

 

Jyske Bank hæver dermed renter på 5.32 % af et lån, sagsøger ikke har aftalt swappet, og hæver 5,32 % i rente af en gæld der ikke skyldes, efter jyske bank selv er bagmanden for at sagsøger kun 31-12-2018 skylder 1.112.954 kr.

Uanset swappen Bilag 1. er påstået falsk, og frembragt ved svig.

Og jyske bank ydermere hæver jyske bank 30-12-2018 renter af pt. 1.7152.211,88 kr. forskellen mellem Bilag 150 og Bilag 151.  sagsøger ikke engang skylder, og der med sikker jyske bank sig en betydelig u berettet indtægt, samtids med at jyske bank giver sagsøger et tab.

 

 

 1. Påstand 2. Jyske bank har ved svigagtighed 16 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 53. for sikkerhed, ”provision” for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit som ikke findes Bilag. 30.

 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 13.517,36 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 13.517,36 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 11.912,22 kr.

 

 

 

 1. Påstand 3. Jyske bank har ved svigagtighed 15 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 54. 56.      for tinglysning for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som ikke findes Bilag. 30.

 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 66.400,00 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 66.400,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 58.566,07 kr.

 

 

 

 1. Påstand 4. Jyske bank har ved svigagtighed 15 april 2009 hævet fra sagsøgers konto Bilag 54. 56.      for tinglysning for et lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som ikke findes Bilag. 30.

 

Hvor med jyske bank Uberettet, ved svig har hævet 23.517,36 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 112. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 23.517,36 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 20.735,19 kr.

 

 

 

 1. Påstand 5. Jyske bank har ved at ventet med, at vedstå bankens, forpligtelser 69 dage over for Nykredit, ved ikke at have indfriet garantien, givet sagsøger et tab, opgjort Bilag 167.

Der er henvist til Bilag 131. 136. 119. 132.

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at hæve sikkerhed 43.000,00 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 167. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 43.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 26.122,62 kr.

 

 

 

 1. Påstand 6. Jyske bank har ikke bet Nykredit, nedskrive deres garanti, se Bilag 116. (46.)

givet sagsøger et tab, opgjort Bilag 126.

Der er henvist til Bilag 109. 110. 119. 132. og Bilag 46. er ens med Bilag 116.

 

Nykredit oplyser Bilag 116. side 6. punkt 6, at Nykredit ikke har oplysning om at jyske bank bar anmodet Nykredit om at sætte garantien ned til faktiske gæld.

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at hæve sikkerhed 9.500,00 kr. ”garanti” for lån der er afdraget.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 126. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 9.500,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 5.947,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 7. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab.

Der er henvist til Bilag 152. side 1 til 9. og Bilag 116. Side 7. punkt 7. år. 2011 Nykredit har ikke krævet grunden solgt.

 

Hjælpe Bilag 72. 75. 76. 77. 78.

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 34.287,50 kr. uden Jyske bank selv har ret til provenuet.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 148. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 34.287,50 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 22.064,29 kr.

 

 

 

 

 1. Påstand 8. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab.

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 1.660 kr. uden Jyske bank selv har ret til provenuet, Relaxering hævet 08-02-2016 af jyske bank.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 153. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 1.660,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 472,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 9. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab.

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 1.660,00 kr. uden Jyske bank selv har ret til provenuet, Relaxering hævet 16-02-2016 af Nykredit

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 78. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 1.660,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 472,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 10. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab.

 

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, ved at kræve grund solgt 20.300,00 kr. uden Jyske bank selv har ret til provenuet, Tinglysnings afgift er heri modregnet provenuet

 

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 72. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 20.300,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 6.054,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 11. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab, ved at nægte at modtage provenuet og samtid hæve renter af det afkrævet salg, ved misbrug af Bilag 1.

 

Jyske bank har efter Byggegrunden er solgt, med overtagelse 01-07-2012 Bilag 72. og frem til at købet Helsingør kommune kan betale 16-12-2015 Nykredit Bilag 78.

 

I den mellemlæggende periode, hævet renter af salgsprovenuet 1.323.000,00 kr. beløbet som jyske bank med swappen Bilag 1. uredeligt har brugt til, at fastholde sagsøger til flere usandheder, og ved vildledning bildt sagsøger ind, at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 29.A og derefter omlagt. Bilag D. samt at jyske bank har påstået det er sagsøger selv der har fundet på at nedbringe dette underlæggende, og omlagte lån Bilag E. side 1. hvorfor Jyske bank ikke lader Swappen Bilag 1. følge med afdraget. uagtet at sagsøger siden maj 2016 har fremlagt påstand om at swappen Bilag 1. er falsk.

 

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger rentetab, ved svigagtighed at kræve grund solgt uden Jyske bank selv har ret til provenuet, har hævet renter af provenuet i perioden.

01-07-2012 til 16-12-2015 i alt 1.263 dage.

 

Hvilket påstås at værre grove udnyttelse og svig, sagsøger oplyser Ledelsen i Jyske at det menes at være bedrageri.

 

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte provenu ved Bilag 72. frem til dette bliver betalt i Nykredit Bilag 78 opgjort tab

 

Renter af provenuet 1.323.000,00 kr. i 1.263 dage opgøres til 376.145,21 kr.

 

 1. 30-08-2019 til 376.145,21 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 112.242,25 kr. for perioden 16-12-2015 til 30-08-2019

 

 

 

 1. Påstand 12. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve byggegrund solgt, uden at have ret til provenuet, og udsætter derved sagsøger for tab.

 

Sagsøger har tab ved at Nykredit hæver 3 % i bidrag i den periode hvor jyske bank nægter at modtage provenuet af grundsalg, frem til Nykredit vil oprette en deponerings konto uden at være forpligtet til det. Bilag 76.

 

Der er henvist til Bilag 152. side 1 til 9. og Bilag 116. Side 7. punkt 7. år. 2011 Nykredit har ikke krævet grunden solgt.

 

Hjælpe Bilag 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Samt Bilag 72. 75. 77. 110. 78. 76. 151.

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, bidraget 3 % 147.248,09 kr.

 

Uden Jyske bank selv har ret til provenuet, tab opgøres til

bidraget 3 % af 1.323.000,00 kr. perioden mellem 01-07-2012 og til 16-12-2015

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 160. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 147.248,09 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 43.939,03 kr.

 

 

 

 

 1. Påstand 13. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at kræve forhøjet sikkerheder, uden at at give en modsvarende modydelse.

 

Ved at kræve forhøjet sikkerheder for gammel gæld, giver Jyske Bank sagsøger tab.

 

Sagsøger har gæld til jyske bank på 2.650.000 kr. hertil har Jyske bank taget pant og sikkerhed for ikke under 11.300.000 kr.

 

Jyske bank banks sikkerheder ses ved Bilag 93 og Bilag L. hvilket er gennemgået i Bilag 163.

Når sagsøger i 2011 skylder jyske bank 2.399.986 og 91.000 kr. privat samt 160.000 kr. i virksomheden samlet = 2.650.986 kr. hvortil Jyske bank har taget pant og sikkerheder i tilgodehavender på 11.300.000 kr. fordelt med pantebreve 2.000.000 + 3.000.000 sikkerhed i personligt tilgodehavende på 5.807.132 kr. Se Bilag L. side 15.

Samt virksomheds og personlige kautioner, dermed sikker sig at sagsøger ikke har mulighed for at låne andre steder.

Der er sagsøgers påstand at dette sker uden modydelser, altså jyske bank tager løbende stører og stører sikkerheder for gammel gæld.

 

Hjælpe Bilag 73. 56. 162. 161. 56. 162.

 

Sagsøger påstået at Jyske bank har givet sagsøger et tab, på 34.450,00 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 163. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 34.450,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 28.694,48 kr.

 

 

 

 1. Påstand 14. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved nødvendige advokat udgifter til Søren Nav i pengeinstitutankenævnet, der kunne være undgået.

 

Når jyske bank selv i Bilag 2. 3 .4 på side 5. punkt 17 skriver at der kan klages i ankenævnet for derefter så at afvise det, er ren og skær vildledning.

 

Når Jyske Bank ved Advokat Morten Ulrik Gade så tilbage holder oplysninger om fakta, som at Bilag 1. ikke er lavet for Bilag Y. og at Bilag Y slet ikke er hjemtaget, selv om det påstås at være det underliggende lån, eks, i Bilag 29. A. og omlagt ved Bilag D.

 

Men tvært imod skriver usandt for at skuffe i retsforhold, se Bilag 124. side 1-28

Der findes ikke noget lån på 4.328.000 kr. Bilag 124. side 24/28 se Bilag 30.

At Jyske Bank også i pengeinstitutankenævnet har fremlagt falske oplysninger, som årsopgørelsen der kun har oplyst Bilag 1. ”Bilag 128. side 20.” og ikke den swap sagsøger godkendte 15-07-2008 Bilag E. side 4 & 5, som Philip først kommer til at fremlægge ved en fejltagelse 10-05-2015, hvilket er fantastisk, da bilaget er skjult som om det ikke eksistere

 

Se Bilag 124 side 27. det samme gælder for Bilag 124. side 28, denne er lavet for 15-07-2008 Bilag E. side 4 & 5. der er lavet bilags manipulation

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 40.000,00 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved advokat udgifter for

Bilag 124. opgjort tab, kan dokumenteres, og Søren Nav kan indkaldes som vidne.

 

 1. 30-08-2019 til 40.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 27.474,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 15. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at sammenblande flere virksomheder til samme konto nummer 5050 1354141 samtidig og over lappende.

 

Hjælpe Bilag 54. 55. 56.

Sagsøger får første gang et kontoudtog Bilag 54. 08-04-2011 er uden saldo oplysning

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 280.747,00 kr.

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved Bilag 56. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 280.747,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 274,591,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 16. Jyske Bank har påført sagsøger tab, ved at sagsøger måtte stævne Helsingør kommende, for at få rettens ord for om Kommunen var skyld i at Jyske bank nægtede at modtage provenuet efter tvunget grundsalg.

 

Efter som Jyske bank har afvist at have noget ansvar

 

Hjælpe Bilag 158 måtte betale advokater for at Jyske bank ikke vedstod feres forpligtigelser, efter krav om salg og tage i mod provenuet, indkalder Jeppe Buhl Rasmusen

 

Hvor med jyske bank har giver sagsøger tab, 90.000,00 kr. advokater

 

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte del. ved Bilag 158. opgjort tab

 1. 30-08-2019 til 90.000,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 24.136,00 kr.

 

 

 

 1. Påstand 18. Jyske Bank har påført sagsøger tab.

 

Ved usandt at påstå sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, og at Nykredit ikke ønskede at afkræfte eller bekræfte om dette var sandt, måtte Sagsøger stævne Nykredit for at får oplyst at Bilag 29. A. hvori Jyske Bank påstår at sagsøger i Nykredit har lånt 4.328.000 kr.

 

Måske ville Nykredit ikke svare sagsøger i første omgang, da Nykredit storaktionærer i Jyske bank og dermed tæt forbundet.

 

Efter modtagelsen af Bilag 30. 18-10-2016 ved sagsøger nu at sagsøger ikke har optaget det af Jyske bank påstået underlæggende lån for en rentesikring.

 

Sagsøger har et tab som følge af jyske bank mange løgne ”usandheder” denne gang Nykredit lige som jyske bank ikke oplyse hvorhvir Sagsøger har optaget det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som Jyske bank påstår.

 

 

Sagsøger tilpligtes til at tilbage betale sagsøgers opgjorte ved foreløbig Bilag 154.

Jyske Bank er årsagen stil sagsøgers problemer.

 

 1. 30-08-2019 til 5.780,00 kr. med tillæg af procesrenter opgjort til 1.380 ,00 kr.

 

Sagsøger påstår at have lidt tab som følge af jyske bank.

 Har udsat sagsøger for flere forhold af svig og falsk

 

 

 

 

Dette er lidt af det sagsøger bad Rødstenen advokater fremlægge alleræde i 2016. og da Rødstenen pludselig modarbejdede sagsøger, skifter sagsøger 5. februar 2018 advokat til Lundgrens

Vi har samme problem med Lundgrens, som ikke her kommenteret nogle af påstande, sagsøger er nødsaget til selv at fremlægge sagsøgers påstande mod jyske bank, da ingen af vores påstande til dato er blevet fremlagt i retten, Lundgren har ikke oplyst hvorfor, eller oplyst om jyske banks og Lundgrens sammenarbejde er grunden, med det har gjort Lundgrens kraftig inhabil.

Vi ønsker en advokat til at fremlægge vores påstande, mod jyske bank for flere forhold af svigagtig optrædenen, hvor Jyske bank ligeledes ved Lund Elmer Sandager advokater, flere gange og mange steder har fremlagt usande oplysninger over for retten.

 

Hvilket har vist sig at være yderst svært

 

Dette er et foreløbig endeligt processkrift, og sagsøger beder i samme forbindelse om udsættelse, med flere processkrifter, til sagsøger har fundet en advokat, der ikke er på jyske banks lønningsliste

 

 

 

 

 

Fremlægges af bilag

Bilag. 29 A. for Bilag 29. der er svært at læse

Bilag. 74.A. for Bilag 74. der er svært at læse

Bilag. 94.A. for Bilag 94. der er svært at læse

 

Bilag. 165. mail 01-08-2014 beder Jyske bank, om at give adgang til sagsøgers penge

Bilag. 166. mail 22-09-2015 Nykredit swap er udelukkende for større virksomheder og A/B

Bilag. 167. Hjælpe bilag Påstand 5. jyske bank venter 69 dage med at vedstå forpligtelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGS LISTE 28-104 fremlagt 09-07-2019 uden beskrivelse eller processkrift.
Sagsøger er først blevet bekendt med de fremlagte Bilag 28-104. efter 28. september.
Og har her lavet bilagslisten, efter hvilket Bilag Lundgrens har valgt at fremlægge 9. Juli 2019.
Hjælpe bilag, så Lundgrens fremlagte Bilag 28-104. kan spores til sagsøgers Bilag 28 til 101. i breve
Bilag 28-101. der er omtalt i adskillige breve til Jyske Banks Direktion er omtalt med Bilag 28-108.
EVT. Forkortelsen som anvendt i beskrivelse. 
Jyske Bank ACD=Anders Christian Dam / MUG=Morten Ulrik Gade / BBT=Birgit Bush Thuesen
Jyske Bank NH=Nicolai Hansen / CDO= Nicolai Hansen / PB=Philip Baruch.
Jyske Bank JB=Jyske Bank / LES=Lund Elmer Sandager
Nykredit NK=Nykredit /  MEN=Mette Egholm Nielsen
Sagsøger & CS=Carsten Storbjerg / HK=Helsingør Kommune / JBR=Jeppe Buhl Rasmussen
De fremhævet Bilag 29. 74 og 94, genfremlægges i bedre læsbarhed med tilføjet A

 

Bilags nr. Dato. Tekst.
28. side 1. 18-10-2016 Mail Mette Egholm Nielsen Nykredit, bekræfter der findes intet lån 4.328.000 kr. i NK
28. side 2. 16-07-2008 Jyske Bank bekræfter aftalte swap 15-07-2008 4.328.000 W015776 lukkes 30-12-2008
29. 19-02-2010 29.A Nicolai Hansen oplyser at sagsøger har lånt 4.328.000 kr. i NK
30. 18-10-2016 Mette Egholm Nielsen bekræfter at der ikke i Nykredit findes noget Lån 4.328.000 kr.
31. 06-06-2006 Udstykningsplan grunde af 1.599 m2.  som er anvendt i projekt 1.  se Bilag 39. 41.
32. 25-10-2007 Faktura efter udstyknings plan se Bilag 31. af grunde på 1.599 m2. anvendt i budget
33. 01-06-2006 Grund 1. ar 10.347 m2. før denne kommer under udstykning af 1.S  se Bilag 127.
34. 22-11-2007 Tilbud dansk Halbyggeri 3.990.000 kr. bygning 460 m2 plus 1 sal 228. m2. i alt 688 m2.
35. 13-01-2008 Tilbud Halspicialisten 2.403.496 kr. bygning i alt 688 m2. tilbud indsat budget Bilag 39.
36. 15-05-2006 Mail til Nicolai Hansen Tidligere projekt, vedr., boliger og værksteder.  er blevet kasseret
37. 23-01-2008 Mail til Nicolai Hansen med tilbud Bilag 35.2.303.496 kr. er indsat i Budget Bilag 39.
38. 14-02-2008 Nicolai Hansen oplyser han ikke har fået Bilag 37.og Bilag 35. beder bla. om tilbuddet
39. Udateret Budget Afleveret til NH for tilbud. Grund 1.599 m2. byggeri 678 m2 Budget 4.334.765
40. 10-03-2008 Nicolai Hansen oplyser at have talt med Nykredit og de vil lave et tilbud på projektet 1.
41. 25-04-2008 mail til Nicolai Hansen Kopi af kontrakt 21-04-2008 med tilbuddet afrundet 2.403.000 kr.
42. 15-02-2016 Agtindsigt Pengeinstitutankenævnet Jyske Bank skriver der er et underlæggende lån.
43. 10-09-2015 Philip Baruch formålet med Swap var afdækning af det optagende underlæggende lån.
44. Udateret Dansk sprogsamfund. Bortfald = når noget ophører med at eksisterer, se Bilag AG S 4/6
45. 11-10-2016 Mødereferat Nykredit, MEN oplyser at det er JB som alene selv har lavet og godkendt
46. 11-10-2016 Mødereferat Nykredit, er fremlagt i Bilag 45. også ens Bilag 116. med fremhævninger.
47. Udateret Budget Afleveret til NH for tilbud byggeri 847,4 m2 Budget 4.230.404 NK får ingen kopi
Bilag 116. Punkt. 2. Mette Egholm Nielsen bekræfter at NK ikke har fået kopi af budgetter
48. 08-07-2009 CDO oplyser 2 Dage efter Tilbud Bilag AG er hjemtaget at JB renter og gebyrer er glemt
Side 1-3.
Side 2-3.
49. 2009 januar Udstyknings plan for nyt projekt 2. med grund på 2.875 m2 for Budgettet Bilag 47.
50. 24-03-2009 Teknisk Forvaltning godkender opførelse af Projekt 2. kan gennemføres, Budget Bilag 47.
51. 19-04-2009 Godkendte tilbuddet af 06-05-2009 Bilag AG på 4.300.000 hjemtages for nyt Projekt 2.
52. 29-08-2012 Thomas Hansen Nykredit oplyser det er kunden selv der vælger at optage lån i Nykredit
53. 15-04-2009 Jyske bank hæver 13.517,36 kr. for en sikkerhed på lån 4.328.000 kr. som ikke findes
54. 08-04-2011 CS har ikke modtaget kontoudtog konto 5050-1354141 og beder NH om kopi. Saldo=?
55. 09-06-2008 CS. har lavet en kredit på 1.8 mil. konto 5050-1354141, kontoen tilhører andet selskab
56. 12-07-2006 Konto 5050-1354141 tilhører anden virksomhed side 1. og side 2. bliver det sagsøgers
57. 23-09-2015 Nykredit oplyser at SWAP som udgangspunkt giver et højere bidrag end andre låntyper
58. side 1. 30-06-2018 Lånet Bilag Ah, efter nedbringelse. Hovedstol 2.067.681 gæld 1.167.484. Bidrag 3 %
58. side 2. 30-09-2018 Lånet Bilag Ah, efter nedbringelse. Hovedstol 2.067.681 gæld 1.140.217. Bidrag 3 %
59. 15-06-2018 Swappen Bilag 1. af 16-07-2008 på 4.328.000. har en restgæld 2.927.634 kr.
60. Udateret Retskrivningsordbogen. Underliggende = en underliggende årsag, ligger bagved.
61. Udateret Det Danske Sprog. Bagvedliggende=Igangsættende, Ansvarlig, Medvirkende. Afgørende
62. 26-10-2010 NH skriver Overvejer salg af byggegrund renten er låst fast i din ejendom. lån 4.300.000
Bemærk at fremlagte Bilag 62. fejlagtigt er påskrevet Bilags nummer 53.
63. Side 1. 27-04-2011 Casper Dam Olsen præciserer, bliver et krav at grunden sættes til salg hos en mægler.
63. Side 2. 13-04-2011 Casper Dam Olsen ridser lige op, forventer der er taget kontakt til mægler senest 1. maj
64. 26-05-2011 Casper Dam Olsen Grund Sættes til Salg hos mægler senest 1 juli provision hæves til 3%
65. 04-11-2011 CDO skal have kopi af salgsbudget grund, Salg af grund og Privat ejendom, lån nedbring
66. 13-12-2011 CDO lån 4.3 mil skal nedbringes med 815.000 CS skal kontakte HK for muligt grundsalg
67. 26-04-2012 CDO skriver til NK efter Grunden er solgt 02-05-2012. Bilag 72. beder NK slette pant.
68. 15-06-2012 CDO beder CS kontakt HK overdragelse, så JB ved hvornår penge kommer. & NK slet pant
69. 19-08-2013 BBT vil have et forslag for AFVIKLING, Salg af privat ejendom, Vil have nye salgsfuldmagt
både på Bybjergvej 43 og Søvej 5. uden advokat forbehold på, som på Bilag 94. 28/7
Nye salgs fuldmagter BBT har sendt underskrives 18-12-2013 ER IKKE RETUNERET dd.
70. 19-08-2013 BBS mener det er nødvendigt at prisen på ejendommen på 3.6 mil sættes væsentligt ned.
71. Udateret Nybolig opstilling 5.043.600 kr. salg af godkendte 3 grund udstykninger solgt 1.494.400
72. 02-05-2012 Skøde efter salg af byggegrund til HK. Der er sat overtagelse 01-07-2012 på skødet.
73. 20-05-2009 Ejerpantebrev 1.5 mil afgift hævet Bilag 54. 20-05-2009, (dato på Bilag H. er 11/5 09.)
74. 18-06-2013 74.A BBT for at sikrer jyske banks interesser salgs fuldmagter afvikling af dine konti swap
75. 23-11-2015 til BBT NK HK, rykker igen for provenuet efter salg af grunden 02-05-2011 Bilag 72.
76. 06-01-2016 Michael Pedersen skriver at Nykredit undtagelsesvis har lavet en Deponerings konto
77. 19-12-2015 til BBT JB. Er oplyst at JB ikke vil lave en deponeringskonto efter CDO krævet salget
78. Side 1. 16-12-2015 Nykredit modtaget provenuet 1.323.000 af HK efter kommunen overtog grunden 1/7-12
78. Side 2. 14-01-2016 Nykredit nedbringer “med tab.” restgælden på lånet Bilag AH. af 4.300.000 kr.
79. 19-05-2016 Mail MUG og Anders Dam. Beder JB bevise sagsøger har lånt 4.328.000 mistanke SVIG
80. 19-05-2016 Mail til direktionen, tilbyder Anders Dam gebyr for bevis for at påstået lån er optaget
81. 25-05-2016 Mail til JB og Advokater. LES og bestyrelsen. Beder AD bevise lån, & W015785 er aftalt
82. 25-05-2016 Mail til direktionen jyske bank, beder at JB hjælper CS med dokumentation efter CS-sygdom
83. 21-06-2017 Mail JB-advokat MUG, der ikke er noget underliggende lån 4.328.000, og Bilag 1 er falsk
84. 21-06-2017 Mail JB-advokat MUG, der gøres indsigelse og at bilaget er FALSK “Bilag 1.” intet lån.
85. 28-12-2017 Brev til JB. Oplyser at den påstået aftale (Bilag 1.) er falsk der ikke aftalt lavet 2 swap.
Side 2-3.
Side 3-3.
86. 07-08-2018 Brev til den samlede bestyrelse, påstår at JB i 10 år har udsat Sagsøger for svig.
87. 22-08-2018 Brev til samlede ledelse, gennemgår vores påstand om Svig og Falsk, Ledelses ansvar
88. 19-09-2018 Brev til Ledelsen rykker og gentager at sagsøger påstår at ledelsen ved JB laver Svig.
89. 17-11-2015 MUG skriver banken ikke har pligt til at udlever agtindsigt, og at Jb ikke er skyld i noget.
90. 28-05-2009 JB underskrevet en garanti til NK på 4.300.000 Lån hjemtages først 03-07-2009 Bilag AH.
91. 10-02-2011 JB NH kræver pant i alle anparter hos sagsøger, banken og LES vil ikke vise underskrift
92. 21-09-2017 BRF forklarer at optage og hjemtage et lån er det samme, er om du gør brug af et tilbud
93. 29-06-2011 CDO viser (mod gebyr.) oversigt over sikkerheder pantebreve 3 mil. 2 mil. virk. Pant osv.
94. 28-07-2012 94.A underskrevet salgsfuldmagter Bybjergvej 43. og privat Hus, med adv, forbehold
95. 19-08-2013 Birgit Bush. JB kan ikke bruge salgsfuldmagter med advokat forbehold for JB-rådgivning
96. 12-12-2013 BBT spærre sagsøgers konti får 18-12-2018 underskrevet salgs fuldmagter uden ansvar
97. 11-04-2014 BBT Jyske Bank har stadig ikke hævet spærring af sagsøgers konti, rykker for provenu
98. 12-06-2015 Birgit Bush Thuesen har stadig ikke hævet jyske banks spærring af sagsøgers konti
99. 20-04-2016 mail til MUG beder om dokumentation for at der er optaget et underliggende lån for swap
100. 21-04-2016 mail til BBT beder JB dokumenter der er optaget lån 4.328.000 og swap er aftalt 16/7
101. 28-07-2014 JB afviser stadig betalinger uden disse først er godkendt af BBT, selv om der er dækning
102. 2010 juli Risiko profil, Ønsker HØJ SIKKERHED. LAV RISIKO. Har ikke planer om at afvikle på lån
103. 21-10-2010 i forbindelse med ekstra lån måtte optages, grundet JB godkendte Budget uden renter
104. 03-05-2016 til JB MUG orientering at CS ikke kan forstå at banken ikke vil hjælpe med dokumentation

 

 

Men med dette afsluttende processkrift håber sagsøger, at jyske bank har fåret svar på hvad bilagene er fremlagt for.

 

Sagsøger er stadig åben for rettens tilbud

om at modtage retsmægling

 

Det gentages hermed at sagsøger selv ønsker at hjælp til at få fremlagt sagen, desværre har sagsøger ikke været særlig heldig med de seneste 2. advokater.

Men håber alle gode gange 3.     

Provokationer

Det er sagsøgers opfattelse, at jyske bank forsøger at komplicerer sagen, ved at have fremlagt usande oplysninger overfor retten, for at dække over at jyske bank, har sammenblandet tilbud og projekter efter på godt befindende, sammenblanding af forskellige virksomheder til samme konto nummer både samtidig og overlappende, at jyske bank forsøger at dække over at jyske bank har rette i bilag efter disse har været underskrævet, og at jyske bank udsætter sagsøger for svig.

 

Vidner

Sagsøger har sagt til Lundgrens flere gange, hvilken vidner som skal indkaldes, desværre glemte Dan Terkildsen at skrive et par vidner på processkrift 2.

Vi ønsker at indkalde

Nykredit Mette Egholm Nielsen for at bekræfte bilag. samt et vidne fra Helsingør kommune Jeppe B Rasmussen. samt Peter Sørensen der bistod Sagsøger i en svær tid hvor sagsøger var syg.

Udover at Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen som Jyske Bank selv ønsker indkaldt.

Ønsker sagsøger ligeledes at indkalde Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, Birgit Busk Thuesen

Disse vidner skal bekræfte Bilag, således det kan bekræftes, om jyske bank har udsat sagsøger for svig ved at tale usandt, og om banken og bestyrelsen har optrådt uredeligt.

 

Med venlig Hilsen Storbjerg Erhverv ApS

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Mail. ***********  telefon 22227713

Carsten & Anne-Marie Skaarup.