Med link til nævnte bilag. Klage over Lundgrens advokater 05-06-2020, for overtrædelse af god advokatskik, du kan læse de 159 sider her. med skrive og stavefejl

Foreløbig opdatere 07-07-2020

The complaint will be updated, with a link to said appendix, and a number of typos will be corrected

05-06-2020.

Appendix List to the complaint against Lundgren’s lawyers, for being bribed, not to submit their client’s claims against the Jyske Bank Group

 

                                                                                        BILAG 233.

Til advokatsamfundet.                                                      05-06-2020

Kronprinsessegade 28.

1306. København K

 

 

Klage over Lundgrens Advokat selskab.                         Klager Carsten Storbjerg Skaarup

ved advokatselskabet og Partner Dan Terkildsen           Sagen Storbjerg Erhverv.

 

Tuborg Boulevard 12.                                           Søvej 5.

2900 Hellerup.                                                     3100 Hornbæk

35352535                                                            22227713

 

Mail. info@lundgrens.dk                                    ************

 

Klagen er både en adfærdsklage, og klage over salær.

 

Klagen opdeles i punkter for de steder klager finder at advokat Lundgrens ved Dan Terkildsen har tilsidesat sine forpligtelser, som advokat over for klienten.

 

Klagens Punkter SE Bilag 233 side 1-159

 

LINK Her er den klage Bilag 233. 05-06-2020 der er afleveret til Advokatsamfundet, og afleveret i kopi til Ledelsen Jyske Bank 

 

Første en forklaring på den kamp det har været fra februar 2016 og til Lundgrens blev fyret september 2019. for at vi kunne finde en hæderlig advokat der ville hjælpe klienten, og fremlægge klientens sag for domstolen når Lundgrens realt var både illoyal, og uhæderlig.

Sagen som Lundgren skulle have fremlagt. Bilag 204. og Bilag 153. men fremlagte Bilag 147. ER BILAG 134.

Klager undskylder for advokatsamfundet, at ikke alle klage punkter henviser til alle bilag som understøtter klagen, men håber selve klagen, giver mening, og opvejer det at jeg ikke kan stave. Har beskrevet det godt jeg kan, og som kan i kan se, er klager ikke så dygtig til at skrive, tænker at det er derfor Lundgrens ikke vil svare deres klient / klager. Vil i godt skrive til dem, måske vil de svare jer.

 

Klagen over advokat Dan Terkildsen, handler om at Lundgrens advokater ansatte deriblant partner Dan Terkildsen, har forhindret klager / modsat sig at klager fik fremlagt deres sag og synspunkter for retten.

 

Lundgrens har på den måde modsat sig, at en dommer vil kunne udføre sit kald efter grundlovens § 64. eftersom advokat Dan Terkildsen bevidst og uhæderligt har sørger for at klienten ikke fik fremstillet klientens sag for domstolen, hvorfor en dommer ikke ville kunne dømme retfærdigt.

Dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven” Dommerne skal kun rette sig efter det, der står i lovene.

En dommer kan derfor kun dømme efter hvad der står i loven, med hensyn til klienternes påstande, da Lundgrens har sørget for ingen af disse påstande blev fremlagt, dette ved Lundgrens advokater.

Når Lundgrens bevist og uredeligt har sørget for at klientens påstande med beviser, ikke samlet af Lundgrens advokater er blevet fremlagt i retsforholdet, når Lundgrens advokater direkte har undladt at lade klientens påstande fremlægge, har Dan Terkildsen sørget for, at en dommer ikke ville kunne domme efter klientens påstande og beviser, eftersom Lundgrens advokater, netop har sørget for at klientens påstande med tilhørende beviser ikke er blevet fremlagt.

 

At Lundgrens udover at have modsat sig deres kald som advokater for klager, i en sag om mulige strafbare forhold, hvor klient påstår at være udsat for million svindel, er det af afgørende betydning, at klienten kan stole 100 % på at deres advokat er loyal, og aktivt udfører sine pligter over for klienten, denne pligt har Lundgrens advokater tilsidesat, samtlige med at Lundgrens advokater og fuldmægtige uærligt har manipuleret med klientens påstande og beviser, som at ombytte klientens Bilag 225. med Lundgrens Bilag 226.

Det har klart været magtpåliggende for Lundgrens advokat Partnerselskab, at klientens påstande under ingen omstændigheder måtte fremlægges for domstolen, dette understøttes ved at klienten faktisk selv forsøgte at fremlægge klientens påstande den 28-12-2018. understøttet af beviserne i som ses i Bilag 225. Lundgrens hemmelig holder frem til 23-08-2019. overfor klienten, at retten 08-01-2019 Bilag 51. skrev at retten ville se bort for klagers Bilag 225. dette holder Dan Terkildsen hemmeligt overfor klienten, i 8 måneder.

Kun fordi klienten beder Retten om agtindsigt 21-08-2019. Bilag 110. får klienten en kopi af Bilag 51.

Når Dan Terkildsen uærligt 28-08-2019 Bilag 126. skriver at alle klientens bilag, som omtalt i Bilag 51. er fremlagte, ved Dan Terkildsen udmærket at dette er usandt.

Det er i særdeleshed skærpende, når Dan Terkildsen, ved at Lundgrens ikke har fremlagt Bilag 225. der indeholder de af klientens påstande, som klienten har ansat Lundgrens ved Dan Terkildsen til at fremlægge.

At Dan Terkildsen, ved Bilag 126. henviser til Bilag 127.  hvori der står Sagsøger har fremlagt Bilag 28-104 den 09-07-2019. for at lade klientens klienten tro at Bilag 225. mere præcist Bilag 62. og Bilag 63. er fremlagt.

Dog er Dan Terkildsen og mindst Emil Hald Windstrøm, velvidende om at Lundgrens har fjernet klientens påstande Bilag 62. 63.  dette er sket ved at Lundgrens uhæderlige har ombyttet Klientens Bilag 225. med et andet sæt Bilag 226. i dette nye sæt, er klagers påstande Bilag 62. 63. fjernet, samtids med at Lundgrens i Bilag 226, deler fortrolige oplysninger, som klager under ingen omstændigheder ønskede at dele offentligt.

Klienten anklager dermed advokat Dan Terkildsen og Lundgrens for ved denne handling, udover at have at have manipuleret med klientens påstande, også har overtrådt deres tavshedspligt.

Efterfølgende fremlægger Lundgrens egenhændig et processkrift 2. Bilag 134. uden at lade klienten se eller godkende hvad Lundgrens fremlagde, dette gør Lundgrens på trods af at Lundgrens, endog har fået instruks om intet måtte fremlægges uden klientens godkendelse Bilag 114. 115. 118.

Når Lundgrens har fremlagt Bilag 22. 47. 134. der ikke indeholder nogle af klientens påstande, og det det er sket modstrid og imod klientens instrukser, der ville have fremlagt det som klages skriver det i eks. Bilag 40. 106. 109. 115. dette modsætter Lundgrens sig på en groft manipulerende måde.

Det er med tydelighed klart for klienten, at Dan Terkildsen sigtede efter at møde til Hovedforhandling, uden at have fremlagt nogle af klagers påstande, som Dan Terkildsen mindst 85 gange er oplyst om er forhold som brug af svig, at sagens påstande indeholder brug af svigagtighed, uden at fremlægge det. Se Punkt 19. side 84.

Lundgrens advokater og Advokat Dan Terkildsen, har modarbejdet retssikkerheden for Lundgrens klient, og sammen med flere ansatte i Lundgrens advokatpartnerselskab, har Lundgrens forhindret klienten i at få deres sag / påstande fremlagt, sammen med klientens beviser i domstolen, således vil en dommer ikke kunne ville kunne udføres sig kald og dømme retfærdigt, eftersom Lundgrens advokatfirma har tilbageholdt klientens påstande og beviser for retten, en dommer kan kun dømme efter det fremlagte DET VED DAN TERKILDSEN.

Advokat Dan Terkildsen som af klienten var ansat til at fremlægge klientens påstande, har sat sig uden for retsplejelovens § 126. ved uhæderligt at optræde på en måde der ikke er en advokat værdig.

Lundgrens og Dan Terkildsen vidste at klienten ville anke såfremt Svig ikke fremgik af dommen, da Lundgrens ikke fremlagde klientens påstande, måtte det stå klart for Lundgrens at klienten ville anke, problemet ville så være at klienten ikke kunne få sine påstande med over i Landsretten, eftersom der ikke var fremlagt i Byretten, Lundgrens partner Dan Terkildsen har svigtet sin pligt som advokat og samtidigt forhindret Domstolene og dommerne i at kunne udføre deres kald, med at dømme efter de fremlagte påstande og beviser, og dermed fjernet retssikkerheden for klienten, som stod tilbage, imod en bank der ikke ville stoppe med at besvige kunde, uden domstolen har dømt banken for at have brugt svig og lavet falsk.

Dan Terkildsen vidste at klienten / klager havde et særligt behov for at få advokat bistand, alligevel har Lundgrens og advokat Dan Terkildsen, og dennes elever, der klart love at hjælpe Lundgrens klient med at få fremlagt klagers sag for domstolen, valgt i stedet at modsætte sig at fremlægge klienten sag.

Ved at Lundgrens advokater, har modsat sig at Lundgrens klient ikke måtte få lov at få fremlagt klagers sag for retten, og der på at råbe sig lovens bestemmelser og fremlægges deres sag for retten, ved at Lundgrens har fjernet de af klagers påstande som klager fremlagt 28-12-2018. Bilag 225. særligt Bilag 62. og Bilag 63. modsat sig retfærdighed og modvirke uret, klager skriver op oplyser retten bilag ikke er fremlagt 28-08-2019. Bilag 125.

Lundgrens har optrådt på en måde der sandsynliggøre, at Bilag 12. er grunden, at Lundgrens har lavet en aftale med sagsøgte, om ikke at måtte fremlægge klagers påstande om sagsøgte, syntes åbenlyst, ellers giver det ingen mening at Lundgrens har tilsidesat deres stilling som advokat. 

 

Klager undskylder, den lange klage, men at dette har været en kamp alene at finde en advokat som Ville fremme retfærdighed og modvirke uret, som for klager først lykkes efter 4 år.

 

LINK Her er den klage Bilag 233. 05-06-2020 der er afleveret til Advokatsamfundet, og afleveret i kopi til Ledelsen Jyske Bank 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch / Read 01-07-2019 HOW MANY CUSTOMERS BEYOND US AMOUNTS JYSKE BANK FOR FRAUD Jyske bank lån rådgivning These members of Jyske Bank’s Board of Directors have been knowledgeable about the bank’s many years of fraud against customers, without wanting to stop the bank’s continued fraud. Bente Overgaard 2020 Anker Laden-Andersen 2019 Per Schnack 2019 Sven Buhrkall 2019 Kurt Bligaard Pedersen 2019 Rina Asmussen 2019 Philip Baruch 2019 Jens A Borup 2019 Keld Norup 2019 Christina Lykke Munk 2019 Haggai Kunisch 2018 Johnny Christensen 2019 Marianne Lillevang 2019 Anders Dam 2019 Leif F Larsen 2018 Niels Erik Jakobsen 2019 Per Skovhus 2019 Peter Schleidt. Bente Overgaard 2020 The new board member, must then just 100% learn how Jyske Bank is doing and continue million frauds, since Bente Overgaard comes from the big shareholder Nykredit Bente Overgaard hardly knows the whole foundation of Jyske Bank A/S

Den ordstyreren formand Anders Christian Dam er nok meget bange, for den lille kunde der beskylder Anders Dam for medvirken til Jyske Banks fortsætte million svig, 30-06-2020

Denne her sag handler udelukkende om Jyske Banks troværdighed, og kriminelle aktiviteter

 

Klagens indledning og punkter: 1-27. klage over Lundgrens og advokater som Dan Terkildsen.

 

Indledning og forhistorien: 

Side. 8 til 34. hvor klagen tager sin begyndelse.

 

Punkt 1-27. Der klages over følgende som er beskrevet på Side 8 til 34 og 35 til 159.  og er fordelt på hele tidslinjen.  ÆNDRET SIDER grundet indsætninger         

     

Oversigt over klagepunkter. Side 4 til side 7.

 

Punkter er indsat løbende ved skrivning af bilagsliste forklaring, der ligger flere bilag som er indskrevet i tidslinjen, og forklare det svigt Lundgrens advokater har udsat klager for, forklare løbende bilagene, der løbende understøtte de enkelte punkter.

  

 1. At Lundgrens har hindret at sagen, er fremmet med fornøden hurtighed.

Punkt 1. Side: 35-36. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ikke har ”udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt”efter klages breve.

Punkt 2. Side: 36. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens er i Ond Tro og i modstrid med klientens påstande, har fremlagt det Lundgrens selv ønskede at fremlægge, selv om det var i direkte modstrid med det klienten mindst gange skrev skulle fremlægges, der fremgår af tidslinjen.

Punkt 3. Side: 36-37. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ikke fremlægger klagers påstande, men lader sig ansætte af Jyske Bank og fremlægger Bilag 22. 47. 134. der er i modstrid med klagers sag, men som klager ved en anden advokat har fået fremlagt den 4. maj 2020. ved Bilag 204. og 153.

Punkt 4. Side: 37. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ikke besvarer klagers henvendelser, som da klager spørger Dan Terkildsen om Lundgrens arbejde for Jyske Bank som klager spørger om i Bilag 140 og 141. ikke svare på klage. Bilag 142. 143. eller Bilag 168. 202. og 203. når klager mistænkte at Bilag 12. er del af returkommission, for ikke at fremlægge klagers påstande. Bilag 204. og 153.

Punkt 5. Side: 37. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens overfakturer, afregning for deres arbejde. ”eller mangel på samme” Lundgrens har ikke fremlagt klagers sag. Lundgrens har ikke svaret på hvorfor, der er skrevet taxa regning på fra en anden klients sag.

Punkt 6. Side: 38-39. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens er inhabile, og har optrådt illoyalt overfor klienten, samtidig at udføre rådgivning for Jyske Bank i millionklassen, som Lundgrens ikke ville oplyse klager om.

Punkt 7. Side: 39. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens telefonisk har sagt et, og gjort noget andet der var i modstrid med klagers instrukser, Lundgrens kan på ingen måde sige de mange ansatte ikke forstod klages skriv.

Punkt 8. Side: 39-42. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Dan Terkildsen, har holdt møde med Jyske banks advokat og Bestyrelsesmedlem Philip Baruch, uden at have fremlagt klientens påstande og beviser for klientens påstande, og at Klager ikke må svare sagsøgte og komme ”med klagers aspekter af sagen”

Punkt 9. Side: 53-55. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens, ved Dan Terkildsen har udnyttet, at klager der er afhængig af deres advokat, og har brugt dette, til at arbejde for at klagers påstande ej blev fremlagt.

Punkt 10. Side: 56-57. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. AT Lundgrens advokater, ikke oplyste klager, at Lundgrens af Jyske Bank A/S. var blevet tilbudt et million samarbejde, samtidig at Lundgrens opgave for klienten, var at føre klientens sag mod samme bank, omhandlende brug af Svig Falsk Udnyttelse, også punkt 19.

Punkt 11. Side: 57-58. se også side 84-86. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ved Dan Terkildsen har haft til hensigt at bortlede klagers opmærksomhed fra sagens kerne, nemlig at sagen handler om Svig og Falsk, hvilket Lundgrens også selv har søgt oplyst Bilag 208. og er oplyst sagt mindst 85. gange at sagen handler om Svig.

Punkt 12. Side: 61-62. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 1. At Lundgrens Partner Dan Terkildsen imod god advokatskikk, opfordrer klager til at udfører handlinger, som er mulige strafbare handlinger, for at bortlede klagers opmærksomhed fra klagens påstande, hvilket Lundgrens modarbejder blev fremlagt.

Punkt 13. Side: 62-63. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens laver litterings rod, startet med fremlæggelse af Processkrift 1, og igen efterfølgende på trods at domstolen gør Dan Terkildsen opmærksom på problemet.

Punkt 14. Side: 63. Se også punkt 27. Side 156-157  ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Dan Terkildsen vælger, hverken at svare klager eller retten, i en af de påstande som Lundgrens fik til opgave at fremlægge, hvor Jyske Bank har tildelt flere virksomheder samme kontonummer, både samtidig og overlappende, og på den måde flytter rundt på gæld, som klager forklare i Bilag 32. hvilket er bare et af mange forhold, se side 156 – 157.

Punkt 15. Side: 65-66. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke straks efter modtagelsen af processkrift A. den 05-11-2018. har fremsendt klager en kopi, men at Lundgrens advokater venter 22 dage, med at frem sende en kopi til klienten, og nægte klager at svare på dette. Bilag 35. og Bilag 36.

Punkt 16. Side: 66. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater og advokat Dan Terkildsen, ikke at give deres klient et udkast til processkrift, senest dagen før det skal afleveres til retten, Lundgrens giver på intet tidspunkt klager nogle muligheder for, hverken at se eller godkende noget af det som Lundgrens selv, uden om klager har besluttet sig for at fremlægge for retten.

Punkt 17. Side: 73-75. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater optræder som om de er dommere uden at være det, og vil bestemme hvad en dom vil være, uden fremlæggelse af påstande og beviser, klager mener en dommer dømme efter påstande og beviser, Lundgrens mener ikke de er nødvendige og er ligegyldig.

Punkt 18. Side: 77-79. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens ikke har fremlagt klagers påstande, som er de påstande, klager skriver dem i Bilag 100 og 101. Klagens Bilag 225. se Bilag 125. mere præcis klagens Bilag 62. og Bilag 63.

Punkt 19. Side: 84-86. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens har overtrådt deres tavshedspligt, da Lundgren imod klientens ønsker, i flere tilfælde ukritisk deler oplysninger, klager ville holde hemmelige, skjult for sagsøgte.

Punkt 20. Side: 86-91. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens har skrevet taxa regninger på klager, når der på intet tidspunkt har været, aftaler om at klager skulle betale for Lundgrens interne kørsel, sender påkrav uden at først at have rykket for påstandskravet, uden at svare indsigelser, og klager.

Punkt 21. Side: 92-94. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 

 1. At Lundgrens partner Dan Terkildsen påstår at klager ikke må bruge ord, som Svig og Falsk i klagers sag over Jyske Bank, klager tror det er usandt.

Punkt 22. Side: 95-96. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater, først 23-10-2019. kun 7 dage før, en frist til afgivelse til et processkrift, oplyser dette til klager. Klager har således kun 7 dage til at måtte lave det arbejde, klager ved Bilag 2. 3. 4. den 30 januar og 5 februar 2018. ansatte Lundgrens, til at fremlægge klagers påstande, at klager vil have fremlagt svig og falsk er oplyst 85 gange

Punkt 23. Side: 101-104. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater har ændret i klagers påstande, og dermed, manipuleret med klagers påstande, ved at bytte klagers bilag ud, samtidig med at Lundgrens fjerner klientens vidne forklaring, som klager gentagende har opråbt var klientens påstande, mindst 26 gange.

Punkt 24. Side: 115-116. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater, har fjernet 7. vidner af klagers vidner. som klager mindst 22. gange har omtalt, samtidig med at Lundgrens ansatte har BYTTET klagers BILAG OM

Det er Faktum at Lundgrens har handlet direkte imod klientens instrukser, og har forsøgt at fører klagers sag som om det var Lundgrens egen sag.

Punkt 25 Side: 130-132. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Dan Terkildsen, skriver usandt, overfor klager, og at Dan Terkildsen, skriver at klager ikke må bruge ord som, at der er brugt svig og falsk, for at klager kan henvise til ugyldighedsregler i sin sag.

Punkt 26 Side: 148-149. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

 

 1. At Lundgrens advokater ved denne faktura Bilag 239. har skrevet udførte handlinger på en regning, der umuligt kan være udført, klager har ganske rigtig omtalt disse ved Bilag 40. dette fremgår i Bilag 42. 43. og klagers eget Bilag 236. Som Lundgrens har beholdt.

 

Klager påstår at Lundgrens ikke har indhentet nogle Læge journaler, i så fald er det sket uden fuldmagt, og uden aftale med klager.

Punkt 27 Side: 156-157. ÆNDRET SIDER grundet indsætninger       

Indledning og forhistorie.

 

Side 8. til side 34.  ( SIDE TAL ER HER RYKKET LIDT. )

 

Klagers tidligere Advokat har kendt til de forhold som Lundgrens blev ansat til at fremlægge, klager ved ikke hvad Dan Terkildsen har talt med tidligere advokat om, klager ved kun at tidlige advokat ikke ville hjælpe klienten med at få fremlagt klagers påstande, hvorfor klager skifter til Lundgrens.

 

Lundgrens Dan Terkelsen har talt flere gange med tidligere advokat, der ikke ville fremlægges klagers påstande, og måtte udskiftes til en der ville, Dan Terkildsen påtager sig opgaven.

Men klager kan ved denne her tidslinje på ca. 159 sider, blot konstateret, at Lundgrens bare fortsatte hvor Rødstenen advokater slap, uden at ændre klagers påstande, som Lundgrens blev ansat for.

 

 

Klagen indgives mod Lundgrens advokater, der har til side sat deres forpligtelser overfor deres klient, at klagen indgives først imod advokat Dan Terkildsen, er at Dan er hoved ansvarlig for de øvrige ansatte hos Lundgrens, i selve klagen vil det kunne ses at Dan Terkildsen, ”de få gange han svarer” bruer vendinger som.

”Så vidt jeg er orienteret og jeg har ikke kendskab til.” hvorefter Dan Terkildsen henviser til hans elever.

Dette kommer vi nærmer ind på i selve klagen, klager føler at Lundgrens ansatte og partner Dan Terkildsen, direkte i ond tro, og bevist har ladet som om de ikke har kunne forstå hvilket påstande klager bad Lundgrens om at fremlægge for domstolen, i sagen BS-402/2015-VIB, siden klagers mange henvendelser til Lundgrens advokater ikke bliver besvaret.

 

Når Lundgrens ansatte, konsekvent vælger ikke at svare klager, de mange og gentagende gange, klager kontinuerligt gav Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Windstrøm fra Lundgrens advokater, meget klare instruks på at fremlægge klagers svig sag, som den siden februar 2016 er fremlagt for advokaterne, ligesom de i øvrigt også er blevet fremlagt til klagers tidligere advokat fra Rødstenen, hvor klager første gang, bliver udsat for et alvorligt advokat svigt.

 

Sagen handler om at klager siden 2008/2009 er blevet udsat for bedrageri, ved hjælp af dokumentfalsk, vildledning, misbrug af udløbet fuldmagt med mere, dette opdager klager først i 2016, sagen skal naturligvis fremlægges efter de bestemmelsen der finder anvendelse i bla. aftaleloven.

Forhistorien efter 4 års advokat svigt  

Klager der har været syg, kan ikke finde hoved og hale i det Jyske Bank laver, men da Jyske Bank i 2013 vil tvangs afvikle deres kunde, kunden bliver af Jyske Bank presses til det yderste, og er ved at bryde sammen.

Kunden der i forvejen er svækket efter sygdom, retter henvendelse til først advokat Søren Nav, der gør alt han kan for at hjælpe klienten.

 

 

Desværre for klientens advokat og for klienten, handler Jyske Bank og deres advokater uærligt, ved at komme med ”falske oplysninger” Når Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade fremlægger påstande i ankenævn om at klager har lånt 4.328.000 kr. og at klager rentebytter dette UNDERLIGGENDE lån på 4.328.000 kr. med en rente swap i Jyske Bank

Så skal dette naturligvis også passe, klageren der har været syg siden nov. 2009 stolede på Jyske Bank ville hjælpe ham.

Klagers advokat Søren Nav der førte sagen i pengeinstitutankenævnet anbefaler klager at opgive, ud fra de oplysninger Jyske Bank Helsingør ved Anette Kirkeby og Jyske Banks Advokat Morten Ulrik Gade er kommet med. Bilag 178. 27-04-2016.

Her kunne klager allerede første gang have tabt, alene grundet vildledning og at Jyske Bank ville skuffe i retsforhold, ved at fremlægge usande oplysninger for først pengeinstitutankenævnet og så bagefter over for retten.

 

Pengeinstitutankenævnet afviser at behandle sagen.

Klager vælger ikke at lytte til hans advokat Søren Nav om at opgive mod Jyske Bank A/S, Bilag 174. 19-06-2014. som på det tidspunkt havde ret, ud fra de usande oplysninger, Jyske Banks advokat fremlagde.

 

Klager vælger at sagen skal indbringes for domstolen inden for 1 år efter afvisning i pengeinstitutankenævnet

 

Herefter finder klager frem til advokat Thomas Schioldan Sørensen, der fik sagen i 2015, først for dårlig rådgivning, som der stævnes for Bilag 1. 18-06-2015. / Bilag 229. 22-06-2015. sagen ændrede sig i februar 2016. Bilag 175. 12-02-2016. / 176. 14-02-2016.

 

Rødstenen er af klager informeret om at sagen er ændret, og klager ønsker at efterforske Jyske Bank, efter at klager har opdaget, Jyske Bank tilsyneladende har manipuleret med aftale bilag, og har bortskaffet eksisterende aftalebilag, aftaler der findes og bilag der findes, men som Jyske Bank skjulte, og derfor ikke er medtaget årsopgørelse for 2008.

Da der ikke er tale om nogle fejl, og at disse aftalebilag eksisterer, selv om Jyske bank har skjult disse på den årsopgørelse Sagens Bilag O. (side 10.) som advokat Philip Baruch fremlægger 10-09-2015 i sagen. ses også i Bilag 134. efter processkrift 2, det Lundgrens fremlagde, uden at ville give klager en kopi.

 

Altså før klager ved noget om, at Jyske Banks ansatte såvel som Jyske banks bestyrelse, og bestyrelsesmedlem Philip Baruch, og øvrige at bankens advokater er særdeles uredelige / uhæderlige over for klager, ved at fremlægge manipuleret bevismateriale, for at have ønske om at skuffe i retsforhold, sagens bilag findes på USB nøglen der vedlægges klagen, og klagens Bilag 1-239 mv.

 

Klager påstår at det virker åbenlyst for klager, at Jyske Banks advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch, er helt beviset om at han fremlægger bilag, for at bruge disse til at manipulere, og skjule sandheden, og at dette sker for at skuffe i retsforhold.

At Lund Elmer Sandager har fået alle bilagene udleveret af Jyske Bank A/S er åbenlyst for klager.

 

Det er Advokat Philip Baruch selv der ledder klager på sporet, af at Jyske Bank udsætter klager for svig ”bedrageri” og at dette har stået på mindst siden 2009.

 

Når advokat Philip Baruch fremlægger aftale bilag, som Sagens Bilag E side 4.  der ikke fremkommer på årsopgørelsen 2008 Sagens Bilag O. mener klager der er tale om dokumentfalsk.

 

At Lund Elmer Sandager har denne viden, men tilbage holder denne viden overfor klager og klagers advokater er mod god advokatskikk, om der også er ulovligt tænker klager at advokatsamfundet ved mere om.

 

Måden at Lund Elmer Sandager har fremlagt sagens Bilag E side 4 og 5 på antyder også mere at det var en fejl, og at dette skulle have været skjult over for klager, hvilket er grunden til at klager bemærker at Lund Elmer Sandager advokater Bilag 134. side 15. blot over for retten ændre forklaring, og skriver at Jyske bank bare har byttet om på nogle bilag.

Klager påstår igen at Lund Elmer Sandager advokater

Mindst ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen manipulerer retten, ved at tilbage holde beviser – og dermed sandheden, hvilken kun kan være for at ville skuffe i retsforhold.

 

Selv om Lund Elmer Sandager advokater gentagende ændret forklaring for retten, som Bilag 134. side 15. 02-02-2016.

At nu er aftalen af 15-07-2008 Bilag 134. side 11 og 12. blot blevet bytte om med Bilag 229. side 1. den 16-07-2008.

Klager har den opfattelse at Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen ikke ønsker at oplyse noget om Bilag 134. side 17. heri står klart at Bilag 134. side 11 og 12. lukkes 30-12-2008

Bilagene ses også i Bilag 134.

 

Efter klagers opfattelse er der tale om en ny swap, efter som en aftale der eksisterer frem til den lukkes 30-012-2008 ikke kan erstattes før efter denne dato, og dersom der ikke findes et gyldigt tilbud eller lån, har det ikke relevans hvilket Lundgrens skulle fremlægge.

Klager fast holder at Jyske bank laver dokumentfalsk og at Lund Elmer Sandager advokater dækker over dette, ved at komme ved usande og falske oplysninger i retsforhold.

Det er forhold som dette Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen skulle fremlægge.

Eftersom Rødstenen advokater ikke levede op til deres forpligtelse som advokat, og klager der ansatte Lundgrens, har ikke forventning om, at klager igen skal udsættes for et advokatsvigt. 

 

Klager der ikke er advokat, bad Lundgrens fremlægge klagers påstande over for retten

At klager kontinuerligt påstår at Jyske Bank har lavet dokumentfalsk, og Sagens Bilag 1 er falsk. kan ikke komme som nogle overraskelse, det fremgår klart i klagen at Lundgrens skulle fremlægge dette

 

At Jyske Bank og bankens advokater så ovenikøbet lyver / taler usandt, om at klager har optaget det underliggende lån til swappen, og sener omlagt dette lån, skulle Lundgrens også fremlægge, igen svigter Lundgrens deres pligt om at fremme retfærdighed i samfundet.

 

 

Klager formoder at advokaterne Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen ved at skjule Bilag 134- side 17. overfor klager, på den måde kan skjule at Jyske Bank laver dokumentfalsk, i og med en rente swap der er lavet 15-07-2008 Bilag 134. side 11 og 12.  hvilket dato og aftale da også er fremlagt 10-09-2015. ved Bilag 134. side 7. er den af kundens godkendte se Bilag 134. som lukkes 30-12-2008

 

Når Lund Elmer Sandager Bilag 134. side 7. skriver til retten ”altså i retsforhold” at klager har lavet en rente swap til et underlæggende lån i Nykredit, som både Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen er klar over ikke findes, uanset at Sagsøgte Jyske Banks ansatte påstår dette ved Bilag 134. side 16.

 

Lund Elmer Sandager advokater fremlægger selv bevis herfor 05-11-2018. ved at fremlægge sagens Bilag Y. Se Bilag 230. side 187. 188. 190.        og Sagens Bilag AG se Bilag 230 side 227. 228. 231

 

Når Jyske Banks advokater som Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen over for retten oplyste / fremlægger at optaget underlæggende lån for en swap er omlagt, som det er fremlagt ved Sagens Bilag D.

Efter klagers opfattelse, er at fremlægge falske oplysninger for retten ikke lovligt, uanset om formålet er at ville skuffe i retsforhold, og samtidig få en ubetinget vinding for sagsøgte, som bliver et formuetab for sagsøger.

 

Klager føler sig udsat for bedrageri. ”svig”

Og klager føler at Lund Elmer Sandager har optrådt på en måde der ikke er en advokat værdig ved at hjælpe Jyske Bank koncernen, at dække over de forhold klager i 4 år har kæmpet for at få fremlagt i retten, og som 4. maj 2020 blev fremlagt som Bilag 204, og 153.

 

 

På samme måde føler klager at Lundgrens med Dan Terkildsen i spidsen har hjulpet Jyske bank mod sagsøger, ved at have tilbageholdt klagers påstande og beviser i at blive fremlagt.

 

Når Dan Terkildsen 13-08-2019.

Siger der er bare nogle små fejl, og det er lige meget, så kan Dan Terkildsen ikke tilsidesætte sin pligt som advokat i samfundet, at Dan Terkildsen elever ligefrem mener at Dan er en vorherre Bilag 93. punkt 68. der tydeligvis mener at det Dan Terkildsen udsætter klager for, er den måde eleverne hos Lundgren fremadrettet skal behandle deres klienter, er ganske uttrykt.

Dan Terkildsen siger også at han ikke vil politianmelde Jyske Bank for bedrageri.

Men Dan sagde jo også at banken sådan set ikke har lavet noget galt.

 

Dan Terkildsen fik 30-01-2018. Bilag 2. 3. hvor klager skriver:

Ønsker din hjælp i en sag om flere forhold af svig

Hvilket klager gentagende har anmodet om at få fremlagt

Med de påstande som er fremlagt retten 04-05-2020 Bilag 204. og 153.

EFTER 605 dage

Meddeler advokat Dan Terkildsen

 Så første gang ved Bilag 144. 27-09-2019. hvor Dan skriver at han ikke vil fremlægge klagers svig og falsk påstande, som Lundgrens er oplyst mindst 85. gange

Og ved Bilag 146.

Skriver at Lundgrens har handlet fuldstændig etisk

Samt at klager er i et konspiratorisk univers hvor Dan Terkildsen ikke vil være med, så har klager en anden holdning, efter klager har lavet sin undersøgelse.

Klager har hverken politiets eller advokatnævnets beføjelser, og møder stor modstand i sin undersøgelse af både Lundgrens men også af Jyske Bank.

Klager mener ikke Dan Terkildsen har vist en optræden der ikke er værdig for en advokat, og at Dan Terkildsen har krænket klagers retssikkerhed

 

Når Lund Elmer Sandager advokater skriver i retsforhold, at rente swap aftalen til det underliggende lån i Nykredit er lavet den 15-07-2008 men først sendt den 16-07-2008. var det netop det Lundgrens skulle fremlægge, at være usandt.

Klager anmoder advokatsamfundet til at se de bilag der vedhæftet, med henvisning til klagers påstande om at klager er udsat for svig og falsk.

Hvilket klager klart og tydelig og gentagende skriver Lundgrens skal fremlægge, Mette siger Bilag 91. punkt 42. at klager ikke har nogle beviser, men er det ikke en dommer der skal vurdere dette.

 

Bilag 34. 11 siden samt Bilag 134. 18 sider.

Bilag som efter klagers overbevisning, viser at der er tale om dokumentfalsk og svig ”bedrageri”

Hvilket Lund Elmer Sandager advokater i sagen og mindst ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen har tilbageholdt oplysninger om.

Dette samtidig med at Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buss-Nielsen har anvendt disse manulieret bilag overfor retten, uden at oplyse retten sandheden herom, så som rigtige datoer, og at der er tale om ugyldig fuldmagt som er misbrugt, fremgår også i det klagers nye advokat har fremlagt Bilag 204.  

 

Og når en bank lyver om lån der ikke findes, og manipuleren med aftale bilag over for deres kunder så er det en ting, men når bankers advokater og disses advokatvenner vælger lyver om det, svækker det tilliden til de danske advokater.

Alvorligheden i at advokatVirksomheden Lund Elmer Sandager ved mindst, Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus-Nielsen i mod almindelig hæderlighed og imod god advokatskik, bestemmer hvilke bilag der er garvnlige for Jyske Bank at fremlægge.

Når Lund Elmer Sandager advokater på den måde, vælger at tilbageholde bilag, der har betydning for sagens udfald, og samtidig fremlægger manipulerede bilag, velvidne at der er rettet i de fremlagte dokumenter, også efter de er underskrevet, og i øvrigt var udløbet og kasseret af klager.

 

Så mener klager det er ulovligt, det kan da umuligt være god advokatskik, at Lund Elmer Sandager advokater har fremlagt falske beviser, og tilbageholdt beviser der har indflydelse på sagens udfald.

Og at Lundgrens tilbage holder klagers påstande overfor retten, samtids med at Lundgrens af Jyske Bank A/S har modtaget en millionordre, og vælger at påtage sig denne opgave, og samtidig svigte klagers sag mod Jyske Bank, ved enkelt an manipulere klagers påstande og ombytte Bilag 225. med Bilag 226. og dermed med sikkerhed fjerne klagers fremlagte påstande Bilag 62. 63. 64. må dette være sket for at dække over at Lundgrens nye samarbejdspartner udsætter klager for svig.

Når advokat for Jyske bank Morten Ulrik Gade i 2015 nægtede at udlever klager kopi af de bilag banken lå inde med, som klager igennem flere år har forsøgt at få udleveret, må det formodes at det var for at dækker over at klager blev udsat for svig.

 

Når Advokaterne så tilbageholder sandheden over for retten, hvilket kun kan være for at ville skuffe i retsforhold, mener klager ikke dette er en advokat værdig.

 

Klager mener det er dokumentfalsk, at fjerne aftale bilag, at Jyske bank så 02-02-2016 Bilag 134. s 15. ved advokat Philip Baruch skriver at Jyske Bank bare har byttet om på nogle bilag, dette uden klagers viden, er efter klagers opfattelse af straffeloven stadig dokumentfalsk, i og med klager er ved at efterforske Jyske Bank, nu for bedrageri forventede at politiet ville hjælp, med at stoppe for klager en åbenbar forbrydelse.

 

Klager bliver ved Bilag 198.  25-11-2016 oplyst, at det må klager realt selv klare i civil retten, problemet er bare at finde advokater som er hæderlige, for når Lundgrens lære deres elever at man skal vildlede sine klienter, og gerne må arbejde for modparten i en sag, uanset det er en anden sag på kontoret, så skal de bare holde mund om det.

Hvis klager vidste at Lundgren indgik et million samarbejde med sagsøgte Jyske bank A/S, efter klager kontakte Lundgrens, ville klager straks have bet Lundgrens trække sig, men Lundgrens må have haft en anden plan.

 

Klager forsøger i perioden februar 2016 til december 2017 at får advokatfirmaet Rødstenen ved Thomas Schioldan Sørensen til at ændre klagers sag, og fremlægge hvad klager har fundet ud af, klager politi anmelder Jyske Bank for Bedrageri og Dokumentfalsk Bilag 169. 23-03-2016. Politiet mener ikke der er grund til efterforskning. Bilag 196. 27-05-2016. Rødstenen advokater orienteres løbende om de forhold af Bedrageri og Mandatsvig klager finder Bilag 177. 19-04-2016 at Jyske Bank tager Bilag 181. 31-05-2016. anmeldelse for bedrageri med sindsro.

 

Og svare ikke på Bilag 90. 25-05-2016. at der er ikke optaget noget lån 4.328.000 kr. som ved advokat Philip Baruch skriver i Bilag 181. der er optaget et lån i 2009, men det er et bevidst forkert svar på spørgsmålet i klagers Bilag 90, og mange tilsvarende henvendelser besvares ikke, dette virker som bevidst vildledning.

 

Hvis bare Lund Elmer Sandager advokater bare ville holde op med at dække over Jyske Banks svig mod klager.

Forhold mod Jyske Bank for svig, bedrageri, underslæb, hvis loven da er lige for alle, Bilag 170. 23-03-2016. og til politiet Bilag 171. 28-06-2016.

Klager der har været over hos Rødstenen i Århus, hvor klager møder Rødstenen uforberedte og klager måtte i tidslinje henvise til et bilag af gangen, da Rødstenen advokerer sprang frem og til tilbage.

For klager er sagen ret enkel, det handler om tidslinjen, har jyske ban foretaget de handlinger klager fremlægger, eller har Jyske Bank ikke foretaget de handlinger fremlægger? der er nogle som LYVER

Rødstenen bekræftede på dette møde at der var tale om tvangssalg af en byggegrund, og dermed sket en nedbringelse af det påståede underliggende og omlagt lån i Nykredit, som var rentebyttet i Jyske Bank, med en swap klager påstår er falsk, hvilket da også er fremlagt i Bilag 204. 04-05-2020 og Bilag 153. 28-10-2019. men bare ikke af hverken af Rødstenen eller Lundgrens. Bilag 153. blev genfremlagt 04-05-2020. eftersom Lund Elmer Sandager ikke kunne forstå det klager selv måtte fremlægge for retten, i klagers afsluttende processkrift, efter Lundgrens advokater svigtede klager.

Klager fremlagde også på mødet i Århus ved Rødstenen bevis for, at tvangssalg har indbragt et provenu, der er gået til nedbringelse af det lån i Nykredit som Jyske bank påstår er rentebyttet med Jyske bank, men uden at lade renteswappen følge det nedbragte lån.

 

Klagers påstand er her at, også selv om Jyske Bank efterfølgende nægtede at modtage provenuet, og Nykredit var 3 et halvt år om at ville svare, og gik undtagelsesvis, med at modtage provenuet, at Jyske Bank også fortsætter med at hæve rente at denne tvangs nedbringelse, er efter klagers opfattelse bedrageri, altså fremlægges her som svig, også selv om Dan Terkildsen og Lundgrens siger det er ligegyldigt.

 

Der er derfor afgørende at klagers advokat fremlægger disse forhold, uanset det bare er svig.

AT Rødstenen ikke ville fremlægge forhold om bedrageri og Lundgrens efterfølgende manipulerer med klientens påstande og laver lierings rod, kan kun have været for at skade klagers sag, dette tydeliggøres ved gennemgang af tidslinjen Bilag 231. i klagen over Lundgrens advokater.

 

Et par dage efter mødet hos Rødstenen, skriver Rødstenen noget andet Bilag 182. 18-08-2016. nu er der ikke længer tale om tvang, klager der har haft kontakt til Rødstenen, får nu Bilag 183. 28-08-2016. skriver de Tvangs salg, dermed bliver det til bedrageri, da Jyske Bank efterfølgende salget, har taget renter af provenuet, hvilket Jyske Bank nægter at holde op med. DER ER IKKE TALE OM NOGLE FEJL.

Men de har glemt at swap aftalen Bilag 134. side 11. 15-07-2008. til tilbudet som klager indgik lukkes Bilag 134. side 17. 30-12-2008, og Jyske Bank selv har lavet en falsk swap til tilbudet, det er meget svært for rødstenen at forstå beviserne mod Jyske Bank for brug af svig.

 

Jyske Bank Anders Dam, Morten Ulrik Gade og Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch ville jo ikke bevise at klager har lånt de påstået 4.328.000 kr. i Nykredit.

Nykredit ville i øvrigt heller ikke fortælle klager det, Nykredit bliver stævnet og klager får så et møde, Bilag 37. og 173. 11-10-2016. er et referat, det ender dog med at Nykredit 18-10-2016. går med til at skrive der ikke findes et lån i på 4.328.000 kr. men klager ville jo have en underskrift.

 

Efter som klager har søgt fri proces, ville det hjælpe på ansøgning, at kunne vise et dokument hvorpå Nykredit Bilag 215. 05-09-2017 har underskrevet, at klager ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, mens klager stadig forsøger at få Jyske Bank til ikke at hæve renter af et lån der ikke findes Bilag 212. 21-06-2017, skriver at der er tale om falsk Bilag 213. 21-06-2017.

 

Nykredit vil ikke underskrive at vi ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit, som bankens advokat siger, det kan jo være vi har lån de 4.328.000 kr. i Nykredit på en eller anden måde, så vi kan ikke bevise vi ikke har lånt de 4.380.000 kr. i Nykredit som, Jyske Bank påstår. Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen skriver at det ser ud som om lånet er lavet klart! enten har man lån eller ikke lånt.

Klager må se til at Advokat Mette Egholm Nielsen også dækker over Jyske Bank, som Nykredit ejer en del af. Er de bagvedliggende obligationer for lånet solgt, er lånet hjemtaget, ret enkelt at svare på 

Klager fik ikke fri proces Bilag. 199. 10-07-2017.  og må selv kæmpe, klagers advokat svare ikke på klagers påstande, og rødstenen har heller ikke fremlagt at Klager er udsat for svig og falsk, klager forsøger selv at søge fri proces, men det hjælper ikke, Bilag 200. 28-08-2017. der er ingen hjælp at hente, klager vil jo gerne have fri proces og hjælp til advokat, og uden at Nykredit vil hjælpe med en underskrift er det svært, klager spørger igen Rødstenen Bilag 184. 05-09-2017

 

Skriver til Rødstenen Bilag 214. 05-09-2017. at det er vigtigt Rødstenen får Nykredit til at underskrive en erklæring, at der ikke er lånt 4.328.000 kr. i Nykredit. det er jo ikke en vurdering om man har lånt eller ej. Bilag 217. 05-09-2017.

 

 

Klager skriver til Nykredits advokat

Advokat Mette Egholm Nielsen, har sagt hun vil jo ikke leverer skyts imod Jyske Bank, mener på den måde at Nykredit advokaten, realt hjælper Jyske Bank med at dække over, at Jyske Bank laver Svig mod klager.

 

Bilag 218. 05-09-2017 skriver til Rødstenen at Nykredit hele tiden svare uden om, Nykredit dækker over at Jyske Bank benytter usande oplysninger.

Bilag 219. 03-10-2017. Thomas Schioldan Sørensen forslår et møde. Bilag 220. 09-10-2017.  skriver igen til Rødstenen om vigtigheden, at alle forhold komme med, gør klart det ikke er om dårlig Rådgivning, men at sagen handler om svig / bedrageri ond tro henviser til mødet 15-08-2016. hvor klager også forklarede ved bilag, hvad klager ville have fremlagt for retten mod Jyske Bank.

 

Der bliver afholdt et telefonmøde Bilag. 220.A 18-10-2017. samtalen er vedlagt i mp3. eftersom klager beskylder Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen for at lyve over for klager, Når Rødstenen advokater lyver om at det på dette møde, blev aftalt at hæve sagen mod Jysk Bank for svig og falsk, og eftersom Rødstenen med 2 advokater i mod klager påstår det er blev aftalt at hæve sagen Bilag 185. side 4.  vedhæftet brev. 01-12-2017. som beklageligt blev borte for post Danmark, (hvis det overhoved blev sendt.).

 

klager der ikke er advokat, men er jo oppe imod advokater, der helt bevidst lyver, hvem tror mon på klager, der er en lille håndværker der kæmper for den retfærdighed Lundgrens skulle hjælpe klager med at få, under henvisning til retsplejelovens § 126. svigtet i Lundgrens gør at klagers hovedforhandling 30-09-2019. blev om berammet mere herom i selve klagen.

 

Klager ønsker at Jyske Bank holder op med at udsætte klager for svig, og ønsker at Jyske Banks ansvarlige, vil mødes med klager og gennemgå sagen mod Jyske Bank

Dette fremgår af de delte breve, som er sendt til Bestyrelsen, konsernledelse som CEO Anders Christian Dam. Jyske Banks advokater som Morten Ulrik Gade. Og Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus-Nielsen samt Philip Baruch, klager forventer der er tale om yderst kompetente mennesker i toppen af Jyske Banks koncern og i advokatfirmaet Lund Elmer Sandager

 

Klager ønsker kontakt og dialog med Jyske Bank, for at tale om dette her, men når hverken Rødstenen advokater eller Lundgrens advokater syntes at have interesse i at klager opnår retfærdighed, ved at disse 2 advokatvirksomheder, der ikke har fremlagt en eneste af klagers påstande, i en periode på 4 år.

 

Hvordan Rødstenen overhoved kan foreslå at holde møde med Jyske Bank Bilag 221. 30-11-2017. Når rødstenen advokater ikke engang har fremlagt klagers sag og påstande, er det normalt for advokater? ”klager ved ikke at Rødstenen ikke har fremlagt nogle af klagers påstande”

 

Eftersom Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen Bilag. 14. 05-07-2018 benytter samme måde at arbejde på, altså holder møder uden at have fremlagt klagers påstande og beviser for deres påstande, Lundgrens Dan Terkildsen skriver Bilag 26. 15-10-2018. at han vil holde møde med Philip Baruch der er bestyrelsesmedlem i Jyske Bank, men skriver intet om klagers påstande, som Klager lige riser op i Bilag 27. 15-10-2018.

 

Lundgrens Dan Terkildsen afholder dog møde med Philip Baruch, uden at have fremlagt klagers påstande, og fremlægger heller ikke efterfølgende klagers påstande, er dette sådanne danske advokater sørger for at deres klienter får retssikkerhed, med henvisning til de advokatetiske regler og retsplejelovens § 143, hvorfor klage over Lundgrens ansattes optræden indbringes for advokatrådet, da klager mener der er rimelig sandsynlighed for klagers retssikkerhed er blevet tilsidesat, til fordel for Lundgrens sammen arbejde med Jyske Bank.

 

Vi vender tilbage til klagen over Lundgrens og advokater som Dan Terkildsen, og de øvrige advokater så som advokat Sebastian Lysholm Nilsen må have sagt til eleverne. SVAR IKKE KLAGER

 

Efter at Rødstenen forslog Jyske Banks advokater Bilag 221. 03-11-2017. at mødes. Skriver Lund Elmer Sandager advokater det ønsker Jyske Bank ikke Bilag 222. 30-11-2017 med henvisning til domme i andre sager.

Klager har gentagende og flere gange sagt, at klagers sag intet har med de andres sagers indhold at gøre, klager har intet lån, og rente swappen (Sagens Bilag 1. er i Klagers Bilag 1. og Bilag 134.) er falsk, derud over er klager udsat for flere forhold af svig, samt Jyske Bank og deres advokater har i retten fremlagt falske oplysninger, som klager siger er for at ville skuffe i retsforhold, dette får klager først fremlagt i Bilag 153. 28-10-2109 foreløbig processkrift 3.  det klager selv må fremlægge i retten.

 

Efter som Jyske Bank ved Bilag 222. har afvist dialog, altså at den samlede Jyske Bank koncern ikke mener at Jyske Bank laver noget forkert, spørger klager Rødstenen Bilag 185. 04-12-2017. om der er noget nyt, klager henviser til at Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch overtræder god advokatskik, ved at

 

Philip Baruch lyver over for klagers advokater ”rødstenen”

Philip Baruch har tilbageholdt oplysninger ”for at skade klagers sag”

Philip Baruch har løjet i en igangværende retssag ”løjet i retsforhold”

Klager forslog Rødstenen at de anmeldte Philip Baruch til advokatnævnet  

Klager er ikke oplyst om rødstene advokater ved Thomas Schioldan Sørensen har anmeldt Philip Baruch til advokat nævnet

 

Hvis det ikke er sket, må det jo være Rødstenens vurdering at Jyske Bank advokater, gerne må fremlægge manipuleret og falske dokumenter / oplysninger overfor retten, som der er fremlagt for Thomas Schioldan Sørensen at Jyske Bank på den måde kan vinde retssagen, ved enkelt at ville skuffe i retsforhold.

 

Når Rødstenen ved advokat Thomas Schioldan Sørensen, har været så forhippet, for at stoppet klagers sag mod Jyske Bank A/S, at advokaterne direkte lyver.

Får det klager til at undre sig. Bilag 185. 186. 189. her oplyser Rødstenen at det 18-10-2017. ved Bilag 220.A. Lydfil telefonmøde, er blevet aftalt at hæve sagen, og at det er drøftet at klagers påstande ikke skulle fremlægges, dette sadles usandt.

Thomas Schioldan Sørensen siger gentagende, at sagen er dårlig, og selv om der laves svig er det forældet, også selv om Jyske bank selv uden om klager har lavet dokumenter, siger Thomas at det må Jyske Bank gerne, og så skal klager betale.

 

Thomas Schioldan Sørensen siger også at selv om Jyske Bank har løjet over for klager, at de har lånt 4.328.000 og lagt det om, er det forældet, det skulle klager have opdaget.

Klager bliver også af Thomas Schioldan Sørensen oplyst at, selv om klager ikke har noget lån, skal klager alligevel betale renter på den renteswap Jyske bank har lavet, det skulle klager have opdaget selv om Jyske Bank har skjult det ikke findes.

 

At Rødstenen siger et og Lundgrens siger noget andet, og ingen af dem fremfører klagers beviser for svig udført af jyske bank, virker meget mærkeligt.

 

Klager har i forbindelse med gennemgang af sagen, og genhørt samtalen med Thomas hørt at Thomas Schioldan Sørensen, 18-10-2017 Optagelsen Bilag 220.A. siger. selv om Jyske bank har tvunget klager til at sælge grund og dermed nedbringer et lån som det sker slut 2015. og Jyske Bank efterfølgende hæver renter af afdraget, så er det også forældet.

 

Alligevel har rødstenen ikke engang fremlagt det klager bad om, hvorfor Thomas Schioldan Sørensen har sørget for at klagers påstande om svig og falsk ikke er blevet fremlagt for retten.

 

Om advokatsamfundet finder at Thomas Schioldan Sørensen har handlet etisk rigtigt ved klager ikke, men klager ser en sammenhæng mellem Lundgrens og Rødstenens måde at føre sag på, hvilket er ikke af fremlægge klagers påstande.

Så fremt advokatnævnet i denne klage over Lundgrens finder, at også Thomas Schioldan Sørensen har handler på en måde, der ikke er en advokat værdig, og har krænket klagers retssikkerhed, kan nævnet undersøge sagen uden at Rødstenen er blevet anmeldt af en klient.  

 

Rødstenen Thomas siger også 18-10-2017.

At hvis klager skifter advokat, som så siger klager har en god sag, så arbejder han med ført pind, Modsat Dan Terkildsen der skrev september 2019. at klager havde er en god sag, ”bare vi ikke fremlægger Jyske Banks brug af svig og falsk.”

 

Har der også været aftaler imellem Rødsten og Jyske Bank omkring et samarbejde? som det blev opdaget mellem Jyske Bank og Lundgrens, klager ved at både Jyske Bank A/S og klagers advokat Lundgrens ved Dan Terkildsen, ikke selv har ønsket at oplyse klager om dette samarbejde, som klager først opdager 21-09-2019. Bilag 12.

 

Med henvisning til breve / mails som ikke her er fremlagt i klagen over Lundgrens

 

Henledes opmærksomheden, på at Thomas Schioldan Sørensen der skrev til Lund Elmer Sandager 10-10-2016. for at hører om Jyske bank ville tale med sagsøger.

 

Advokat Philip Baruch svarer 02-11-2016.at Jyske bank vil gerne medvirke til dialog, og skriver. Det er dog nødvendigt at begge parter er indstillet på at rykke sig i forhold til de påstande, der er nedlagt, i den verserende sag.

 

Eftersom klagers påstande hverken af Thomas Schioldan Sørensen er fremlagt eller nedlagt i sagen, under henvisning til de mange gange klager har skrevet til Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen, og andre i advokatvirksomheden, om hvilket påstande Rødstenen skulle fremlægge altså klagers sag.

Som det skrevet Bilag 175. 12-02-2016. Bilag 176. 14-02-2016. Bilag 177. 19-04-2016.

Rødstenens advokater ved udmærkede selv, at rødstenen ikke har fremlagt klagers påstande, og klager er naturligvis ikke indstillet på at rykke sig, i saddles hed når klagers påstande slet ikke er blevet fremlagt.

 

Alligevel forsøgte rødstenens advokat, at få klager med til et møde med Jyske Banks advokat Philip Baruch, og dette u agtede, at Philip Baruch 02-11-2016. skrev at begge parter skulle være villig til at rykke sig, i for hold til de påstande i stævning. Bilag 1. som ikke indeholder nogle af klagers påstande.

 

Thomas Schioldan Sørensen vidste på dette tidspunkt at Rødstenen ikke har fremlagt klagers påstande. ”og heller ikke efterfølgende fremlægger klagers påstande.”

Derfor virker det ret underligt at Thomas Schioldan Sørensen, forsøger at få klager til at skulle bruge penge til en advokat, for at mødes med Philip Baruch, som Dan vagte at holde møde med Philip Baruch uden at have fremlagt klagers sag, over for sagsøgtes advokat og bestyrelsesmedlem.

 

Husker at Thomas efter klagers afvisning til at mødes skrev.

Lad os da høre hvad de har at tilbyde, ”ca sådan skrev Thomas.”

Klager henviste til teksten i brevet af 02-11-2016.

Brevet er ikke vedlagt i klagen over Lundgrens, men klager har intet at skjule, og udlever gerne bilag, der nævnes men ikke er fremlagt.

 

02-22-2016. Hvor Klager menter at Jyske bank planlagde, at lokke klager til et møde, hvor bankens agenda var, at tilbyde klager at tilbage betale det hævet beløb for den falske swap. Sagens Bilag 1. ses i stævning klagens Bilag 1. dette siger klager også til telefonmødet Bilag 220.A 18-10-2017.

 

Klage indså at banken, som pression for at tilbagebetale, ville have klaget til at lave en swap til det andet lån klager optog 03-07-2009, hvilket Rødstenen advokater må have kunne regne ud, nu ved vi jo hvordan Jyske Bank arbejder.

Thomas må have vidst at han ikke ville fremlægge klientens påstande, og alligevel forsøgte Thomas Schioldan Sørensen at overtale klager til et sådant møde, uden at have planer om at ville fremlægge klagers påstande mod Jyske Bank for brug af svig, falsk, udnyttelse, vildledning.

 

Her henledes det til retsplejelovens § 126, det er muligt for advokatrådet at inddrage Rødsenen under klagen, eftersom det er under 3 år siden, og først nu kan klager se et mønster, og eftersom Thomas Schioldan Sørensen og Dan Terkildsen har haft samtaler om klagers påstande, og ingen af disse advokater har fremlagt klagers påstande, virker det som om både Rødstenen og Lundgrens advokater har haft en skjult dagsorden, hvilket har noget at gøre med Retsplejeloven at gøre

”En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger”

Eller de advokatoriske regler.

”1. Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret. Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver.”

 

Klager opdager 4 december, tilfældet ved Bilag 185. og spørger Rødstenen om der er nyt, Rødstenen svare at de har sendt et brev med posten, med dato 1 december (der kom dog aldrig noget brev frem) i brevet Bilag 185. side 4. stod der at det den 18-10-2017. var aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank A/S hvis Jyske Bank ikke ønskede at forlige sagen, som det ses i Bilag 222. Efter som Rødstenen jo lyver er optagelsen fra 18-10-2017. vedlagt som Bilag 220.A.

 

Nu er klager klar over at Rødstenen advokater lyver, og vildleder kraftigt også telefonisk.

 

Spørgsmålet er så om Rødstenen har fremlagt. klagers påstande og beviser, som det er gentaget mange gange, blandt andet ved Bilag 175. 176. 177. for at nævne bare et par stykker.

 

Derfor skriver klager til Rødstenen Bilag 186. 5. 7. 8. 9. december. Hvor klager beder Rødstenen skrive, at det som rødstenen påstår se også Bilag 188. 05-12-2017. om at hæve sagen mod Jyske Bank er usandt, dette ønsker klager at Rødstenen indrømmer, samt at rødstenen oplyser om klagers sags påstande er fremlagt for Jyske Bank. Rødstenen vil kun svare Bilag 186. 08-12-2017. at rødstenen ikke vil hæve sagen såfremt du ikke er enig.

 

Altså Rødstenen vil ikke indrømme at advokaterne usandt over for deres klient, har påstået at klager skulle have aftalt at Thomas og Rasmus fra Rødstenen skulle hæve sagen mod Jyske Bank

Men om Rødstenen har fremlagt klagers påstande mod jyske bank, ønsker Rødstenen advokater heller ikke at oplyse deres klient.

Klager ved ikke hvad der skal til for at få deres advokat til at svare klager, og absurd må klager ved Bilag 186. 12-12-2017. rette henvendelse til en anden advokat, Peter Sørensen for at denne advokat, må skrive til klagers advokat Rødstenen advokater, og spørger om Rødstenen advokater har fremlagt klagers påstande overfor Jyske Bank, dette sker ved mail Bilag 187. 12-12-2017.

 

Det lyder ikke sandt, men bilagene lyver ikke, dette er hvad klager er oppe imod, og det mener Lundgrens Partner bare er konspirationsteorier, men det er altså det klager er oppe imod.

 

Rødstenen advokater Rasmus svare for Thomas nu klagers anden advokat Peter Sørensen, ved Bilag 189. 12-12-2017. at Rødstenen ikke har fremlagt klagers påstande.

Rødstenen ved Rasmus Lindhard påstår der er aftalt med klager ikke at fremlægge klagers påstande under et møde tilbage i 2016. og at det blev aftalt på et telefonmøde 18-10-2017 Bilag 220.A. hvilket er ign usandt, derfor deles kopi af samtalen.

Klager opfordrer dem som ikke stoler på at klager kæmper imod advokater der lyver og modarbejder klages sag i at blive fremlagt, om at lytte til samtalen fra dette møde 18-10-2017. Bilag 220.A det er en times optagelse, og der er ikke klippet i optagelsen.

 

Klager har aldrig aftalt med Rødstenen, at klager ikke ønsker deres påstande fremlagt, som Rødstenen i Bilag 189. 12-12-2017. påstår over for klagers anden advokat, hør optagelsen Bilag 220.A hvis nævnet betvivler, at klager tidligere advokater direkte skrev noget usandt.

 

Klager har heller ikke aftalt med Rødstenen om at hæve sagen mod Jyske Bank, som Rødstenen advokater påstår er telefonisk aftalt 18-10-2016 optagelse Bilag 220.A.

 

Dermed lyver rødstenen også over for advokat Peter Sørensen, der bistod klager i at få Rødstenen til at svare om, rødstenen har fremlagt klagers påstande over for Jyske Bank

Når Rødstenen overfor klagers anden advokat Peter Sørensen, i Bilag 189. fastholder at advokat Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen, med klager har aftalt ikke at fremlægge klagers påstande, så lyver disse Rødstenen advokater, for klienten og deres advokat kolega.

 

Klager holder møde med advokat Peter Sørensen om Rødstenen da klager ønsker at fyrer Rødstenen for at lyve og modarbejde klagers sag, og at rødstenen altså ikke kan stoles på.

 

Rødstenen advokater skulle fyres, hvilket Rødstenen selv kommer klager i forkøb med, og meddler Bilag 190. 15-12-2017. at de vil trække sig, og Rødstenen skriver klager har en dårlig sag.

 

Klager giver Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen kritik ved Bilag 223. 20-12-2017. hvor klager opridser sagen som, Rødstene skulle fremlægge.

 

 

Rødstenen bliver opdateret om sagen Bilag 192. 20-01-2018. hvor Thomas Schioldan Sørensen oplyses at klager leder efter en advokat, gennemgår lidt påstande, nævner ledelsen og advokat Morten Ulrik Gade for at svare direkte forkert.

Klager beder Thomas Schioldan Sørensen i Bilag 192.  om igen at indberette Lund Elmer Sandager ved navne Philip Baruch og advokat Morten Ulrik Gade som før anmodet, om at disse advokater, har fremlagt usande oplysninger for at skuffe i retsforhold, hvilket tidligere er skrevet.

 

Klager skriver desuden i brevet 20 januar til advokat Thomas Schioldan Sørensen at klager er kommer 21 måneder bagud, og skal nu sætte en ny advokat ind i sagen på ny, at jyske bank via deres advokater har løjet og fjernet bilag for at skuffe i retsforhold.

Og næver forhold som fuldmagts misbrug, ond tro

 

At klager over Lundgrens også fremlægger sagsmaterialer fra Rødstenen, der måske ikke syntes at vedrører Lundgrens, hertil påstås det at have relevans for klagen, og skal understøtte klagers kamp gennem 4 år. bare for at få fremlagt deres påstande, for brug af svig og falsk i BYRETTEN

 

Dette er et faktum, at Lundgrens og Rødstenen flere gange har talt sammen, dette oplyste Dan Terkildsen personligt allerede 5. februar 2018. Hvor Dan Terkildsen også fortæller at Dan har talt med Thomas fra Rødstenen advokater.

 

LINK Her er den klage Bilag 233. 05-06-2020 der er afleveret til Advokatsamfundet, og afleveret i kopi til Ledelsen Jyske Bank 

 

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

 

Hopper lige lidt tilbage i tid.

Skrev til Rødstenen Bilag 216. 05-09-2017. at det er vigtigt at få Nykredit til at underskrive og at Rødstenen skal holder fokus på sagens fakta deriblandt bedrageri, og advokat Philip Baruch har brugt dette falske lån for at ville skuffe i retsforhold.

Dette ignorerede Rødstenen.

 

Klager føler at Rødstenen bevist forsøgte at manipulerer klager til at stole på hvad Thomas Schioldan Sørensen siger, klager der ikke kan få Rødstenes advokater til at svare på klagers påstande, retter henvendelse til adv. Søren Nav igen, og viser det som Thomas Schioldan Sørensen hverken vil bekræfte eller afkræfte, det er altså undervejs at klager nok står med en advokat der modarbejder deres retssikkerhed, ved ikke at fremlægge klagers påstande.

Klager har holdt møde med advokat Søren Nav, her siger klager han nok ikke kan stole på Rødstenen advokater, Søren Nav hjælper klager og ser på de nye beviser mod Jyske Bank, og siger at hvis disse bilag er ægte, så ser det helt kriminelt ud, klager ved, nu at de ikke kan stole på Rødstenen, og det er derfor klager beslutter at optage samtaler med Rødstenen.

Det er derfor Bilag 220.A. fra 18-10-2017. blev gemt, for at kunne dokumentere at Rødstenen ved Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhard Jensen Lyver, eller lad os sige Rødstene er uærlige.

Klager har før oplevet, at Nykredit ansatte sagde et i telefonen og bagefter benægtede.

Bilag 220.A. MP3. 18-10-2017 RØDSTEN advokat Thomas – Rasmus påstår det her er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank. Usandt

 

Det samme kommer til at gøre sig gældende ved Lundgrens advokater, her fremgår det også tydeligt at de ansatte i Lundgrens har svære ved at lyve telefonisk, end når de manipulerende skriver noget andet end det klager har fremlagt, her har klager fremlagt optagelserne som Bilag 87.A / 91.A  / 92.A  / 93.A & 93.B.  disse optagelser er vigtige for at få bevis for at Lundgrens har fortsat hvor Rødstenen slap.

Bilag 87.A. MP3. 14-12-18 Mette Lundgrens advokater siger der er styr på bilag fredag kl. 14.59. VI SKAL STOLE PÅ LUNDGRENS

Bilag 91.A. MP3. 18-12-2018. kl. 17.41 Mette Marie lundgrens RINGER. Mette Marie og Dan mener at fremlægge svig, skader sag

Bilag 92.A MP3. 22-03-2019. 14.51 Emil Hald Winstrøm Lundgrens bekrafter der er 9. vidner, og at alle bilag medtages. læs Bilag 62. 63. 135.

Bilag 93.A. del 1. MP3. 08-07-2019. samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil bekrafter det handler om svig. bekrafter igen 9 vidner

Bilag 93.B. del 2. MP3. 08-07-2019. samtale Emil Windstrøm Lundgrens og klienten Emil bekrafter det handler om svig. bekrafter igen 9 vidner

 

Hvad Rødstenen og Lundgren har talt om, det har Dan Terkildsen ikke oplyst klager noget om.

Klager har heller ikke bet Lundgrens om at rette kontakt til Rødstenen, og hvis Lundgrens ville have spurt klager om Lundgrens måtte rette henvendelse til Rødstenen, der har skadet klientens sag ved ikke at fremlægge klientens påstande, så ville Lundgrens have fået et NEJ.

 

Ingen kender sagen bedre end klager, der har været udsat for Jyske banks svig forretninger side 2008/2009 og frem til nu 2020.  Vi taler om 11 års svig, hvilket Jyske banks topledelse siden maj 2016. har haft mulighed for at stoppe.

 

Jyske Banks bestyrelse og CEO Anders Christian Dam kan ikke se Jyske bank handler mod alminnelig redelig bank forretning.

 

Hvorfor der er vigtigt at klagers påstande med beviser fremlægges domstolen, som Bilag 62 og 63.

 

Lundgrens har fået materialet mod Jyske Bank, med beviser for svig og falsk, hvorfor Dan Terkildsen er sat ind i klagers sag, og som ny advokat der starter forfra.

Lundgrens har ikke informeret klager om, hvor meget Lundgrens har talt med Rødstenen, men Lundgrens skulle have talt med klager da det er klagers sag Lundgrens skulle fører.

 

Bilag 156. side 2. Det kan ikke kontrolleres på tidsforbrug hvad Lundgren har brugt af tid, på at modtage de fremsendte materialer, da Lundgrens ikke har besvaret klagers indsigelser og henvendelser omkring kontrol af tidsforbrug og pris.

 

Klager der har ansat en ny advokat efter Lundgrens.

Klager ønskede helle ikke denne gang at tidligere advokater fra Lundgrens skulle have mulighed for at forvirre klageres nye advokat, som har formået at forstå klager, og fremlægge klagers sag, Bilag 204. med Bilag 153. og et par ekstra bilag som Bilag 12. uden at lade sig påvirke af Lundgrens og Advokat Dan Terkildsen

Hvordan Rødstenen advokater og Lundgrens advokater, kan syntes de er dygtige, og hæderlige forstår klager ikke.

 

Derfor kan klagen over Lundgrens fremkomme alvorlig, hvilket den jo også er, da det handler om retssikkerheden, og om Lundgrens mulige modtagelse af bestikkelse, skjult som returkommission Bilag 12. for at arbejde for Jyske bank, mod ikke at fremlægge nogle af klagers påstande, som påstande om brug af svig og falsk mod klager.

 

Klager kan ikke finde andre forklaringer, og anmoder advokatrådet undersøge klagers påstande mod Lundgrens, som 27 september skriver at klager er i et konspiratorisk univers Bilag 146. Klager har ikke samme muligheder som politiet for at efterforske om Jyske Bank realt har betalt Lundgren for ikke at fremlægge klagers sag og påstande, hvorfor klager må arbejde med de få oplysninger klager har kunne skaffe, tidslinjen dokumentere fakta.

Efter som Lundgrens ikke ville oplyse klager, noget om Lundgrens job for Jyske Bank koncernen, eller om det har påvirket, at klagers påstande ikke er blevet fremlagt i perioden hvor Lundgrens var klagers advokat, er i høj grad et problem for tilliden til Lundgrens advokater.

 

At Dan Terkildsen ønskede at tale med klagers nye advokat, hvilket Dan Terkildsen skriver Bilag 144. 146. 27-09-2019. Bilag 151. 23-10-2019. kunne næppe gavne klagerens svig sag mod Jyske bank.

 

 

 

Klagen handler også om den generelle retssikkerhed

 

For hvis store advokathuse som Rødstenen og Lundgrens manipulerer med deres kliententers påstande, har klager real ikke haft en advokat i perioden februar 2016 til september 2019 Klager har været retsløs frem til klager finder Claes Balle, der har hjulpet klager med at få klagers sag fremlagt, som Bilag 204. og genfremlagt Bilag 153.

 

 

Klagen her viser, at der tydeligvis er problemer med at kunne stole på en del af de danske advokater, hvilket er skadeligt for både samfundets virksomheder, og private.

 

 DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2018)

 1. Advokatens stilling i samfundet

Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling.

Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.

 

 1. Retsplejelovens regler om god advokatskik

2.1 Advokaten skal i medfør af rpl. § 126, stk. 1, udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. En advokat må i medfør af rpl. § 126, stk. 4, heller ikke uden for sin advokatvirksomhed, i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art, udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.

 

Klager mener ikke at Lundgrens advokater lever op til god advokatskikk

 

Vi valgte i 2017/2018 ikke at indbringe Thomas Schioldan Sørensen for advokatsamfundet. Men forventede til gængæld at Thomas Schioldan Sørensen fortog indberetning af Jyske bank advokater, deriblant Morten Ulrik Gade og Philip Baruch, blandt for at fremlægge usande oplysninger i retsforhold, hvilket klager ikke tror til lovligt.

 

Så når klager bliver anbefalet Lundgrens, tror klager på at nu har klager en ærlig advokat.

Dan Terkildsen ved at klager ikke kunne stole på Rødstenen, alligevel vælger Dan at fortsætte med at ikke fremlægge klagers påstande, som netop var grunden til at klager skifte advokat.

Dan Terkildsen ved Rødstenen ikke har fremlagt nogle af klagers påstande.

 

Alligevel ser det ud til at Lundgrens ansatte livligt har korrespondent med Rødstenen om klagers sag, i så fald er det underligt at Lundgrens ikke har forstår hvor alvorlig klagers sag er, siden Dan sætter 2 elever til at lave uorden i klagers påstande, og er medvirke til at lave litrerings rod.

 

Selve bevisførelsen mod Lundgren advokat partner selskab og Partner Dan Terkildsen

 

Klager skriver Bilag 2. 30-01-2018 første gang til Dan Terkildsen, som siden har været fuldt ud bevidst, om at sagen som Dan Terkildsen skulle fører mod Jyske Bank A/S handlede om svig forretninger, og at bestyrelse skulle kunne gøres ansvarlig, for den fortsatte besvigelse af klageren.

 

Denne opgave fik Lundgrens, og det skulle være en smal sag for de mange advokater i Lundgrens, at fremlægge klientens påstande og beviser mod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk, at Dan Terkildsen vælger at sætte elever fra Lundgrens bistået af andre advokater fra Lundgrens til at fremlægge klientens svig påstand mod Jyske Bank A/S friholder ikke Dan Terkildsen for sit personlige ansvar, ved at Lundgrens har manipuleret med klagers påstande.

Påstande som Lundgrens ansatte bland andet ved Dan Terkildsen har undladt at fremlægge, men i stedet beviste og uhæderligt har Dan Terkildsen ændret klagers påstande til ikke at handle om svig, svigagtighed og falsk, men kun til at handle om dårlig rådgivning.

 

Dan Terkildsen, ved at klientens tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen har svigtet klager.

Dan Terkildsen ved at politiet har nægtet at efterforske Jyske Bank for brug af svig og falsk ”bedrageri og dokumentfalsk” Dan har fået mapperne af Rødstenen advokater, udover det klager har afleveret.

Dan Terkildsen og andre fra Lundgrens advokater, har talt med Rødstenen advokater, og derfra fået klientens mapper med mails, politianmeldelse mod Jyske Bank for bedrageri, dette og hvad klager fremlægger i klagen over Lundgrens, og bør give et helhedsindtryk af det svigt Lundgrens advokater har udsat klager for.

På trods af at Lundgrens ansatte gentagende har fået opråb fra klienten, der konstant beder Lundgrens ved Emil Hald Windstrøm, Mette Marie Nielsen og Dan Terkildsen om at hjælpe klienten med at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank, og når Lundgrens ved Dan Terkildsen på trods at klagers råb om hjælp, vælger at gå direkte imod klienten instrukser, og fører en anden sag, kun om dårlig rådgivning mod Jyske Bank A/S, selv om dette ikke den sag klager ansatte Lundgrens til, så gav det da også anledning til at stille spøgemål omkring Lundgrens og Dan Terkildsens hæderlighed.

 

Lundgrens advokater der ikke ville tillade klienten, selv at bestemme hvad klientens påstande / anbringer er, har tilsyneladende haft en skjult agenda, ellers giver det ingen mening at Lundgren bevidst og uhæderligt, har undladt at fremlægge nogle af klagers påstande for retten.

 

Lundgrens Dan Terkildsen ved at klienten har et særligt behov for advokat bistand.

Eftersom klienten ikke har kunne få hjælp fra nogle offentlige myndigheder, til at efterforske klientens påstande mod Jyske Bank, om at Jyske Bank udsætter klienten for bevidst svig.

Hvilket klager skrev til statsadvokaten Bilag 197. 28-06-2017.

Men klager kunne ikke få hjælp, og skulle selv finde en advokat, og selv sørger for efterforskning Efter klager reelt blev nægtet hjælp ved Bilag 198. 25-11-2016. hvor statsadvokaten afviste at efterforske, og henviste til at det måtte klienten selv civilretligt fremlægge deres påstande om i retten.

 

Der er derfor klienten har søgt advokatbistand ved Lundgrens advokater.

 

Klienten finder først ud af at Lundgrens efterfølgende, klienten bad Lundgrens hjælpe klager, med at fører klagers svig sag imod Jyske bank, at Lundgrens efterfølgende var blevet kontaktet af Jyske Bank A/S. sandsynligvis Anders Dam der er øverste leder, og en af klagers hoved vidner.

Tænker at Jyske Bank har valgt at tilbyde klagers advokat Lundgrens at arbejde for Jyske Bank, alene med henblik på at Lundgrens derfor ikke ville fremlægge klagers påstande mod Jyske Bank for ved svigagtighed, at have udsat klager for, det klager i 4 år har forsøgt at få fremlagt, men som klager måtte vente til 75 året for Danmarks befrielse, med at få fremlagt påstande i Bilag 204.

 

Lundgrens skulle rådgive Jyske Bank koncernen i en trecifret million handel, mon ikke dette samarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S har haft en direkte indflydelse på at Lundgrens har arbejdet for at skade klagers sag mod Jyske Bank A/S

 

Og hvorfor har Lundgren ikke oplyst dette til klager, når Dan Terkildsen 13-08-2019 selv siger, at han ikke har kendskab til om Lundgrens har nogle advokater som arbejder for Jyske Bank, da det jo er et stort kontor, klager påstår at Dan Terkildsen lyver, eller taler usandt.

 

Dan Terkildsen svare heller ikke efterfølgende på klagers mails, Bilag 140 og Bilag 141 af 20-09-2019. Advokat Dan Terkildsen, vælger igen ikke at svare på disse nu ubehagelige spørgsmål

Som er meget direkte, arbejder Lundgrens for Jyske Bank bør det være nemt at svare på, klager påstår at Dan Terkildsen, i Ond tro har holdt dette hemmeligt overfor klager.

 

Klager anmoder advokat nævnet stille spørgsmål om Dan Terkildsen havde viden om sammen arbejdet mellem Lundgrens og Jyske Bank

Hvor længe Dan Terkildsen har haft denne viden vides ikke, eftersom dette samarbejde mellem Lundgrens og Jyske Bank, tydeligvis har påvirket de ansatte i Lundgrens til IKKE at fremme retfærdighed og modvirke uret.

 

Hvorfor klager ikke mener Lundgrens er værdige at være advokater for borger der har et særligt behov for advokat bistand, hvor mange i Lundgrens der er ind blandede, ved kun Lundgrens, og klager har ikke politiets beføjelser til at kunne undersøge hvorfor Lundgrens valgte at modarbejde klagers sag blev fremlagt, hvis ikke det er grundet brug af returkommission, hvorfor så.

 

Klager kan kun opfordre Lundgrens ansatte, advokater, og ledelsen til at svare.

Efter at klager har forsøgt dette ved Bilag 140. 141. 20-09-2019. klager finder Bilag 12. 21-09-2019. og forventer at Lundgrens svare, det sker dog ikke

Hvorfor Klager sender Bilag 142. 143.  24-09-2019.  for en god ordens skyld meddeler klager ledelsen i Jyske Bank Bilag 147. 27-09-2019. at Lundgrens er fyret.

 

Klager modtager nu rykker, Lundgrens vil have 232.000 kr. for ikke at have fremlagt nogle af klager påstande, klager har tidligere bedt om mulighed for at kunne kontrollere tidsforbrug og til hvilken opgaver, der er gjort indsigelse, Lundgren er udeblevet med en opgørelse på tid og pris.

At Lundgren vælger at sende et påkrav, 1 maj 2020 hvor der fremkommer faktura der ikke er rykket for, er ligeledes efter klagers vurdering, er en overtrædelse efter inkassolovens bestemmelser, dette kommer der mere om under klagen.

Ligesom Lundgren efter klagers vurdering også har brudt sin tavshedspligt, ved at fremlægge bilag til retten uden at skjule bcc modtager i mails, at der er delt mails navne uden klagers samtykke, på personer der ingen relevans har for sagen, og som Lundgrens har fremlagt uden klages viden og uden at dele, uden påstand, uden bilagsliste, hvilket kommer vi ind på i tidslinje og klagens punkter.

 

Klager skriver igen Bilag 202. og 203 til Lundgrens 6 og 7 maj 2020. denne gang også til bestyrelsen, som klager opfordrer til at svare, Lundgrens vælger igen ikke af svare.

 

Foreligger der en mundtlig aftale mellem Jyske Banks topLedelse, og ledelsen i Lundgrens, om at Lundgrens ikke måtte fremlægge nogle af klientens svig og falsk påstande imod Jyske bank A/S.

 

Og er det grunden til at Lundgrens skulle manipulerer klienten, og samtidig holde klienten ude af sagen.

Mens Partner Dan Terkildsen, planlagde at møde op i retten Viborg 30 september 2019. uden at have fremlagt en eneste af klientens påstande, uden af have på råbt svig og falsk, for med stor sandsynlighed for ville tabe.

 

Selv om Dan Terkildsens elever som Emil Hald Windstrøm, syntes at Dan er en Vorherre, så kan Dan Terkildsen vel næppe vinde en sag for klager, uden at have fremlagt klagers sag. og da slet ikke uden beviser.

 

A/B Engskoven tabte i højeste ret grundet retten ikke fandt at Jyske Bank havde lavet svig eller falsk, selv om klager heller ikke har noget lån, så modvirker Lundgrens advokater, til at modvirke uret og fremme retfærdighed, når klager ikke må få sin sag fremlagt for retten, i mens Jyske bank fortsætter denne udnyttelse, for at få en u berettet vinding, der bliver til et afgørende formuetab for klager.

 

I så fald Lundgrens ikke har modtaget arbejde for Jyske Bank, og en del af betalingen er for at Lundgrens skulle modarbejde klientens sag.

 

 

Anmodes Advokat nævnet om at få Lundgrens til redegør for, hvorfor klager, blev holdt ude af deres egen sag, og hvorfor Lundgrens har modvirket deres hverv som advokat, at skabe retfærdighed.

 

Hvorfor Lundgrens ikke delte processkrifter med klager.

Hvorfor Lundgrens ikke ville have klager måtte få processkrifter til godkendelse før de blev afsendt, var det grundet at Lundgrens vidste at klager ikke ville godkende det Lundgrens selv syntes var sagen

 

Det handler om at Jyske Bank helt bevist lyver for bankens kunder, med mindre her er tale om et helt enkeltstående tilfælde, dette skulle Lundgrens jo fremlægge for retten, at Jyske Bank lyver, og at bestyrelsen og ledelsen ved det og samtykker.

Ledelsen vil ikke have det stoppet, når klienten ikke kan råbe Jyske Bank eller deres ledelse og bankens advokater op, at vi udsættes for svig og falsk samt at Jyske banks ansatte Lyver, så kræver det en advokat, hertil ansatte klager Lundgrens, der så blev ansat af sagsøgte Jyske Bank Bilag 12.

 

Det er forsøgt at komme i kontakt med Jyske Bank om mange mange mange gange. eks. Bilag 194. 21-04-2016. / Bilag. 195. 25-05-2016. / Bilag 179. 26-04-2016. / Bilag 180. 27-04-2016. / Bilag 88. 19-05-2016. her glemmer Lundgrens tavshedspligten, og skjuler ikke Bcc i mail.  / Bilag 89. 19-05-2016. til Anders Dam. / Bilag 90. 25-05-2016. Jyske bank vil ikke indrømme eller undskylde, hvorfor klagers advokater, først Rødstenen og så Lundgrens skulle fremlægge klagers sag for retten.

 

Klager mener at klager er blevet udsat for advokat svigt gennem 4 år, ved at ingen af de 2 seneste advokater har fremlagt klagers sag, med påstande og beviser for retten.

 

 

 

Selve klagen over Lundgrens Advokater

og

Partner Dan Terkildsen for at have optrådt på en måde, der ikke er en advokat værdig.

 

Forklaret efter tidslinjen Bilag 231. af 26-05-2020

 

Klagers tidligere Lundgrens advokater, der er klar over at over at deres klient kæmper for at få Jyske bank til at indrømme bankens brug af svig, og at få Jyske bank til at lade være med at fortsætte besvigelse mod klager.

 

Uanset Mette Marie Nielsen Bilag 93. 18-10-2018.

Siger der er ingen beviser findes, og Lundgrens med Dan Terkildsen i spidsen har nægtet deres klient, i at få klagers sag fremlagt for retten, hvilket er dybt krænkende overfor klagers retssikkerhed.

At der i Lundgrens advokater findes flere ansatte, som alle har været sammen om at modarbejde, det at fremme retfærdighed og modvirke uret, overfor Lundgrens egen klient, hvilket klager uddybe nærmer i klagen, under gennemgang af bilagene.

Dette ses i det arbejde klager selv har måtte udføre, imens Lundgrens ansatte, hverken svarede eller fremlagde klagers sag / påstande med beviser for domstolen.

 

LINK Her er den klage Bilag 233. 05-06-2020 der er afleveret til Advokatsamfundet, og afleveret i kopi til Ledelsen Jyske Bank 

 

Jyske Banks Fundament When Danish banks deceive their customers. The customer is usually the small one But make no mistake about the size. Customer gives the entire board a slap, in i cortroom 30/9-2019 BS 1-698/2015 / Jyske Bank Board Member Philip Baruch wrote May 31, 2016. That the bank, is informed that the customer has reported JYSKE BANK to the police, for, among other things, fraud And that the group management, took such notice with serenity Meanwhile, the members of the group management, continue to support whether Jyske Bank's continued fraud thus the customer continues to be exposed to the bank's million fraud to this day. A case that is being negotiated on September 30 and October 1, 2019 in the City Court of Viborg. Fra Twitter med link til banknyt dk @Finansmin @Justisdep @Statsmin #Justitsministeriet #Statsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Finance #stokes #banks #dkpol #Banking #NSA #FBI #Denmark #JyskeBank #DanskeBank #Nordea #Rådgivning #Sparnord #Jysk #JyskeBankBoxen

Bilerne skal mest ses for sjovt
men det er bare for at få kontakt med Anders Dam

 

 1. Der klages over at Lundgrens har hindret at sagen er fremmet med fornøden hurtighed.

Det har været et umenneskeligt pres, og et stort arbejde som klager selv har måtte udføre, samtidig med at Lundgrens har hindret at sagen er fremmet med fornøden hurtighed, og være skyld i at sagens forberedelse har måtte starte om, hvilket skyldes at Lundgrens ikke fremlage klagers bilag førend, 2 timer inden forberedelsens afslutning, og det er så uden forklaring, eller at have fremlagt klagers påstand.

 

 1. Det klages over at advokaterne og eleverne hos Lundgrens ikke kunne læse og forstå hvad klager skriver og ikke mindst siger, siden klager 85 gange frem til 2. september 2019. og har skrevet at svig og falsk skal fremlægges, (klager tæller det sammen) uden at Lundgrens advokater, som Dan Terkildsen har svaret eller kommenteret klagers påstande.

Klager spørger om eleverne har modtaget instrukser fra nogle i Lundgrens, om IKKE at

 ”udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt” 

 

Om de fuldmægtige i Lundgrens har arbejdet efter instruks fra Partnerne i Lundgrens, som at modarbejde deres klients sag blev fremlagt for domstolen, dette kan kun politiet eller advokatnævnet får svar på, da Lundgrens ansatte konsekvent ikke har svaret klager.

I så fald eleverne i Lundgrens advokater, af deres partnere er blevet instrueret i at skulle modarbejde klager, og derfor ikke har udfører sit hverv grundigt og samvittighedsfulgt bør dette have en konsekvens, idet at eleverne der under deres uddannelse lærer hvad klager mener er direkte modstridende med retsplejelovens § 126.

 

 

 1. Der klages over at Lundgrens i modstrid med klientens påstande, selv fremlagt hvad Lundgrens SELV ønskede at fremlægge, selv om det var i direkte modstrid med det klienten skrev gange. og det skete imod klientens ønsker uden klientens godkendelse, Lundgrens har været i Ond Tro når Lundgrens ikke efter at 85 gange har fået instruks om at fremlægge brug af svig og falsk.

Klager har over for Lundgrens klart og tydeligt fremlagt klagers påstande, og hvilket beviser klager ville have fremlagt, samt hvilket vidner der skulle indkaldes, hvilket Lundgrens er gået direkte imod, dette fremkommer meget tydeligt i tidslinjen.

Og efterfølgende har Lundgrens handlet imod instruks. Og uden at dele med klager hvad Lundgrens har fortaget sig, efter som Lundgren også har tilbageholdt flere oplysninger over for klager, både breve fra retten, svarskrifter fra sagsøgte, og svarskrifter fra Lundgrens selv.

Lundgrens har dermed i direkte modstrid med klagers instruks, valgt at fremlægger retten svarskrifter, der hverken har medtaget klagers påstande, eller forklaring på klagers bilag, samtidig har Lundgrens ikke givet klienten lov til at godkende, det Lundgrens selv, altså uden klientens samtykke har fremlagt for retten, dette fremkommer ligeledes også meget tydeligt i tidslinjen.

Bilag 87.  punkt 16. så bytter Lundgrens Bilag 225. ud med Bilag 226. siger så Bilag 93. Punkt 86. vi sender ikke noget afsted uden du er enig, får instruks ved Bilag 114. 115. 118.   og sender så Bilag 134. uden at medtaget klagers påstande som efterfølgende er fremlagt Bilag 153. 204.

 

 

 1. Der klages over Lundgrens. Advokatnævnet opfordres til at få Lundgrens til at forklare, hvorfor de af Lundgrens fremlagte svarskrifter Bilag 22. 47. 134. ikke indeholder nogle af klagers påstande / sag Bilag 204. & 153.

 

Klager har måtte finde en hæderlig advokat til at fremlægge klagers påstande, som det er sket ved Bilag 204. den 04-05-2020 og vedlagt klagers egen fremlagt Bilag 153. fra den 28-10-2019.

Advokatnævnet anmodes om at sammenholde Lundgrens egen sag imod Jyske Bank A/S og se om Lundgrens har medtaget noget af klagers påstande / sag imod Jyske Bank A/S

Og lade sagen undersøge, om der er sket en eller anden form for betaling mellem Jyske Bank A/S og Lundgrens advokater som Bilag 12. indikere, og for at optræde uredeligt over for deres klient.

 

 

 

 1. Der klages over at Lundgrens ikke besvare en klage over Lundgrens, og hvorfor Lundgrens ikke har besvaret opsigelsen over Lundgrens 24-09-2019. I særdeleshed når klager beskylder Lundgrens for noget så alvorligt som at have modtaget returkommission, for ikke at fremlægge klagers påstande for retten, Lundgrens vælger at følge klager på Banknyt Bilag 208. uden at kommenter klagers mistanke om at der er forgået betaling, for at ignorer 85 henvendelser.

Klager som ikke kunne få noget Dan Terkildsen til at svare på om Lundgrens arbejde for Jyske Bank, måtte selv finde ud af det, og på trods af Bilag 12. og derefter fyring af Lundgrens ved      Bilag 142. 143. 24 september 2019.

 

Der klages over Lundgrens Partnerselskab, sammen over de medvirkende der har hjulpet Lundgrens med ikke at efterleve retsplejelovens § 126. og de af advokat samfundets retningslinjer for god advokatskik.

 

 

 1. Der klages over Lundgrens afregning for deres arbejde. ”eller mangel på samme” dette har Lundgrens ikke svaret på, der er skrevet taxa regning på fra en anden klients sag, og overfaktureret.

 

Ligesom der er anmodet om et time/pris regnskab, for der af Lundgrens for klagers udførte opgaver, til at kunne kontrollere hvad Lundgrens realt har lavet.

 

Der klages over Lundgrens afregning, for dels at have overfaktureret, og at have opkrævet 232.000 kr. for ikke at fremlægge klagers sag for retten.

 

For af have lavet et bilagsrod, hvilket sagsøger har forsøgt at rydde op i, oplyst første gang 3. januar 2019. Bilag 50. se også Bilag 62 & 63. fremgår meget klart i tidslinjen.

For ikke at have orden i bogholderi, og ikke at svare klager, der gør indsigelse og ønsker forklaring.

For at sende påkrav for faktura beløb, Lundgrens end ikke har rykket for, og som klager derfor ikke var bekendt med, påkrav Bilag 205. se faktura og rykker Bilag 156. 157. 158. 161. 163. 164. 165. 166. 167.

 

Lundgrens sender påkrav 1. uden at svare på indsigelse, 2. uden at have rykket for alle beløb i påkrav, 3. uden at have at have sendt en udførlig regning med time/minut pris på opgaver.

Klager har skrevet eks Bilag 143. 159. 160. 162. 168. 206. 203 (202.). 203. ingen af disse mails er besvaret.

Lundgren har ikke krav på betaling, eller i hvert højst et beløb er der svare til det efter aftale udførte arbejde, minus det antal timer klager har måtte bruge på at rydde op efter Lundgrens bilagsrod, og arbejde for at få Lundgrens til at fremlægge klagers påstande. Bilag 22. 47. 134. er ikke aftalt, eller godkendt af klager.

 

Og klagers tid på at der skulle sættes en ny advokat på sagen.

Klager føler at Lundgrens ved deres optræden, forsøger at hjælpe sagsøgte Jyske Bank A/S med at udhule klagers økonomi, dels ved at have trukket sagen unødigt, mens klager fortsat udsættes for besvigelser i Jyske Bank A/S,

Og ved ikke at have fremlagt klagers påstande for domstolen, i håb om at klager løber tør for penge og således ikke har penge til at advokat, til at få fremlagt klagers sag for retten, og få stoppet bankens fortsatte svigforretninger imod klager.

Som klager hele tiden har sagt, det handler om beviser, og dem har Lundgrens arbejdet for ikke blev fremlagt retten

Samtidig med at Lundgrens Partner Dan Terkildsen planlagde en hovedforhandling 30/9 og 1/10- 2019 uden at have fremlagt klagers beviser som fremlagt i klagens Bilag 40. 106. 109. 115.

 

 

 

 1. Der klages over at Lundgrens er inhabile, og har optrådt illoyalt overfor klienten.

 

Og at Lundgrens har optrådt uredeligt, ved ikke at fremlægge klagers sag for retten, samtidig med at Lundgrens har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank i en handel til 600.000.000 kr. Bilag 12.

 

Har Lundgrens ikke krav på noget honorar, og skal tilbagebetale det af klagers overførte 100.000 kr. med tillæg af renter, punkter forklares alle i forbindelse med bilagsgennemgang, frem til sidste side, der tages forbehold for erstatning, som følge af klagers enorme arbejde for at få klagers sag fremlagt.

 

 

 

 1. Der klages over at Lundgrens telefonisk har sagt et, og gjort noget andet som var i direkte modstrid med klagers instrukser, som det konstateres eks ved Bilag 92. 93. 114. 115. 118.

 

Fremlægger retten / domstolen, processkrifter der er i direkte modstrid med klagers instrukser

 

 1. Bilag 114. i må ikke fremlægge retten noget uden vi har godkendt det.
 2. Bilag 118. intet må sendes til retten uden vi først har set at alle vores påstande er medtaget.
 3. Bilag 115. vores sag skal fremlægges efter vores påstande. (er skrevet 84 gange.)

Intet må fremlægges uden vi først har godkendt det.

 1. Bilag 130. Klager vil være sikker på deres 9 vidner bliver indkaldt, og der ikke er misforståelser.

 

Og i strid med klagers instrukser, at intet må sendes til retten uden klagers godkendelse, dette skriver klager, meget klart i bare disse Bilag 114. 115. 118. 130 Handler Lundgrens advokater / ansatte og imod klientens instrukser.

 

Dan Terkildsen. Sebastian Lysholm Nielsen, Emil Hald Windstrøm, Pernille Hellesøe, Jens Grunnet-Nielsson, Mette Marie Nielsen.

 

Og hvem mere som advokat og partner Dan Terkildsen har instrueret i at modsætte sig klientens instrukser, og handle imod klientens ønsker / instrukser.

 

For igen 2. september 2019. at fremlægge en sag for retten, der ikke indeholder nogle af klagers påstande, og som Lundgrens fremlægger uden godkendelse, og som Lundgrens heller ikke, efterfølgende vil dele med klienten, på trods af at Lundgrens klient 5. september 2019. kl. 15.14 i en mail til Partner Dan Terkildsen. netop beder Lundgrens partner om at sende klienten en kopi af det Lundgrens 2. september har fremlagt retten,

 

Dette processkrift 2. af 2. september 2019. som Lundgrens hvis indehold der er i direkte modstrid med klientens påstande, har Lundgrens imod klagers ønske om at få en kopi af, heller ikke efterlevet.

 

Dette og at klager efterfølgende opdager, at Lundgrens har skjult deres samarbejde mellem Lundgrens og sagsøgte Jyske Bank Bilag 12. og at Dan Terkildsen ikke ville svare klienten, der spørger om Lundgrens har noget samarbejde med Jyske Bank Bilag 140. 141. før efter klienten selv har fundet bevis ved Bilag 12. for at, det er sandsynligt at dette samarbejde mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S er grunden til at Lundgrens har handlet i mod klientens instrukser.

 

Ellers giver det ikke mening, når en klient i Lundgrens skriver 84 gange i perioden 30. januar 2018 til 1. september 2019. og dermed 84 gange har givet instruks om at fremlægge klagers påstande om at Jyske Bank har begået Svig, og har lavet Falsk, og dette er under henvisning til aftaleloven om ugyldighed, Lundgrens har løbende fulgt sagen på Banknyt.dk

 

Når Lundgrens 85 gange har fået instruks om at fremlægge Jyske Banks brug af svig og Falsk, ikke har svaret klienten, men i stedet indledt et sammen arbejde med Jyske Bank, og efterfølgende har modarbejde klientens sag, og sørget for klientens påstande ikke blev fremlagt.

 

Det er klagers opfattelse, at Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens for ikke at fremlægge klientens sag, som klienten har fremlagt den, at det med klagers øjne ser ud af være brugt bestikkelse, og at dette er sket i form af returkommission, hvilket skyldes måden at Lundgrens har modarbejdet deres klient på. 

 

Hold dette op mod hvad Lundgrens udfører, og gør stik imod klagers instrukser og ønsker, og at Lundgrens samtidig holder det hemmeligt for klager, hvad Lundgrens fremlægger 02-09-2019. Bilag 134. hvilket understøttes af at klager 05-09-2019. Bilag 138. anmoder Lundgrens Dan Terkildsen dele hvad Lundgrens har fremlagt 3 dage tidligere, uden Lundgrens vil  sende deres klient en kopi.

 

At Lundgrens advokater hor ønsket at holde klager ude af klagers sag, understøttes deslige af at klager 21-08-2019. Bilag 110. måtte anmode domstolen om agtindsigt i den sag Lundgrens var ansat for at fremlægge, før Lundgrens partner Dan Terkildsen 23-08-2019 Bilag 113. skriver at han ikke vil have at klager kontakter domstolen i sagen.

 

Dan Terkildsen der undlader at fremlægge klagers sag, så klager bliver bange for at Lundgrens glemmer deres opgave for klager, 08-06-2018 Bilag 10. omhandlende Bilag 32. hvorfor Dan Terkildsen beklager sig ved Bilag 11.

 

 

DAN TERKILDSEN VIL HAVE FULD KONTROL

Nå den ansatte Mette Marie Nielsen 14-12-2018. ved Bilag 87. punkt 16. siger at klager må have tillid til at Lundgrens ansatte som Mette Marie Nielsen og Dan Terkildsen gør det de er ansat for, at Emil Hald Windstrøm siger, vi fremlægger intet uden vi er enige! Bilag 93. punkt 86. var jo ikke det som skete da Lundgrens sendte Bilag 134, med indhold der striden mod klientens påstande.

 

Denne tillid har Lundgrens ikke levet op til, men har i stedet misbrugt klientens tillid, til gentagende og u redeligt, at tilbage holde klagers anbringer / påstande i retsforhold, formentligt for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank A/S med at kunne vinde sagen.

 

Klager henviser til at Lundgrens handlinger formentligt kunne hjælpe Jyske Bank A/S med at skuffe i retsforhold.

 

Klager der kun er elektriker, og ikke sprogligt dygtig, beklager denne lange tekst, men efter 4 år fylder det altså ret meget, og føler at have fundet bevis på at Jyske Bank A/S formentlig koncernleder gruppen eller bestyrelsen står bag ansættelsen af Lundgren advokater, hvilket er sket for at Lundgrens ikke måtte fremlægge klager sag for retten.

I så fald der er tale bestikkelse eller returkommission, og at Lundgrens som modydelse for at have fået mindst en opgave i millionklassen for at rådgive Jyske Bank bør det have en konsekvens for de involveret i Lundgrens.

 

Klager anmodet Advokat nævnet om nøje at gennemlæse tidslinjen, og vurdere om Lundgreen advokater, partner og øvrige ansatte optræder på en måde der er en advokat værdig. 

Klager opfordrer advokat nævnet at få Dan Terkildsen og de øvrige medvirkende fra Lundgrens.

Til at Bevise om Lundgrens har svare konkret på nogle af klagers mange henvendelser, omhandlede klagers påstande som Svig Falsk udnyttelse bedrageri dokumentfalsk osv. som fremlagt i Bilag 204.

 

Flere Punkter følger i fremlæggelse af tidslinjen.

A: Mails svar fra Lundgrens mærket gule ved dato og Bilags nr.

B: Lundgrens oplyses at sagen er en sag om svig og falsk. (1)

C: Bilag 208. Lundgrens opsøger selv på klagers hjemmeside oplysning om klagers påstande, der er åbenbare, som at sagen handler om svig og falsk. (1) tælles sammen med B:

Lundgrens oplyses om vidner klager vil indkalde. (1).

 

D: fra 28-12-2018. de gange (1). Lundgrens oplyses om at klagers påstande, Bilag 62 og 63. (100 og 101.) er fremlagt uden at oplyse klager, noget om Bilag 33. Rettens brev af 8. januar 2019. før efter klager 21-08-2019. måtte bede retten om aktindsigt ved Bilag 110.

 

 

 

Da klager ikke kan se nogle af klagers henvendelser om klagers sag er blevet besvaret 

 

Antal af gange Lundgrens er oplyst, med ord som SVIG. At sagen skal fremlægges som at der er brugt SVIG. Altså at der er brugte / falsk osv.  (1).

 

25-01-2018. Bilag 193. klager skriver til retten at klager er kommet 21 måneder bagud med sin sag, da tidligere Rødstenen advokater ikke har fremlagt deres påstande for retten, det handler om klagers retssikkerhed, og at få fremlagt klagers påstande, og at klager kan få en ny advokat der vil fører sagen med de af klagers fundene forhold, der har været skjult, som klager siger er for at skuffe i retsforhold.

30-01-2018 Bilag 2 (1). Klager skriver til Dan Terkildsen Lundgrens advokater, og beder Lundgren hjælpe klager med at få fremlagt deres sag for retten, skriver det handler om flere forhold af svig, og i Bilag 3. (2). beskrives sagen lidt mere, som den er fremlagt 04-05-2020 ved Bilag 204. hvilket Dan Terkildsen blev ansat for.

 

05-02-2018. Overbringer mappen med de vigtigste bilag, Bilag 4. (3). til Lundgrens kontor, klager møder Dan ved elevatoren, hvor Dan siger at han har talt med Thomas Schioldan Sørensen, som har fortalt Dan at klager havde fundet nogle ting, og Dan Roste Thomas, efter at klager gav et par bemærkninger.

09-02-2018 Bilag 5. (4). Klager skriver til retten og oplyser at Lundgrens advokater Dan Terkildsen er fundet til at fremlægge klagers sag mod Jyske Bank A/S for svig og skriver at sagen stadig efterforskes, som værende SVIG og FALSK. ”og Lund Elmer Sandager vil ikke udleve nogle bilag, at der er blevet rettet i originalt bilag, osv.” med kopi af brevet til Dan Terkildsen af 30-01-2018. Brevet Bilag 5. er vedhæftet i mail Bilag 6. til retten Viborg, hvor der står.

 

”Vi har anmodet Advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens Advokater om at indtræde i sagen mod Jyske Bank i sagen hvor svig og falsk udnyttelse indgår.”

 

LINK Her er den klage Bilag 233. 05-06-2020 der er afleveret til Advokatsamfundet, og afleveret i kopi til Ledelsen Jyske Bank 

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish B

Læs historien klik her

Sådan virker jyske banks hvidvaske maskine
Jyske bank fik første millionbøde for hvidvask
Men hvorfor er ingen banker mon efterforsket af dansk politi, nu vasker de nok igennem Herning Hallen som reklame.
dækker statsadvokaten over de største ?
🙂
Kunde må selv kæmpe for at standse jysk bedrag

 

Advokatens opgave i samfundet er at fremme retfærdighed og modvirke uret.

 

Klager syntes at de her nævnte advokater i Lundgrens, har problemer med at efter leve denne regel.

 

Samt at disse Lundgrens advokater for sagsøgte, fremlægger manipuleret ændret påstande til klagers bevismateriale.

 

Klager har først ved Rødstenen og derefter ved Lundgrens oplevet at disse 2 advokatvirksomheder, har tilsidesat deres pligt som klagers advokat, direkte og helt bevidst, har medvirket til uret og modvirket til retfærdighed ved ikke at have fremlagt noget af klagers sag for retten.

 

Et er at advokater som er ansat i Jyske Bank koncernen.

Og som arbejder for sagsøgte Jyske Bank A/S

 

Har bortskaffet bilag, og fremlægger rettet og manipuleret bilag, og dette både er sket overfor pengeinstitutankenævnet og i retsforhold.

 

Her henviser klager til Advokat Morten Ulrik Gade.

Fremlagt Bilag 153. 178. 194. 179. 180. 88. 169. 170. 171.

Klager tror ikke at Morten i Jyske Banks juridiske afdeling har arbejdet alene.

 

Klager søger gennem flere år hjælp ved Nykredit A/S

Og får først kontakt efter klager har stævnet Nykredit

Klager bliver mødt af en Advokat Mette Marie Nielsen.

 

Advokat Mette Marie Nielsen er ikke direkte part i sagen mod Jyske Bank for svig.

Alligevel nægter Advokat Mette Marie Nielsen at fremme retfærdighed og modvirke uret over for klager, der realt er retsløs, idet klager ikke har haft en advokat der har arbejdet for klager i perioden februar 2016 og slut 2019.

 

Klager der bare bad Mette at underskrive et dokument, om at Klager ikke har Lånt 4.328.000 kr. i Nykredit.

Hvorefter Mette Marie Nielsen sagde at hun ikke ville levere skyts imod Jyske bank. se Bilag 217. og nægtede at underskrive noget.

 

Således har Nykredits advokater, valgt at dække over mulige strafbare forhold i Jyske Bank, hvilket den samlede ledelse og koncernledergruppe har kendt til mindst siden maj. 2016.

 

Om dette skyldes at Nykredit er storaktionær i Jyske Bank, hvor tidligere koncernchefs for Nykredit i dag er bestyrelsesmedlem vides ikke, men der har og foregår et tæt samarbejde mellem Jyske Bank og Nykredit der sammen ejer JN data.

 

Når en Bank som her Jyske Bank A/S ved flere advokater, fremlægger ikke kun en, men flere falske oplysninger i retsforhold.

Som det er sket ved Lund Elmer Sandager advokater, og er fremlagt i Bilag 153.

 

Dette er sket ved Advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

Og Advokat Philip Baruch som mindste for Lund Elmer Sandager advokater, står bag de mange usandheder som Jyske Bank A/S løbende har fremlagt for domstolen.

 

Eksempelvis 10-09-2015. og 02-02-2016 som klager har forklaret det for Lundgrens Advokater, ved advokat Dan Terkildsen i eksempelvis Bilag 25. 40. 106. 107. 109. 115.

 

Hvilket Lundgrens Partner Dan Terkildsen skulle fremlægge for retten, at Dan Terkildsen i 21 måneder modarbejder sin klients retssikkerhed, og har planlagt at møde op i retten med en sag der intet har tilfælles med klages sag, at Dan Terkildsen med flere ansatte i Lundgrens har manipuleret klientens påstande, samtidig med at Lundgrens formentlig har modtaget millioner af Jyske bank, syntes at vise et godt billede af at Lundgrens er blevet betalt for at fremme Jyske Banks sag, og skade klagers sag mod Jyske Banks koncern.

 

Klager har forstået at Jyske Bank ved deres bestyrelsesmedlem Advokat Philip Baruch der er advokat og partner i Lund Elmer Sandager lyver overfor retten i retsforhold.

Klager ved ikke om dette er i overensstemmelse med advokat samfundets regler for at hjælpe deres klient, og at Lund Elmer Sandager dermed har ydet et betydeligt arbejde, for at hjælpe Jyske Bank med at skuffe i retsforhold, ved at have fremlagt falske oplysninger for retten.  

 

”Advokatens stilling i samfundet”

”Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver”

At sagsøgtes advokater lyver i retsforhold for at hjælpe klienten, eller om dette er at gå over stregen for hvad der er

 

”Advokaten skal også under udførelsen af sine pligter for klienten udvise den nødvendige respekt over for personer og myndigheder.”

Klager mener ikke det er at vise respekt for retten, når Lund Elmer Sandager advokater ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus-Nielsen for Jyske Bank A/S fremlægger falske oplysninger i retsforhold.

?

 

 

Men at også klagers egen advokater som her tidligere advokater fra Rødstenen i Århus modvirker at fremme klagers retfærdighed og modvirke uret mod klager.

 

Ved ikke af fremlægge klagers påstande, efter klager i 2016 opdager at Jyske Bank sandsynligvis udsætter klager for bedrageri. ”svig og falsk”

 

Og dette sker ved advokat Thomas Schioldan Sørensen med støtte af Mads Legaard Toustrup og Rasmus Lindhard Jensen.

 

Der modtager brev af 15-02-2016.

Kopi af et brev til Rødstenen advokater fra 15-02-2016 ”ikke fremlagt i klage bilag”

 

Mads Legaard Toustrup

Advokatfirmaet Rödstenen

Dalgas Avenue 42

8000 Aarhus C

 

 

Sagen 12524

 

 

Du får en kopi af anmeldelsen når den er klar.

15/2 2016

 

 1. 6/3   2014 jyske bank 328/2013               se det med gult
 2. 10/9 2015 Jyske Bank BS 99-698/2015   se det med gult
 3. bilag O 31/12 2008
 4. bilag E  7/1 2014 Brev Jyske bank
 5. brev til jyske bank 6/1 2012
 6. bilag D mail fra jyske bank
 7. brev til jyske bank 12/12 2013
 8. rente opgørelse kun på swap
 9. huske seddel vigtigt

 

 

Fortsættes næste side.

 

Bilags liste til brev af 12/2-2016  jyske bank sagen.

 

 1. Kopi af problemstilling 8/2 2016-02-11
 2. Kopi af fremsendt brev (lille rettelse) 12/8 2016
 3. kopi af Jyske net bank erhverv se side 3 klage punkt 11
 4. Lånetilbud om variabel rente 4.328.000 20/5 2008 rente (står låst rente ca. 20/7 2008)
 5. Aftale om fast rente 10/7 2008 til lånetilbudet af 20/5 2008
 6. Rente swap til W015776 15/7 2008 til Lånetilbud om variabel rente 4.328.000 20/5 2008
 7. Rente swap W015776 16/7 2008 lukkes ned 31/12 2008 (Lån ikke hjemtaget)
 8. Ny rente swaap sendt W015785 16/7 2008 af 4.328.000 kr. (Lån ikke hjemtaget)
 9. Nykredit nyt lånetilbud 6/5 2009 4.300.000 kr.
 10. lånesag 5050-1414093 af lånetilbud 6/5 2009 hjemtaget og udbetalt 6/7 2009
 11. Swap er at bytte renter på et lån, skal knyttes til lånet (blev aldrig hjemtaget)
 12. konto på bygge kredit 5050-1354141 der er 2 cvr nummer på denne konto
 13. Ny gæld i nykredit 1.490.000 kr. 20/1 2016 efter, krævet grund salg.

 

 

 

Mvh Carsten

Søvej 5

3100 Hornbæk

 

 

 

 

 

 

 

Der kan ikke være tvivl om at Rødstenen hermed bliver oplyst, at klager har nye forhold der skal fremlægges mod Jyske Bank A/S.

 

Dette står også i fremlagte Bilag 175. fra 12-02-2016.

 

 

Som klager kontinuerligt har fremlagt deres sag for Rødstenen advokater, på samme måde er klagers påstande bare mere præcist fremlagt for Lundgrens advokater, hvilket tidslinjen understøtter.

 

 

Der kan heller ikke være tvivl om at Rødstenen advokater ikke har fremlagt klagers påstande mod Jyske Bank A/S.

 

 

Hvilket klager måtte have en anden advokat til at få Rødstenen til at bekræfte, Se Bilag 186. 187. 188. 189.

 

Der kan heller ikke være tvivl om at klager har et særligt behov for advokat bistand se Bilag 190. hvorfor klager bede Lundgrens advokater om at hjælpe klager, med at få fremlagt klagers påstande, efter at advokat Thomas Schioldan Sørensen og svigtet hans pligt som advokat over for klager.

 

 

Klager det bare er en lille elektriker, og ikke har nogle boglig uddannelse, ved ikke hvilket kræfter, klager kæmper imod, deres tidligere advokerer i Rødsten som har modarbejdet deres klient, og forsøgte bag om ryggen af klager at ville hæve sagen mod Jyske Bank, med påstand at det telefonisk var aftalt, hvilket var i strid med sandheden. Bilag 220.A. optagelsen mod Bilag 188. 186. 223.

 

Hvilket understøtter at klagers advokater fra rødstenen, siden februar 2016. har modsat sig deres pligt som advokat i samfundet.

 

Når klager der er svag, og gør Lundgrens det meget klart, at klager har et behov for en advokat til at fremlægge klagers påstande mod Jyske Bank A/S.

For brug af svig og brug af falsk

 

Så er det rystende for klager, at også Lundgrens vælger at modvirke klagers retssikkerhed, og at Lundgrens partnerselskab modarbejder klagers sag i at blive fremlagt.

 

Eller som advokatsamfundets regler fremlægger forståelsen retsplejelovens § 126.

At en advokats pligt i samfundet er

At fremme retfærdighed og modvirke uret

 

Når klager skriver så meget skyldes det at Klager i over 4 år har kæmpet for at få klagers sag fremlagt overfor retten, hvilket Lundgrens har afskåret sagsøger og klager for, hvilket Bilag 2. og Bilag 3. fra 30-01-2016

Frem til klager opdager at Jyske Bank har ansat Lundgrens kort tid herefter, hvilket for klager ser ud til, at der er brugt bestikkelse, skjult i form som returkommission Bilag 12. for at Lundgrens ikke måtte fremlægge klagers sag, som den nu er fremlagt 4. maj 2020 Bilag 204. og med genfremlagt Bilag 153.

 

Klager mener at Lundgrens har til side sat deres pligt som advokater for sagsøger / klager, og har vist en adfærd der på ingen måde er en advokat værdig.

 

 

 

 

 

09-02-2018. Bilag 6. der også sendes også til Jyske Banks Kollega Nykredit A/S,

Nykredit A/S der ved advokat Mette Egholm Nielsen, ikke ville underskrive at klager ikke har lånt 4.328.000 kr. i Nykredit se Bilag 173. for Nykredit A/S

At klager ikke havde lånt de 4.328.000 kr. i Nykredit, ville advokat Mette Marie Nielsen på dette møde 11-10-2016 ikke underskrive.

På trods af at Nykredit netop også var blevet stævnet for at skulle udleve denne oplysning.

 

At flere advokater i det danske samfund, der alle er underlagt de advokatetiske regler, ikke vil efterleve disse regler, når det handler om at beskytte og dække over andre advokater som bevidst og uærligt fremlægger falske oplysninger i retsforhold er skræmmende.

 

 1. Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret.

 

Gælder denne dette advokatetiske regelsæt ikke for alle advokater, klager bad netop Nykredit A/S om hjælp, med at få bevis for at Jyske Bank A/S udsætter klager for mange årig groft svig.

Klager der i perioden siden 2012, hos Jyske Bank A/S

Nykredit vil ikke levere skys imod Jyske Bank. som klagers tidligere Rødstenen advokater oplyses i mail 05-09-2017. Bilag 214. side 2. hvilket også skrives til advokat Mette Marie Nielsen Nykredit 05-09-2014. Bilag 217.

 

Først under skrivning af denne her klage imod Lundgrens advokater og partner Dan Terkildsen, har klager læst er det for alvor gået op for klager, at flere af de her i klagen omtalte advokater har arbejdet for at MODVIRKE RETFÆRDIGHED og MEDVIRKE TIL URET.

 

At advokater som arbejder for Jyske Bank fremlægger falske oplysninger

 

At selv Nykredits Advokater ved advokat Mette Marie Nielsen er gået imod det advokat etiske regler, der er anvendt af Advokat rådet fra 1 oktober 2018.

 

Som Jyske Bank A/S både i pengeinstitutankenævnet, og overfor retten i Silkeborg, har fremlagt som værende et underlæggende lån for en renteswap fra (ikke 15-07-2008.) men fra 16-07-2008. hvilket også er usandt, det er også usandt at klager har omlagt et lån, som Lund Elmer Sandager det i Bilag D. SE Bilag 134. SIDE 13

 

Det handlede også om at klager overfor advokat Dan Terkildsen fremlager klagers sag, som at ikke kun, at klager ikke har lånt de 4.328.000 kr. i Nykredit A/S.  Som Jyske Bank uredeligt kontinuerligt har indbildt bankens kunde der var syg efter en hjerneblødning. Se Bilag 40. som er klagers påstande.

 

Hvilket Advokat Dan Terkildsen fik til opgave at fremlægge. Altså at Jyske Bank A/S i retsforhold uærligt og usandt overfor retten, har fremlagt urigtige oplysninger for at skuffe i retsforhold.

 

16-02-2018. Bilag 7. (5). klager skriver til Lundgrens Advokater Dan Terkildsen at

”Jeg har opdaget at der i sagen sikkert er misbrugt flere bilag, en hvad der er lavet for, at Jyske bank nægter mig bilag da banken ikke ønsker at klager kan opklare sagen.”

”Vedhæfter en misbrugt samtykkeerklæring fra Nykredit mærket D.” der medsende kopi af indehold i mail til Nykredit Advokat Mette Egholm Nielsen af 16-02-2018 (side 2.) Se også Bilag 153. side 27. 28-10-2019.

 

Dette i brevet oplyste Bilag D, har klagers nye advokat fremlagt retten 04-05-2020 som Bilag 171 med dato 10-07-2008 i forbindelse med Processkrift 3. med fremhævet dokumentfalsk.

HVORFOR HAR LUNDGRENS IKKE FREMLAGT DETTE.?  

 

20-02-2018. Bilag 191. Rødstene Thomas Schioldan Sørensen skriver, at ringbind er blevet fremsendt til Dan, og giver de bedste anbefalinger med til Dan Terkildsen, og HÅBER DU FÅR RETFÆRDIGHED.

 

27-02-2018. Bilag 201. der gives afslag på fri proces, der er ikke særlige forhold der gør sig gældende.

 

Herfra bliver det tydeligt når klager ser tilbage, med den viden klager har i dag.

For på intet tidspunkt har Dan Terkildsen bekræftet eller afkræftet klagers påstande, Dan Terkildsen har undgået at svare 85 gange, eller har svaret uden om, hvilket må have både velovervejet og helt bevidst, og det gælder for alle 3 korte møder hos Lundgrens 

 

 27-02-2018. (6). Der holdes et kort møde. med Dan Terkildsen på Lundgrens kontor, Dan spørger om vi tror Jyske Bank har lavet det alt sammen med vilje, ”uden at sige hvad” svaret er entydigt Ja, så meget kan man ikke lave ved en fejl. ”Dan siger ikke mere til dette” Dan spørger om vidner, og oplyses Anders Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade, for her at nævne et par. Dan skriver navnene ned på en blok der er ¼ A4 VIDNER OPLYST 1 gang. (1).

Dan bliver oplyst at Jyske Bank har 2 salgs Fuldmagter liggende, som Rødstenen skulle have skrevet vi skulle have retur, og klager spørger om han vil sørge for vi får dem retur, Klager tror ikke på Dan har bedt Jyske Bank returnere disse salgs fuldmagter, eftersom Lundgrens arbejde for Jyske Bank, og ikke for klager, må være grunden at Lundgrens har arbejdet imod klagers sag blev fremlagt.

 

Klagers nye advokat har i Bilag 204. 04-05-2020 bet om at få returneret de originale salgsfuldmagter.

 

Klager siger på mødet at Jyske Bank skal holde om med at udsætte klager og klagers familie for dette svig, der har varet siden 2008/2009 og forslår at Jyske Bank kan holde op, og indrømme bankens gerninger og komme med indrømmelser og undskyldning.

Dan Terkildsen siger da klager er på vej ud af døren med sin Hustru, at det kan godt være vi synes det er morsomt, men at vi kan være sikker på at det synes Jyske bank ikke. ”igen uden at Dan kommer ind på hvad der ikke er morsomt”

 

10-04-2018. Bilag 8. (7). Klager spørger om der er noget nyt i sagen SVIG og FALSK mod mig, klager har ikke set et svar

Bilag 208. (8). Lundgrens Advokater søger ved Google uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, ved link til Banknyt.dk. på denne side fremgår det særdeles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020 ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

04-05-2018. Bilag 9. (9). klager skriver til Dan Terkildsen, og bekræfter en tidligere mail til Dan fra 16-04-2018, og skriver vi ønsker denne sag mod Jyske Bank for svig/bedrageri helst bliver lukket, Dan har en fuldmagt til at kunne lukke sagen.

 

 

 

 1. Der klagers over at Dan Terkildsen, har holdt møde med Jyske banks advokat og Bestyrelsesmedlem Philip Baruch, og at Lundgrens Partner ikke på dette møde, kan have fremlagt klagers påstande og beviser for at Jyske Bank laver svigagtig optræden, og at Jyske Bank har lavet falsk.

 

Når Dan Terkildsen holder møde med Philip Baruch Lund Elmer Sandager, er det Lundgrens Pligt at fremlægge klientens Påstande, i stedet lader Dan Terkildsen, Philip Baruch føre ordret, og lader Philip Baruch fremlægge deres syn på sagen

 

 

(Som Mette Marie siger en sag handler om. Bilag 91. punkt 44.)

”en civil retssag går ud på at hver part beviser sine aspekter af sagen.”

 

Når Lundgrens Dan Terkildsen så 05-11-2018 Bilag 34. modtager modpartens aspekter af sagen. hvilket Lundgrens så først, efter retten giver Lundgrens en frist til at svare, vælger 22 dage efter. Ved Bilag 35. 27-11-2018. at dele Jyske Banks aspekter af sagen.  hvilket Klager meget gerne vil svare på, Klager der nu har læst Jyske Banks aspekter af sagen. vil så fremlægge klagers aspekter af sagen.

 

Klager sender derfor 28-11-2018. kl. 11.57 en mail Bilag 36. hvori klager kommer med klagers aspekter af sagen.

 

Lundgrens svare ikke, hvorfor? Lundgrens forbyder altså klager at komme med sine aspekter af sagen, som Fuldmægtige Mette Marie Nielsen 18-12-2018. Bilag 91. punkt 44. (det er i øvrigt side 5.)  har forklaret at det er hvad en civil sag handler om.

 

4 dage tidligere sagde Mette Marie Nielsen ligeledes. 14-12-2018. Bilag 87. punkt 16.

”Du må stole på at Dan og Jeg gør det vi er ansat til.”

 

 

Men klienten må ikke komme med klagers aspekter af sagen, dette modarbejder Lundgrens og Dan Terkildsen, og optræder på en måde der uværdig for en advokat, der modarbejder sin pligt som advokat for klager, når Lundgrens ignorer klagers sag, klagers påstande og nægter klager at svare på sagsøgtes augmenter, er det i strid med retsplejelovens § 126.

 

 

Klager opfordrer advokat nævnet, til at få Dan Terkildsen til at oplyse, om han i den forbindelse med samtale med Jyske Banks advokat. har fremlagt over for Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch, hvad klagers sag handler om.

 

Har Dan Terkildsen på noget tidspunkt fremlagt Lund Elmer Sandager at klager påstår at Jyske Bank har lavet svig og falsk, det ikke ses at være fremlagt i de Bilag 22. 47. 134. som Lundgrens har fremlagt retten, som værende klagers sag, heraf måtte klager selv 03-10-2019. via retten skaffet en kopi af Bilag 135.

 

Der klages over at Dan Terkildsen holder møde, og taler med Jyske Banks advokat om klagers sag, uden at have fremlagt klagers sag, hverken overfor retten eller overfor Jyske bank A/S.

 

Hvad har Dan Terkildsen forstået at klagers sag handler om, da Dan er fremlagt klagers bilag, så som mappen fra Rødstenen Bilag 169. 170. 171.

 

Samt de samtaler mellem tidligere advokat Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen og advokat Dan Terkildsen, og det af klager afleveret, som siden februar 2016 løbende er skrevet, så som Bilag 175.

Har Lundgrens ledelse lavet en aftale med måske CEO Anders Christian Dam, og har ledelsen lavet aftale med Dan Terkildsen, om at Dan skulle sørge for at klagers påstande ikke blev fremlagt domstolen?

 

Har advokat Dan Terkildsen derfor aftalt med advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch fra sagsøgte Jyske Bank, om at tilbageholde klagers påstande overfor retten. Det er klagers opfattelses at der kan være sket en strafbar handling, udover overtrædelse af god advokatskik.

Hvilket også er grunden til at Lundgrens bestyrelse er anmodet om at forklare sig. 06-05-2020 ved Bilag 202. og igen 07-05-2020. ved Bilag 203. Lundgrens svarede ikke, hvorfor klager med tager disse mails.

 

05-06-2018. Bilag 14. Dan Terkildsen har sendt en kopi, at han har talt med Philip Baruch, og de vil holde et møde.

Hertil tror klager ikke på at Lundgrens Partner, Dan Terkildsen har forelagt klagers sag og påstande. bilag/beviser der understøtter klagers sag mod Jyske Bank, og dette er grundet samarbejde mellem Jyske bank og Lundgrens advokater, som også understøttes af Bilag 12.

 

08-06-2018. Bilag 10. da Lundgrens advokater ikke har svaret klager på nogle af klagers fremlagte påstande, og klager er bange for at der kan ske forældelse, forsøger klager selv at fremlægge en stævning på en punk. Omkring sammenblanding af flere selskaber til samme konto nummer. se også Bilag 153. side 49. påstand. 15. Klager har sendt Dan Terkildsen en kopi som nævnt. (10). hvorfor Dan Terkildsen, igen orienteres om at Jyske Bank også har overtrådt bogføringsloven, i forbindelse med at Jyske Bank har flyttet en gæld over til klager, som hidrørte et aktieselskab og Jyske Bank.

Advokatnævnet bedes bemærke at dette forhold, om sammenblanding af virksomheder er nævnt allerede 05-02-2018. i Bilag 4. på forsiden og er nærmer fremlagt i mappen som et af de mange forhold.

 

14-06-2018. Bilag 11. Dan Terkildsen ”Pernille Hellesøe” beklager sig over, at klager selv har forsøgt at fremlægge for retten hvad Lundgrens var blevet ansat for, men åbenbart har 😊 glemt, og når Lundgrens ikke har svaret klager, på klagers påstande har klager naturligvis regret, når Dan Terkildsen skriver.

”Det er er afgørende for vores samarbejde at Dan Terkildsen har fuld kontrol over klagers sag.”

 

18-06-2018. Bilag 17. Klager skriver til Dan at klager var bange for forældes fristen, ved at påstande ikke bliver fremlagt, da banken sigter efterforældelse, og klager lover ikke at bruge sagsportalen igen.  ”klager skriver at Jyske bank bedrager os nu på 10ènde år.” (11).

 

At Lundgrens efterfølgende ikke svare retten, selv om klager 05-11-2018. også har sendt Bilag 32. Når klager af Dan Terkildsen har fået instruks, om ikke at måtte bruge sags Portalen, resultere dette i at klager bliver dømt til at betale sagsomkostninger til Jyske Bank, i denne påstande, efter som Lundgrens ikke har sørget for at fremlægge klagers sag, eller få sammenlagt bare dette punkt som Dan Terkildsen er blevet ansat til.

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens, ved klager påstår at Lundgrens, ved Dan Terkildsen har udnyttet, at klager der er afhængig af deres advokat, til at for fremlagt deres påstande i mod Jyske Bank A/S, har udnyttet dette afhængighedsforhold til at manipulere med klagers sag, og narre klager til at stole på Lundgrens, hvorefter Lundgrens imod klagers instrukser ikke har fremlagt en eneste af klagers påstande.

 

Det handler om at kunne stole på de advokater der driver deres virksomhed, gør dette på en måde der lever op til retsplejeloven § 126. og de af advokatsamfundet etiske regler.

 

Når Mette Marie Nielsen den 14-12-2018. Bilag 87. side 2. Punkt 16. siger:

”Du må have tillid til at Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for.”

 

 

Det handler i høj grad om

At kunne stole på sin egen advokat, denne tillid har Lundgrens misbrugt.

Til at lade som om, at Lundgrens var klagers advokat, samtidig med at Lundgrens har haft en skjult agenda.

 

21-06-2018. Bilag 12. Lundgrens har på deres hjemmeside delt oplysning om at Lundgrens advoker har givet Jyske bank juridisk bistand i forbindelse med en trecifret millionhandel, nærmer beskrevet i artiklerne.

Når det handler om en handel til omkring 600.000.000 danske kroner, er er ikke et ligegyldig lille job.

 

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens advokater, for ikke at have oplyst klager om dette sammen arbejde imellem Lundgrens og Jyske Bank, i sadels hed, når Lundgrens 30-01-2018. Bilag 2. og 3. fra første henvendelse, blev anmodet om at fører klagers sag mod Jyske Bank for flere forhold af svig.

 

Lundgrens har mod god advokatskik, påtaget sig dette million, sammenarbejde med Jyske Bank A/S, efter klager har rettet henvendelse 30-01-2018. om svigt sagen, og 05-02-2018. ved Bilag 4.

Lundgrens har mod god advokatskik tilbageholdt deres nye sammenarbejde med Jyske bank, samtidig med at være blivet ansat til at fører en Svig og Falsk sag selvsamme Jyske bank

Klager opdager først sammen arbejdet mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S, efter at klager efter et møde 13-08-2019. er blevet usikker på om der foregår noget mellem Lundgrens og Jyske Bank som Lundgrens har skjult for klager. Og klager derfor skriver 20-09-2019. Bilag 140. 141. hvilket Dan Terkildsen ikke svare på.

Klager beslutter sig for at forsøge at undersøge om der finder noget mellem Jyske bank og Lundgrens, og finder 21-09-2019. Bilag 12. og kan konstatere at Jyske bank har ansat sat Lundgrens efter at klager ansatte Lundgrens til at fører klagers svig og falsk sag imod Jyske bank.

 

Lundgrens har på intet tidspunkt over for klager oplyst at der fandtes et sådanne samarbejde imellem Jyske Bank og Lundgrens, Jyske Bank har skjult dette samarbejde, Dan Terkildsen har bare antydet 13-08-2019. at han jo ikke kunne vide, om der var andre i Lundgrens som arbejde for Jyske bank, da det jo var et stort kontor.

 

16-04-2018. Bilag 208. (12). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der særdeles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

 

04-07-2018. Bilag 13. (13). Klager skriver til Dan Terkildsen at de ønsker en dom efter den fremlagte tidslinje, og at Jyske Bank bliver dømt for brug af Svig og Falsk. og henviser til at bilag ikke lyver, og oplyser lige at Jyske Bank CEO Anders Dam og ledelsen siden maj 2016 er blevet oplyst om sagen mod Jyske Bank.

Klager ved ikke om Dan er enige, i at Jyske Bank laver svig og falsk.  

 

Lundgrens Partner Dan Terkildsen svare ikke

 

Efter som ingen af Lundgrens ansatte, på noget tidspunkt svare klager, på nogle af klagers henvendelser, til Lundgrens advokater og elever om klagers påstande.

Vil klager ikke gentage dette, efter hvert brev til Lundgrens.

Men Advokatsamfundet bedes spørger Lundgrens, om nogle ansatte på noget tidspunkt har svaret klager, om det klager skriver er sagen.

Og om Lundgrens har foretaget nogle rettslig skridt, for at sikker at deres klient påstande blev fremlagt domstolen.

 

 

 

04-07-2018. Bilag 211. Klager har igen skrevet til Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade, og gennemgår sagen for hvornår det optræder OND TRO, og Hvornår Udnyttelse foregår, og hvornår Jyske Bank / ledelsen mindst bliver klar over, at Jyske bank udsætter ”kunde” klager for groft SVIG.

 

Klager riser flere forhold op, som at Jyske Bank lyver og vildleder osv. samt at dette er skrevet flere gange til dig Morten Ulrik Gade og Anders Dam siden 3 og 25 maj 2016.

 

Hvilket var det som Lundgrens advokater skulle fremlægge.

Men som klager måtte vente med at få fremlagt til 04-05-2020 ved Bilag 204. og Bilag 153.

 

05-07-2018. Bilag 15. Dan Terkildsen skriver ”nok for bare at skrive noget” og oplyser at have bet Jyske banks advokat om et forslag til et tilbud på et muligt forlig.  (stadig uden at have fremlagt klagers sag for Jyske bank eller retten)

16-07-2018. Bilag 16. Dan Terkildsen skriver at Lundgrens har fået sagen udsat på mulig forligsløsning, stadig uden at have fremlagt klagers sag eller påstande over for sagsøgte.

25-07-2018. Bilag 208. (14). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

19-07-2018. Bilag 18. klager skriver til Lundgrens at klager ønsker indrømmelser og undskyldninger.

 

06-08-2018. Bilag 19. Dan Terkildsen skriver bare, at han har rykket Jyske banks advokat.

16-08-2018. Bilag 208. (15). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

22-08-2018. Bilag 208. (16). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

30-08-2018. Bilag 20. (17). Klager har konstateret at Jyske Bank igen har hævet renter at et lån der ikke findes, og som er påstået falsk og ugyldigt, som klager gentagende har fremlagt det til Lundgrens som i sagens Bilag 40. 106. 108. 109. 115. HVORFOR Dan Terkildsen får instruks om at få sagen indbragt overfor domstolen, omhandlende påstande som SVIG og FALSK, det er skrevet meget tydeligt.

 

06-09-2018. Bilag 208. (18). Lundgrens Advokater søger via Google. uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside med link til Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

06-09-2018. Bilag 208. (19).  ja det er 2 gange samme dag, Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

10-09-2018. Bilag 208. (20). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

11-09-2018. Bilag 208. (21). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er gen vedlagt i sagen.

 

11-09-2018. (22). Der holdes et kort møde, på Lundgrens kontor

Der ringede en ansat fra Lundgrens 10-09-2018, om klager kunne komme ind til et møde hos Lundgrens dagen efter, klager kan ikke få oplyst om hvad mødet skulle handle om, men hun siger at vi ikke skal have noget med, vi skal bare komme, da klager og klagers hustru kommer, som aftalt er Dan ikke kommet, og der er 2 elever som Dan har sat med på mødet, efter som sagen er en alvorlig sag, håber klager da at Dan har styr på hvordan klagers påstande skal fremlægges.

 

Dan kommer ca. 15 minutter efter den aftalte tid, hor klager og klagers hustru samt de 2 elever har ventet, Dan tager her efter Bilag 21. frem. En mail fra Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit fra 18-10-2016. og spørger om det er dette lån vi ikke har, dette bilag findes tydeligt forklaret i Mappen Bilag 4. fra 05-02-2018. og klager forstår ikke at klager skulle komme farende for dette, Når et telefonopkaldet med det mindste tvivlsspørgsmål kunne have løst dette spørgsmål på 20 sekunder.

 

Og når Dan Terkildsen så i stedet bruger en masse tid på at tale om at, klagers reklamer, som klagers biler er gode, og Dan direkte opfordre klager at kører bilen ind og parkere foran Advokat Philips Baruchs kontor, således Jyske bank advokat bedre kan se bilen, da Dan Terkildsen Jyske Bank er ikke så glade for klagers bilreklame, ses som at Dan Terkildsen vil bortlede klagers opmærksomhed.

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens, klager mener Dan Terkildsen har haft til hensigt at bortlede klagers opmærksomhed fra sagens kerne, nemlig at sagen handler om Svig og Falsk, hvilket er søgt oplyst, skrevet og sagt 85. gange til Lundgrens i denne her fremlagte tidslinje.

 

Og Ved at Lundgrens ikke fremlægger klagers sag, kan klager ikke i retten bevise hvad der står på klagers biler er sandt, hvorfor Jyske Bank kunne påstå at det er falske reklamer.

Og når Philip Baruch oveni købet skriver, at klager begår strafbare handlinger 01-02-2019 ved Bilag 55. og Dan Terkildsen på intet tidspunkt har delt dette brev med klager, men at Dan i stedet igen 13-08-2019. opfordre klager til at kører rundt med disse reklamer, velvidende at Dan Terkildsen ikke har tænkt sig at fremlægge klagers påstande, og bortleder klagers opmærksomhed fra Bilag 106. der er klagers påstande netop til dette møde 13-08-2019. hvilket blev tydelig gjort overfor Eleven Emil Hald Windstrøm på et telefonmøde 08-07-2019. Bilag 93.

Når Dan Terkildsen gør et stort nummer ud af at rose klagers bil, og sige at Dan tager hatten af for denne reklame, velvidende at Dan har planlagt ikke at fremlægge en eneste af klagers påstande, som klager har henvist til det seneste år. i breve nævnt som Bilag 100 og 101. klagens Bilag 62. og 63. fra 28-12-2018. sammen med de til retten fremsendte Bilag 28-101. Se Bilag 225. / 225.A

 

Det Fremgår tydeligt for klager, der har måtte afskrive telefonsamtaler, for at kunne bevise at Lundgrens har været i ond tro, og ikke har haft til hensigt at hjælpe klager / klienten med at få fremlagt deres påstande i domstolen, hvorved Lundgrens Partner Dan Terkildsen har modsat sig retsplejelovens § 126.

En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger.

 

Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

 

Retsplejelovens sondring
Det fremgår af retsplejelovens § 126, stk. 1, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer overens med god advokatskik. Af retsplejelovens § 126, stk. 4, fremgår det, at en advokat uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art ikke må udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.
Retsplejelovens § 126, stk. 1, handler altså om den standard, som en advokat skal leve op til i forbindelse med sin advokatvirksomhed. Retsplejelovens § 126, stk. 4, handler derimod om den standard, som advokaten skal leve op til i andre sammenhænge, idet bestemmelsen dog kun regulerer ‘forretningsforhold’ og ‘andre forhold af økonomisk art’.
Standarden i § 126, stk. 1, der stiller krav om god advokatskik, er den strengeste. Efter § 126, stk. 4, skal advokaten derimod udvise en adfærd, der ikke er uværdig.

 

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens, Klager mener det er imod god advokatskikk, at opfordre klager til at udfører handlinger, som er mulige strafbare handlinger som Jyske banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch skriver til Dan Terkildsen i Bilag 55. Hvilket Dan Terkildsen har modtaget brev om 02-02-2019.

At Lundgrens advokater gentagende opfordrer, en klient til at kører rundt med reklamer mod Jyske Bank og CEO Anders Dam med tekster som at Jyske Bank laver bedrageri. og Dan siger at klager skulle parkere denne foran Lund Elmer Sandager advokater, og fortæller hvor de bor da klager tror de bor i Jylland, klager lader sig af Dan Terkildsen opfordre til at parkere udenfor Philips kontor. se Bilag 108. side 5.

Dette ses som en opfordring til straffbar handling, Klager mener at det er ytringsfrihed men efter som Dan Terkildsen ikke fortæller klager om brevet 2. februar 2019. Bilag 55. er klager uvidende 

 

28-09-2018. Bilag 22. Dan Terkildsen har fremsendt er processkrift / svarskrift, dette processkrift indeholder ikke klagers påstande, Dan Terkildsen har undskylde sig mad at der var nogle frister han skulle overholde, og derfor måtte sende dette Processkrift 1. med bilag Klagens Bilag 21.

Dan Terkildsen har mod klienten / klager ikke fremlagt nogle af klagers påstande, og Dan Terkildsen har ikke ladet klager få processkriftet til godkendelse.

 

 

 

 1. Der klages også over Lundgrens for at lave litrerings rod, startet med Fremlæggelse af Processkrift 1, Her fremlægger Lundgrens Bilag 21. ”i sagen som Bilag 18.” dette på trods af at klagers tidligere advokat Ved Bilag 1. på side 42. har anvendt bilagene 1-26. og der er fremlagt et Bilag 27 efterfølgende. se også punkt 27.

 

01-10-2018. Bilag 23. Lundgrens fremsender en kopi af processkrift 1. Bilag 22.

Med hensyn til det af Lundgrens i sagen fremlagte Bilag 18. Det bør være klart for en advokat, at man ikke kan benytte samme Bilags nummer flere gange, hvilket retten da også skriver til Lundgrens 13-11-2018. i Bilag 33. hvor retten skriver til Dan Terkildsen at fremlagte bilag 18. må kunne litreres som bilag 28.

Dette litreringsrod fortsætter Lundgrens den 18-12-2018. ved Bilag 47. hvor Lundgrens på trods af Bilag 33. Igen fremlægger et Bilag med nr. 18. og et med Bilags nummer 19.

 

08-10-2018. Bilag 24. Mette Marie Nielsen Lundgrens skriver at retten har fastsat en dato for processkrift.

10-10-2018. Bilag 25. (23). Klager skriver til Lundgrens og igen gør opmærksom på at klagers sag handler om SVIG og FALSK Ond Tro, lige som det oplyser at være bedrageri, og fremlægger en liste der er vigtig for sagen, samt oplyser at Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade og Direktionen Anders Dam / ledelsen og Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus-Nielsen mindst siden april har været bekendt med at vi ikke har lånt de påstået 4.328.000 kr. i Nykredit.

Og beder Lundgrens at fremlægge for retten, at Jyske bank har tilbageholdt oplysninger, som at den af klager godkendte rente swap er lukket. (fremlagt 04-05-2020 i Bilag 204. og 153.)

 

15-10-2018. Bilag 26. Mette Marie Nielsen Lundgrens skriver at Philip Baruch gerne vil mødes med os. men henviser kun til Processkrift 1. og ikke sagen som vi mindst 14. gange har fremlagt den som værende svig. Mette skriver igen at mødet er rykket til 02-11-2018.

15-10-2018. Bilag 27. (24). Klager svare på Bilag 26. og skriver at vi henviser til bilagene, og at bilagene er meget vigtigt for at dokumentere Carstens vidne forklaring over for retten.

Som at Jyske Bank stadig hæver renter at det beløb Jyske bank har krævet nedbragt på en lån. Det som Jyske Bank har løjet optaget og omlagt, men som altså ikke findes.”

Skriver at Jyske bank har nægtet klager aktindsigt, og at sagen handler om bevisførelsen for svig og falsk. Klager henviser til en række bilag på side 1-7.

 

01-11-2018. Bilag 28. klager tilbyder Dan Terkildsen at stå klar hvis Lundgrens mangler noget, den 02-11-2018. Bilag 28. svare Lundgrens, at Jyske bank bestyrelsesmedlem Philip Baruch vil forklare at Swappen som jyske Bank har lavet bare er til et andet lån end det lån der først er blevet påstået og fremlagt, Dan Terkildsen skriver

”Så snart jeg har gennemgået processkriftet, og graden for deres villighed for at indgå forlig, og understreger at dette er sidste runde inden vi skal videre i retten.”

Dan skriver intet om, hvordan har talt med Philip om inde på Lundgrens kontor, og skriver heller ikke noget om klagers påstande og hvordan disse påvirker klagers sag.

 

03-11-2018. Bilag 29. (25). en opdateret tidslinje, her fremgår der flere forhold af svig mod klager. Klager fremlægger sagen igen over for Da Terkildsen i denne tidslinje.

 

03-11-2018. Bilag 30. (26). efter som Lundgrens ikke svare klager, på de påstande klager gentagende skriver skal fremlægges, bliver klager bange for at Lundgrens har uorden, og kører ind forbi kontoret og overbringer klagers egen mappe, kopi af de bilag klager tidligere har afleveret, men som ingen af de ansatte i Lundgrens har svaret eller kommenteret.

 

 

04-11-2018. Bilag 31. (27). Klager gør det klart at Lundgrens Dan Terkildsen skal fremlægge klagers påstande og kører hårdt på, og oplyser at Dan til at tildele de af klagers bilag nye Bilags nummer. Klager skriver at der er flere forhold af Mandatsvig og forhold af bedrageri i svig og falsksagen det står således både i mail kl. 09.23 (27). og i brev at der er tale om flere forhold af Svig.

 

05-11-2018. Bilag 32. Retten har skrevet et der er frist i det punkt mod Jyske Bank for overtrædelse af berøringsloven, og sammen blanding af flere selskaber til samme konto i Jyske Bank, både samtidig og overlappende, eftersom Dan Terkildsen 14-06-2018. Bilag 11. har forbudt klager at svare retten, Klager videresender mail til Lundgrens Dan Terkildsen

 

 

 

 1. Der klages over at Dan Terkildsen vælger, hverken at svare klager eller retten, hvorfor klager dømmes til at betale Jyske bank sagsomkostninger, som følge af et fortsat svigt fra Lundgrens advokater, at Dan Terkildsen heller ikke søger for efterfølgende at fremlægge klagers påstand for retten som klager skriver om ved Bilag 32

 

Dan Terkildsen fjerner også klagers 7 af 9 vidner, i direkte modstrid med klientens instruks.

 

05-11-2015. Bilag 230. De samlede bilag fremlagt af Philip Baruch 10-09-2015 og 05-11-2018. Bilag A-AM

13-11-2018. Bilag 33. ET RETSBILAG. retten skriver at Lundgrens Dan Terkildsen ikke ved Bilag 21 og 22. har anvendt korrekt litrering, og oplyser at Rødstenen har fremlagt Bilag 1-27. Se Bilag 1. og 229.

23-11-2018. Bilag 238. Vidneliste  (2).  (28). Skriver til Dan Terkildsen, og gentager de vidner som Dan skrev ned 03-04-2018. på Lundgrens kontor, Dan er således oplyst om vidners kontakt adresser, hvilket er for at hjælpe Dan med at kontakte vidner der skal indkaldes, det er ikke nogle overraskelse for Lundgrens, der eks. ved Bilag 87. 14-12-2018 Punkt 45. gøres klart at vi holder fast i de vidner vi har nævnt. Og ved Bilag 92. 22-03-2019. punkt 88. til punkt 101. vidner bliver oplyst som 10 vidner. Og igen ved Bilag 93. 08-07-2019. punkt 8. og punkt 89. til punkt 100.

 

Det lægges til grund at Lundgrens flere gange er oplyst hvilket vidner klager vil have indkaldt, hvilket senest ved 01-09-2019. kl. 11.44 ved Bilag 130.

På trods heraf fjerner Lundgrens 7 af de 9 vidner den 2. september 2019. og frem sender retten Bilag 134. Processkrift 2. som Lundgrens ikke vil dele en kopi af med klager.

 

27-11-2018. Bilag 34. Lundgrens skriver nu, at Philip Baruch har svaret 02-11-2018. og vedlægger en kopi af Processkrift A. med dato 05-11-2018. og skriver at klager og klagers advokat har frist til at svare et endeligt processkrift 18-12-2018.

 

 

 

 1. Der klages over at Lundgrens / Dan Terkildsen ikke straks efter modtagelsen af processkrift A. 05-11-2018. har fremsendt klager en kopi, men at Lundgrens advokater har ventet 22 dage, med at fremsende en kopi, således klages har langt korter tid til at, både kunne svare på Processkrift A. samt sørger for at få fremlagt klagers påstande.

 

Dan Terkildsen har ikke ønsket at klager skulle svare på processkrift A. da Dan Terkildsen ville have den fulde kontrol over klagers sag / påstande, klager har derfor ikke fået lov at besvare Processkrift A, da Dan ikke tillod klagers bemærkning hertil.

Bilagene ses vedhæftet øverst i Bilag 35. klager svare i øvrigt ved Bilag 36. og forventer at Lundgrens som deres advokat, fremlægger klagers svar, på det Philip Baruch fremlagde efter mødet med Dan Terkildsen. Men Lundgrens giver ikke deres klient lov til at svare på sagsøgtes processkrift A.

Selv om Mette Marie Nielsen Bilag 91. Punkt 44. siger at det er det en retssag gå ud på, altså at komme med sine aspekter af sagen, så vil Lundgrens ikke have klager kommer med deres aspekter.

 

27-11-2018. Bilag 35. (29). Klager svare straks efter modtagelsen af Processkrift A. Klager skriver til Lundgrens at Nicolai Hansen Jyske Bank forsøgte at optage lån 15-04-2009 efter et tilbud der var udløbet 20-11-2008. skriver at Lund Elmer Sandager skriver fortsat usandt, vildleder, Lyver, bytter om på bilag, tvangs nedbragt lån, skriver om de 2 projekter, og at klager har fremstillet sagen som SVIG og FALSK klager skriver at de er oppe mod en prof svindler.

 

Klager bliver af Lundgrens ignoreret uanset hvad klager skriver.

 

28-11-2018. Bilag 36. (30). Klager skriver at vi har læst på det Processkrift A. fra 05-11-2018. som Lundgrens sendte en kopi af 17-11-2018. Klager fremlægger flere af deres gentaget påstande, og svare så godt klager kan på skrift, Klager gør det igen klart at der er tale om at Jyske Bank benytter åbenlyst vildledning, og forholdet i bunden på side 2 er klar, for at nævne lidt i mailen.

 

Jyske Bank påstår et nu overliggende lån til en nu underliggende SWAP rente sikring til et andet lån, på et andet beløb, klager påstår OND TRO, og at Jyske bank har skjult usandheder over for sagsøger, klager har kommenteret Processkrift A. så godt som muligt dagen efter Lundgrens valgte at sende klager en kopi.

 

Klager bliver af Lundgrens stadig ignoreret

Uanset hvad klager skriver, Lundgrens svare nemlig slet ikke klager, hvilket klager ikke kan forstå, hvilket der her klages over, til advokatsamfundet, at Lundgrens har modarbejdet klagers sag er blevet fremlagt domstolen

 

06-12-2018. Bilag 40. (31).  (3). Klagers påstand fremlagt på 40 sider

Klager skriver til Dan Terkildsen at her er klagers påstande forklaret så godt klager kan. Klagers påstand er først fremsendt i mail, med bliver også overbragt 11-12-2018 Bilag 235. som er en kopi af den mappe klager har taget billeder af før den er afleveret til Mette Marie personligt, med instruks om at dette skulle fremlægges

 

10-12-2018. Bilag 38. (32).  Klager skriver igen til Lundgrens, Dan Terkildsen har sat eleven til at eleven Mette Marie Nielsen til at svare klagers henvendelser, klager skriver at de har gennemgået sagen og her er hvad klager mindst har fundet bevis for, skriver også at det har Dan alleræde styr på

Men det skal også fremlægges.

 

Klager remser op, Fuldmagtsmisbrug, Vildledning, fjernet bilag, ændre i bilag, sammenblander virksomheder (det var det klager forsøgte at fremlægge da Lundgrens ikke svarede klager.)

Konstante løgne, og udnyttelse, krav om salg af grund, og nægtet at modtage provenuet, og krav om salg og nedbringelse uden at lade renteswappen følge med ned, (dette er bedrageri)   lyver om det bagved liggende lån, om de mange svig forhold vi har bevist, nægtet klager at tage advokatforbehold i forbindelse mad afkrævet salgs fuldmagter, om spærret konti for at få underskrifter, om ledelsens viden til bankens svig uden at ville stoppe det, fremhæver flere forhold af bilags manipulation, altså brug af dokumentfalsk.

 

Og gør opmærksom på at det fremlagte Bilag 18. fra 28-09-2018 til retten ikke var læsbart, vedhæftet en læsbar kopi, samt oplyser at Litrering ikke er rigtig. SE RETTENS BILAG 33.

Omtaler i Bilag 38. igen vidne listen (4). som Dan Terkildsen skrev ned 03-04-2018. som Peter er på.

 

Bemærk i øvrigt at det som klager skriver 10-12-2018. Bilag 38. i høj grad er næsten helt det samme som klager skrev til Rødstenen advokater

Brevet til Rødstenen af 15-02-2016, er indsat i kopi i tidslinjeforklaring, efter 09-02-2018 Bilag 5

Kopi af et brev til Rødstenen advokater fra 15-02-2016 ”som ikke er fremlagt som bilag men er indsat ”

 

Klager gør det klart over for også tidligere Rødstenens advokater som skrevet i Bilag 175. 12-02-2016.at  Jyske Bank har løjet overfor klager, gennem hele sagen med et for øje. Se Bilag 87. punkt 23. hvilket bekræftes af Lundgrens ansatte Punkt 24.

 

Skriver at vi kommer forbi med mappen med bilag i morgen. Dan har fået dem fra Rødstenen advokater og de er fremlagt af Klager 05-02-2018 i mappen Bilag 4.

 

10-12-2018. Bilag 39. Mette Marie Nielsen svare tak for mail, med ser frem til at modtage mappen med bilag, Mette svare ikke på det som klager rent faktisk skriver.

11-12-2018. Bilag 41. Klager over bringer Lundgrens. ved Mette Marie Nielsen mappen med klagers påstande Bilag 40. samt bilag der understøtter klagers påstande, imod Jyske bank A/S og med Bestyrelsens viden og accept. som Lundgrens skulle fremlægge for domstolen. Med følgende Brev 11-12-2018. Bilag 42. hvori det står at på side 10 øverst er en dato rettet, det oplyse at Læge journaler / erklæringer følger dagen efter, Bilag 236. som Lundgrens ikke efterfølgende har returneret trods flere anmodninger herom.

11-12-2018. Bilag 43. der er nogle rettelser til det i mappen Bilag 40. 41. fremlagte påstande.

11-12-2018. Bilag 235. er en kopi af den originale mappe Bilag 43. med de bilag der er overbragt, som Lundgrens advokater var ansat for at fremlægge, dem som Lundgrens mener der skal have penge for, ved Bilag 239. og Mette Marie Nielsen ville jo ikke have dem fremlagt Bilag 91. hun og Dan mente det ville skade klager, at vise at klager har haft en hjerneblødning.

 

12-12-2018. Bilag 236. brev med læge de originale læge ”erklæringer” journaler, hvor klager beder Mette Marie, ringe således klager kan forklare bilag, klager ringer til Lundgrens 13-12-2018. og bliver oplyst at Mette Marie er på vej til møde, og vil ringe i morgen.

 

13-12-2018. Bilag 44. Klager har ringet til Lundgrens, hvilket skrives i denne mail, samt tilbyder at komme forbi for at forklare bilag, Klager skriver at klager gerne vil fremhæve det vigtigste inden i fremsender bilagene til retten på mandag,

Skriver lige til Lundgrens Mette Marie, at ved modtagelse Bilag 74.A i sagen se Bilag 123. side 5. Jyske banks krav om afvikling af kunde overvejede klager faktisk selvmord. Henviser til dette i samtalen Bilag 87. Punkt. 13. Og at Jyske bank har udnyttet klagers problemer med hukommelsen, og henviste i øvrigt til de ekstra med fremlagt bilag 96-113. til mappen Bilag 41. 42. 43.

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

The first time Jyske Bank car was flicked was in November 2016.

Image was sent to Jyske Bank’s branch at Vesterbrogade 9, which ironically was behind the fake swap.

The comment was that they were fixing the problem

The site has grown to include Bribery, or what CEO Ander Christian Dam would call it.

 

14-12-2018. Bilag 87. (5). (33). Med kopi af samtale. Bilag 87.A. mellem Mette Marie Nielsen og klager Carsten Storbjerg Skaarup.

 

Lundgrens Mette Marie bekræfter, at vil fremlægge alle klagers bilag og processkrift. og forsikrer at klager kan have tillid til Lundgrens Dan Terkildsen 

 

 1. Klienten: Jeg vil bare være sikker på at vi får sendt alle bilag af sted og processkrift.
 2. Lundgrens: Det kan du tro vi gør.
 3. Klienten: Jeg er nervøs for det ikke bliver nået.
 4. Lundgrens: Nej Nej det skal du ikke være.
 5. Klienten: Jeg er jo lidt stresset over min sag ikke er afleveret
 6. Lundgrens: Enig Enig, du skal ikke være bekymret for vi får det lavet i næste uge, der er frist til

 

 1. Klienten: Jeg mener ikke det kan skade sagen at jeg har været syg, alvorlig syg mens Jyske Bank har fodret mig med forkerte oplysninger, og de fremlægger en sag som om jeg har noget jeg ikke har.
 2. Klienten: Altså hvis der er noget der ikke må stå, så kan man jo strege det ud jo, altså jeg har ikke noget at holde tilbage, altså jeg fremlægger alt, jeg deler alt og fortæller alt, jeg skammer mig ikke mere, over at jeg har haft det, som jeg har haft det.
 3. Lundgrens: Nej ej det syntes jeg da heller ikke du skal, der er jo ikke noget at skamme sig over.
 4. Lundgrens: JA. Og det kan jeg også godt forstå ohhh hvad er det det heder, men der er bare lige, hvad er det nu det heder ohhh, Du må have tillid til Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for.

 

Lundgrens Mette Marie bekræfter tilbud er bortfaldet

Og at Jyske bank handler for egen vindings skyld.

 1. Klienten: Hvis Jyske Bank havde fortalt mig for lang tid siden øhh hvad jeg havde skrevet under på af papir og hvad jeg ikke har, så ville jeg vide det, det kan jeg jo først bruge når de bruger det imod mig, og jeg kan huske dengang vi sad nede i banken, og jeg skulle skrive noget under, og så siger jeg, og det var nemlig den 10/7-08 og så siger jeg til Nicolai, men jeg har jo ikke lånt nogle penge, nej med er kun så er de lavet klar, nu bruger de det her imod mig, og så fremlægger de det her den 5/11 2018. og den kopi jeg har liggende, den har jeg sådan ikke med underskrift.
 2. Lundgrens: NEJ.
 3. Klienten: Og forud og mere fordi jeg har skrevet under på noget til noget andet, der ikke er blevet til noget så bortfalder det jo, når det udløber tilbuddet.
 4. Lundgrens: JA
 5. Klienten: Og det står jo.. og det har Jyske Bank jo fået af vide, de ved lige nødagtig hvornår det bortfalder, og de har også fået af vide at de der papir de HAR tinglyst, der får de af vide, at de er bortfaldet, og de handler for egen vindings skyld.
 6. Lundgrens: JAder bliver stille
 7. Klienten: Jeg er meget meget sikker, jeg vil jo helst være fri for denne her sag, men men den får fuld skrald.
 8. Lundgrens: JA JA selvfølgelig selvfølgelig selvfølgelig øhhh, øhmm hvad det hedder men, menne hvad det det hedde, som sagt så øhhh hvad det heder så går jeg i gang her over weekenden, er det desværre blevet nød til at være, for jeg er lige blevet nødt til at gå hjem for at ligge mig lidt.
 9. Klienten: JA.

 

Lundgrens Mette Marie bekræfter at forstå klager ønsker at komme ind og forklare sagen i mappen Bilag 40. & 235.

Hverken Dan Terkildsen eller andre hos Lundgrens har ønsket at rådfører sig med klienten, eller de personer, som klager har henvist til har hjulpet klager.

 

 1. Klienten: JA. Og hvis du mangler noget, et eller andet så ringer du, så kommer jeg farende ind, og hvis du skal have hjælp til noget, jeg står der med det samme for at hjælpe dig med at gå bilag igennem, fordi jeg kan jo alt i hoved, jeg har en sindssyg god hukommelse i dag.
 2. Lundgrens: JA.

 

Lundgrens Mette Marie bekræfter klagers vidner som Anders Dam

De vidner klager omtaler i punkt 45. er fremlagt i Bilag 238.

Det bør ikke være så svært, Dan Terkildsen skrev dem også ned 03-04-2018.

 1. Klienten: Det er jeg, OG VI HOLDER FAST I DE VIDNER JEG HAR SKREVET, ham fra helsingør kommune, og så holder vi fast i at Anders Dam skal ind og vidne, fordi jeg kører skyts imod ham fordi han er bevidst om dette her sker, og hvis Jyske Bank har løjet, ved at sige jeg har et bagvedliggende lån, underlæggende lån, hvis de har løjet både i ankenævnet og i retten den 10 i niende, så vil jeg have proces imod dem at de har været bevidst om, at der ikke fandtes noget lån, og at de har prøvet at skjule det for mig ik.
 2. Lundgrens: hmm hmm JA YES.

 

 1. Lundgrens: YES. Så meget har jeg noteret mig, men jeg lover du får noget i løbet af mandagen, jeg skal nok lige give dig et praj inden e sms eller et opkald.
 2. Klienten: Det er i orden.

 

Dette fra Bilag 87. 14-12-2018. er en afskrift af samtalen Bilag 87.A. sammen med øvrige optagelser.

Er nødvendige, for at kunne dokumentere, at Lundgrens ansatte taler med 2 tunger, og har haft en skjult dagsorden om ikke at fremme retfærdighed og modvirke uret overfor klager, og for at have fjernet retssikkerheden fra klager.

 

Klager venter herefter at Lundgrens Mette Marie Nielsen kontakter Klager mandag 17-12-2018.

Og det med et processkrift der er sammenligneligt med klagers fremlæggelse Bilag 40. som klager kan godkende, eller komme med rettelser til.

 

15-12-2018. Bilag 45. (34). Klager skriver en kl. 10.51 sms til Lundgrens Mette Marie Nielsen, og gør det det helt klart over for den ansatte i Lundgrens

 

At klager vil have fremlagt de fremlagte Bilag 19-113. og at klager vil kunne gå efter bestyrelsen for meddelagtighed i den svig og falsk sag, i forbindelse med der er begået mandatsvig.

Og skriver igen: Hvis du finder noget på et af mine bilag der skal streges ud, så spørg mig. Mette Marie, skriver hverken på sms eller mail, at der er noget hun syntes skal streges ud.

Klager skriver også at alt skal kunne bevises i retten.

 

15-12-2018. Bilag 45. Lundgrens Mette Marie Nielsen, bekræfter modtagelsen af sms, og svare at hun vil vende tilbage i løbet af i morgen ”17-12-2018.” som Mette også lovede den 14-12 ved Bilag 87. punkt 56.

 

17-12-2018. Bilag 46. Lundgrens vender dog ikke tilbage med et udkast til processkrift men Mette Marie Nielsen skriver blot kl. 16.00 cc til Dan Terkildsen.

Til din orientering er vi i gang med at udarbejde processkrift til indlevering i morgen den 18 december 2018.

Jeg vender tilbage i morgen med et udkast til processkrift, det er stærk utilfredsstillende at blive holdt nærmest til grin, over Lungrengrens vidste at de ville fortsætte i Røstendens fodspor, som forklaret i indledning.

Lundgrens skulle have meddelt Jyske Bank at de ikke kunne arbejde for jyske bank og klager samtidige i en så alvorlig sag som klagers sag, det handler om retssikkerhed, og den ret har Lundgrens taget fra klager.

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens advokater og advokat Dan Terkildsen, for ikke at give deres klient et udkast til processkrift. senest dagen før det skal afleveres til retten, i det hele taget giver Lundgrens på intet tidspunkt, klager nogle muligheder for at se, eller godkende noget af det som Lundgrens, selv uden om klager har besluttet sig til at fremlægge for retten.

 

I saddels hed, at Lundgrens har lovet klager et udkast, samt sagens alvor taget i betragtning, som klager også tydeligt har fremlagt det for Dan Terkildsen ved Bilag 2. 3. 30-01-2018. og igen ved mappen Bilag 4. 05-02-2018. samt Bilag 40. 06-12-2018.

 

Lundgrens overholder ikke deres aftale med klager Bilag 87. punkt 56. om at fremlægge klager et udkast i løbet af mandagen.

 

Lundgrens er bevidste om, at klagers Bilag 87. punkt 1 til 8 er både stresset og nevøs for at Lundgrens ikke får fremlagt klagers sag imod Jyske Bank A/S. 

 

Lundgrens er 17-12-2018. mindst (34) gange. blevet bekendtgjort med, at klagers sag mod Jyske Bank, handler om svig og brug af Falsk.

 

 

Lundgrens giver bevidst klager en falsk tryghed i Lundgrens.

 

Det må stå klart, at Lundgrens varetager Jyske banks interesser, og på ingen måde har ønske om at hjælpe deres klient, med at fremlægge klagers sag/påstande mod Jyske Bank A/S for retten.

 

 

Lundgrens advokater er derfor i Ond Tro.

Når Lundgrens 14-12-2018. Bilag 87. siger at Klager skal stole på Lundgrens ved Dan Terkildsen.

 

Som da Mette Marie Nielsen fra Lundgrens siger, at klager heller ikke skal være nevøs. Bilag 87. Punkt 4. og Punkt 8.

 

Bilag 87. Punkt 16. Mette Marie forsikrer klager at klager kan stole på Lundgrens.

”Du må have tillid til Dan og jeg, vi gør det vi er ansat for.”

 

 

 

At dette sker samtidig med at Lundgrens, der har fået betydelig økonomiske interesser i Jyske bank A/S. Bilag 12.

 

Hvilket understøtter klagers påstand, om at Jyske bank A/S har betalt Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klagers synspunkter / påstande.

Som Mette Marie Nielsen ellers 18-12-2018 i Bilag 91. punkt 44. forklarer det.

 

 

Klager anmoder advokatrådet.

 

Om at opfordre Lundgrens CEO og Bestyrelsen samt de for Lundgrens medvirkende i sagen, Advokater og fuldmægtige der skulle hjælpe klager med at fremme retfærdighed og modvirke uret.

 

Til at forklare hvorfor Lundgrens i 21 måneder har modarbejdet klagers påstande blev fremlagt domstolen.

 

Hvorfor Dan Terkildsen forsøgte uden om klienten, at fremlægge en sag om dårlig rådgivning, Bilag 22. 47. 134. som intet har med klagers sag at gøre. Se Bilag 204. og 153.

 

 

 

Sidst nævnte Processkrift 2. Bilag 134.

 

Ville Lundgrens ikke engang dele med klager, selv efter det er fremlagt.

Klager der rykker Dan Terkildsen 3 dage efter. Ved Bilag 138. 05-09-2019.

Får ikke noget svar.

 

Hvis det ikke er grundet klagers beskydninger mod Lundgrens, om at have taget imod returkommission fra Jyske Bank A/S, som værende en del af betaling for at Lundgrens skulle undlade at fremlægge nogle af klagers påstande imod Jyske bank A/S for svig og brug af falsk.

 

 

Anmoder klager Advokat samfundet til at få Lundgrens bestyrelse forklare.

 

Det klager senest 6 og 7 maj 2020 udbad Lundgrens en forklaring på, ved Bilag 202 og 203. og svare hvorfor Lundgrens ikke har fremlagt klagers sag for retten.

 

Lundgrens har ikke ønsket at svare klager hvorfor Lundgrens ikke fremlagde klagers sag for retten, men i stedet uhæderligt og uredeligt har arbejdet imod klient og klager.

 

 

Efter mailen 17-12-2018. Bilag 46. ringer Mette Marie Nielsen 18-12-2018. kl. 17.41 den originale optagelse er Bilag 91.A. hvilket er genskrevet i næste Bilag 91.

 

18-12-2018. Bilag 91. (35). Mette Marie Nielsen Lundgrens Advokater der ikke som aftalt 14-12-2018, vendte tilbage til klager, med et udkast til det afsluttende processkrift 17-12-2018. ringer i stedet sent tirsdag som er sidste frist for indlevering af det afsluttende processkrift.

Det som Mette Marie Nielsen ved Bilag 87. 14-12-2018. tydeligt forsikrede klager at hun nok skulle få det hele med. ”det var ment til klagers påstande i Bilag 40.”

Mette siger først i samtalen

 

 • Lundgrens: Hej Carsten det er Mette Marie fra Lundgrens
 • Klient: ja hej
 • L: jeg syntes lige at jeg ville ringe til dig, fordi jeg har været igennem alle de bilag du har givet mig, jeg har talt med Dan, jeg har drøftet det, og han vil ikke tænke så meget over tid på at tænke over din sag,
 • Der er ikke indgået en renteswap aftale.
 • K: Nej og hvis der havde været, så har de også tvunget mig til at afdrage den, ved at de har tvunget mig til at få solgt grunden
 • L: der ikke er indgået en rente swap aftale, og grunden til der ikke er det, og det har de også anerkendt, det er at hele grundlaget for den renteswap aftale, det er lånet.
 • K: Men det vi skal have frem, det er at hvis jeg havde det lån, så har de tvunget mig til at afdrage på det lån også, og på den måde er de jo inde i bedrageriparagrafferne.
 • L: NEJ
 • K: : Men det er vigtigt vi lige få med, at hvis den havde været der, så skal vi gøre gældende at så hade Jyske Bank tvunget mig til at afrage det andet lån, så hvis der havde været en renteswap på det lån som jeg så har, så har de jo tvunget mig til at nedbringe den gæld, uden at lade renteswappen følge med. plus at de har løjert at det var det lån ”4.328.000 dkk” jeg havde. Det er det der er vigtigt Og så også det at bestyrelsen har vist det hele tiden, og de har skjult det for mig, Det er jo vigtigt.
 • L:… Det er bare ikke en sag vi kommer til at vinde

 

Når Mette Marie Nielsen Lundgrens overfor klienten, siger under henvisning til at Bilag 40. punkt 10. Side 22. til side 26. ikke er svig / bedrageri. selv om at klager klart henviser til at CEO Anders Dam er medvirkende til at Jyske banks svig fortsættes mod klager grundet ledelsen i Jyske Bank.

 

Og siger at klager ikke kan vinde ved klagers påstand, så tror klager mere på at det er sammenarbejdet Bilag 12. imellem Lundgrens og Jyske Bank A/S. der er grunden til disse ord, og at Lundgrens ikke vil have en dommer til at se klagers påstande med beviser.

 

 • K: Nej med det er bare alle de beviser der ligger på, hvordan de har løjet og manipuleret og fjernet bilag

 

 • K: Ja Det er jo også vigtigt at den der rente swap som faktisk godkendte, den er er lukket, og de selv har lavet den som der ligger, de 2 bilag er jo også fjernet fra årsopgørelsen, de skulle have stået i den. det der heder Bilag 31. er meget vigtigt ”Klagens BILAG 47. side 4.” Bilag 31. er ekstrem vigtig, Det er det der lukker den rentebytte til Bilag E. side 5.
 • L: ….. stilhed…….
 • K: jeg går seriøst og overvejer en politianmeldelse på, men jeg syntes lige jeg venter.
 • L: ….. stilhed……lige et sekunder….
 • Det bilag det lukker den aftale der er lavet den 15ende i syvende.
 • L: Ja men jeg kan se det lukker det dagen efter.
 • K: Ja og så er det sådan en ny aftale Jyske Bank selv har laver uden om mig, hvis jeg nu optog lånet.
 • L: Ja ( det er meget svagt sagt )
 • K: Og Jyske Bank de har jo fremlagt, at jeg har haft at jeg har haft det her lån hele tiden, fordi vi har dem jo alleræde i at lyve, og i det, så er det bilag der heder er det Bilag 35. ”Klagens BILAG 47. side 5.” hvor Jyske bank skriver til mig at jeg har det her lån det er jo også løgn, Det er jo også meget vigtigt… det er der hvor Nicolai Hansen skriver den 19 i anden,
 • L: JA det er jeg med på, der er bare forskel på, …. Der er forskel på at bevise..at de bevist løj, med hensigten om at bedrage dig,

 

 

SKAL VIL IKKE LADE EN DOMMER DØMME UD FRA BEVISERNE.

Og finde et svar på hvorfor Lundgrens planlagde at møde til en hovedforhandling, uden at have fremlagt nogle af klagers svig påstande mod Jyske Bank A/S

 

 

 

18: Der klages over Lundgrens advokater, for at disse advokater optræder som dommere uden at være det.

Klager mener at det er en dommers opgave at vurdere, om de fremlagte beviser til klagers fremlagte påstande er gode nok.

Det dur ikke at der er Lundgrens advokater der tror de fungerer som dommere i en sag, og afviser klientens bilag / beviser som værende ikke gode nok, og derfor bortkaster klientens sag.

 

En advokat skal når advokaten påtager sig at fremlægge en klients påstande, ikke fremtræde med en opførelse over for klienten, som om advokaten har stilling som en dommer, Lundgrens opgave er advokat for klager, ikke at skulle påtage sig en opgave som dommer, hvilket Lundgrens ikke har stilling til.

 

Klager påstår at Lundgrens Mette Marie Nielsen Og Advokat Dan Terkildsen ved Bilag 91.som helhed optræder på en måde der er en advokat uværdig, for at sige klager skal have tillid til Dan Terkildsen, er at narre og vildlede klienten, når Dan Terkildsen allerede har bestemt at Lundgrens skal modarbejde klientens svig og falsk påstande ikke må blive fremlagt.

 

Det virker som om at Lundgrens elever, har fået klare instrukser på at de ikke må fremlægge klientens sag, og i vides muligt omfang skal forsøge at skjule dette over for sagsøger.

 

Når Lundgrens siger fra Bilag 91. Punkt 58. at Jyske Bank ikke kan opkræve noget for en aftale du ikke har indgået med dem, og at det er lige meget at Jyske bank har lavet svig,

Og siger at Jyske bank har erkendt at der ikke er lavet nogle swap aftale Punkt 66.

 

Klager der påstår svig og falsk, og Lundgrens fastholder at det har klager ikke nogle beviser for, punkt. 28. 42. 44. 60.

(Da Lundgrens ikke vil fremlægge klagers Beviser for Klagers påstande som Punkt. 9. 13. 19. 27. 31. 39. 47. 53. 55. 59. 61.  i mod Jyske bank for Svig)

 

Klager tror at det er en dommers opgave at dømme ud fra sagens bevisførelse, men Lundgrens siger jo her realt til klager ved Bilag 91. Punkt 62. at sagen dom er klar.

Samtidig med at Jyske bank i sagen jo fastholder at der findes en swap, nu bare ændret til et underlæggene lån, der i øvrigt er på et andet beløb.

 

Uanset at Lundgrens ansatte Bilag 93. punkt 68. mener at Dan Terkildsen er en vorherre, så tvivler klager på at Lundgrens kan vinde en sag uden at fremlægge den.

Da klager er af den opfattelse at det er en dommers opgave, at vurderer en sag ud fra det fremlagt, men dette kræver som et minimum at Lundgrens fremlægger klagers påstande for retten, som klager har ansat Lundgrens til.

 

Og sagen er flere forhold af svig. Bilag 2 og 3. som klager 30-01-2018 bad Dan Terkildsen hjælpe klager med at få fremlagt.

 

 

Uanset at Mette 18-12-2018. siger at beviser som punkt 47. det kan man tage frem i retssag under proceduren.

Det samme sagde Dan Terkildsen 13-08-2019. hvilket er refereret i Bilag 115. på side 1. hvor Dan sagde han ville tage de Nasty ting fra klagers påstande under proceduren, uden at oplyst hvad de nasty ting var for noget.

 

Dan Terkildsen har bevidst modarbejdet klienten, manipuleret med klienten ved at rette klientens opmærksomhed hen på klagers bil, hvor på der står, Jyske Bank udsætter klager for bedrageri, Jyske Bank laver ”dokumentfalsk”, SVIG & FALSK. Jyske Bank lyver, Jyske Bank lyver for kunde der ligger syg efter hjerneblødning osv.

 

Samtidig svare Dan Terkildsen ikke klienten på nogle af klientens påstande, heller ikke selv om klager direkte spørger, eksempelvis ved Bilag 109.

 

Klager henviser til at Lundgrens ansatte komme med forskellige oplysninger om hvad der er vigtigt for en sag. Bilag 93. Punkt 57. Her siger Emil Hald Windstrøm.

 

”Den mundtlige forhandling er ikke lige så vigtig som den skriftlige.”

 

Mette Marie Nielsen siger Bilag 91. Punkt 60. at alt det Jyske bank har lavet er lige meget,

 

Og siger om swappen Punkt 62. L: Så eksistere den ik. Så eksistere den ikke punktum   punktum  De kan ikke bare fremføre den, til et nyt lån ude at der er indgået en ny rente swap aftale, og derfor det her det er MULIGHEDEN for at sige der var ikke nogle renteswap aftale, for der var ikke, det lån i bliver ved med at sige der er grundlaget for renteswap aftalen, det er faktisk ikke udbetalt, så har i bare lige brugt et andet lån, og det kan i ik.

 

Punkt 47. og at det kan tages med under forklaring.

Når de ansatte i Lundgrens kommer med modstridende forklaringer på vigtigheden, af at fremlægge en påstand skriftlig, og at den mundtlige forklaring betyder mindre, hvordan kan klager så stole på Lundgrens advokater.

 

 

Tilbage til det vigtige i 18-12-2018. Bilag 91. (35).

34 gange, hvor Lundgrens mindst er bevist, om at klagers påstande er de samme, at Jyske Bank laver svig.

 

 • Altså vi er nød til at fremlægge det, at de fortalte mig at jeg havde det, og de gør det mens jeg ligger syg med en hjerneblødning.
 • L: JO JO men altså vi har jo..det vi har gjort i det tidligere processkrift, det var jo at sige okay i siger der er et lån fremlæg dokumentation for det, og det har de jo så også erkendt at det kan de ikke.
 • K: Nej det er jo fordi de har løjet at jeg havde det, og så det har jeg jo troet på fordi jeg var syg, og jeg har været ved at miste alt
 • L: Så langt er jeg med,
 • K: Ja til hver en tid, og også at den rente bytte jeg faktisk godkendte, altså Bilag O. årsopgørelsen fra 2008 Der er Bilag E.5 Og Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.” står heller ikke på årsopgørelsen, man kan altså ikke fjerne sådan nogle dokumenter fra en årsopgørelse.
 • L: 2 sekunder jeg er lige nødstedt til at koncentrere mig, skal lige have skrevet ned
 • K: Det er det jeg siger jeg husker godt, jeg kan huske det hele, det er jeg ret sikker på, nu er det bare det at jeg har givet det nye bilags nummer, …. Altså vi skal bare sige at den rente bytte som der er omtalt i svarskrift 10-09-2015 den er manipuleret med,
 • L: Igen det er altså rigtig rigtig rigtig stærke anklager, som vi ikke har noget bevis for
 • K: Jo men de har jo fjernet nogle bilag, de har fjernet nogle beviser.
 • L: En civil retssag går ud på at hver part beviser hvad er det det heder, sine aspekter af sagen, det eneste vi kan gøre er at opfordre dem til det, det er ikke det samme som at sige at nogle har bedraget, eller manipuleret, det er altså ret stærke anklager
 • K: Ja men beviserne ligger der jo…… ”venter svar” …….Altså bilagene beviser jo
 • L:Mette bryder ind.” der må jeg simpelthen bare sige, det er jeg kan stå inden for at skrive det i et processkrift
 • K: næ men så skal de forklare hvordan de bilag er forsvundet ud af Bilag O. Bilag 5.E og Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.”  det står ikke på bilag O.
 • L: Og de ting kan man faktisk også tag i en retssag, når man afgiver forklaringer, og des lignende, … men jeg kan simpelthen ikke gå ind og skrive at Jyske Bank har har hæ ø … altså manipuleret
 • K: Men det har de jo.
 • L: Det er jo dokumentfalsk
 • K: Men det har de ja
 • L: ja men
 • K: De har jo rette i bilag, fjernet bilag der er jo også det jeg går ud med, når jeg fortæller min historie, så lægger jeg jo alle bilagene frem, og så kan man jo sådan set se beviserne klart og tidligt, ”der bliver stille.” ………. Er du der
 • L: ja ja jeg er der, men jeg kan ikke sige andet til dig, ellers så . bliver vi simpelthen nød til at få den vendt med Dan her til aften, han er stadig på kontoret og er i partner møde, og jeg kan prøve at gå ned og hive fat i ham,
 • K: Det er bare hvis der ligger nogle af de bilag jeg har lagt som bevis, at Jyske Bank har ændret i tingende, og brugt dem til noget andet, end hvad de var til, lige som bilag 6 Bilag * Z   den er blevet bruget som fuldmagt selv om den var udløbet, og så er den jo rettet, mener der var Z. Undskyld Bilag K.  der har Jyske Bank fået en underskrift på at der gjaldt den til et nyt tilbud, og der har de fået den 19 i femte. 19/5 Men de har brugt Bilag K som bevis martiale selv om det var udløbet den 20 i ellevte 20/11 sammen med tilbuddet, ”afventer svar”

 

 • L:….. men det ændrer bare ikke på at de bedste (Mette griner lidt) forhold (Carsten griner også, det er ping pong, og Mette vil ikke give klienten bolden.) til det her er at sige at der ikke er indgået en aftale,
 • K: Ja i Jyske Bank har lavet en aftale uden om mig.
 • L: JO men men det, de ka jo de kan ikke lave en aftale uden om dig, det er det er er hele pointen, hele pointen er at de kan ikke opkræve noget for en aftale du ikke har indgået med dem.
 • K: Altså de har bildt mig ind at jeg havde et lån, og de har bildt mig ind at -.
 • L: JA JA lige præcis, der er fuldstændig piv. fuldstændig ligegyldig, fordi pointen er at når der ikke er et bagvedliggende lån for en renteswap aftale.
 • K: Ja det er de har løjet at jeg har.
 • L: Så eksistere den ik. Så eksistere den ikke punktum punktum  De kan ikke bare fremføre den, til et nyt lån ude at der er indgået en ny rente swap aftale, og derfor det her det er MULIGHEDEN for at sige der var ikke nogle renteswap aftale, for der var ikke, det lån i bliver ved med at sige der er grundlaget for renteswap aftalen, det er faktisk ikke udbetalt, så har i bare lige brugt et andet lån, og det kan i ik.
 • De kan ikke bare fremføre den, til et nyt lån ude at der er indgået en ny rente swap aftale, og derfor det her det er MULIGHEDEN for at sige der var ikke nogle renteswap aftale, for der var ikke, det lån i bliver ved med at sige der er grundlaget for renteswap aftalen, det er faktisk ikke udbetalt, så har i bare lige brugt et andet lån, og det kan i ik.
 • K: men Bilag 31. ”Klagens BILAG 47. side 4.” den har du med,
 • L: JA lige præcis
 • K: Og så syntes jeg sådan også du skal tage den hvor Nicolai Hansen skriver Bilag 32 er det vidst nok,. ”Klagens BILAG 47. side 5.” og lig den med, hvor de skriver at jeg har det lån, …. Det er bare sådan at det er ik sandt,
 • L: Ja men Det har de jo erkendt at det ikke er

 

 

 • K: Ja og du må undskylde hvis jeg er ligt smågnaven, for jeg syntes den her har været så belastende for os, og at vi kunne miste alt, når jeg nu siger det så ved jeg jo godt at det er mig der har bukserne på i dag ”Mette griner”, og jeg har alle beviserne og du sidder med det i MAPPEN,
 • L: Ja ”Mette siger ja lavt, men det er bekræftet med et ja”

 

 

Sådan er samtaler med Lundgrens.

Lundgrens har en plan, om ikke at ville fremlægge klagers påstande.

 

Mette Marie der har skrevet det afsluttende svarskrift, uden om klager, og vil gerne presse klager til at godkende hvad Lundgrens har skrevet, uden at have læst det, mod at Lundgrens så vil godkende, at fremlægge 2 af klagers bilag.

Klager siger de har fremlagt deres påstande som de er. Bilag 91. Punkt 74. og 75.

Klager følte sig afpresset ved Mette Maries Nielsens opkald, Lundgrens ville kun fremlægge 2 bilag, hvis klager ville være enig i at Lundgrens fremlagde det Mette Marie har skrevet.

 

Bilag 47. og som klager ikke må få en kopi af først, som det ellers blev lovet 14-12-2018. Bilag 87. Punkt 28.

 

18-12-2018. Bilag 48. efter samtalen sluttede 18.01. har Mette Marie Nielsen Lundgrens fremsender retten Lundgrens afsluttende processkrift. Kl. 18.24, og kl. 18.32. fremsender Lundgrens så en kopi af den afsluttende processkrift til klager.

 

Mette Marie Nielsen lovede at fremlægge 2 Bilag, hvilket ikke bør være svært for Lundgrens at forklare i processkrift hvorfor bilagene er fremlagt, samt at litrerer disse 2 bilag rigtigt, efter Retten ved Bilag 33. 13-11-2018. var så venlig at oplyse Lundgrens om deres litrerings uorden.

 

Samt skrive til Lundgrens at Rødstenen advokater har fremlagt Bilag 1 – 27. og retten derfor formoder at det Bilag 18. som Dan Terkildsen har fremlagt ”28-09-2018.” er Bilag 28.

Troede at Lundgrens havde sat sig ind i den sag, de fik til opgave at fremlægge, og at Lundgrens kender en smule til de fremlagte bilag, fra før sagen blev ændret til at handle om svig og falsk.

Men efter at have læst det afsluttende Processkrift, som eleven Mette Marie har lavet, nok efter kyndig vejledning fra Dan Terkildsen, må klager erkende at det er op af bakke med Lundgrens advokater.

 

18-12-2018. Bilag 47. dels står der i det fremlagte processkrift, ikke et eneste ord af klagers påstande, at Mette Marie Nielsen der kun ville gå med til at fremlægge 2 af klagers bilag i klagers bevisførelses mod Jyske Bank for brug af svig og falsk.

Desværre glemte at fremlægge retten betydning af det 2 fremlagte bilag, der var for at beviser at Jyske bank har lavet svig og falsk.

Som at den af klagers godkendte swap 15-07-2008. var blevet Lukket 30-12-2008 ved det ene fremlagte bilag, dette er klart beskrevet i det til Mette Marie over de fremlagte og medsendt Bilag 40. side 4. 5. og side 6.

Klager der ikke er advokat, mener ikke at bilagsmateriale kan stå alene, men skal støtte klagers påstand.

 

Om Lundgrens bevidst laver litrerings fejl, for at skade og forvirre klagers sag mod Jyske Bank A/S, eller om Lundgrens ansatte har så ringe kendskab til at fremlægge en sag, ved klager ikke, men når det er blevet opdaget at Jyske bank så har ansat Lundgrens, virker det påfaldende mistænkeligt.

 

Når Lundgrens 28-09-2018. Bilag 21. 22. fremlægger bilag, der er litterat forkert, hvilket retten oplyser Lundgrens ved Bilag 33. 13-11-2018. er det påfaldende at Lundgrens igen 18-12-2018. fremlægger bilag der er litreret forkert, Lundgrens fremlægger 18-12-2018. et bilag som bilag 18. dette bilags har Dan Terkildsen anvendt den 28-09-2018, og så har Rødstenen advokater anvendt samme bilags nummer 18-06-2015 i Bilag 1. hvilket ses på side 42.

 

Klager er ikke klar over om det er bevidst, eller om Lundgrens ikke har styr på deres sager, eller sager Lundgrens har fået til opgave at fremlægge.

 Når Dan Terkildsen den 13-08-2019. sagde at Dan ikke viste om der var andre hos Lundgrens, der arbejde for Jyske Bank, da det jo var et stort kontor, og heller ikke kunne svare 20-09-2019. på Bilag 140 og Bilag 141.

 

Hvordan Lundgrens ikke kan have styr på noget så simpelt som bilags nummer, selv efter Retten 13-11-2018. har hjulpet Lundgrens med at få orden i litreringen, dette er en gåde for klager.

 

At Lundgrens fremlagte Bilag 18. denne gang genanvendt tredje gang, 18-06-2015. og 28-09-2018. og så igen 18-12-2018.

Hvilket Mette Marie ville vide, hvis hun bare havde sat sig en smule ind i sagen, og læst Bilag 33. og det som Lundgrens Partner i klagers sag mod Jyske Bank for svig har fremlagt. 28-09-2018. ved Bilag 22. med Bilag 21. sagens Bilag 18. så ville eleven vide, at hun kunne ikke bruge et bilags nummer 18. som Dan Terkildsen har brugt under 2 måneder tidligere, Mette Marie bruger også et Litrerings nummer 19. som igen konflikter, med tidligere fremlagte Bilag, igen som retten har oplyst Lundgrens den 13-11-2018. ved Bilag 33.

 

Efter som fejlene fortsætter, og at Emil Hald Windstrøm for Lundgrens advokater fuldfører forvirringen, og ved Bilag 93. 08-07-2019. påstår at klager ikke har styr på litrering, hvilket Lundgrens har måtte rette op på. punkt 3. til

hvorefter Lundgrens 09-07-2019. fremlægger sagens bilag 28-104, uden hverken bilags liste eller processkrift.

At Emil Hald Windstrøm på trods at klager 28 og 29-12-2018. overfor retten ved bilag 28-101. SE BILAG 225. og Klagens Bilag 62. 63, 64. er fremlagt retten af klager faktisk formår at rette op på den forvirring Lundgrens har formodet at lave ved Litrerings fejl i bilags nummer, se Bilag 93. Punkt 3 til Punkt 39.

Klager må ligge til grund, at Lundgrens har haft til hensigt at lave vildledning overfor klager, er sket for at holde Klagers påstande Klagens Bilag 62. 63. 64. ude af retten, siden Lundgrens uærligt har tilbagehold oplysninger om at retten vil se bort fra klagers Bilag 28-101. at Klager gentagende og mange gange oplyser Lundgrens vigtigheden af Bilag 100 og 101, I klagen Bilag 225. som indeholder de påstande Lundgrens blev ansat til at fremlægge, men som Lundgrens valgte at svigte klienten og udlade at fremlægge.

 

 

 • Der klages således over at Lundgrens ikke har fremlagt klagers Bilag 100 og 101. Klagens Bilag 225. mere præcis klagens Bilag og Bilag 63.

 

Og der klages over at Lundgrens advokater bevidste har ladet klager tro, at de Bilag 100. og 101. fra 28-12-2018. der kontinuerligt er gentaget i de mange fremsendte breve og mails til Lundgrens, samt også nævnes i samtaler med Lundgrens, men som Lundgrens ikke vil oplyse klager slet ikke er fremlagt, Lundgrens har ladet klagers Bilag 225. fjerne og har i stedet 09-07-2019. indsat Bilag 226.

 

Klager mener det bør være skærpende, at Lundgrens 8. januar 2019. fra retten har modtaget Bilag 51. og bevidste og uhæderligt, fra denne dato, har valgt ikke at oplyse klager noget herom, men valgt at lade klager i troen om at klagers Bilag 225.  nævnt som 28-101 ikke var fremlagt, at Dan Terkildsen i Bilag 126. påstår de er fremlagt, og skriver så hvidt jeg er orienteret er usselt, også at Lundgrens partner konstant går alt for at vildlede klager.  

 

Klager anklager derfor Lundgrens for at have Vildledt klager til at tro klagers påstande, var fremlagt af klager selv 28 og 29-12-2018. velvidne at det var de ikke. (0). vi tæller op.

Ud fra at Lundgrens, vælger at tilbageholder oplysning om at Klagers Bilag 28-101 Klagens Bilag 225. ikke af retten er anset som fremlagt, hvilket Retten skrev til Dan Terkildsen ved Bilag 51. 08-01-2019. efter klager kan se Bilag 100. og 101. = Bilag 62. og 63. ikke er fremlagt skriver klaget til retten 28-08-2019. Bilag 125 kl. 9.44. og gør retten opmærksom på at klagers sag ikke er fremlagt At Dan Terkildsen svare kl. 15.42 Bilag 126. at alle nævnet bilag nævnt i brevet fra rettens brev Bilag 55. er fremlagt. AT Dan Terkildsen bruger vendinger som ”SÅ VIDT JEG ER ORENTERET.” og henviser til hvad Sagsøgte skriver Bilag 127. friholder ikke Dan Terkildsen for bevidst at have manipuleret med klagers påstande, og forsøgt at fjerne klagers vidneforklaring, klager er ikke advokat, advokat samfundet kan her i tidslinjen se Dan Terkildsen 85 gange er oplyst klagers påstande, og skal indeholde påstande som brug af svig falsk udnyttelse Se Bilag 115. klager henviser på side 1. alleræde til Aftalelovens § 11.30. 31.32. 33. 36. som også er beskrevet i Bilag 1. fra 2015. klager viste ikke dengang at sagsøgte konvent, har brugt svig, eller at sagsøgtes advokat Lund Elmer Sandager, ved bestyrelses medlemmet Philip Baruch i retten flere ganger, har fremlagt urigtige oplysninger, ”falske oplysninger” hvilket kun kan være med hensigt for at skuffe i retsforhold, dette skulle Lundgrens også fremlægge, men undlod at optræde som advokat, og snare som en medspiller for sagsøgte Jyske Bank, hvorfor Bilag 12. må være en skjult betaling, for ikke at fremlægge nogle af klagers påstande, Lundgrens Dan Terkildsen har optrådt uredeligt og uhæderligt overforfor sagsøger og klager, nægtet et tilbage klagers aconto, som klager skriver i Bilag 142. 142. men valgt at Lundgrens vil have 132.000 kr. mere ud over de 100.000 kr. klager alleræde har overført, da Lundgrens fremsender et påkrav, og understreger at Lundgrens vil have 232.000 kr. for at ikke at have fremlagt klagers sag, dette understøtter klagers i at Jyske Bank og Lundgrens sammen arbejder for at skade klagers økonomi, ved at Jyske Bank fortsætter bankens besvigelser mod klager, og at Lundgrens sammen med Jyske Bank A/S hjælper med at ville undergrave sagsøgers økonomi, for at sagsøger ikke kan får penge at at sætte en ny advokat ind i sagen, således klager kan få fremlagt klagers sag i retten. Klagers bilag 153. med Klagers nye advokat Bilag 204. understøtter kun at klager er blevet groft udnyttet og at Lundgrens advokater har Misbrugt deres stilling i danske samfund, til at modarbejde klager, og modarbejde retsplejeloven § 126. og gøre det på en måde så en dommer ikke vil kunne udføre sit kald, efter grundlovens § 64.    bliver denne her klage nødvendig.

Dan er oplyst at klager kæmper for at få fremlagt klagers sag som 30-08-2019. Bilag 128. alligevel modarbejder Dan Terkildsen klienten, og modarbejder klienten på det groveste, hvilket Bilag 134. 02-09-2019. understøtter, at Dan Terkildsen heller ikke vil dele Bilag 134. med klager se 05-09-2019 Bilag 138. mens Lundgreens manipulerer klienten, og ikke vil oplyse klienten hvad Lundgrens fremlægge, understøtter kun at det er helt bevidst, derfor beskylder klienten også Lundgrens for at være blevet bestukket af sagsøgte til till at processuelt at fremlægge klagers påstande, som klager konstant har skrevet de skulle fremlægges, klager henviser til Bilag 12. som Dan Terkildsen fik muligheden til at forklare efter modtagelse af 20-09-2019. Bilag 140 og 141. at Lundgrens ansatte i stedet for at svare klager, i stedet vælger 20-09-2019. Bilag 208. at undersøge i klagers dagbog Banknyt.dk hvad klager ved, frem for at svare klager, understøtter at Lundgrens bevidste vil skjule at Lundgrens er gået i seng med sagsøgte i klagers sag, hvilket er sket for at frataget klagers retssikkerhed, ved ikke at give domstolen mulighed for at dømme efter klagers beviser og påstande. læs hele klagen med de fremlagte breve, mail, sms til Lundgrens der understreger at Den Terkildsen næppe arbejder alene for Lundgrens i mod at fremlægge klagers påstande

Og

Når Lundgrens vælger ikke at dele rets dokumenter med Klager, som Jyske Banks Processkrift B af 20-03-2019 hvor klager kunne have læst, at retten vælger at se bort fra disse fremlagte Bilag 225.

At Lundgrens dermed holder klager ude af klagers egen sag, og på denne måde krænker Lundgrens advokater deres klients retssikkerhed.

Dette sker samtids med at Lundgrens i forvejen modarbejder deres klient / klager.

Når Lundgrens advokater, tilbageholder de forhold som at Klagers påstande Bilag 62 og 63 fra 28-12-2018. ikke er fremlagt, men i ond tro lader klager tro at klagers påstande og beviser er fremlagt.

Bilag 225. af 28-12-2018. som Lundgrens ved Bilag 74. 75. 92 over for klager har bekræftet, at alle ville blive medtaget, men ingen af dem er altså bliver fremlagt.

Og at Lundgrens først 09-07-2019. fremlægger nogle bilag fra mappen Bilag 40. 41. af 06-12-2019

At Lundgrens først fremlægger disse Bilag 226. Uden også at fremlægge processkrift som klagers Bilag 62 og 63. og det ligeledes sker uden at fremlægge en Bilags liste, som Klagers Bilag 64. er komplicere klagers sag, og skade klagers sag, der stadig ikke er fremlagt, men Lundgrens har i stedet ved at fremlægge Bilag 226. fået fjernet klagers Bilag 62. 63. 64. som var afgørende for klager at få fremlagt.

At eleven Emil Hald Windstrøm, har fremlagt Bilag 226. og ikke Bilag 225. viser at der er noget helt galt i Lundgrens, Emil har til enhver tid kunne spørger klager, såfremt Lundgrens ikke kunne finde ud af at fremlægge Klagers sag.

At Lundgrens Emil Hald. vælger 09-07-2019. uden om klager at fremlægger Bilag 226, kan kun skyldes at Lundgrens vil have Bilag 225, fjernet, mere bestemt Bilag 62 og 63. skal fjernes, da de indeholder påstande som svig og falsk imod Jyske bank A/S der er Lundgrens sammenarbejdes partner.

Velvidne at klager eks. Bilag 50. 03-01-2019. selv har været nødsaget til at rette op på Lundgrens, manglende fremlæggelse af påstande og rette op på Lundgrens Litrerings rod.

Hvorfra der var orden i alle Bilags nummer. I Hvert tilfald frem til Emil Hald Windstrøm 09-07-2019. handler uden at have lavet en aftale med sagsøger, og fremlægger bilag fra Bilags mappen med klagers påstande som Lundgrens skulle have anvendt 18-12-2018 men undlod det.

 

klager mener at Lundgrens optræder på en måde ikke er en advokat værdig.

 

 

 • Der klages ligeledes over, at Lundgrens har overtrådt deres tavshedspligt.

Når Lundgrens fremlægger Bilag 226. fremlægger Lundgrens samtidig oplysninger om Modtager af mail der er sendt som Bcc.

 

Lundgrens fremlægger i sagen og over for Jyske Bank, og Lund Elmer Sandager navne der skulle skjules, og som Lundgrens har fremlagt i strid med klagers ønsker.

Hvorfor Lundgrens overtræder deres tavshedspligt i følge.  

retsplejelovens § 126. stk. 1. & retsplejelovens § 129”

 

Ved at Lundgrens dels uden aftale med klager, og meget ukritisk fremlægger flere bilag 09-07-2019, som både er i dårlig kvalitet, for flere af bilagene helt u læsbar, med dubletter dels af bilag og dels af bilags nummer, gør Lundgrens klages beviser mod Jyske Bank dårligere, det kan desværre resultere i at dommer ikke kan læse nogle af det fremlagte Bilag.

Men når Lundgrens uden at sløre de af klagers navne det ikke ønskes delt, uden at sløre som ved Bcc modtager i bilag, så sker dette direkte imod klagers ønske, hvorved Lundgrens overtræder deres tavshedspligt.

Klager der ikke er advokat, og gerne deler oplysninger med klagers egen advokat, da klager er af den opfattelse at klages advokater i Lundgrens ikke deler navne og oplysninger som klager ikke ønsker delt, dette gør Lundgrens uagtet klager selv har forsøgt at skjule det.

Overtrædelses af Lundgrens tavshedspligt sker 09-07-2019. da eleven i Lundgrens Emil Hald Windstrøm for partner Dan Terkildsen fremlægger, Bilag 226.

Klager ved i øvrigt ikke, at Lundgrens har fremlagt Bilag 226. Bestående af sags Bilag 28-104. før efter klager der 02-08-2019. Bilag 105. og igen 21-08-2019 Bilag 110. 111. har måtte bede domstolen om at få agtindsigt i klages sag mod Jyske Bank A/S

Efter som at Lundgrens advokater har valgt at tilbageholde, sags oplysninger som retsbøger over for klager ved klager ikke hvad Lundgrens fortager sig, klager har flere gange anmodet om at få kopi af retsbøger, men Lundgrens har holdt klager hen siden 16 april 2019. hvorfor skriver til Domstolen ved Bilag 105. og Bilag 110. og 111. som alle har advokat Dan Terkildsen og lærlingen Emil Hald Winstrøm som CC

 

Dan Terkildsen 28-08-2019. Bilag 126. skriver at

Så hvidt jeg er orienteret, har vi fremlagte alt, også det som nævnt i retsbogen fra 8. januar.” Ved Bilag 33.

Det syntes at fremgå af det processkrift modparten har fremlagt.” Processkrift C. af 27-08-2019. hvor sagsøgte spørger hvilket relevans de enkelte bilag har til fremlagte anbringer, hvilket anbringer Lundgrens i øvrigt har undladt at fremlægge.

Klager har derfor ingen anelse om at Lundgrens 09-07-2019. har fremlagt oplysninger over for domstolen som klager ønskede hemmeligholdt, da Lundgrens har skjult over for klager at Lundgren har fremlagt Bilag 226.

Og dette er sket ved at fjerne Bilag 225. med klagers påstande Bilag 62. 63. 64. som stod i Bilag 225. på side 124-125 Bilagslisten. ”som bilag 98.” side 127-134. ”som bilag 100 og 101.”

 

Klager mener at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, hvorfor der klages.

Ses eksempelvis ved at sammenholde Bilag 225 og Bilag 226.

Der findes Bilag 148. til at sammenligne Bilag 225 og 226.

Billagsliste til Bilag 225. er Bilag 64.

Bilags liste til Bilag 226. er Bilag 152.

 

 1. Ved Lundgrens Bilag 226. side 78. ”Bilag 57.”
 2. Klagers bilag 225. der har ønsket fremlagt Bilag 225. side 27. ”Bilag 46. Fremgår i klagens Bilag 98

 

Lundgrens udleverer her oplysning og deler navne der ikke måtte oplyses eller deles.

Hvilket her er sket 2 gangeBilag 226. side 78. ”Bilag 57.”

 

Både øverst og nederst på siden, har Lundgrens delt en mailadresse, med navn som klager ønskede at holde hemmeligt.

 

Hvis advokatnævnet ser det Bilag som klager ønskede at fremlægge, og sammenholder de 2 bilag, A & B. fremgår det tydeligt, at Lundgrens har været ligeglade med hvad Lundgrens ukritisk har delt.

 

 

 

 1. Det samme gør sig gældende ved Bilag 226. side 106 og side 111. ”Bilag 75.”
 2. Klager der har ønsket fremlagt Bilag 225. side 54.Bilag 62. side. Fremgår i klagens Bilag 98

 

 

Lundgrens udleverer igen oplysning og deler navne der ikke måtte oplyses eller deles.

 

Hvilket sker igen da Lundgrens fremlægger sagens Bilag 75. hvor det tydeligt fremgår at kun side 8. var aktuel, alligevel fremlægger Lundgrens side 1.2.3.4.5.6.7.9 uden at oplyse klager noget herom.

 

At Lundgrens imod klagers ønsker fremlægger side 1 og side 6. i denne mail, og igen deler mailadresse / navne som klager ønsker holdt hemmelig, viser det Lundgrens ligegyldighed over for klagers ønsker.

 

På side 1, er der 2 mailadresser/navne som klager ønskede at holde hemmelig.

På side 6, er der 3 mailadresser/navne som klager ønskede at holde hemmelig.

 

Igen, på Bilag 226. side 106. 111 ”Bilag 75.” ved ligegyldighed over for klager, Deler Lundgrens 4 gange et navn/adresse der skulle holdes hemmelige.

 

Eftersom hverken side 1 eller side 6 skulle have været delt eller fremlagt, er det realt langt flere navne som Lundgrens har delt uden at der er sket med klagers ønske.

 

Hvis advokatnævnet ser det Bilag som klager ønskede at fremlægge, og sammenholder de 2 bilag, A & B. fremgår det tydeligt, at Lundgrens har været ligeglade med hvad Lundgrens ukritisk har delt.

 

Lundgrens udleverer her også oplysning og deler navn der ikke måtte oplyses eller deles

 

 1. Og igen ved Bilag 226. side 121. ”Bilag 79.”
 2. Klager der har ønsket fremlagt Bilag 225. side 60.Bilag 66. Fremgår i klagens Bilag 98

 

Her deler Lundgrens igen en adresse oplysning med navn, som klager ikke ville have offentligt frem.

 

Hvis advokatnævnet ser det Bilag som klager ønskede at fremlægge, og sammenholder de 2 bilag, A & B. fremgår det tydeligt, at Lundgrens har været ligeglade med hvad Lundgrens ukritisk har delt.

 

 

 1. Ved Lundgrens Bilag 226. side 164. ”Bilag 92.”
 2. Klagers bilag 225. der har ønsket fremlagt Bilag 225. side ”Bilag 77. Fremgår i klagens Bilag 98

 

Lundgrens udleverer her oplysning og deler navne der ikke måtte oplyses eller deles.

 

Hvilket her er sket 2 gangeBilag 226. side 164. ”Bilag 92.”

 

Både øverst og nederst på siden, har Lundgrens delt en mailadresse, med navn som klager ønskede at holde hemmeligt.

 

Der fremstår med alt tydelighed at Lundgrens advokater har været helt ligeglade med klagers sag og påstande, når Lundgrens vælger uden om klager/klient at dele oplysninger og bilag hvor det tydelig fremgår med MINUS, alligevel deler Lundgrens disse bilag og med navne/mail adresse der strider direkte imod klagers ønsker.

Hvis advokatnævnet ser det Bilag som klager ønskede at fremlægge, og sammenholder de 2 bilag, A & B. fremgår det tydeligt, at Lundgrens har været ligeglade med hvad Lundgrens ukritisk har delt.

 

At Lundgrens her på Bilag 226, ved disse 4. bilag. side 78. -Bilag 57.  side 106 og side 111. –Bilag 75. side 121. -Bilag 79.  side 164. -Bilag 92.

 

9 Gange deler Lundgrens advokater mail/navne adresser, med sagsøgtes advokat, som klager ønskede at holde hemmeligt, i sadelles hed over for Jyske Bank.

 

Det samme gælder tekster som klager ikke ønskede at få frem, i bilag som Lundgrens helt ukritisk har delt med sagsøgtes advokat og Jyske banks bestyrelsesmedlem.

 

Det er klagers opfattelse at Lundgrens advokater har overtrådt deres tavshedspligt.

Og det er sket ved ligegyldighed og letsindighed at ukritisk rodet rundt i klagers sag, velviden at Lundgrens advokater var helt ligeglade med klientens retssikkerhed.  

 

Hvorfor der klages over dette.

 

At det så sker samtidig med at Lundgrens holder sagsbilag hemmelige over for sagsøger, som Processkrift B. og Processkrift 2.

 

Det lykkes klager at få en kopi af disse Bilag 226. 03-10-2019, efter klager har fyret Lundgrens, i forbindelse med at klager opdagede at Lundgren har rådgivet Jyske Bank ved Bilag 12. som Lundgrens også skjulte over for klager, hvilket indikere at Jyske bank realt må antages at have betalt Lundgrens for at skade klagers sag imod Jyske Bank A/S

 

 

 

 

 

 

19-12-2018. Bilag 156. Lundgrens fremsender en faktura, der er på faktura påskrevet et Taxa regning på 226,67 kr. med en dato 06-11-2018.

 

 1. Der klages over at Lundgrens har skrevet taxa regninger på klager, når der på intet tidspunkt har været, aftaler om at klager skulle betale for Lundgrens interne kørsel, eller hvad der måtte hidrøre andre af Lundgrens klienter.

 

Lundgrens fremlægger ikke klagers sag, og viser ligegyldighed.

 

Det har ikke været muligt for klager at undersøge eller kontrollere faktura efter det som Lundgrens skulle lave og aflevere af klagers påstande.

Der står på faktura at Lundgrens har gennemgået sagens agter, herunder 14-06-2018, Der har SLY og EMW skrevet noget tid og pris, kan ikke kontrollere hverken tid eller pris, hvilket gør sig gældende for alt hvad Lundgrens fortager sig.

Klager kan ikke se hvad SLY og EMW har udført, ved at klager har oplyst Dan Terkildsen, at klager har reageret på mulig forældelse på et de forhold som Lundgrens skulle fremlægge.

Det eneste Lundgrens har fortaget sig med klagers påstande, er at have afkrævet klager 232.000 kr. for at tilbageholde alle klagers påstande for retten. Bilag 205. 01-05-2020.

 

Datoer på Bilag 156. henviser sig til Bilag 11. som Pernille Hellesøe har skrevet kl. 14.29. efter klager har indsendt Bilag 10. 08-06-2018. med kopi af stævning mod Jyske Bank, eftersom Lundgrens ikke fulgte op på den opgave Lundgrens påtog 30-01-2018 og efterfølgende med modtagelse af klager sag / mappe med beviser som 05-02-2018. Bilag 4. som ved overdragelse af sagen mod Jyske bank for flere forhold af svig.

 

Forhold der også handler om klagers påstande mod Jyske bank a/s for sammenblanding af flere selskaber til samme konto, både samtidig og overlappende, og dermed en klar overtrædelse af bogføringsloven.

 

Dette er indskrevet under klagens Punkt 18. henviser til Bilag 32.

 

Se Bilag 226.

Klager beder Jyske Bank om en kredit, denne oprettes 09-06-2008. til 7,75 % i rente Side 74. ”Bilag 55.”

 

Og side 75. 76. 77. ”Bilag 76.” selve det at Jyske bank har påført klager en anden virksomheds gæld på Side 76. det fremgår tydeligt at Jyske Bank A/S har fusket med saldoen og dermed kontoen

Alt dette forsøgte Jyske Bank først at skjule over for sagsøger, ved at udlevere et kontoudtog uden saldo oplysning se Bilag 226. side 72. 73. ”Bilag 54.” ses også i Bilag 32.

 

Dette var et af de meget enkle forhold, som Lundgrens ved Dan Terkildsen for klager fik til opgave at fremlægge.

Da Lundgrens enten har haft for travlt, eller ikke magtet at løfte opgaven, og derfor har ignoreret klagers sag, og ikke taget sit hverv som advokat alvorligt, eller måske fordi Lundgrens alleræde var blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande som denne sag.

 

 

Det sammen gør sig gældende ved Bilag 226. side 69. ”Bilag 53.”

Her hæver Jyske Bank kr. 13.517.36 kr. for at lave en sikkerhed på 4.328.000 kr.

Og igen ved Bilag 226. side 77. ”Bilag 56.” april

Og igen hæver Jyske Bank kr. 66.400,00 april tinglysning af en pant. i Nykredit.

Og her Hæver Jyske Bank kr. 23.517,36 april låne formidling Nykredit.

Efter som Jyske bank og jyske Bank direktion og ledelsen nægtede at bevise at klager i april 2016. har hjemtaget et lån på 4.328.000 i Nykredit. og nægtede at bevise at klager efter hvad Jyske bank har fremlagt for retten, ved bilag D, Ses i Bilag 134.

 

Klager påstår at Jyske Bank ved at tage af betroet midler, og dette sker flere gang uden der er en aftale, og at det sker efter misbrug af en udløbet fuldmagt og efter Jyske Bank har rettet i dokumenter efter disse var underskrevet, og udløbet, næppe kan være i lovligt, klager mener der er tale om mandatsvig, dette skulle Lundgrens fremlægge, hvilket ikke burde være så svært for en advokat at forstå.

 

Da klager skrev til ledelsen i Jyske Bank 19. maj 2016. Bilag 88. det af Lundgrens fremlagte uden at hemmeligholde Bcc modtager, at klager må vente med at får svar fra Nykredit til efter klager stævnede Nykredit og efter et møde 11-10-2018 lykkes at får dette 18-10-2016 Bilag 134. side 18.

Men dette var jo Lundgrens opgave at fremlægge retten, for at få stoppet Jyske bank i at lave svig, i stedet vælger Lundgrens at dækker over Jyske bank, hvorfor Klager i yderlige 21 måneder bliver udsat forsat svig, uden at have en advokat, da klagers advokat har deres økonomiske interesser i Jyske Bank.

Men det er nu fremlagt 04-05-2020 i Bilag 204, og det genfremlagt Bilag 153.

 

Så når Dan skriver han vil have fuld kontrol over sagen, skal denne kontrol ikke bruges til ikke at fremlægge klagers påstande, så som Dan Terkildsen kan udnytte og realt hjælpe Jyske Bank med at ville skuffe i retsforhold.

 

Klager vil ikke nu gennemgå de enkelte poster i de forskellige fakturaer, som Lundgrens har fremsendt, uden en time sags regnskab, som Lundgrens er blevet anmodet at fremsende, men det fastholdes at der gøres indsigelse over overfakturering som skrevet længer oppe.

 

 

 

 

 

Klager mener at være udsat for en fortsat forbrydelse.

Som Dan Terkildsen og Lundgrens Advokater skulle hjælpe klager med at stoppe, i stedet har Lundgrens og deres ansatte valgt at dækket over det faktum, at Jyske Bank har lavet Svig og Falsk.

Samtids med at klager udsættes for svig, har Lundgrens forsøgt / forsøger at udhule klagers økonomi, for at klager ikke skal kunne få rå til en advokat, der er nødsaget til at rydde op efter Lundgrens, og så lave det arbejde som Lundgrens skulle udføre.

 

 1. Der klages over Lundgrens partner Dan Terkildsen, for at påstå at klager ikke må bruge ord som Svig og Falsk i klagers sag over Jyske Bank.

 

Klager tror Dan Terkildsen lyver, når Lundgrens Partner skriver i Bilag 144. at Klager ikke må fremlægge påstande, som svig 

 

 

Selv om Lundgrens top advokat Dan Terkildsen 27-09-2019. Bilag 144. skriver at han har udført et betydeligt arbejde under svære forhold, så har Dan Terkildsen formået at svigte klienten og klager ved ikke at fremlægge en eneste af klagers påstande.

 

Dan Terkildsen tror ikke på at klager kan finde en ærlig advokat, eller han skriver

”Jeg tror ikke du kan finde en advokat der vil udtrykke sig som du gerne vil have det.”

 

Klager ville bare have en advokat der ikke var i lommen på jyske bank, og lader sig bestikke af nok topledelsen i Jyske Bank, til at modarbejde klagers påstande.

 

Advokatsamfundet anmodes om at få en forklaring fra Lundgrens.

Hvad Dan Terkildsen mener med at Klager ikke må få fremlagt klagers sag og påstande om SVIG og FALSK. som det er beskrevet i aftaleloven, som ugyldigheds grund.

Hvilket klager har henvist til eks. i

Bilag 40. 104. 106. 108. 109. 112. 115.

 

 

Klager er rasende over at Lundgrens Advokater har optrådt så uredeligt eller usmageligt.

At Lundgrens samtidig undlader at svare klager, er uværdigt for en advokat. 

 

Først at tage en sag Bilag 2. 3. 4. januar 2018, for så at modarbejde sagen blev fremlagt, og at ville bestemme over klager, og hvad klagers sag handlede om, samtidig at Lundgrens har modtaget millioner af Jyske Bank, for så 28 august 2019. Bilag 126.

EFTER 575 DAGE

 

At skrive Lundgrens kommer ikke til at bruge så stærke ord som Svig og falsk

Dels fordi vi ikke må

Og dels fordi det ikke gavner vores sag

Og fordi det ikke er nødvendigt

 

 

Dan Terkildsen forsøger ved Bilag 113. 23-08-2019.

At sikker sig den fulde kontrol

Dan Terkildsen / Lundgrens vil ikke have at klager har noget at sige i deres egen sag.

Hvorfor Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm,

Ligegyldigt hvad klager siger og skriver, har Lundgrens besluttet at den 02-09-2019. fremlægger Lundgrens deres sag over for retten, en sag der står i direkte modstrid med klagers sag og påstande, Lundgrens vil ikke have klagers vidner med, Lundgrens vil ikke have klagers påstande med, og Lundgrens vil i øvrigt heller ikke dele det af Lundgrens afleveret processkrift 2. med klager, selv om klager 05-09-2019. Bilag 138. beder Dan Terkildsen om en kopi, får klager intet.

 

DAN VISER PÅ DENNE MÅDE HANS FORAGT OVER FOR KLIENTEN.

OG VISER HVOR MEGET LUNDGRENS BESTEMMER OVER DERES KLIENTER.

DER ER RETSLØSE UDEN EN ADVOKAT. 

 

 

 

 

22-12-2018. Bilag 49. (36). Efter som Mette Marie Nielsen Lundgrens, nok efter ordre fra Parter Dan Terkildsen, ikke fremlagde klagers påstande, den 18-12-2018. Bilag 47. som Mette ellers lovede klager, både ved overbringelse af Bilag for at kunne bevise påstande i Bilag 38. 40. 42. 43. bilags mappe Bilag 41. og påstande for klagers bilag, beder klager mindst at få disse bilag fremlagt.

Mette Marie Nielsen Lundgrens svare igen ikke på klagers henvendelse om at få fremlagt klagers påstande og beviser, på trods at klager nævner flere forhold i mail, så som Svig og Falsk

 

28-12-2018. Bilag 62. Dette er bilagsnr. 100. af bilag 28-101. som klager selv 28-12-2010 fremlagde retten, da Lundgrens ikke svare deres klient, klager tror at bilagene og klagers påstande er fremlagte, frem til Lundgrens 23-08-2019. deler kopi af Rettens brev 08-01-2019. Bilag 51. er også i Bilag 225.

28-12-2018. Bilag 63. Dette er bilagsnr. 101. af bilag 28-101. som klager selv 28-12-2010 fremlagde retten, da Lundgrens ikke svare deres klient, klager tror at bilagene og klagers påstande er fremlagte, frem til Lundgrens 23-08-2019. deler kopi af Rettens brev 08-01-2019. Bilag 51. er også i Bilag 225.

28-12-2018. Bilag 64. Dette er Bilagslisten bilagsnr. 98. af bilag 28-101. som klager selv 28-12-2010 fremlagde retten, da Lundgrens ikke svare deres klient, klager tror at bilagene og klagers påstande er fremlagte, frem til Lundgrens 23-08-2019. deler kopi af Rettens brev 08-01-2019. Bilag 51. er også i Bilag 225.

 

 

28-12-2018. Bilag 225. Dette er alle klagers bilag 28-101. som klager selv 28-12-2010 måtte fremlagde retten, da Lundgrens ikke svare deres klient, klager tror at bilagene og klagers påstande er fremlagte, frem til Lundgrens 23-08-2019. deler kopi af Rettens brev 08-01-2019. Bilag 51. hvilket først sker efter at klager har måtte anmode retten om agtindsigt ved Bilag 105. og 21-08-2019 ved Bilag 110. eftersom Lundgrens siden 16-04-2019. har undladt at efterkomme klages anmodning om at Lundgrens skulle dele retsbogsoplysninger med klager.

 

31-12-2018. Bilag 157. Lundgrens fremsender en faktura, på faktura står det klart at, Lundgrens har modtaget klagers påstande Bilag 40. det står ligeledes klart at Lundgrens ansatte har talt med klager, der er ikke talt om drøftelser selv om Lundgrens påstå det er en drøftelse, klager siger meget klart og tydeligt hvad klagers påstande er.

 

Så når Lundgrens Mette Marie Nielsen Bilag 157. side 2 skriver at hun haft møde 11-12-2018 med klienten, så er det usandt, med mindre de 3 minutter det tog at overbringe mappen Bilag 41. hvor klienten forklarede, at mappen var klagers påstande, og disse skulle alle fremlægges, hvilket Mette Lovede.

 

 

 

Mette Marie skriver at det har været drøftet med klient.

Klager anmoder advokatsamfundet til at læse de 2 samtaler mellem Lundgrens og klager, og sammenlign klagers påstande med det som Lundgrens fremlægger, og i Øvrigt skriver.

 

Når Mette Marie i Faktura Bilag 157. 16-12-2018 på side 2. skriver at have gennemgang af Sagsøgers P:rocesskrift A, af 05-11-2018. så undre det klager, da Mette også På Bilag 156. side 4. 27-11-2018 har noteret dette Processkrift A.

Med minder det på Bilag 156. side 4. omhandler Processkrift A. er en afregning for at have sendt klager en kopi, der er modtaget Bilag 34. hvilket klager i øvrigt besvare 28-11-2018. ved Bilag 36.

 

Klager formoder at Mette Marie har Bilag 36. og Bilag 40. frisk i sin erindring, da hun ringer op 14-12 og igen 18-12-2018. således Lundgrens advokatfirma ikke er det mindste i tvivl, om hvad klager vil have fremlagt.

 

Betydninger

i fællesskab belyse en sag ved at fremdrage forskellige sider af den, fremsætte synspunkter og argumentere for og imod.

 

Første samtale Bilag 87. af 14-12-2018. samtalen er vedlagt som lydfil Bilag 87. A. ved tvivl om ægthed. Og anden samtale 18-12-2018. fremlagt som Bilag 91. og lydfil som Bilag 91.A.

 

Faktura Bilag 157. side 2. henviser til en samtale 14-12-2018, kan læses ved Bilag 87. Mette Marie skriver at gennemgang af materiale fra klient, herunder telefonisk drøftelse med Carsten Storbjerg

Klager vil nøje bede Advokat samfundet læse samtalen, og gerne høre samtalen samtidigt, og bekræfte eller afkræfte om Lundgrens Mette Marie Nielsen Bilag 87. Punkt 28. dato 14-12-2018. lover at fremsende klager noget mandag 17-12-2018. som klager kan gennemlæse og godkende.

 

Og når Lundgrens så i samme faktura Bilag 157. på side 2. dato. 18-12-2018. skriver telefonsamtale med klient vedrørende udkast, tilretning af processkrift, samt Bilag 18 og 19.

 

Så er det usandt, klager har ikke fået noget udkast den 17-12 som Mette Marie i samtale 14-12. Bilag 87.

 

Det er også Usandt når Lundgrens omtaler et udkast, til et afsluttende processkrift den 18-12. ved Bilag 157. side 2.  Faktum er, Mette Marie Nielsen ringer kl. 17.41 og Mette Marie har da Mette ringer op på forhånd lavet det afsluttende processkrift, det som klager skulle have haft til godkendelse dagen før.

Det er dog et FAKTUM at Mette Marie 18-12-2018. ca. kl. 17.50 forsøger at lokke / presse klager til at godkende det processkrift som Mette har lavet, men som klager ikke har set, dette gør Mette Marie Nielsen, ved at sige. Bilag 91. Punkt 74.

Ved du hvad, jeg kan fremlægge de 2 (bilag) hvis du er enig med mig, i at vi fast holder at vi så hvidt angår det her processkrift, kan sige at der var ikke nogle aftale, for der var ikke noget lån.

 

 

Dette føles som afpresning, for ikke at dække over at klagers påstande ikke er medtaget, som klager ville have.

 

 

Klager formoder at Lundgrens ikke ville sende noget til klager, eftersom Lundgrens vidste, at Lundgrens ansatte helt bevidst modarbejde klientens sag, ved ikke af fremlægge noget af det klienten kontinuerligt, har sagt og skrevet skulle fremlægges.

Hvilket er et problem for retssikkerheden.

 

 

Når Lundgrens på deres faktura Bilag 157. skriver noget der kan misforstås, som om klager har fået et udkast af noget, så er det altså usandt, klager formoder at Lundgrens vil forsøge at dække sig ind med ligegyldige registreringer, med påstand om at have udført et stort arbejde for sagsøger, mens faktum er at Lundgrens aldrig har haft til hensigt at efterleve retsplejelovens § 126. lige som Lundgrens har vildledt deres klient til at have tillid til Lundgrens Advokater Bilag 87. Punkt 16. velvidne at ingen ansatte i Lundgrens advokatpartner selskab på noget tidspunkt har ønsket at bistå klienten, med at ville fremlægge klagers/klientens påstande og beviser for retten. Det er klagers opfattelse at Dan Terkildsen ikke har arbejde alene.

 

 

Klager siger vi holder fast i de vidner jeg har skrevet. SE Bilag 238. fra 23-11-2018. vidner dem som Dan Terkildsen også skrev ned på en ¼ a4 blok, på Lundgrens kontor 03-04-2018.

 

Klager siger at Lundgrens advokater / ansatte på det groveste har tilsidesat deres pligt, som at hjælpe deres klient som ikke boglig, dårlig til at skrive og meget tydeligt har brug for hjælp.

 

Klager der i 4 år. har kæmpet alene for at få hjælp til at få fremlagt sin sag for retten, har i den periode Lundgrens har været klagers advokat, har klager kun mødt ansatte, der ikke har levet op til deres pligt som advokat i samfundet.

 

På den måde som Lundgrens advokater har optrådt, har det realt i den periode været muligt at fjerne retssikkerheden for klienten.

Hvis en stor dansk virksomhed, der er sagsøgt i en sag, det handler om brug af svig og falsk, uden problem har kunne ansætte sagsøgers advokat til at arbejde for sagsøgte, og dette har bevirket at sagsøgtes advokat ikke fremlægger sagsøgers påstande imod sagsøgte.

Og sagsøgtes advokat samtidig optræder på en måde der ikke er en advokat værdig, der giver mistanke om, at der er betalt ved brug af returkommission, for at sagsøgers advokat ikke måtte fremlægge sagsøgers påstande imod sagsøgte, samtidig med at sagsøgers advokat syntes at arbejde for at hjælpe Sagsøgte med at skuffe i retsforhold, enkelt ved at holde sagsøger ude af sagen, og modarbejde sagsøgers instrukser.

Dette er hvad klager føler at være oppe imod.

 

Klager der er oppe imod Danmarks andenstørste Bank, der bakkes op af bankens bestyrelse, bankens koncernleder gruppe, og støttes at flere andre som Nykredit der ikke ville hjælpe sagsøger med at undersøge hvorvidt Jyske Bank gennem nu. 11. år bevidste udsætter klager for svig.

 

Klager har i en periode på 4 år måtte kæmpe imod klagers egne advokater, først Rødstenen og så imod Lundgrens advokater, i perioden 16-02-2016 til 25-09-2019.

Før klager har måtte konstatere, at mindste disse 2 advokatvirksomheder, har frataget klagers retssikkerhed, og direkte har arbejdet for at klagers sag ikke blev fremlagt for Domstolen.

 

Når klagers advokat sidst nævnte Lundgrens advokater, direkte har modsat sig at klager har kunne få fremlagt klagers påstande og beviser altså klagers synspunkter for retten, er retssikkerheden for den almindelige mand truget.

 

 

 

Klager der realt har været uden advokat i 4 år.

Bliver af Lundgrens advokater Dan Terkildsen 23-10-2019. Bilag 151. oplyst første gang 23-10-2019, at retten har givet klager frist til 30-10-2019. for et processkrift 3.

 

 1. Der klages over at Lundgrens advokater, først 7 dage før en frist til afgivelse til et processkrift, oplyser dette til klager. Klager har således kun 7 dage til at måtte lave det arbejde, klager ved Bilag 2. 3. 4. den 30 januar og 5 februar 2018. ansatte Lundgrens til.

 

Klages foreløbige processkrift 3. er derfor af klager selv hastelavet og fremlagt 28-10-2019.

 

Hvilket klagers nye advokat har genfremlagt som Bilag 153. samtidig med at Processkrift 3. er fremlagt 04-05-2020 som Bilag 204.

 

 

 

At klager har fyret Lundgrens. 24-09-2019. ved Bilag 142. 143. efter mistanke om at Lundgrens har modtaget returkommission, og dette er sket ved at Lundgrens har fået arbejde for Jyske bank Bilag 12. det må ligge i kortende at Lundgrens derfor ikke, ville fremlægge klagers svig påstande mod Jyske Bank A/S for domstolen.

 

 

 

Når klager realt ikke, har haft en advokat i 4 år, og igen 3. gang måtte se om der fandtes et ærligt advokatfirma i Danmark, da klagers tillid til de danske advokater har lidt et knæk.

 

Klager spørger om det er standart hos store advokat huse som Lundgrens advokater, at klienter skal kæmpe som klager uden at kunne får fremlagt deres sag.

 

Frem til klager måtte sparke Lundgrens advokater i enden, og ud af klages fold efter 21 måneder, for at have været skyld i at klagers sag har stået stille og ikke er blevet fremlagt, Klager tager erstatnings forbehold, overfor Lundgrens, for at klagers har lidt tab, og Lundgrens har skadet klager sag ved ikke at fremlægge den, og ikke sørger for at sagen er fremlagt uden unødigt ophold.

 

Kan advokatsamfundet få Lundgrens til at forklare

Hvorfor klagers sag ikke af Lundgrens advokater er blevet fremlagt, klager syntes at de mange ansatte i Lundgrens har udsat klager for en urimelig behandling, der ikke er en advokat værdig.

 

At de fuldmægtige i Lundgrens bliver oplært i at det er således de danske advokater skal optræde i deres advokat / klient forhold.

Det er skræmmende.

 

Hvis ikke Lundgrens er blevet betalt, for ikke at fremlægge klagers sag for retten, men og i stedet har skulle modarbejde klager.

 

Så ønsker klager at få en forklaring på at Lundgrens imod klientens påstande, fremlægger klagers sag som

Bilag 22. 47. 134.

 

Når klagers sag er som den er fremlagt ved

Bilag 204. og Bilag 153.

 

Klager anmodet advokatsamfundet at få Lundgrens medvirkende til at forklare, da Lundgrens ikke har svaret på Bilag 140. 141. 142. 143. 168. 202. 203

 

Hvordan Lundgrens mange involveret, som nævnt i Bilag 202 og 203. har kunne få sig selv til at gå imod klienten.

Og modarbejde at deres klients påstande fremlagt, og direkte, og i Ond Tro har fremlagt en sag, der ikke har noget med klagers sag at gøre.

For så at kræve klager betaler 232.000 kr. for dette.

 

 

 

 

 

 

 

Dette skal ses op imod at   

 

Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uretAdvokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder og friheder samt være klientens rådgiver. Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet

 

Retsplejeloven § 126

 1. 126

En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

 1. Stk. 2.

En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

Selv dette har Lundgrens ikke efterlevet, Lundgrens realt kun har fremlagt 4 sider, Bilag 22. 47. 134. i en sag om dårlig rådgivning, og har formået samtidig ikke af fremlægge nogle af klagers påstande.

 

 

03-01-2019. Bilag 50. (37). Skriver til Mette Marie Nielsen Lundgrens med henvisning til aftaleloven og svig og falsk mm, oplyser at klager slev har fremlagt bilag 28-101 Bilag 225. oplyser at Lundgrens 2 gange har lavet litrerings fejl, ved processkrift 1. og det afsluttende processkrift og at klager har rettet, dette op. KLAGER SKRIVER

 

For at sikker os at vores sag fremlægges imod Jyske bank med vores påstande, har vi lavet og underskrevet vidneforklaring, Dette er i øvrigt Bilag 62. 63.

08-01-2019. Bilag 51. Retten skriver til Dan Terkildsen at retten vil se bort fra klagers fremlagte Bilag 225. af 28-12-2018. med bilag 28-101. Dan Terkildsen deller ikke denne oplysning med klager, hvorfor Lundgrens tilsidesætter klagers retssikkerhed, med henvisning til Bilag 50

 

Hvor klager skrev ”for at sikker vores sag mod jyske bank fremlægges med vores påstande.” klager skriver at klager ønsker at ledelsen bliver straffet som en forening.  Lundgrens svare aldrig på nogle af klagers henvendelser, omhandlende klagers svig og falsk påstande.

 

09-01-2019. Bilag 52. Lundgrens Mette Marie Nielsen skriver bare tak for mail Bilag 50, uden at kommenter klagers påstande, eller de fejl Lundgrens har lavet i litreringen, Mette skriver heller ikke noget om at, retten ved Bilag 51. 17.28. har skrevet at klagers samlede Bilag 225. bilag 28-101 ikke ses medtaget i sagen.

 

Det er herfra vi begynder at tælle de gange, klager omtaler Bilag 28-101. særligt Bilag 100 og 101. (0). som Lundgrens ved at retten vælger at se bort fra, men som Lundgrens ikke vil fortælle klager, da Lundgrens ikke vil have klagers påstande og bilag fremlagt.

 

11-01-2019. Bilag 210. Klage skriver til retten i vedr., at Jyske <ban har overtrådt bogføringsloven og sammenblandet flere virksomheder til samme konto i Jyske bank, se Bilag 32. og Bilag 10. 11. Klager der ikke må svare, tror jo at Lundgrens har styr på klagers påstande, hvilket Lundgrens har svigtet deres klient med at fremlægge.

16-01-2019. Bilag 53. (38).   (1). Klager der kun har haft fokus på det bedrageri Jyske bank udsætter klager for, oplyser Lundgrens at sagen er svig og falsk, manipulation med bilag, lyve for retten, og henviser til de fremlagt Bilag fra 28-12-2018, klager ønsker at Jyske bank offentlig undskylder og indrømmer det klager anklager banken for.

 

 

Klager spørger 16-01-2019 direkte om Lundgrens er enige i at klager er udsat for massivt svig, Lundgrens svare ikke klienten om Lundgrens mener klienten er udsat for svig eller ej.

 

16-01-2019. Bilag 209. er ens med Bilag 53. fejl fremlagt 2 gange.

 

28-01-2019. Bilag 172. Klager skriver til den samlede ledelse i Jyske Bank, vedlægger Bilag 225. alle bilag 28-101 og gør IGEN ledelsen klar over, at Jyske Bank udsætter kunde for svig, oplyser at dette er ledelsen oplyst om siden maj 2016. desværre er bankens bestyrelse ligeglade. Måske fordi ledelsen jo har gode forbindelser til Lundgrens, klager anmoder ledelsen til dialog frem for at udsætte klager for svig i forening,

 

DETTE BILAG BILVER LUNDGRENS GENTAGEN ANMODET OM AT FREMLÆGGE SOM Bilag 102. LUNDGRENS SVARE ALDRIG, Men det lykkes klager at få Emil Hald Windstrøm til at fremlægge bilaget 02-09-2019. som ses i Bilag 134. på side 4. er fremlagt som bilag 133. i sagen.

Lundgren fremlægger ikke eller påstande til de fremlagte bilag, hvorfor de er værdiløs i sagen.

 

31-01-2019. Bilag 54. (39).   (2). Klager overfører et aconto til Lundgrens på 30.000 kr. skriver at ledelsen i Jyske bank er oplyst 28-01-2019, at de laver svig, og bet ledelsen om at læse klagers påstande Bilag 100-101, sagen er en sag om svig og falsk.

 

01-02-2019. Bilag 55. Lundgrens har modtaget et brev omhandlende at Klager udfører strafbare handlinger, ved at beskylde Jyske bank for at lave svig, Jyske Bank advokat skriver til Dan Terkildsen at klager i flere år har reklameret negativt om Jyske bank, og det er strafbar handling, klager ved ikke noget om dette her brev da Lundgrens ikke har delt brevet, men i stedet har Dan Terkildsen flere gange opfordret klager til at parkerer bilen, ved Jyske Banks advokater, dette har klager gjort da klager er lidt barnlig og nem at lokke Se Bilag 80. 108. men nu

 

ER klager blevet bange for at det er ulovligt, og at dan Terkildsen har opfordret klager til at begå Lovovertrædelser, fremlagt som klagepunkt 12, over Lundgren for at opfordre til mulig strafbar handling.

 

 

 

01-02-2019. Bilag 56. (40).   (3).  klager skriver igen til Lundgrens, at Lundgrens skal fremlægge brev af 28-01-2019. til Jyske Bank som Bilag 102.  vedlægger kopi af brevet til Jyske Bank således Lundgrens kan fremlægge det.

 

Henviser til bilag 100 og bilag 101. Bilag 62 og Bilag 63. Skriver at Jyske bank jo snart skal svare dato 19-02-2019. på vores vidneforklaring.

Lundgrens kommenterer eller svare ikke klienten, tænker at grunden er Bilag 51. rettens brev.

 

Lundgrens fremlægger dog ikke bilaget, fra 28-01-2019. før 7 måneder efter. 02-09-2019. 2 timer i Lukketid. Og fremlægges som et bilag 133., dette ses på Bilag 134. side 4. klager bruger ord som grov udnyttelse, bedrageri.

 

04-02-2019. Bilag 57. (41).   (4).  Klager skriver til Mette Marie Lundgrens, at efter 19-02-2019. skal vi have en gennemgang af beviser fremlagt 28 december, det er Bilag 100 og 101 der henvises til. og skriver igen at Bilag 102 skal fremlægges

 

04-02-2019. Bilag 58. Klager skriver til Mette Marie Lundgrens, vi skal have lavet regnskab.

 

19-02-2019. Bilag 59. (42).   (5).  Klager skriver til Mette Marie Lundgrens, vi du så snart Jyske bak har svaret på Bilag 100 og 101, med bevisbilag 28-99, sende det. HUSK BILAG 51. af 08-01-2019, Lundgrens er tavse.

 

20-02-2019. Bilag 60.  (43).   (6).  Klager skriver til Lundgrens ved en overførsel, ønsker Jyske Bank dømt for svig, efter påstande der er fremlagt 25-12-2018. skriver at Jyske Bank har løjer overfor retten misbrugt fuldmagt, LUNDGRENS SVARE STRADIG IKKE KLAGER.

 

20-02-2019. Bilag 61.  (44).   (7).  Klager skriver til Mette Marie Lundgrens, du skrev at banken fik svarfrist til 19-02-2019.til at svare på vores fremlagte anklager (bilag 100. 101.) Bilag 62. 63.

Vil du inden hovedforhandling fremlægge Bilag 102. brevet til ledelsen 28-01-2019 genvedlægger kopi af Bilag 102. vedhæftet kopi af Bilag 98. 100. 101. fra Bilag 225.

Klager spørger 20-02-2019 igen direkte Lundgrens, klager mener at have en god sag, og kan bevise det klager påstår, MENER DU IKKE DET SAMME?

Lundgrens svare heller ikke klienten denne gang. 

 

 

26-02-2019. Bilag 65. LUNDGRENS SVARE, PÅ INTET TIDSPUNKT PÅ NOGLE AF KLAGER PÅSTANDE (45).   (8).  Klager skriver igen til Mette Marie Lundgrens og Dan Terkildsen, Skal spørger om der snart er nyt, banken fik svarfrist til 19-02-2019.til at svare på vores fremlagte anklager (bilag 100. 101.) Bilag 62. 63.

Klager skriver helt klart til Lundgrens, Denne sag er stører end os, og Jyske Bank fortjener at blive dømt for bankens handlinger.

 

VI ØNSKER EN DOM FOR SIG UDEN UNØDIG OPHOLD.

Klager skriver, vi ønsker sagen hurtig hovedforhandles, så vi kan få en dom efter hvad vi har forklaret og underskrevet.

Og henviser igen til omtalte bilag 102. brevet fra 28-01-2019. som Lundgrens skal fremlægge

Lundgrens svare ikke, og oplyser intet om at bilagene Bilag 225. med vidneforklaring sket ikke er fremlagt.

 

28-02-2019. Bilag 66. (46).  Klager skriver igen til Mette Marie Lundgrens, er der noget nyt, så vi kan forberede til vidner, Jyske bak har ikke regeret eller undskyldt bedrageri, vi vil gerne snart have en dom.

28-02-2019. Bilag 67. Mette Marie skriver, hun har været på kursus, og kunne desværre ikke svare jer. Emil Windstrøm er på fremadrettet og vil bistå Dan med behandling af sagen, Emil er godt inde i sagen.

 

MEN LUNDGRENS SVARE, PÅ INTET TIDSPUNKT PÅ NOGLE AF KLAGER PÅSTANDE

 

01-03-2019. Bilag 68. (47).  (9).  Klager skriver til Emil Hald Windstrøm, vil di sende os Jyske banks afsluttende bemærkninger på vores afsluttende bemærkning, Bilag 100. 101. Bilag 225. Vores vidneforklaring fra 28-12-2018 bilag 28-101

 

Klager skriver at der må ikke ske fejl, når vi anklager Jyske bank for bedrageri, så skal det kunne bevises, vi ønsker en dom for groft svig, efter vores forklaring Bilag 100-101. Bilag 62. 63.

Bilag 28-101 Bilag 225. er meget vigtig for bevisførelsen.

 

LUNDGRENS SVARE, PÅ INTET TIDSPUNKT PÅ NOGLE AF KLAGER PÅSTANDE

 

10-03-2019. Bilag 69. (48).  (10).  (6).  Klager skriver igen til Lundgrens Dan Terkildsen om der er noget nyt, har Jyske Bank fået frist udsættelse til at svare på klagers afsluttende bemærkninger, fristen var 19-02-2019. klager vil gerne være på forkant. Vidner listes op Klager skriver igen klagers påstande er Svig falsk, og det er klager fortsat udsat for, samt at banken har løjet og manipuleret med bevismaterialer overfor retten.

Klager vil have sagen fremstillet således at bestyrelsen koncernledelsen og de medvirkende advokater kan gøres ansvarlige, for at klager stadig udsættes for svig.

 

LUNDGRENS SVARE, PÅ INTET TIDSPUNKT PÅ NOGLE AF KLAGER PÅSTANDE, og handler også imod klientens instrukser, om at fremlægge klagers sag for retten,

Når klager gentagende skriver og siger sagen skal fremlægges, som vi selv har forklaret og fremlagt den.

 

10-03-2019. Bilag 70. (49).  (11).  (7).  Klager skriver igen til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, er der ved at ske noget i sagen, har Jyske Bank fået frist udsættelse til at svare, siden vi stadig ikke har hørt noget. De 10 vidner som klager ønsker indkaldt, vil være i god tid.

Se vedhæftet Bilag 69. Klager skriver vi sigter efter en dom for bedrageri og forfalskning, klager spørger om Lundgrens har læst mail af 1 marts ”Bilag 68” Bilag 102. som vi bad om blev fremlagt er for at understørre vores vidneforklaring.

Når Carsten overfor retten skal forklare at Jyske banks koncernledelse sammen i forening udsætter os for bedrageri, Ønsker sagen hovedforhandles hurtigst muligt.

LUNDGRENS SVARE STADIG IKKE PÅ NOGLE AF KLAGER PÅSTANDE

 

13-03-2019. Bilag 158. Lundgrens rykker for betalinger 45.976,67. selv om der er betalt 50.000 kr. pr. 20-02-2019 se Bilag 54. og Bilag 60. der er vedhæftet.

13-03-2019. Bilag 160. Skriver til Lundgrens og oplyser at der ikke skyldes noget, da der er betalt.

 

15-03-2019. Bilag 71. Lundgrens Emil Hald Windstrøm, svare kl. 07.43 Tak skriver for jeres mail, Jeg er på ferie, og kontakter jer når jeg er tilbage på kontoret i næste uge. Således fik vi et svare megen til Bilag 67. fra Mette Marie.

18-03-2019. Bilag 72. (50).  (12).  (8).  Klager skriver igen til Lundgrens Dan Terkildsen, Har intet hørt siden 9. januar, banken fik svarfrist til 19 februar, i morgen er det en måned siden, Har banken fået svarfrist udsættelse? Vi afventer Jyske banks afsluttende bemærkninger på vores vidneforklaring, så snart de forlægger. Kopi af brevet af Bilag 69.10-03 er lagt i Postkassen

ØNSKER HOVED FORHANDLNG UDEN UNØDIG OPHOLD.

 

Klager gentager de 9 vidner, klager ønsker banken dømmes for at lave groft svig, nå vi har læst Jyske banks afsluttende bemærkninger, kan vi gennemgå

Klager gør det klart at sagen er om svig og falsk. (Bedrageri og Dokumentfalsk.)

 

Klager spørger også 15-03-2019 Lundgrens, om De mener klage har en god sag, ALTSÅ OM Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Windstrøm er enige 

 

Lundgrens svare heller ikke klienten denne gang.  

 

22-03-2019. Bilag 73. (51).  (13).  Klager skriver til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, kort efter Emil ringede Ved Bilag 91. Klager gør der præcist og meget klart, sagers påstande er som Bilag 100 og 101. der er fremlagt i klagens Bilag 225.

Det er bedrageri udført i forening, klager ønsker at koncernen dømmes for dette.

 

22-03-2019. Bilag 74. Klager skriver til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm at han vil forsøge at få sin partsforklaring ned til mindre end en time.

 

22-03-2019. Bilag 75. Lundgrens Emil Hald Windstrøm svare, at Lundgrens har meddelt retten at samtlige bilag medtages, og skal bruge 2 hele rets dage, Emil vil gerne have klager til et møde og drøfte klagers eller Lundgrens påstande. 

Klager ønsker bevis for at klagers Bilag 100 og 101. Bilag 62 og 63 også er fremlagt i retten, efter som klager ikke kan se dem.

 

22-03-2019. Bilag 92. (52).  (14).  (9).  Emil Hald Windstrøm ringer kl. 14.51, efter klager har rykket for Jyske banks afsluttende bemærkninger, til klagers afsluttende bemærkninger, der er skrevet i det samlede Bilag 225. bilag 28-101 fra 28-12-2018.

Bemærkninger som Mette Marie Nielsen den 09-01-2019. for Lundgrens ved skrev ved Bilag 52. at fristen var den 19-02-2019.

 

I perioden 09-01-2019. til 22-03-2019. har klager henvist til klagers afsluttende bemærkninger, som klager har fremlagt ved. Bilag 62. 63. 64. som deres påstande, har klager henvist Lundgrens til disse bilag og efterlyst svar fra Lundgrens.

 

 

KLAGER SKRIVER VED DISSE 11 BILAG. FØR LUNDGRENS SVARE VED BILAG 92.  lydfil Bilag 92.A

Bilag 54. 31/1. – Bilag 56. 1/2. – Bilag 57. 4/2 – Bilag 59. 19/2 – Bilag 60. 20/2 – Bilag 65. 26/2 – Bilag 66. 28/2 – Bilag 68. 1/3 – Bilag 69. 10/3 – Bilag 70. 10/3 – Bilag 72. 18/3

 

 

 

 

Lidt af det som siges 22-03-2019 Bilag 92. og punkt.

 

Emil siger L:

 1. Nej nej og det kan jeg selvfølge god forstå Carsten men det var lidt uheldigt i overdragelsen fra Mette Marie, at hun rammer lige midt i en ferie, som jeg nu er tilbage fra, der var jeg lige lagt lidt ned, men jeg har selvfølge fuldt med på mailen, og sat mig ind i dokumenter og så vider,
 2. K: Har Jyske Bank giver deres afsluttende bemærkninger.
 3. L: Nej de er udeblevet med de afsluttende bemærkninger, det har de ikke nået at indleverer.

 

 1. L: Ja det er fordi, der er nemlig også derfor jeg ringer til dig i dag Carsten, fordi at retten har bet både os og Jyske Bank at oplyse hvilken bilag der skal fremlægges.
 2. K: Det er de bilag jeg her sendt ind, i min vidneforklaring og i hele taget.
 3. L: Ja lige præcis, det er frem til Bilag 102. er det korrekt.
 4. K: 102 er det sidste, og så mener jeg ikke at vi behøver mere.
 5. L: Nej okay, og det er

 

Klager beder Advokatnævnet bemærke

At klager igen oplyser Lundgrens, punkt 18. at Klagers påstande er de fremlagt Bilag Klagers Vidne Forklaring Bilag 225. hvor vidneforklaringen er Bilag 100 og 101. det som klager har fremlagt i klagen som Bilag 62. og 63. hvilket Emil Hald Windstrøm Bekræfter, ved punkt 9 og 19 samt 21.

Klager gør gentagende meget klart at disse Bilag 62 og 63. er vigtige. Punkt 26 og 27

 

Klager har til dato fremlagt, og Lundgrens er oplyst.

(52). 52 gange at sagen handler om svig og falsk. hvilket Emil bekræfter punkt 69 til 72.

 (14).  14 gange at Vidneforklaring Bilag 62 og 63 fra 28-12-2018 er klagers påstande. hvilket Emil bekræfter punkt 65 og 66.

(9).  9 gange har klager til dato oplyst om vidner, hvilket Emil bekræfter punkt 90.

Lundgrens er altså ikke på noget som helst punkt i tvivl om hvad klager har af påstande, og hvad Lundgrens skal fremlægge.

 

 1. K: JEG SKAL DOKUMENTERE HVAD JEG SIGER
 2. L: Det er vi helt med på Carsten det er vi helt med på.

 

 1. L: Ja for noget at det vi også…… æ…  domstolen har også givet udtryk for at de gerne vil have den hovedforhandlet, om der skal ske noget bevægelse i den snart.
 2. K: Ja men vi skal have en dom på, og jeg vil have den dom således, at banken bliver dømt for svig og grov svig, de har manipuleret med bilag, og alt hvad jeg har skrevet i min vidneforklaring, og nu syntes jeg, at jeg har skrevet det meget meget pænt i min vidneforklaring, men jeg giver den skalle
 3. L: Det er jeg med på Carsten, det er jeg helt med på Carsten, det jeg har også talt med Dan om det selvfølgelig, …. Og ø… det som jeg vil sige fra Dan det er at, han er selvfølge klar på at fører denne her sag, også under hovedforhandling, fører denne her sag på at der er blevet optaget en rente swap, ø nej renteswappen er blevet optaget på et ugyldigt grundlag, og derfor ikke er gældende, øhmm  og som du også har argumenteret for … renteswappen er blevet optaget på et lån som ikke eksistere.
 1. K: Ja og de har manipuleret med bilagene.

(gentager det i Bilag 91. samtale med Mette Marie Punkt 17. i den optaget samtale)

Og de har løjet at jeg har lånt de penge, og så mens jeg har været syg.

 1. L: Men men det Dan han ikke kan gøre og ikke vil gøre, det er at fører en decideret svig sag mod ææ mod Jyske bank.
 2. K: Ja men det skal værre en svig sag, og det er svig
 3. L: Skal
 4. K: Det skal være svig, det er groft svig.
 5. L: Ja
 6. K: Og på grund af de laver svig, altså de lyver de manipulere med bilag, så er det groft svig, og alene derfor så er det.. så er banken dømt ude
 7. L: Ja okay Carsten, jeg møder, jeg ser … lige med inden for kort tid …
 8. K: Også det med at de har ændret i bilagene, og misbrugt fuldmagter som ikke var gældende, altså de har forsøgt at optage et lån på et tidspunkt de ved at, det ikke er optaget hvor fuldmagten er udløbet samtidig med tilbuddet.
 9. L: Yes

 

 1. K: Så banken har været fuldstændig bevidst om, at de har løjet overfor mig.
 2. L: Ja ja og det er det du gør gældende
 3. K: Ja

 

 

DET ER LUNDGRENS DER STÅR SOM L: 

Så når Lundgrens Ansatte Emil Hald Windstrøm, her i Punkt 50. bekræfter, at Jyske bank har været bevidst, om at de lyver over for klager, og at klager gør dette gældende.

Så skal Lundgrens ikke fremlægge noget andet, og ovenikøbet skjule der over for klager, dette er imod god advokat skik.

 

 1. K: Ja altså du kan se de 2 budgetter, hvor af det første budget hænger på den ene, og det andet budget hænger på det andet.
 2. L: Okay… okay
 3. K: Men fuldstændig som jeg har forklaret i min vidneforklaring Bilag 100 og 101.

 

 1. L: Ja den sidder jeg med her.
 2. K: Ja
 3. L: Har det her Bilag 101. et hundrede .… der er din .. din meddelelse i forbindelse med fremlæggelse af bilagene fra december.
 4. K: Ja det var hvor de fortsatte med at hæve penge fra et lån de, har vidst mindst 16-04 også før, for ellers ville de jo ikke forsøge at optage et lånet, hvor jeg får et nyt tilbud, der ved de jo godt at det ikke findes.
 5. L: Yes
 6. K: Og der har de allerede været i gang med at hæve renter af noget der ikke findes.
 7. L: Yes okay, jeg sidder lige og, . 2 sekunder .. og noter det hele, yes… okay Carsten. Det er supergodt lige at hører det fra dig, fordi jag skal lige
 8. K: Men helt klart det er svig og det er falsk, lige som jeg meddelte retten den 3 januar 2017. (er 2018)
 9. L: Når du mener med, i forbindelse med at de har forfalsket dokumenter, og.
 10. K: De har mis.. de har ændret i bilag, de har misbrug bilag ud over det begrænsninger, de har løjet over for retten, de har løjer overfor penge institutternesankenævn.
 11. L: Ja.

 

 1. K: Og skrevet at jeg havde et bagved liggende lån, og underliggende lån, det skriver de flere gange.
 2. L: Okay.
 3. K: Og der er det jeg fremlægger, derfor når man har løjet for retten, så er det falsk
 4. L: JA. Okay.
 5. K: Og hvis man så lyver for at få en U berettet, vider gevinst, så bliver det kun værre.
 6. L: Ja
 7. K: Og bestyrelsen har, er gjort opmærksom på det i 2016 de er gjort opmærksom på det mange gange, og de bliver ved, så bliver det bestyrelsen i forening sammen, så bliver det igen værre
 8. L: Okay super
 9. K: Nu er jeg jo godt klar over vi fremlægger det jo ikke strafferetligt, men det skal kører direkte videre i strafferetten.
 10. L: det.. Yes.
 1. K: Beviserne taler jo for sig selv, og de skal frem såden
 2. L: De skal forlægges dommerne, så dommerne kan tage stilling til det, og det skal de selvfølgelige gøre, kompromisløst uden at skære ned på noget
 3. K: Ja og der skal ikke tages hensyn til at der kan køres en straffesag, for det er det vi gerne vil ha.
 4. L: Okay
 5. K: Det er målet er at der skal køres en straffe sager mod bestyrelsen plus advokaterne.
 6. L: JA Carsten jeg vender lige det her med Dan

 

Klager Beder Advokat samfundet aflytte samtalen. Bilag 92.A

For at bekræfte ægtheden af Bilag 92

 

Bemærk venligst at Lundgrens ansatte Emil Hald Windstrøm bekræfter det som klager siger, dette er fremlagt i Bilag 204. og Bilag 153.

 

 1. Der klages over Lundgrens advokater for at have ændret i klagers påstande, og dermed, manipuleret med klagers påstande, og at det er sket på en måde der er en advokat uværdig, bemærk Bilag 92. Punkt 110.

 

Emil Hald Windstrøm siger, Jeg vender det lige med Dan, det er således Dan Terkildsen der er ansvarlig for, hvordan at Lundgrens her oplærer deres elever til at bekræfter klienter i deres påstande, og så efterfølgende får eleverne til at fremlægge noget andet. 

 

Det Bilag 134. som Eleven fremlægger 02-09-2019. indeholder intet af det som samme Emil Hald Windstrøm her 22-03-2019 bekræfter.

 

 

 

Denne klage understøttes af samtalen her Bilag 92. og

af Bilag 93. der henvises til lige underneden. At forstå klagers påstande Punkt 79 – 82. og bekræfte med vidner Punkt. 89-106

 

 

Bemærk ak klager hele tiden henviser til fremlagte påstande Bilag 225. hvor i Bilag 28-101. fra 28-12-2018. særligt bilag 100. og 101. ER Bilag 62 og 63. som Vidneforklaring er fremhævet

 

På intet tidspunkt vil Lundgrens ansatte, oplyse klager at retten hav valgt at se bort fra disse bilag, hvilket Dan Terkildsen oplyses 08-01-2019 ved Bilag 51

 

 

Det skal oplyses til advokatsamfundet, at det ikke er en forglemmelse, eftersom Emil Hald Windstrøm ca. 4 måneder efter Bilag 92.

 

Bekræfter klagers påstande igen ved Bilag 93.

 

At Emil Hald Windstrøm igen 08-07-2019. ved Bilag 93. lydfil Bilag 93.A

 

Bekræfter der er 9. vidner der iblandt Anders Dam Punkt 89 til 106.

 

Emil Bekræfter også 08-07-2019. Bilag 93.at have forstået klagers sag handler om svig.

 

 1. K: Tirsdag 13ende i ottende  klokken 14… godt…det er noteret, Og du har fuldstændig styr på at det vi går efter, det er det jeg har skrevet hele tiden, at vi skal ha, altså de har lavet mandat svig og de har lavet dokumentfalsk rettet i bilag, og misbrugt min fuldmagt, og sådan nogle ting.

Det er du helt med på ik.

 1. L: Jo, altså jeg skal lige tale med Dan om det, det er jo ham der er advokaten på sagen, øhh.. men
 2. K: Men det er det vi skal fremføre, det er det vi skal fremføre i hvert fald.
 1. L: Ja.

 

 

Hvilket står i klagers Bilag 153. fremlagt med Bilag 204. 04-05-2020

Der er således tale om at det fra Lundgrens side er bevidst og gentagende manipulation af klagers påstande, hvorfor Lundgren krænker klagers retssikkerhed på det groveste. 

 

 

28-03-2019. Bilag 76. (53).  (15).  (10).  Klager skriver til Lundgrens, at Jyske bak er udeblevet med svar til Bilag 100 og 101. Bilag 62 og 63. som du har bekræftet, er også Bilag 102. blevet fremlagt. (brevet fra 28-01-2019 til ledelsen) det som Emil i øvrigt først fremlægger 02-09-2019, med processkrift 2. Bilag 134.

Anders Dam er det første vidne, fra vide listen sagen skal fremlægges som svig og falsk, som bestyrelsen deltager i, og har været bekendt med siden maj 2016.

Rykker for kopi af rettens breve i sagen, vil du sende os kopi så vi har fuld indsigt i sagen, det er her klager må anmode Retten om agtindsigt 21-08-2019. efter som Lundgrens ikke vil dele sagen med klager se Bilag 105. og 110.

 

28-03-2019. Bilag 77. Klager skriver til Emil Lundgrens, vil du sende os kopier af rettens breve, Emil vil gerne holde møde ved Lundgrens, vi tæller ikke op her, men der er en grund til klager må bede retten om agtindsigt i klagers sag mod Jyske Bank. Bilag 110.

28-03-2019. Bilag 78. Lundgrens forslår et møde hos Lundgrens. Og forslår hoveforhandlings datoer

28-03-2019. Bilag 79. (11).  Klager skriver til Lundgrens, Ønsker hovedforhandling snarest, vi er ikke klar til møder, vi skal forberede hvilket bilag de 9 vidner skal bekræfte, ALLLE VIDNER ER VIGTIGE OG SKAL INDKALDES hvis der er noget vigtigt så ring.

 

29-03-2019. Bilag 80. Skriver Til Lundgrens Emil Hald Windstrøm, vi har disse 2 biler kørende rundt, at Lundgrens ikke oplyser klager at Philip Baruch 01-02-2019. ved Bilag 55. at klager laver mulige strafbare handlinger ved denne reklame, virker mærkeligt, og at Dan Terkildsen opfordre til at fortsætte, det er da mærkeligt, særligt hvis det er ulovligt.

 

29-03-2019. Bilag 81. (54).  Skriver Til Lundgrens Emil Hald Windstrøm, ønsker hoved forhandling 17-18/9, og oplyser der ikke er behov for møder, skriver at klager vil lave et godt forarbejde, som Dan kan bruge til at få Jyske Bak dømt for groft svig, taler om afhørings materiale til vidneafhøring.

 

04-04-2019. Bilag 161. Lundgrens rykker for faktura 23.500 kr. som er betalt, se Bilag 167. side 2. Excel opgørelse over regninger og betalinger.

05-04-2019. Bilag 82. Klager Skriver Til Lundgrens Emil Hald Windstrøm, glæder os til 30 september Hovedforhandling, DENNE GANG SVARE LUNDGRENS. ” Det er godt at høre.”

 

05-04-2019. Bilag 83. (55).  Skriver Til Lundgrens Emil Hald Windstrøm, så snart retten bekræfter, starter klager med at reklamere for groft svig og falsk, set et par, billeder Bilen på besøg i Hovedsædet Silkeborg, og reklametrøjer

05-04-2019. Bilag 208. (56). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

12-04-2019. Bilag 84. Lundgrens vil kun svare på det der ikke omhandler klagers påstande, og her bekræfter Lundgrens en dato for hovedforhandling 30-09-2019. og 01-10-2019.

Lundgrens Emil Hald Windstrøm lover samtidig at sende klager de retsbøger klager efterlyser, men de kommer ikke, hvorfor klager beder retten om aktindsigt Bilag 105. og 110.

 

23-04-2019. Bilag 208. (57). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

25-04-2019. Bilag 85. Klager skriver til Lundgrens vedr. faktura, at der er betalt, samt at klager ikke kan kontrollere faktura. (timepris og tid mangler.).

(58).  Samtidig skriver klager at der skal stå sag om svig og falsk på faktura / sag.

25-04-2019. Bilag 162. Fejlfremlagt dobbelt er BILAG 85.

 

07-05-2019. Bilag 234. (59).  (16).  (12).  Klager Skriver Til Lundgrens Emil Hald Windstrøm, Dan Terkildsen, Hvornår skal de 9. vidner indkaldes, rykker for mødedato til gennemgang af bevismateriale,

Skriver om flere bilag der skal fremlægges, henviser til vidneforklaring Bilag 62. 63.   Alle Bilag 225. Vi ønsker at ledelsen dømmes for at stå bag bankens svig.  Henviser desuden til mailen af 03-01-2019. til Mette Marie Nielsen

Klager skriver klart at de afventer at deres advokat angriber Jyske bank med de beviser vi har fremlagt.

Lundgrens er i Ond Tro når de ikke fortæller klienten / klager at retten har skrevet til Lundgrens 8 januar, at retten Bilag 51. skrev til Dan Terkildsen de vil se bort fra klagers bilag 28-101. Bilag 225.

 

09-05-2019. Bilag 86. (60).  (17).  (13).  Klager Skriver Til Lundgrens Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm

Vi har ikke fået de kopier af retsbøger inu, som du love 22 marts, hvad skrev retten 9 januar ? håber snart at få kopier.

Hvis Jyske Bank vælger at fortsætte bedrageri efter 28-06 2019 så bliver vi sure, klager skriver at Jyske Bank er oplyst hvilket vidner klager vil have indkaldt.

Klager gør det igen meget klart hvad klagers påstande er.

 

Klager spørger igen Lundgrens om deres mening til klagers sag.

09-05-2019

Er i enige at jyske bank er nogle forbrydere

Er i enige i det vi fremlægger i Bilag 100 og 101. ellers skriv hvilket beviser der skal være bedre

 ALTSÅ OM Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm er enige 

Lundgrens svare heller ikke klienten denne gang. 

 

03-06-2019. Bilag 94. (61).  (18).  (14).    Klager Skriver Til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, henviser til det Brev til Jyske bank 28-01-2019 som Mette Marie Nielsen skulle fremlægges som Bilag 102.  vi har lavet spørgsmål til de bilag de 6 vidner fra Banken skal bekræfte

Når de 6 vidner fra banken skal bekræfte over for dommeren, i retten for Svig Og Falsk

Hvornår indkalder i de vidner vi har anmodet bliver indkalde, Skal vidner kommer 31/9 eller 1/10. SPØRG HVIS I MANGER NOGET SÅ KOMMER VI MED DET, som aftalt med Dan for 1 år siden giv den gas.

RYKKER IGEN FOR KOPI AF RETSBOGEN, kommer de ?

 

Vi skrev vi ville tage et sæt med ind af Bilag 28-101 Altså Bilag 225. når vi mødes for ikke at spilde tid (mener penge) på de bilag nu.

06-06-2019. Bilag 95. Er ikke sikker på dette er modtaget 23/8 eller 3/10, betyder mindre så kontrollere ikke dato, i kvalitet kontrol

Her er det tydeligt at Jyske Banks advokat beklager at Lundgrens ikke har svaret om klagers bilag i sagen, som ikke her ses modtaget, Lundgrens er rykket 15/4. 15/5 og 29/5 men har stadig intet fremlagt, Jyske Banks advokat rykker med rette domstolen for at give Lundgrens en frist.

Jyske banks advokat skriver at sagsøgte skal have tilstrækkelig med tid til at kunne gennemgå bilag.

 

I og med Lundgrens ikke er i god tid og først fremsender klagers bilag 02-09-2019. 2 timer i lukketid, inden 4 ugers fristen for 1/10-2019 og fremlægger klagers bilag uden at fremlægge klagers påstande, anbringer, må det være klart for Lundgrens at dette er til skade for sagen, og at fremme sagen med fornøden hurtighed.

 

 

12-06-2019. Bilag 96. (62).  (19).  (15).    Klager Skriver igen til Lundgrens Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm, Hvornår skal vidner indkaldes, klager oplyser igen at Ledelsen i Jyske Bank er oplyst hvilket vidner der skal indkaldes, forslår møde i perioden 20/7-20/8 for at gennemgå bevismaterialet til påstande dokument mod Jyske bak og koncernledelsen for groft svig.

Særligt bilag 100 og 101 Bilag 62. og 63. hvor vi fremhæver at Jyske Bank er ond tro, ved at lyve for ankenævn og igen for retten om at der skulle findes et underlæggende lå, og at Banken fastholder dette 02-02-2016.

12-06-2019. Bilag 96.

Jyske bank lyver over for retten for at skuffe i retsforhold. Genoplyser det klager skrev til Mette Marie Nielsen 03-01-2019 og at Mette skulle fremlægge bilag 102.

Klager beder Lundgrens vende tilbage med dato fil dato vidner skal møde,

Hvilken dato vi skal gennemgå beviserne imod jyske bank

Og rykker igen for kopi ar Rettens breve

 

Skriver lidt om beviserne, og at Jyske bank flere gange har løjet over for retten

 

Klager bliver af Lundgrens igen og igen ignoreret uanset hvad klager skriver

 

 

17-06-2019. Bilag 97. (63).  (19).  (16).    Klager Skriver igen til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, Har ikke hørt fra dig med hensyn til brev af 12-06 Bilag 96. ledelsen er oplyst at hæver banken igen renter 30-06-2019. ses dette som bedrageri udført i forening. Vi skal have 1 uges varsel, inden møde for at gennemgå vores påstande som i Bilag 100 og 101

Hvornår skal vidner indkaldes ?

Rykker igen for at få kopi af retsbøger

 

Klager bliver af Lundgrens ignoreret, og får ingen svar.

 

19-06-2019. Bilag 98. (64).  (20).  (17).  Klager Skriver igen til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, forventer ikke at Jyske Bank vil indrømme bankens svig og falsk, skal gennem vores påstande som i Bilag 100 og 101. Bilag 62-63.  Afventer dato til vidner

Klager skriver at de håber der er fremlagt beviser nok.

Klager skriver at de stadig ikke har modtaget kopi af retten breve, retsbogen. DET HASTER

Lundgrens skulle tage at svare deres klient

Men det vil Lundgrens advokater ikke.

HVORFOR MON BILAG 12. måske

 

19-06-2019. Bilag 117. Klager har for Lundgrens lavet en opdateret opgørelse, over tab som følge af Bilag 1 i sagen, som klager gentagende siger er falsk og ugyldig.  Se Bilag 134. og Bilag 40. 106. 109. samt Bilag. 115.

Klager opgøre tab som følge af svig, for der ene forhold, til 1.648.946 med renter 2.300.071 kr.

Det er altså mange penge som Jyske Bank laver svig og falsk for, og hvad Mette Marie 18-12-2018. Bilag 91. Punkt 28. kalder en fejl, og pivligegyldigt.

 

Og som Dan Terkildsen 13-08-2019 siger at Jyske Bank har lavet et par småfejl, og at Bestyrelsen ingen ansvar har, da Dan nærmest fejer Bilag 106 af boret, bilaget der er lavet til mødet 13-08-2019 vil Dan ikke forholde sig til, og taler om dårlig rådgivning, mens klager kentagende siger sagens Bilag 1. er FALSK Som DETTE HER BILAG 117. er opgjort for. 

 

 

24-06-2019. Bilag 99. Klager Skriver til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, og vedhæfter side 1. billeder af, Jyske Bank hæver renter af 2.726.023 kr. ”en hovedstol på 4.328.000 kr. et lån der aldrig har eksisteret, ses vedhæftet i Bilag 134. side 18.

 

Og på side 2. at klager har et lån, op renligt 4.300.000 kr. der efter Jyske Banks krav om salg af grund, er nedbragt, og er med en hovedstol på nu 2.067.681 kr. heraf en restgæld på 1.058.369 kr.

Det må være åbenlyst for selv Lungernes lærlinge, at når Jyske Bank, ved at kræve et salg, hvor det solgte er lagt til sikker hed for et lån, så nedbringes lånet ved salget.

Nå Jyske Bank Uanset om bilag 1, ses i Bilag 229. sagens swap er falsk, eller hvad, men at Jyske Bank hæver renter af 1.667.654 som Jyske bank ved ikke skyldes og som jyske bank, har krævet nedbragt, og banken alligevel hæver renter af, SÅ ER DET SVIG eller på dansk Bedrageri.

 

Men Lundgrens vil ikke svare deres klient på noget omkring dette forhold, og vælger at fortsat ignorere klager.

 

 

24-06-2019. Bilag 100. Udgået bilag SE sags Bilag der understøtter sags Bilag 230. 226. 227. 228. 229. Der er fremlagt flere bilag 04-05-2020

 

24-06-2019. Bilag 101. (65).  (21).  (18).  Klager Skriver igen til Lundgrens, Emil Hald Windstrøm, er der snart noget nyt, har intet hørt siden 12 april 2019. Bilag 84.

Sagen er som vores afleveret påstande og anklager mod Jyske Bank for bla. bedrageri / svig Klager skriver også til Emil, I skal have Focus på st få banken dømt for svig og falsk som der er fremlagt i Bilag 100 pog 101. Bilag 62 og 63,

Selv om klagers sag er ubetydelig for Jyske Bank kunne Ledelsen godt svare, skal vi mødes med banken, de har 4 dage til at standse bankens bedrageri.

Når ledelsen flere gange er er oplyst, at hæver de igen vil der være fortsat groft bedrageri udført i forening, ingen kan være i tvivl at sådan er vores anklager

Hvornår skal de vidner indkaldes?

 

28-06-2019. Bilag 237. Klager Skriver igen til Lundgrens, Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm, Jyske Bank har igen hævet 75.006 kr. ledelsen blev anmodet om ikke at hæve 20-06-2019. Jyske Bank har ikke svaret, og Lundgrens har ikke oplyst, om Lundgrens er blevet kontaktet af Jyske Bank.

Vi imødeser snart en dato for gennemgang af bevismaterialet,

Klager ønsker stadig at Jyske Banks koncernledelse bliver dømt for at stå bag groft svig og falsk, som vi har skrevet i bilag 100 og bilag 101. Bilag 62 og 63. lidt som i kladden til nyt processkrift 12-12-2018. BILAG 40. Som vi skrev 30-08-2018. vi ønsker jyske bank dømt for svig og falsk.

Skriver at Jyske bank sikkert fortsætter bedrageri for at vi ikke skal have råd til advokat  

Lundgrens advokater svare stadig ikke, på klagers direkte henvendelse.

 

Først ved at Emil Hald Windstrøm Lundgrens Ringer op. 08-07-2019. først her kan vi så spørger om det klager kontinuerligt har skrevet uden reaktion fra Lundgrens advokater  

 

08-07-2019. Bilag 93. med lydfil 93.A og 93.B til et at sandhedsgøre Bilag 93.

Klager deler lidt af samtalen her, men opfordre advokatsamfundet til at berigtige Bilag 93. ved at aflytte samtalen Bilag 93. A og B.

Og dermed kontrollere at klager har refereret rigtigt.

 

Uddrag af Telefonoptagelsen mellem Lundgrens eleven Emil Hald Windstrøm og klager Carsten Storbjerg

(66).  (22).  (19).

 1. L: Hej Carsten det er Emil fra Lundgrens advokater
 2. K: Ja hej.
 3. L: Hej Carsten jeg ringer fordi jeg har modtaget din konvolut, som du var så venlig at
 4. K: Ja det var jo fordi det er først, den skal vi jo bruge når vi skal gennemgå bilagsmateriale, hvad hedder, (tænker der er de Bilag 28-101 som klager selv fremlagde for retten 28 og 28-12-2018.)
 5. L: Ja det er jeg med på.
 6. K: Beviserne.
 7. L: Det er til vores møde, du tænker på, er det der vi skal gennemgå dem sammen.
 8. K: Ja der har jeg med, hvad for nogle bilag som de forskellige vidner skal bekræfte er ægte.
 9. L: Ja Jeg skal bare lige være sikker på Carsten øh Carsten og så jeg ved ikke om du kan huske de bilag som du fremlagde til retten, du selv fremlagde.
 10. K: Det er dem der jo

 

 1. L: Nej der er nogle nye med her
 2. K: Nej det ved jeg ikke hvad er det for nogle.
 3. L: Det er blandt andet det du har kaldt Bilag 97. og der er nogle journaler vedrørende
 4. K: Ja men der er fremlagt, det er bare fordi i har originalerne, jeg har kun kopierne, de er fremlagt, det er fordi jeg gav Mette der originale, jeg har kun taget et billede med min telefon, jeg har ikke originalen dem fik Mette, i forbindelse jeg tror det var den 12 december
 5. L: Okay. Jeg sidder bare .. det kan være det er de samme bilag Carsten men jeg kan se der er lidt sådan lidt uorden i nummer som bilagene har fået.
 6. K: Det er fordi i du sidder med den gamle mappe jeg gav til Mette den 12 december
 7. L: Den 12 december ja.
 8. K: Og der har jeg efterfølgende sendt på mail, en bilagsliste på de nye numre, hvor at, den har du den lå øverst i op af de gamle bilags nummer som ikke er blevet fremlagt de står TH og de nye bilags nummer som er blevet fremlagt, de står TV  og de nummer som Dan fremlagde Bilag nr. 18. det var forkert det har jeg rettet til Bilag nr. 28.

 

Og Mette fremlagte Bilag 18. igen og bilag 19. det har jeg rettet til Bilag 29 og 30. fordi de var ikke litterat rigtigt

 

 1. L: Jeg sidder lige og ser dem i gennem her
 2. K: Jeg skulle jo lige vende mig til at når ikke alle bilag blev fremlagt, så var jeg nødsaget til at tage hul på dem, og jeg kunne se på et brev retten har skrevet på et eller andet tidspunkt, at det var litterat forkert.
 3. L: Ja lige præcis og der har vi og det er så fordi at
 4. K: Og der har jeg ordnet
 1. K: jeg har ikke alle bilagene, altså jeg kan ikke se, der er flere bilag jeg mangler, og retten skrev jo  på et tidspunkt, at de formodede at næste bilag måtte være Bilag 28. hvor Dan fremlagde det som nummer 18. og så skrev retten til Dan at det måtte været Bilag 28. så derfor måtte bilag 28 det jo være det. det næste i rækken, så det kan ikke helt passe.

 

Dette med at Lundgrens ikke engang har styr på litrering når de ringer og beskylder klienten for de laver fejl Lundgrens Laver, så Lundgrens måtte rette litrering Punkt 29. 

 

 1. K: Ja men det jeg ligger vægt på det er det jeg har skrevet i alle brevene
 2. L: Det er jeg med på.
 3. K: Så der er ikke noget nyt, det er bare jeg skærer det ud i PAP, fordi det jeg gå efter der er at nu er det ikke kun selve banken, nu går vi altså også efter dem i dem i den samlede bestyrelse
 4. L: Ja    
 5. K: Det skal der ikke være nogle tvivl om, fordi bestyrelsen har været inden over det her, det er også jeg sagde til Mette eller skrev, at det bilag, eller det brev jeg skrev til Jyske bank, den 28 i første, at det skulle med fremlægges, og det skulle hun fremlægge som Bilag 102. det har jeg ikke fået en kvittering for at hun har gjort.

 

Se Klagens Bilag 56. 57.

 

 1. L: Bilag 28 siger du
 2. K: Ja bilaget, det brev som jeg sendte til jyske bank den 28-1 hvor jeg huskede bestyrelsen på at de skulle svare på afsluttende bemærkninger. ..  den 19 februar, det skriver jeg i det brev, bare i tilfælde deres advokat bestyrelsesmedlem, har glemt at dele oplysningerne med bestyrelsen det er jo noget med bestyrelses ansvar

 

 

Som det ses i Bilag 88. 89. 90. har den samlede Bestyrelse i Jyske Bank A/S og i særdeleshed Anders Christian Dam samt advokaterne i Lund Elmer Sandager advokater, og i særdeleshed advokat Philip Baruch, mindst siden maj. 2016. været fuldt ud bekendt, med at klager i Jyske bank er udsat for de forhold der fremlagt i Bilag 204. og 153.

 

Det er en konstatering at Philip Baruch er bestyrelsesmedlem i Jyske Bank, og har speciale i bestyrelses ansvar, og ikke kan være i tvivl om at når Klager kontinuerligt hat anmodet Jyske Bank, Jyske Banks bestyrelse, Jyske Banks koncernledergruppe, og Lund Elmer Sandagers advokater om at få Jyske Bank til at holde op med at besvige klager.

 

 

At Klagers advokat Dan Terkildsen 13-08-2019. siger at Jyske Banks bestyrelse intet ansvar har, for det klager i Jyske Bank er udsat for.

Er Klager uenig i, men klager kender heller ikke loven så godt som klagers Advokater i Lundgrens, der netop skulle hjælpe klager.

 

Så ved Jyske Banks bestyrelse deriblandt Jyske banks Advokat Philip Baruch udmærket at den samlede Jyske Bank koncern, har nægtet at svare klager / kunde. ligesom koncernen ikke vil stoppe med at besvige klager, hvorfor klager har et særligt behov for advokat bistand.

 

 

Da Jyske Bank nægter at stoppe at stoppe med at besvige klager uden en dom, som klager derfor bad Lundgrens advokater om at fremlægge klagers sag for retten, således Jyske Banks besvigelsers kunne bringes til ophør, at klagers advokat der ved at klager har et særligt behov for advokat bistand, vælger at lade sig ansætte af Jyske Bank, Bilag 12. og derefter ikke vil hjælpe klager med at bringe Jyske banks besvigelser mod klager til ophør, er under alt kritik.

 

 

Klager der ikke lægger skjul på at klager er både ordblind og bare er håndværker og ikke selv har kunne få jyske bank til at holde op med at besvige klager, skulle først opleve at første Rødstenen og derefter Lundgrens advokater svigtede deres pligt som advokat i samfundet, og ikke ville hjælpe klager og fremlægge klagers sag mod Jyske Bank.

 

Hvorfor klager igen måtte have advokat nr. 3. til at starte om. og først nu er klagers sag fremlagt 04-05-2020 ved Bilag 204.

 

 

 

 

 1. K: Tirsdag 13ende i ottende  klokken 14… godt…det er noteret, Og du har fuldstændig styr på at det vi går efter, det er det jeg har skrevet hele tiden, at vi skal ha, altså de har lavet mandat svig og de har lavet dokumentfalsk rettet i bilag, og misbrugt min fuldmagt, og sådan nogle ting.

Det er du helt med på ik.

 1. L: Jo, altså jeg skal lige tale med Dan om det, det er jo ham der er advokaten på sagen, øhh.. men
 2. K: Men det er det vi skal fremføre, det er det vi skal fremføre i hvert fald.
 3. L: Ja. Altså vi Carsten på det møde der .. fanger vi helt helt præcist de rammer for hvad vi skal gøre gældende og hvordan øhh vi skal ha, gøre det gældende, på den måde der er bedst for dig og din sag.
 4. K: Ja, altså det jeg er interesseret i er at vi kan få bestyrelsen, øhh rejst tiltale mod bestyrelsen bagefter, det er det som er vigtigt for mig.
 5. L: Det øhh det ja det må jeg simpelthen sige at Dan ved bedst hvordan vi gør det, anlægger sag,  det må han, der må i lige finde ud af når vi har det møde.
 6. K: Når ja men der er bare sådan at du ved at øhh
 7. L: Der har ikke noget,

Vi sender ikke noget afsted, uden du er helt enig i hvad hvad hvad vi skriver.

Det ohh det behøver du ikke frygte for.

Altså at, altså vi skal være helt enig om strategien,

Det ohh det kan du være helt rolig for.

 1. K: Ja fordi sagen den er, altså, alle dem der har været inde og kikke på sagen, alle dem jeg kender om det er Pxx folk eller hvem det er, altså de siger at det Jyske Bank de står altså til fængsel.

Nu kan man ikke putte en bank i fængsel , men det kan vi med dem der sidder bag

 1. L: .. .. ”kan ikke lige høre hvad Emil siger syntes Emil siger ja. ”
 2. K: Og det er Anders Dam, hvornår skal de vidne indkaldes….. fordi de skal jo helst
 3. L: Lige 2 sekunder
 4. K: Jamen hvornår skal de vidneindkaldes, de 9 vidner der skal indkaldes.
 5. L: Det vil være en, det vil være en fordel du gøre, når vi indgiver processkriftet til august, det vil være tids nok, som regel så indkalder man vidner en måneds tid før, sådan, så det kan vi skakkens gøre på det tidspunkt.
 6. K: Det er mere fordi jeg har skrevet til Anders Dam, at de 6. fra banken der skal bekræfte de bilag og breve der er sendt.
 7. L: Ja
 8. K: De skal jo end ligt bare bekræfte bilagene som ægte ik.
 9. L: Man skal ikke tage så meget hensyn til vidners kalendere, fordi de har pligt til møde op så,
 10. K: Når Ja, det er fordi jeg laver materiale, altså et vidne har jo pligt til sørger for at sætte sig ind i sagen inden de skal vidne, eller møde op, så de kan huske det, hvad det handler om
 11. L: JO.
 12. K: Så derfor, så derfor så er de bilag der er fremlagt, dem sørger jeg for at de får en kopi, af de sæt de skal sætte sig ind i, så de ved hvad de bliver spurgt om.
 13. L: Det er jeg helt med på Carsten.
 14. L: Når vi mødes til august, så lægger vi en plan om hvem der skal indkaldes og hvornår de skal indkaldes
 15. K: Jamen det, altså dem der skal indkaldes, det er dem jag har skrevet, det er dem jeg gerne vil have ind som vidner
 16. L: Ja
 17. K: Og Anders Dam han er i hvert ifald Vigtig, ligesom Philip Baruch er det ik.
 18. L: JA
 19. K: øhh
 20. L: Men, mene det skal vi nok finde ud af Carsten, og det, det skal du ”hæ lille grin ” så hvidt ikke bekymrer dig om, vi skal bare være eni, vi skal have en handleplan, lande på en strategi vi er enig i, og som tjener din sag Best… og det,  den kortlægger vi år vi mødes til august.
 21. L: Ja. Men bare for jeg, jeg er mere interesseret i at de bliver straffet efterfølgende, at der kan laves en, øhh en tiltale imod banken., end penge det er jeg mere interessent i.
 22. L: Det er din primære interesse i sagen.
 23. K: Jo jeg skal have en masse penge, det skal jeg selvfølge også, men dernæst så overordnet, det er altså at jeg vil have Bankens ledelses straffet, for at have stået bag dette her i forening ik.
 24. L: Ja okay mennne ja, men lad os se på hvilket påstande, altså hvordan påstandene skal se ud når vi mødes til august og hvordan vi skal prioritere dem, Carsten æee det det altså som sagt Dan han æee. Det er ham der ligger den primære strategi for vi gør det.
 25. K: Men det er altså ikke noget der hedder at altså, at jeg ikke har noget lån, og sagen er altså langt langt mere alvorlig.
 26. L: JA
 27. K: Og den skal også fremlægges sådan
 28. L: JA

 

 1. L: YES. Yes Carsten, Carsten en anden ting, jeg skal også beklage du ikke har fået dem inu, men jeg skal fremsende noget,
 1. K: Retten
 2. L: Retsbøger, korrespondance der har været med retten
 3. K: Ja
 4. L: Men det har været et lidt større arbejde ind forventet, at indsamle retsbøgerne, men jeg har dem klar til dig ingen for de næste par dage
 5. K: ja fordi, så det kan jo godt være, vi skal have noget ahh mere bevis, Jeg tænkte på, .om vi skal dykke ned, fordi Jyske Ban har jo haft tvunget mig til endt lig at, Jeg har været nødsaget til at sagsøge helsingør kommune, for og kunne betale inden, jeg kunne rykke hen, i den sag med den grund de har tvangs ”ordkløver lidt” tvunget mig til at sælge, for at nedbringe det lån
 6. L: Ja.

 

 1. K: Det er bare uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det bedrageri vi taler om.
 2. L: kræver en professional lyd, for at kunne hører hvad Lundgrens fuldmægtig svare her.
 3. K: Altså det er vigtigt for mig at det bliver fremlagt sådan
 4. L: Ja
 5. K: Det er hvad orden det skal være i, og jeg laver også en kladde, til mest og allermest og … som det heder.
 6. L: Det lyder som en god ide.
 7. K: Også.
 8. L: Men skal vi så ikke sige at vi tales ved og mødes friske og klar
 9. K: Jamen jeg er klar, jeg er klar hele tiden
 10. L: Det er jeg helt med på DET ER VI SKU OGSÅ

 

(65).  (22).  (19).

 

Klager der ikke er kontoruddannet, og der først har måtte lære at bruge Word med punkter, kan have kommet til at lave nogle punkt nummer forkerte, således de ikke stemmer samme helt med originale afskrivninger.

Klager henviser til de originale Bilag 87. 91. 92. 93.

Og vil så frem det er nødvendig rette punk fejl.

Men teksten er er FAKTUM.

 

Klager anmoder Advokat Nævnet om at kontrollere, om Lundgrens har levet op til god advokat skik, og fremlagt de af klager påstande, som klager ansatte Lundgrens til efter Bilag 2. 3. 4. startende 30. januar 2018.

Lundgrens fremlagde Bilag 22. 47. 134

Klagers nye advokat har fremlagt Bilag 204. med Bilag 153.

 

Klager kan ikke se at Lundgrens har optrådt på en måde, der er en advokat værdig.

 

Det er vigtigt at kunne vise samtaler i klage, for at understrege at Dan Terkildsen har misbrugt tilliden mellem klint og advokat, til at manipulere med klientens sag.

  

Lundgrens vil formentligt ellers vil benægte alt der er sagt, og eftersom klager ikke har modtaget noget fra Lundgrens om at Lundgrens advokater har fået en opgave for klager, som Lundgrens ikke hjælpe klager med, har det været op af bakke.

Derfor er klagen fuldt ud dokumenteret, med denne her fremlæggelse i tidslinje.  

 

 

08-07-2019. Bilag 208. (67). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

 

 

 1. Der klages over Lundgrens advokater, for at have fjernet 7 vidner af klagers 9 vidner. Og som klager mindst 22, gange har omtalt, samtidig med at Lundgrens ansatte har BYTTET BILAG klagers OM. og dermed lavet manipulation af klagers påstande, der 28-12-2018. ved Bilag 225. var fremlagt. at disse af Lundgrens advokater ved Partner Dan Terkildsen har fjernet klagers påstande der var fremlagt som de bilag i Bilag 225. fra 28-12-2018. hvor klagers anbringer / påstande var fremlagt som bilag 100. og bilag 101. samt vedlagt bilag 98. Klagers advokater laver en ombytning af klagers bilag, og ændre samtids klagers bilags nummer, for at lave en total bilagsforvirring.

 

Denne manipulation af klagers påstande udfører Lundgrens advokater / ansatte ved at ombytte klagers Bilag 225. fra 28 og 29-12-2018. med Lundgrens Bilag 226. fra 09-07-2019.

 

 

Det er Faktum at Lundgrens 28-09-2018. har lavet fejl i Bilags litrering ved fremlæggelse af Bilag 21. 22 Processkrift 1.

 

Det er Faktum at Lundgrens ved Partner Dan Terkildsen, af retten den 13-11-2019. ved Bilag 33. bliver oplyst at, Lundgrens fremlagte bilag er litreret forkert.

 

Det er Faktum at Lundgrens igen på trods af rettens brev Bilag 33. 18-12-2018. fortsætter med at lavet fejl i Bilags litrering, ved fremlæggelse af Bilag 47. afsluttende bemærkninger.

 

Det er Faktum, at klager første gang 03-01-2019. ved Bilag 50. oplyser Lundgrens advokater, at de har lavet Lierings fejl ved fremlæggelse af processkrift 1. og igen i det afsluttende processkrift.

 

Det er Faktum, at klager, ved fremlæggelse af Bilag 225. har rettet Lundgrens fejl i litrering. Hvilket står tydeligt i Bilag 62. og 63. som er fremlagt retten 28 og 29-12-2018, og som klager flere gange har oplyst Lundgrens

 

Det er Faktum, at Lundgren 22-03-2019. Bilag 92. lover at medtage alle klagers bilag i retten, hvilket Lundgrens eleven Emil Hald Windstrøm bekræfter i en sms Bilag 75.

 

Det er Faktum at klager over for Lundgrens 28-02-2019. ved Bilag 76. bekræfter overfor Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, at alle klagers Bilag 28 til 101. Bilag 225. og bilag 102. også ville blive medtaget i retten.

 

Det er Faktum, at klagers mange gange omtalte bilag 102. ikke er medtaget 09-07-2019. dette får klager først med 02-09-2019. ved Bilag 134. hvor det fremkommer fremlagt på side siden 4 af 5. som bilag 133.

 

Det er Faktum, at Klager 12-06-2019 opfrisker for Lundgrens ansatte Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm ved Bilag 96. hvor klager henviser til mailen af 03-01-2019. Bilag 50. og skriver at vi tager som skrevet til Mette disse bilag 28-101 med og nævner bilag 102. som Mette Marie Nielsen skulle fremlægge, der fremgår meget tydeligt at Bilag 100. og 101. som er Bilag 62. og 63. i fremlagte klage over Lundgrens.

 

Det er Faktum, at Lundgrens ved Emil Hald Windstrøm 08-07-2019. Bilag 93. beskylder klager for at have lavet litrerings fejl, i klagers fremlagte bilag. 28-101. Bilag 225.

 

Det er Ligeledes Faktum, at Lundgrens ikke har talt med klager, for at få styr på klagers bilag, og at Lundgrens ikke fremlægger klagers Bilag 225. som klager 20-02-2019 ved Bilag 61. her kan Lundgrens både læse bilagsliste og klagers påstande i bilag 100. og 101. som klagens Bilag 62. 63. 64.

 

Det er også et Faktum at Lundgrens 09-07-2019. ved Bilag 226. fjerner klagers Bilag 62. 63. 64.

 

Det er også et Faktum at 28-08-2019. ved Bilag 126. Lundgrens Partner advokat Dan Terkildsen Usandt og velvide, at Lundgrens ikke har fremlagt nogle af klagers påstande, som kun Lundgrens ved er fjernet Bilag 62. 63. 64. er således ikke fremlagt. Selv om Dan Terkildsen fastholder at de nævnte Bilag 225. omtalt i Rettens brev til Dan Bilag 51. alle er fremlagte, som Dan Terkildsen skriver den 28-08-2019. i Bilag 126. samtidig med at Dan indskyder en bemærkning, ”så vidt jeg er orienteret. Og det syntes fremgå” at alle bilag er fremlagt.

 

På denne måde syntes det at være åbenlyst at Dan Terkildsens vil give eleverne skylden for at klagers påstande ved Bilag 62. 63. 64. er blevet fjernet.

 

Hvorfor der klages over advokat Dan Terkildsen for at have lave bilags manipulation med klagers Bilag 225. da klager har ombytte klagers bilag med Lundgrens Bilag 226. for at fjerne Bilag 62 & 63. 

 

Bilag 148. kolonne 1. er Bilag 226. Kolonne 2. er Bilag 225.

DET SES MEGET TYDLIGT AT LUNDGRENS HAR FJERNET KLAGERS BILAG  62 og 63. lige som Lundgrens har fjernet klagers vidner.

 

(Bilag 148”et fremlagt hjælpe Bilag i sagen fremlagt som bilag 168.)

 

Det er et Faktum at Lundgrens har skjule dette over for klager, og at Lundgren ved ikke at dele processkrifter bevidst og uærligt har skjult over for klager, at klagers påstande ikke er fremlagt, hvilket Lundgrens processkrift 2, Bilag 134. af 02-09-2019. vidne for, da 7 klagers vidner er fjernet, og ingen af klagers påstande er fremlagt, og at Lundgrens ikke ville dele Lundgrens Processkrift 2. med klager. Hvilket står klart idet klager rykker Dan Terkildsen for en kopi 05-09-2019. i Bilag 138. Lundgrens advokater sender aldrig klager kopi af processkrift 2.

 

 

 

09-07-2019. Bilag 226. De af Lundgrens fremlagte bilag 28-101, omhandlende klagen oven ovenover.

09-07-2019. Bilag 226.A. løse sags bilag med vedlagt.

09-07-2019. Bilag 208. (68). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

26-07-2019. Bilag 102. (69).  (23).  (19).  Klager skriver til Emil Hald Windstrøm Lundgrens, som du telefonisk har bekræft, forstår du fuldt ud at sagen handler og svig og falsk, at koncernledelsen er medvirken, som vi har skrevet i de mange mails. Henviser til Bilag 40. i mail 06-12-2018.

Der rykkes igen for kopier af sagens bilag, skriver vi kun har retsbogen fra 13-11-2018 og 12-04-2019, der må være mere, klager har forslået at klager selv retter henvendelse til retten i samtalen Bilag 93. dette skriver klager, som en mulighed hvis Lundgrens ikke kan finde sagsagter til klager.

 

26-07-2019. Bilag 103. Klager beder Lundgren svare om klager har en god sag, eller om klager har en dårlig sag. og skriver at klager vil have deres påstande fra 06-12-2018. (det er BILAG 40.) med på mødet 13-08-2019.

 

Lundgrens svare ikke klager på nogle af klagers skriftlige henvendelser omkring klagers påstande, det er derfor samtaler er udskrevet fra 14-12-2018 og 18-12-2018. / 22-03-2019 og 08-07-2019. da Lundgren har forsøgt at Klager ikke måtte have beviser i mod Lundgrens, for at have modarbejde klagers sag.

 

30-07-2019. Bilag 104. (70).  (24).  (20).  Klager skriver igen til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, det er vigtigt du svare på denne her mail. Har i beviser nok på at vi kan få banken dømt for 11 års svig.

Ligeledes skriver klager, har skrevet på di nummer 27426434 disse datoer 3/6. 17/6. 19/6. 24/6. 26/7. har du fået nyt nummer siden du ikke har svaret siden 5 april.

Kan ikke se du har svaret på nogle af vores mails eller nogle af vores breve, VIL DU VÆRE SØD AT SVARE DENNE HER MAIL:

Rykker for retsbøger

Hvis i ikke mener vi har fremlagt beviser nok til at få banken / ledelsen dømt…

Er der fremlagt nok til at få banken dømt.

Har i fået materialer nok som vores kladde til processkrift 06-12-2018 (Bilag 40.)

Du har bekræftet at forstå sagen handler om svig og de vidner OSV. OSV

 

 

02-08-2019. Bilag 105. (71).  med kopi af underskrevet brev til retten.  Klager skriver til retten, Mangler kopier af retsbogen, klagers påstande er stadig svig og falsk.

Kopi af mail sendt til Philip Baruch og Dan Terkildsen samt Emil Hald Windstrøm

 

11-08-2019. Bilag 106. (72).  (24).  (20).  Klagers påstande til Lundgrens, der ikke har svaret klager på nogle henvendelser, og ikke har på skrift skrevet at have forstået klagers påstande.

Der er fremlagt i dette bilag at klager mener at Jyske Bank Bestyrelse er ansvarlig for at klager stadig bliver udsat for besvigelser i Jyske bank, klager ønsker bare at Lundgrens vil bekræfte på skrift at forstå det klager, siden 30 januar 2018 kontinuerligt har skrevet at Lundgrens skal fremlægge.

 

12-08-2019. Bilag 107. (73).  (25).  (20).  klager vedhæfter i mail til Dan Terkildsen Bilag 106. og skriver deres påstande. og henviser til klagers bilag 100 og 101. Bilag 62 og 63. fra 28-12-2018 som kun Dan ved ikke er fremlagt Bilag 51. klager nævner deres påstande, og anmoder at Lundgrens om, at der ikke dækkes over nogle af de medvirkende.

Klager skriver det meget klart.

Når du skal til Viborg, skal du fremlægge vores påstande som SVIG og FALSK

Skriver at Emil 08-07-2019. har bekræftet at forstå sagen handler om svig.  fremgår Bilag 93. 104.

Skriver desuden at Emil ikke har svare på noget af de klager har skrevet.

 

13-08-2019. Møde ved Lundgrens, (74).  (25).  (20).  Dan affejer på mødet klagers Bilag 106. og siger bestyrelsen intet ansvar her, Dan siger banken bare har lavet et par fejl, som ikke betyder noget, og siger vi skal gøre det nemt for an dommer at forstå, og der er ingen grund til at fjerne dårlig rådgivning, Dan flytter fokus over på klagers biler, mens klager gentagen siger Bilag 1. er falsk men påstår at bilag 1 er falsk, Se de vedhæftet bilag, efter Bilag 134. 1-5 men side 6-18 hvilket klager vil have fremlagt.

 

Dan siger at Emil har styr på vidner, og kikker over på Emil og Emil Nikker og siger Ja med et smil.

Klager henviser lige til de gange hvor klager gentagende har omtalt at

 

Sagen handler om svig og falsk. påstande som Bilag 62. 63. og omtalt vidner

På mødet undgår Dan at nævne eller bekræfte klagers vidner ved navne, således klager ikke ved at Dan Terkildsen manipulerer klager på mødet, Dan fik bort ledt klager for at tale om vidnerne, da dan starter med at rose klagers biler med, at han taget hatten og griner, samtids med Dan siger det er godt gået.

Klager skriver til Lundgrens efterfølgende, og referer til hvad Dan Terkildsen den 13-08-2019. har sagt, og hvad klager har sagt. Som ved Bilag 108. 109. og Bilag 143. side 5.

 

Klager vil have deres påstande og beviser herfor fremlagt, dette kan Lundgrens ikke misforstå, uanset at advokat Dan Terkildsen, har forsøgt at manipulerer klager, hvilket 13-08-2019 kommer til at stå meget klart, da klager der har fremlagt Bilag 106.

Da Klager holder fast på at Ledelsen i Jyske Bank har et bestyrelsesansvar for at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat klager for SVIG, og at det er sket ved brug af bilags manipulation ”FALSK”   

 

At Dan Terkildsen 13-08-2019. fejer klagers Bilag 106. af bordet

og Dan Terkildsen siger BESTYRELSEN HAR INTET ANSVAR, og JYSKE BANK har intet forkert lavet, de har måske lavet et par fejl, og henviser til at det er ligegyldigt.

AT klager skal gå hjem fra et møde i Lundgrens 13-08-2019, og have den følelse af at deres partner Dan Terkildsen har manipuleret klagers, og hvad klager siger og skriver.

Klagers søn der var kommet med forlod samme møde da han hurtigt gennemskuede at Dan sad og manipulere hans far,    

 

 

13-08-2019. Bilag 108. klager referer her til mødet af 13-08-2019. med et par stemningsbilleder af klagers bil reklamer, som Dan har rost, og endog opfordret, klager til at fortsætte med.

 

18-08-2019. Bilag 109. (75).  (26).  (20).  Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen, og referer til mødet. Bilag 1. er falsk, og skriver om klagers mange påstande, og beder om at de bliver fremlagt, klager siger igen svig falsk osv, henviser igen til Bilag 225. med 100 og 101. Bilag 62. 63. Klager påstår at Jyske bak har lavet bilags manipulation og henviser til forældes frister ved svig er 10 år

Nederst er de nyste bilag 102-107 men klager ved jo ikke at Lundgrens manipulerer klagers sag, og skader klagers orden.

 

Klager anmoder advokat nævnet til at læse hele Bilag 109. om det giver Lundgrens noget som deres ansatte kan misforstå, Dan Terkilsen, har ikke ringer at han ikke kunne forstå det klager skriver

 

 

19-08-2019. Bilag 116. Klager der løbende har holdt bestyrelsen i Jyske Bank orienteret / oplyst om klagers påstande mod Jyske Bank, skriver at klager har opgivet at få Jyske Bank til at holde op med at lave svig og falsk, klager henviser til de fremlagte Bilag, som klager ikke for Lundgrens har fået lov at kommenter på. Som Klager ellers forsøgte ved 28-11-2018. Bilag 36.

Klager skriver ligeledes til Anders Dam i brevet at banken ikke svarede på klagers påstande bilag 100. og 101. Bilag 62. 63. men det er jo også kun Jyske Bank og deres advokater som Lundgrens som ved at disse Bilag 63. 63 ikke er fremlagt. Klager får først denne viden 27-08-2019.

Som det fremgår i klagens punkt 25. Har Lundgren netop fjernet klagers påstande, som var fremlagt i Bilag 225. og i stedet indsatte Lundgrens Bilag 226. og forsøgte af forvirre klager, ved at ændre i litreringen

 

21-08-2019. Bilag 110. Klager beder retten om aktindsigt i klagers sag mod Jyske Bank, da Lundgrens ikke vil dele rettens bilag med klager, det fremgår i klagen at klager, GENTAGENDE har bet om kopi at alle bilag fra retten. Retsbogen. Det at Lundgrens lover og igen lover klager kopier, uden at fremsende dem, har resulteret i at klager nu anmoder retten om agtindsigt

Klager skriver at klager siden 16 april har anmodet Lundgrens om at sende klager kopi af retsbøger, alle rettens breve. ( og det er først herefter Lundgrens deler Bilag 55. og klager bliver lidt negativ. )

 

21-08-2019. Bilag 111. (76).  (26).  (20).  Klagers mail til retten med Bilag 110. hvor klager anmoder retten om agtindsigt, klager sætter Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm på som CC på mail

 

 

23-08-2019. Bilag 112. (77).  (26).  (20).  Klager skriver til Emil Hald, og skriver at klager er ved at gennemgå de mange forhold af falsk og svig, som sagt på mødet 13/8 Bilag 1. er falsk og dermed er bilag 1 ugyldigt.

Klager skriver også efter Ugyldighed aftalelovens § 11. 31. 31. 32. 33

og sidst § 36. sagens bilag 1 er ugyldig.

Der er brugt svig ved rådgivning, der er fremlagt usande oplysninger over for ankenævnet og domstolen.

Vores påstande er at Jyske Bank er i ond tro. Og laver udnyttelse altså ved svigagtighed siger noget usandt mod bedreviden, i ond tro mod bedrevidende at påstå vi har lånt 4.328.000 osv. sagen er hvad vi sigen april 2018 har skrevet, dette fastholdes.

Du har ikke svaret sidligre sms eller breve

 

23-08-2019. Bilag 113. Lundgrens skriver. Dan Terkildsen er blevet sur over at klager har skrevet til retten, det vil Dan ikke have, Dan sender kopi af 5, breve. Processkrift B. der er nævnt i Bilag 95.  er ikke blandt det som Dan vil have at Klager får udleveret, Dan sender kopi af breve Dan må tro er ligegyldige, men ses ikke at Bilag 55. er med til at kaste lys over, at Lundgrens har vidst Bilag 62. 63 ikke er fremlagt, og at dette bilag leder klager hen på at Lundgrens nok ikke er helt ærlige over for deres klient.

Dan skriver de rets bilag som Lundgrens har fundet frem intet af vigtighed indeholder

 

 

 

23-08-2019. Bilag 114. (78).  (26).  (20).  Klager skriver til Emil Hald Windstrøm Lundgrens, Ville bare høre om du har læst den sms fra tidligere, VILLE VÆRE RET AT DU SVAREDE

Tror der er omkring 40 forhold af svigagtighed / svigagtig optræden

I MÅ IKKE FREMLÆGGE RETTEN NOGET UDEN AT VI HAR GODKENDT DET.

Vil du godt bekræfte at du har læst vores beskeder

 

Men Lundgrens svare heller ikke klienten denne gang.

 

27-08-2019. Bilag 115. (79).  (26).  (20).  Klager har ikke hørt noget fra Lundgrens, klager er derfor usikker på om klager ikke har skrevet det klart nok, og skriver klagers påstande ned på disse 43 sider og sender det til Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm

Klager skriver igen, skrev nogle sms til dig Emil. den 23-08-2019 og bad dig bekræfte, du svarede ikke.

Skrev der ikke måtte fremlægges noget uden vi først har godkendt dette, skrev at der nok var omkring 40 forhold af svig, vores påstande skal alle medtages, (klager bruger denne gang ordet påstands dokument som ved Bilag 106. det heder vidst processkrift. Der hvor sagsøger fremlægger deres påstande)

 

Lundgrens svare igen ikke, på trods at de omfattende arbejder som klager har lavet, ved at skrive Bilag 106. 109. 115.

 

27-08-2019. Bilag 118. kl. 19.27. Mail 1. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

Klager er jo ikke så god til at formulere sig. Vi skal vinde og have stoppet 11 års svigagtig optræden

Bilag 118. (80).  (26).  (20).  Klager skriver i mail til Lundgrens Dan Terkildsens og Emil Hald Windstrøm, at klager ønsker at være sikker på at Lundgrens fører den sag som klager siden marts 2018. har anmodet og fremlagt den. Ganske som det blev fremlagt forud for 18-12-2018 da vores påstande skulle medtages, ingen af vores påstande er medtaget hverken 28/9-2018 eller 18/12-2018. dette her er vores sidste chance, og det ska fremlægges som vi vel have det.

Intet må sendes til retten, før vi har set at vores påstande er blevet medtaget, således vi først har godkendt, at det er som vi vil have det 

Vi bruger alt vi har, ikke et eneste bilag må udgå. Det er svig og falsk osv. Læs bilaget. 118.

Klager skriver dette er gentagelser af det vi har skrevet mange gange, men Lundgrens er ligeglade

 

I mail 27-08-2019. kl. 19.27 er vedhæftet det bilag 102. Lundgren siden 3 januar Bilag 50. er blevet bet om at fremlægge, samt 21 andre filer.

 

27-08-2019. Bilag 119. her er bilag 116. klager ved ikke at Emil Hald Windstrøm alleræder har fremlagt dette brav af 11-10-2016 2 gange den 09-07-2019, da Lundgrens ikke har det dette med klager.

Bilag 119. 27-08-2019. kl. 19.49. Mail 2.  Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

 

27-08-2019. Bilag 120.

Bilag 120. 27-08-2019. kl. 20.17. Mail 3. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

 

27-08-2019. Bilag 121.

Bilag 121. 27-02-2018. kl. 20.31. Mail 4. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

 

27-08-2019. Bilag 122. husk vi vil gerne have mappen retur hvor der står Carstens kopi på, og de originale læge udskrifter.  BARE I GIVER ANDERS DAM og PHILIP BARUCH en MAVEPUSTER for at tale usandt over for retten, og medvirke til at vi stadig er udsat for svig.

 

Hilsen de små mus imod den fæle og uhæderlige bank.

Bilag 122. 27-08-2019. kl. 20.47. Mail 5. Til Lundgrens. ingen af klientens svig falsk påstande Bilag 28-101. fremlagt SE Bilag 62. 63.

 

27-08-2019. Bilag 127. Processkrift C, dette var vedhæftet i mail 28-08-2019. Bilag 126. 15.42 det fremgik ikke klart at der var tale om et nyt processkrift i den mail som Dan Terkildsen 28-08-2019. skrev. Bilag 126.   

 

28-08-2019. Bilag 123. (81).  (26).  (20).  kl. 00.43 Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm.

Klager har netop fået en kopi af rettens brev af 8 januar 2019. Bilag 51. og er rasende efter klager opdager at Lundgrens har skjult at bilagene i Bilag 225. ikke er fremlagt, klager skriver at Lundgrens straks skal fremlægge klagers bilag 28-101- senest 28-08-2019. DER ER VEDHÆFTET BREV AF 28-08-2019.

Hvid du / Lundgrens ikke varetager vores interesser stopper sammenarbejdet

Mail og brev er delt med rette.

 

28-08-2019. Bilag 124. (81).  (26).  (20).  kl. 01.53 Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm. Med mail 6. Klienten konstater Bilag 51. at klientens påstande ej er fremlagt Bilag 28-101. DE I BILAG 225. indeholdende bilag. Vores sag handler om svig. er Lundgrens med os.

 

28-08-2019. Bilag 125.  (82).  ”kopi til Lundgrens” Klager skriver til domstolen, at Lundgrens advokater ikke har fremlagt klagers sag og påstande for retten

Henviser til at klager i Bilag 110. har måtte bede retten om agtindsigt, da Lundgrens ikke delte sagens bilag med klager.

Ved at Lundgrens advokat Dan Terkildsen ikke har fremlagt vores sag, og vi er blevet modarbejder, er vores retssikkerhed blevet krænket.

 

Lundgrens har i 8 måneder tilbageholdt oplysning om at Bilag 100 101. ikke var fremlagt (26).   (82).  (20).  Hvilket bilag klager har omtalt og skrevet mindst 26 gange til Lundgrens, skulle fremlægges, se klagens punkt. 25 over Lundgren / Dan Terkildsen.

Og med i dag har klager skrevet til Lundgrens Mindst 82 gange at sagen skulle fremlægges som svig og falsk

Og til nu omtalt eller beskrevet de 9 vidner, 6. vidner fra Jyske Bank hele 20 gange dette kan ses i tidslinje, hvor klager har optalt.

 

Vi Stopper med at tælle her ved 26 gange af Bilag 100 – 101. Bilag 62. 63. da vi nu, efter modtagelse af Bilag 51. ved disse er fjernet helt fra klagers sag.

Vi ved i dag efter efterforskning, at det sket ved ombytning af Bilag 225. med Bilag 225. som det er fremlagt i Klagen punkt 25.

 

28-08-2019. Bilag 126. Dan Terkildsen svare nu at han ikke forstår denne mail, Dan skriver i ental, men der er sendt 2 mails. Bilag 124. og Bilag 125. hvor klager truer med at fyre Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen må være klar over at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsens manipulerer med klientens påstande, eller må Dan være utrolig dum, og det tror klager ikke på.

Derfor klages der over Lundgrens, i klagepunkt 25.  for at Lundgrens helt bevidst har planlagt at manipulerer klagers påstande, og gå imod klientens interesser, for at dækker over at klager med stor sandsynlighed er udsat for svig i Jyske Bank, og at Bilag 12. jobbet for Jyske bank er en skjult betaling, for ikke at fremlægge påstande, ellers giver det ingen mening.

 

Når Dan Terkildsen efter klager har skrevet 82 gange at sagen handler om svig, først i Bilag 126. 28-08-2019. skriver at klager ikke må fremlægge ord som svig og falsk, og at det skader (ikke gavner klagers sag.) og ikke er nødvendig. Så er klager alvorlig bange for at Dan Terkildsen skriver dette, efter, det er aftalt mellem Lundgrens og Jyske bank, klager ved på dette tidspunkt intet om Bilag 12.

 

Da hverken Jyske Bank A/S eller Lundgrens partner selskab har oplyst klager om der har være været en million ordre mellem Jyske Bank og Lundgrens

     

30-08-2019. Bilag 128. Klager skriver til Lundgrens, Dan Terkildsen, og gør sagen hovedpunkter op, noget Dan skulle have stået for men ville hellere svigte klienten. Klage skriver at klager vi rette klagers Bilag 62 og 63. da der ikke er nogle bilags nummer der passer, hvilket kan ses i Bilag 148.

Bemærk Lundgrens ansatte svare konsekvent ikke klager.

 

30-08-2019. Bilag 129. (83).  (26).  (20).  Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, klager tror stadig at Lundgrens vil hjælpe klager med at få fremlagt klagers påstande mod Jyske Bank.

Klager oplyser igen om sagen. og henviser til aftalelovens § 30. 31. 36 og svig. klager vil skrive et nyt bilag i stedet for Bilag 62. 63. klager skriver at vi skal løfte bevisbyrden for det store antal af svigagtig optræden.

Klager skriver må den ærligste vinde, efter de forhold og beviser vi har sagt vi vil have fremlagt.

Husk at vi er ikke så dygtige som dig (Dan Terkildsen) så hjælp os nu med at få jyske bank dømt for det svig, at Jyske Bank og bestyrelsen er ligeglade er deres problem.

 

01-09-2019. Bilag 130. (84).  (26).  (21).  Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, og skriver de 9 vidner, heraf de 6 fra Jyske Bank.

Klager beder om at modtage en bekræftelse, på at disse 9 vidner er dem som Emil Hald Windstrøm dem 13-08-2019. sagde at have styr på, vi har ikke modtaget nogle bekræftelse, på at vi indkalder disse 9 vidner.  Som Philip Baruch, Anders Dam, Morten Ulrik Gade osv.

Vil være sikker på der ikke er misforståelser.

Klager skriver igen Jyske Bank har lavet svig og falsk og henviser til aftalelovens § 11. 30. 31. 36.

 

Lundgrens svare ikke.

 

02-09-2019. Bilag 131. (85).  (26).  (22).  Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen og Emil Hald Windstrøm, og genfremsender en kopi af vidnelisten af 23-11-2018. Bilag 238. med de 9 vidner, lige som klager henviser til klagers påstande om svig igen. 

 

02-09-2019. Bilag 132.

Bilag 132. 02-09-2019. kl. 11.26. Lundgrens må ikke misse noget, de bilag vidner skal spørges til. LUNDGRENS SVARE ALDRIG KLIENT

02-09-2019. Bilag 133. Dan skriver ikke klager holder sig til hvad der er aftalt, og det efter klager (85).  gange har skrevet sagen skal fremlægges som svig, og 26. gange henvist til deres påstande i Bilag 62. og 63 og 22 gange omtalt klagers vidner.

Bilag 133. 02-09-2019. kl. 15.49. Dan er af en anden opfattelse, om hvad klientens sag handler om, Dan vil kun have dårlig rådgivning, Dan ska ikke bestemme hvad klager vil have fremlagt, det er klagers sag, og alene klagers sag.

DET SKAL AFVISES AT DER ER AFTALE NOGET ANDET EN HAVD KLAGER HAR SKREVET 85 gange.

 

02-09-2019. Bilag 134. Lundgrens fremlægger Processkrift 2. uden godkendelse og mod instruks har Lundgrens ikke medtaget nogle af klagers påstande, som 04-05-2020 er fremlagt i Bilag 204.

Lundgrens har ikke fremlagt klagers påstande

Lundgrens har ikke skrevet klagers vidner på.

Lundgrens har ikke sendt dette processkrift 2. til klager for at få det godkendt, inden fremsendelse til retten, så som klager har forlangt se Bilag 114. Bilag 115. og Bilag 118.

Lundgrens sender heller ikke efter at Lundgrens advokater 2. september fremlægger Bilag 134. Processkrift 2. for retten, en kopi til klager, og det selv om klager rykker Dan Terkildsen 05-09-2019. ved Bilag 138.

 

 

Vi stopper med at tælle op, de gange Lundgren modtager instrukser på at fremlægge klagers svig og falsk påstande, og de gange klager har henvist til klagers Bilag 225, Bilag 100. og 101. samt sørger for at klagers vidne bliver indkaldt

(85).  (26).  (22).

 

02-09-2019. Bilag 224. er blevet fremlagt, men bare som et bilag, uden forklaring.

Bilag 224. 02-09-2019. er Bilag 62. og 63 som Lundgrens sørgede for ikke blev fremlagt, genskrives her og rettes, Lundgrens skriver intet om indehold i anbringer, som Lundgrens fremlægger i processkrift 2.

 

02-09-2019. Bilag 227. Bilag 105-164. Lundgrens 02-09-2019 Processkrift 2. uden at forklarer bilag, indhold Bilag 224. ej fremlagt

 

04-09-2019. Bilag 135. LES svare Lundgrens processkrift 2. Bilag fremlagt uden påstande, Kan bilag bruges uden at nedlægge påstand, det tror klager ikke på.

Sagsøgtes advokat skriver, at Jyske Bank ikke ved hvilket relevans fremlagte bilag har.

 

Lundgrens ikke har fremlagt klagers påstande, sammen med klagers Bilag og at det ikke er sket tidligt, og sagsøgtes advokat beder om at sagen om berammes.

Dermed Bærer Lundgrens Dan Terkildsen skylden for

At klagers sag ”forberedelsen” efter retsplejelovens § 126 må gå om.

Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

Dette er ikke sket, Lundgrens har dermed svigtet klienten.

 

05-09-2019. Bilag 136. Klager takker retten, for at de har bet Lundgrens om at fremsende klager retsbøger, at Lundgrens ikke har fremlagt alt, ved Klager ikke, klager får først kopi af Processkrift B. og Processkrift 2. 03-10-2019

 

05-09-2019. Bilag 137. Klager skriver til Dan Terkildsen at alle klagers påstande fastholdes, der er vedhæftet beviser på at Jyske bank har løjet om at klager har lånt 4.328.000. og at Jyske Banks ledelse har kendt til dette mindst siden maj. 2016. Klager skriver at klager er enig om at hovedforhandling skal om berammes, Dan Har skrevet i Bilag 138. at han ville bede Emil om at meddele retten at Klager er enig, hvilket Emil ikke dog ikke skriver, Se Bilag 139.

 

05-09-2019. Bilag 138. Klager ønsker at se Processkrift 2 Dan Terkildsen svare ikke.

Dan Terkildsen 05-09-2019. Bilag 138. skriver kl. 15.20 vi har brug for at drøfte strategien, det er som om det er magt pålæggende for Lundgrens at manipulerer med klager.

Dan Terkildsen skriver at han vil bede Emil om at meddele retten at Klager er enige med, det  Lund Elmer Sandager, skriver i Bilag 135.

Men Emil skriver i Bilag 139. at sagsøger ikke har nogle bemærkninger, DETTE ER IKKE HAVD DER ER AFTALT. 

 

Efter 85. gange at have fået instrukser på at klagers sag skal fremlægges som klager ønsker, Har Lundgrens 85 gange undladt at svare klager på klagers instrukser.

 

05-09-2019. Bilag 139. Lundgrens meddeler retten at sagsøger ikke har nogen bemærkninger, selv om klient har sagt de er enige.

11-09-2019. Bilag 163. Lundgrens sender en faktura 48.500 19-5283. se bemærkninger, side 2 og 3. klager vil først pille mere i fakturateksten og beløb, når klager modtager en opgørelse på hvad Lundgrens har lavet, tidsforbrug og timepris. Klager tager forbehold for modregning, da klager har måtte anvende at omfattende tids forbrug, for at få fremlagt Klagers sag. og rette op i Lundgrens rod.

 

 

20-09-2019. Bilag 140. Klager er begyndt at tænker om Lundgrens har noget økonomisk mellemværende til Jyske Bank, derfor skriver klager kl. 02.52. klager henviser til at Dan på mødet 13-08-2019. sagde at Dan ikke kunne vide om der var nogle, på kontoret der arbejdede for Jyske Bank, og smilende sagde. det jo er et stort kontor.

Klienten er blevet usikker på Lundgrens, og spørger om Lundgrens arbejder for Jyske Bank, Klager spørger igen om Lundgrens mener at klagers sag er sagen god, og skriver vi har spurgt før men intet svar fået.

 

 

20-09-2019. Bilag 141. Klager tænker meget over om Jyske Bank har en finger med i den sag Lundgrens fører imod Jyske Bank for svig. men altså ikke har fremlagt noget af. derfor skriver klager igen kl. 04.10.

Klienten fastholder påstande, spørger her Lundgrens arbejde for Jyske Bank, Dan enig eller uenig. Klager vil kende Dan holdning til klagers sag og påstande.

Bemærk Klager har intet kendskab til hvad Lundgrens har fremlagt 02-09-2019. Processkrift 2. Dette ønsker Dan Terkildsen ikke at dele med klager, selv ok klager bad om en kopi ved Bilag 138.

klager er konstant udsat for at Lundgrens modarbejder klagers sag, og ikke vil svare klager, eller dele dokumenter med klager.

 

Advokat samfundet kan måske finde ud af om der ligger noget dybere, mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S, da kun advokatnævnet og politiet har beføjelser til at kræve materiale udleveret, i så fald, det er mundtlige aftaler, må det kunne undersøges, hvorfor Jyske Bank og hvem i Jyske der har rettet henvendelse til Lundgrens, da dette må være medvirkende for at Lundgrens har optrådt illoyalt overfor klager.

 

20-09-2019. Bilag 206. Brev til Lundgrens Dan Terkildsen, spørger om Lundgrens arbejder for Jyske bank, Lundgrens svare aldrig, Klager henviser til hvad Dan kunne antyde den 13-08-2019

 

Lundgrens / Dan Terkildsen svare ikke straks klager, på denne meget klare henvendelse.

Men hvad tænker de hos Lundgrens efter modtagelsen af Bilag 140. 141. 206.

 

Lundgrens ved at klager spiller med åbne kort, modsat Lundgrens og Jyske Bank, derfor ved Lundgrens at på klagers hjemmeside WWW.BANKNYT.DK

Der kan Lundgrens læse alt hvad klager ved.

Klager der har lavet efterforskning af Lundgrens arbejdes metoder, såvel som klager har efterforsket Jyske Bank, må ligge til grund efter at konstateret at nogle hos Lundgrens advokater har efter modtagelsen af Bilag 140. 141. 206, valg ikke at svare klager.

 

At Lundgrens partner Dan Terkildsen, som 13-08-2019. sagde hanikke viste om Lundgrens arbejde for Jyske Bank, hellere ville vide hvad klager vidste, end at svare klager.

Derfor henviser klager til Lundgrens løbende opslag på klagers hjemmeside som Bilag 208.

Det er IT ansvarlig Nikolai Brand Clausen vil nemt kunne svare på, hvem i Lundgrens der har været inde på klagers hjemmeside 73 gange i perioden 16-04-2018 til 11-03-2020.

 

På banknyt dk har der siden november 2019, stået at Lundgrens sikkert har modtaget bestikkelse af Jyske Bank, hvilket ingen i Lundgren har ønsket at tale klager om. 

 

20-09-2019. Bilag 208. (85). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

 

24-09-2019. Bilag 142. Lundgrens har valgt ikke at svare klagers henvendelser fra 20-09-2019. Bilag 140. 141. 206. Klager der på Lundgrens hjemmeside fandt bevis for et millionsammenarbejde imellem Lundgrens advokater og Jyske Banks koncern den 21-09-2019. ved Bilag 12. forventede at Lundgrens ville indrømme advokats virksomhedens sammenarbejde med Jyske bank A/S

Men da Lundgrens advokater vælger at skjule for klager, at selskabet har tjent millioner på at rådgive Jyske Bank, giver klager Lundgrens til tid frem til 24-09-2019. for at gøre rent bord, og indrømme Lundgrens vælger at håbe på at klager ikke opdager sammenarbejdet med Jyske bank, men har glemt at nogle har valgt at dele det på Lundgrens egen hjemmeside.

Klager skriver til Lundgrens Dan Terkildsen kl. 20.58. Lundgrens Dan Terkildsen. meddel retten i ikke varetager klientens sag og er fyret, se Bilag 143.

 

 

 

 

 

24-09-2019. Bilag 143. Lundgrens advokater bliver fyret, for at have arbejdet for Jyske Bank, i samme periode som Lundgrens var anset ag klager til at fører en svig sag mod Jyske Bank.

Klager henviser igen til Bilag 2. 3. 4. og at retten oplyses om at Lundgrens skal indtræde 09-02-2018.

Ved Bilag 5. her oplyses Nykredits advokat Mette Egholm Nielsen som kender til sagen, også at klager ansætter Lundgrens. Jyske Banks Advokat Philip Baruch, der er i Jyske Banks bestyrelse, gør at Ledelsen i Jyske Bank ret hurtigt, har vist hvem klagers nye advokat var, det ikke er hemmeligt.

Men modsat Klagens punkt 20. ønskede Lundgrens at holde Lundgrens sammenarbejde med Jyske Bank A/S hemmeligt overfor klager, mens Lundgrens fortrolighed over for klager ikke betød noget for Lundgrens advokater, der fremlagde oplysninger fra klagers bilag i modstrid med klagers ønsker.

Som Klagens Punkt 20. hvor Lundgrens ikke har problemer, med at dele navne oplysninger med Jyske bank og Jyske Banks advokat, på trods af at klager ville have disse oplysninger hemmelige.

 

25-09-2019. Bilag 208. (85). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG. Og at der sker ved brug af vildledning, udnyttelse og brug af ”Dokumentfalsk.” Falsk. Som klagers nye advokat også har fremlagt det for retten den 4 maj. 2020. ved Bilag 204. og med bla. Bilag 153. der er genvedlagt i sagen.

 

27-09-2019. Bilag 144. Dan Terkildsen skriver nu, at han kan forstå klager har meddelt retten at Lundgrens VI ikke skal værre klagers advokater, DAN skriver

Vil ikke værre en del af konspiratorisk univers, om at vi tækkes med Jyske Bank.

At vi for over 1 år siden har arbejdet for Jyske Bank i et tilfælde har ingen betydning for Lundgrens habilitet at gøre.

 

 

 1. Der klages over at Dan Terkildsen, skriver usandt, overfor klager, og at Dan Terkildsen, usandt at klager ikke må bruge ord som, at der er brugt svig og falsk, for ak klager kan henvise til ugyldigheds regler i sin sag.

1.

Dan Terkildsen skriver Bilag 144. at han gentagende gange har sagt. At klager ikke han finde bare nogle habilt advokatkontorer, som ikke på en eller anden måde har relationer til Jyske Bank.

 

Klager beder advokatsamfundet få advokat Dan Terkildsen til at dokumenter hans påstand, da klager påstår at Dan Terkildsen her i Bilag 144. LYVER / skriver usandt.

 

2.

Dan skriver Bilag 144. også der er grænser for hvordan Dan Terkildsen kan fremføre klagers sag, i forhold til de advokat etiske regler.

Klager beder også her advokatsamfundet, om at undersøge om Klager ikke må få fremlagt en sag efter aftalelovens bestemmelser, som klager har fremlagt det eks. så det kan bruges i Bilag 40. 106. 109. 115. flere gange om ugyldighed. Svig og Falsk, eller om Dan Terkildsen lyver overover for klager.

Om at klager ikke må henvise til nogle afaftale lovens bestemmelser så som

 • 2. 4. 11. 30. 31. 33. 36.

 

 

27-09-2019. Bilag 144. Vi har ydet et betydeligt arbejde og vil ikke tilbage betale.  

 

27-09-2019. Bilag 145. Klager skriver i svaret på Dan Terkildsens Bilag 144. at klager ikke deler synspunkter med Lundgrens advokater, at Lundgren yder rådgivning til Jyske Bank i en handel til 600.000.000 kr. påvirker at Lundgrens kan varetage klagers sag imod Jyske Banks koncern for brug af svig og falsk, vedhæftet Bilag 12.

 

27-09-2019. Bilag 146. Dan Terkildsen skriver at det er klager selv, der ikke vil have Lundgrens, dan er enig i at der ikke er nogle swap, fordi der ikke er noget lån hertil.

Dan Terkildsen mener altså ved Bilag 146. at Lundgrens har fremlagt det Lundgrens var ansat til.

 

Klager henviser lige til Bilag 87. Punkt 16. det er side 2. Du må have tillid til at Dan og jeg gør det vi er ansat til, og så tænker klager liger på Bilag 2. 3 .4 hvor Klager beder Lundgrens om ar fører en sag i mod Jyske Bank for flere forhold af svig.

 

27-09-2019. Bilag 147. Klager meddeler også Jyske Bank ledelse Anders Dam, at deres sammenarbejdes partner, er blevet fyret, da Lundgrens ikke har fremlagt klager påstande i mod Jyske Bank, henviser til at Jyske Bank har gjort alt de kunne for at skade klagers sag imod Jyske Bank, henviser til Klagers påstande i Bilag 62. og 63.

 

Klager forsøger på en morsom måde at komme i dialog med Jyske Banks ledelse Anders Dam, der ikke har svaret en eneste af klagers henvendelsen, ud over at henvise til at der er en sag, og Anders Dam ikke vil udtale sig, de gange klager har anmodet Jyske Banks ledelse om at få dem til at stoppe jyske banks bedrageri, fremlagt som svig. imod bankens kunde.

 

28-09-2019. Bilag 148. Efter at Lundgrens har sammenblandet klagers bilag og klagers påstande Bilag 225. fra 28-12-2018. og i stedet har fremlagt Bilag 226. 09-07-2019. har det været nødvendig at lave et dokument, til Bilags sporing af Lundgrens fremlagte bilag og de Bilag sagsøger troede de fremlagde 28-12-2018. Bilag 62. 63. 64.

 

29-09-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens Advokater søger uopfordret oplysninger på klagers hjemmeside, Banknyt.dk. på denne side fremgår der sadelles tydeligt at klagers sag handler om Jyske Bank udsætter klager for ”Bedrageri” SVIG, Lundgren kan ved deres næsten daglige opslag læse om bestikkelse og retur kommission mellem Jyske Bank og Lundgrens

29-09-2019. / 01-10-2019. / 03-10-2019. / 04-10-2019. / 07-10-2019. / 09-10-2019. / 11-10-2019. / 16-10-2019. / 18-10-2019.

De mange opslag har ikke givet Lundgrens grund til at benægte, eller kommenter klagers dagbog. banknyt.

 

21-10-2019. Bilag 149. Klager skriver til Retten, Lundgrens fremlagde ikke klientens svig og falsk sag, skal have ny adv. Påstande er som BILAG 62. og 63.  sagen er stadig som klager skrev til retten 3 og 25 januar 2018. og klager har brug for en advokat der vil fremlægge klagers påstande, klager fremlægger i øvrigt lidt af klagers påstande der skal fremlægges.

 

21-10-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

 

23-10-2019. Bilag 150. Lundgrens Meddeler også retten at de ikke er vores advokat, kan jo ikke have en korrupt advokat ansat.

Det fremgår på Bilag 164. side 3-3. at Lundgrens også herfor har afkrævet klager betaling, for at meddele retten i Bilag 150. at Lundgrens ikke er klagers advokat. 

 

23-10-2019. Bilag 151. Lundgrens Dan Terkildsen skriver her 23-10-2019. at klager har fået frist til 30-10-2019. til at afgive et afsluttende processkrift, Dan er ærlig over ikke at have kunne få klager til at fokusere på det væsentlige i sagen, (Dan mener det er dårlig Rådgivning, med 3 års forældes frist) dan tager også afstand til klagers beskyldninger, om at sammenarbejdet Bilag 12. med Jyske Bank ikke har påvirket Lundgrens til ikke at fremlægge klagers sag, med påstande med brug af svig og falsk, som klager ellers har skrevet i alt 85 gange, frem til 2 september 2019.

Her henviser klager til klagens punkt. 23. Da Lundgrens dermed kun giver klager 7 dage til at fremlægge i retten hvad Lundgrens var ansat til at fremlægge, klager laver og sender retten Bilag 153. den 28-10-2019.

 

Bilagslisten 152. er ved en fejl ikke fremlagt 04-05-2020 til fremlagt Bilag 153. foreløbig Processkrift 3.

Bilagslisten til Lundgrens fremlagt Bilag 226. 09-07-2019. er i øvrigt med Bilag 148. til at spore ændringer i bilags nummer, i mellem klagers Bilag 225.  her er bilagslisten Bilag 64.

og Lundgrens Bilag 226. Lundgrens har ikke lavet en Bilags liste, dette har klager selv måtte lave, efter Lundgrens blev fyret, og er i øvrigt Bilag 152.

 

 

23-10-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

25-10-2019. Bilag 208. (**).  Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

 

27-10-2019. Bilag 152. Bilagsliste lavet af klager til de bilag 28-104. som Lundgrens fremlagde 09-07-2019. uden forklaring eller bilagsliste, Bilag 148. har klager har klager ligeledes måtte lave, for at kunne spore bilags nummer, som klager har henvist til i perioden 28-12-2018. og frem til Lundgrens 23-08-2019. måtte fralægge klager oplysning om at klagers Bilag 225. slet ikke var fremlagt, dette skete efter klager bad domstolen om agtindsigt i klagers sag mod Jyske Bank i Bilag 110. herefter modtager klager først 23-08-2019. Bilag 51. der sendt til Dan Terkildsen 08-01-2019.

 

27-10-2019. Bilag 153. Sagsøger måtte selv lave det processkrift med klagers påstande, eftersom Lundgrens advokater, valgte uredeligt at modarbejde klienten, og selv efter 85. henvendelser fremlagde noget andet end det klager ellers bad Lundgrens hjælpe klager med at få fremlagt   

 

28-10-2019. Bilag 228. klager fremlægger bilag, i forbindelse med klagers egen fremlæggelse af sagen mod Jyske Bank, dette sker i forbindelse med fremlæggelse af Bilag 153. fremlagte klage Bilag 148, er i sagen fremlagt som et hjælpebilag 168.

Lundgrens har ikke gjort det nemt, og har givet klager et stort oprydningsarbejde, dette tages der erstatnings forbehold overfor, også at beløb for forbrug af tid, kan tages til modregning.

 

28-10-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

 

30-10-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

 

31-10-2019. Bilag 154. Lundgrens skriver til retten, og beder retten lukke af for Lundgrens adgang til klagers svigsag imod Jyske Bank.

31-10-2019. Bilag 155. klager fremlægger et bilag for retten, efter Jyske Bank over for retten har taget afstand til at skulle have givet Lundgrens returkommission, for ikke at fremlægge klagers påstande. Bilag 168. klager har anvendt bilag 168. til et hjælpebilag. Klagens Bilag 12. genfremlægges derfor 04-05-2020.med et bilags nr. 170.

 

31-10-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

Der laves tilsvarende opslag på Banknyt.dk for at følge klagers opdagelser, der løbende er blevet på Banknyt, og som har være en dagbog for klager. 31-10-2019. / 01-11-2019. / 04-11-2019. / 05-11-2019. / 11-11-2019. / 12-11-2019. / 13-11-2019. / 14-11-2019. / 15-11-2019. / 20-11-2019. / 22-11-2019. / 26-11-2019. / 27-11-2019. / 28-11-2019. / 29-11-2019. / 04-12-2019. / 05-12-2019. / 09-11-2019. / 10-11-2019.

 

11-12-2019. Bilag 164. Lundgrens sender en faktura 37.650 kr. den kan ikke kontrolleres med tid og pris på det som Lundgrens har udført efter klagers sagsfremlæggelse, det ses på faktura at Lundgrens også har krævet betaling, for at selv meddele retten at Lundgrens ikke er klagers advokat, og i øvrig en aftegning, for at gå i mod klagers instrukser som der er forklaret i klagens Punkt 6 og 8.

 

11-12-2019. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

Der laves tilsvarende opslag på Banknyt.dk for at følge klagers opdagelser, der løbende er blevet på Banknyt, og som har være en dagbog for klager. 11-12-2019. / 12-12-2019. / 15-12-2019. / 16-12-2019. / 17-12-2019. / 19-12-2019. / 20-12-2019. / 02-01-2020. / 03-01-2020. / 06-01-2020. / 08-01-2020. / 10-01-2020. / 13-01-2020. / 15-01-2020.

Lundgren har ingen kommentar til klagers opslag om at Lundgrens advokater virker korrupte, selv om Lundgrens i en periode fra 25-09-2019 til her 15-01-2020 hele 48. gange har kunne læse at klager, på banknyt er kommet med grove beskyldninger imod Lundgrens advokater, som at være korrupte.

Hvis klager ikke har beviser mod Lundgrens, hvorfor kontakter Lundgrens så ikke klager og benægter, således klagers beskyldninger kan rettes.

 

Dette her er lidt som da Lundgrens Mette Marie Nielsen ringede klager op. 18-12-2018. Bilag 91.  Punkt. 42. og siger til klager, efter klagers henvisning til Bilag 40. med beskyldninger for at lave dokumentfalsk, altså manipuleret med aftale bilag, og fjernet bilag.

”Igen det er altså rigtige rigtig rigtig stærke anklager som vi ikke har noget bevis for.”  

 

Disse beskyldninger skulle Lundgrens fremlægge, men klager har en formodning om at det ikke er fremlagt grundet modtagelse af returkommission Bilag 12. som klager har fremlagt det ved Bilag 153. og det er henvist til I Bilag 204. som klagers nye advokat har fremlagt. 04-05-2020.

Det derfor at klager beder advokat nævnet, kontakte Lundgrens for at få en forklaring på at klagers sag ikke er blevet fremlagt, og hvorfor Lundgren kræver 232.000 kr. for at have modarbejdet klienten i omkring 600 dage

 

Underhenvisning til klagens Punkt 3. 4. 6. 7. 8. 12. 17. 19. 22. 24. 25.

 

 

17-01-2020. Bilag 165. Lundgrens sender en rykker 47.062,50 kr. den kan ikke kontrolleres med tid og pris på det som Lundgrens har udført efter klagers sagsfremlæggelse, det ses på faktura at Lundgrens også har krævet betaling, for at selv meddele retten at Lundgrens ikke er klagers advokat, og i øvrig en aftegning, for at gå i mod klagers instrukser som der er forklaret i klagens Punkt 6 og 8.

 

 

 

23-01-2020. Bilag 208. (**). Lundgrens vælger at følger klagers sag, og hvad klager finder ud af i klages dagbog, der er offentlig på banknyt.dk på intet tidspunkt har Lundgrens stillet spørgsmål til klagers påstande om at Lundgrens af Jyske bank er blevet betalt for ikke at fremlægge klagers påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

Der laves tilsvarende opslag på Banknyt.dk for at følge klagers opdagelser, der løbende er blevet på Banknyt, og som har være en dagbog for klager. 23-01-2020. / 28-01-2020. / 29-01-2020. / 04-02-2020. / 05-02-2020. / 06-02-2020. / 11-02-2020. / 24-02-2020. / 04-03-2020. / 05-03-2020. / 06-03-2020. / 11-03-2020. 

Lundgrens har ingen kommentar til Banknyt.dk på samme måde som Jyske Bank heller ikke har nogle kommentar, udover at Philip Baruch har skrevet til Dan Terkildsen om det 01-02-2019 i Bilag 55. og som Dan ikke oplyste klager noget om.

 

11-03-2020. Bilag 166. en Rykker 2. for 48.500 og 47.062,50 kr. der er gjort indsigelse og del af beløb er betalt. også skrevet klagens Punkt 6 og 8. bemærk Bilag 239. af dato 13-05-2019. fremkommer ikke på rykkeren. Bilag 239. denne er derfor ikke medtaget i Excel. Ark i Bilag 167. er fremsendt med påkrav 01-05-2020. i Bilag 205.

 

25-03-2020. Bilag 167. Rykker. truer med inkasso, på trods del er betalt, gjort indsigelse, fakturaer kan ikke afstemmes. pris og tid. se Excel. Ark i og klagens punkt 6 og 8. hvilket der er klaget over også i Bilag 168.

30-03-2020. Bilag 159. mail til Lundgrens indsigelse.  kl. 15.08. S.1 til 9. med Bilag 52. 68. 69. 110. 111. 51. 129. 130. 134. 158. 54. 60.

Lundgrens svarede som normalt, heller ikke på denne henvendelse.

Lige som Lundgrens heller ikke har svaret på de 85 gange klager skrev, at klagers sag skulle fremlægges som klager skrev, at Jyske Bank udsætter klager for svig, og at Jyske Bank laver falsk, for at kunne lave svig mod klager.

 

30-03-2020. Bilag 168. Klager skriver Til Lundgrens Advokater, og klager over Lundgrens adfærd, og gør indsigelse.

07-04-2020. Bilag 207. Klagers Tidslinje 07-04-2020 opdateret sat i dato orden, dette skulle Lundgrens fremlægge, men Lundgrens valgte at svigte klient

 

 

01-05-2020. Bilag 205. Lundgrens der ikke har svare klager på nogle henvendelser, fremsender påkrav på trods af indsigelse, og ikke at have fremlagt et regnskab til kontrol. 01-05-2020. Bilag 239. er dato 13-05-2019. Lundgrens har ikke tidligere rykket for denne, som klager her har modtage 1 maj. 2020.

 

 1. Der klages over Lundgrens advokater ved denne her faktura Bilag 239. at have skrevet udførte handlinger på en regning, der umuligt kan være udført.

 

Klager påstår at Lundgrens ikke har indhentet nogle Læge journaler, i så fald er det sket uden fuldmagt, og uden aftale med klager.

 

Klager påstår at Lundgrens selv har lavet Litrerings fejl, ved Bilag 22. og at Lundgrens er blevet oplyst dette, efter Domstolen ved Bilag 33. 13-11-2018 har skrevet til Dan Terkildsen, at Lundgrens ignorer Domstolens breve, og fortsætter efterfølgende Bilag 47. med at lave Litrerings uorden, kan klager ikke acceptere, da Lundgrens så heller ikke efter følgende, Bilag 47. fremlægger klagers påstande bliver det Klagers opgave at rydde opefter Lundgrens, som konsekvent ikke svare klager.

 

Klager fremsender derfor Bilag 225. med klagers bilag, 28-101 som oplyser i samme fremlæggelse til Domstolen 28-12-2018. At Lundgrens har lavet litrerings fejl, både ved fremlæggelsen 28/9 og igen 18/12-2018.

Dette er løbende oplyst til Lundgrens i flere henvendelse, i perioden efter 03-01-2019. Bilag 50. og det fremgår af klagers Bilag 62. 63. 64. at klager har rette op på de fejl Lundgrens har lavet med påførte bilags nummer. Klager har endog 08-07-2019. ved Bilag 93. meget klart fortalt Lundgrens eleven Emil Hald Windstrøm. At klager har rettet Lundgrens fejl, at Lundgrens så efterfølgende 09-07-2019. bytter klagers Bilag 225. ud med Bilag 226. hvor klagers påstande Bilag 62. og Bilag 63. samt bilags liste Bilag 64. er blevet fjernet

 

For at ville have betaling for denne uredelige handling, har klager svært ved at finde ord.

 

Men klager syntes ikke at Lundgrens optrådt over for klager, på en måde der er en advokat værdig, og igen mener klager at Lundgrens ansatte groft overtræder retsplejelovens § 126. samt de advokat etiske regler, for hvordan en advokat skal opføre sig.

 

Når Klager så måtte ansatte en ny advokat. der skulle lave det arbejde Lundgrens skulle lave, se bilag 204.

Lige under med dato 04-05-2020.

 

Så mener klager faktisk at klagers mistanke om at Lundgrens er blevet bestukket kræver en undersøgelse.

 

 

 

04-05-2020. Bilag 204. processkrift III mod Jyske bank for svig falsk, har måtte starte forfra med ny advokat, efter advokatsvigt.

Se klagens punkt 4. 7. 8. 9. 10. 11. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26.

 

Hvis Advokat navnet vil sammenligne dette af klagers nye advokats processkrift, med Lundgrens fremlagte Bilag 22. 47. 134. for at se om der er nogle sammenligninger.

 

Og hvis Advokat nævnet så herefter vil bede Lundgrens Bestyrelse, som må formodes, at kunne svare på om Dan Terkildsen 13-08-2019. har være uærlig / uredelig overfor klager, da Dan Terkildsen 13-08-2019. overfor klager siger at ”han” Dan Terkildsen ikke kunne vide om der var nogle på kontoret der arbejde for Jyske Bank.

Klager har ved Bilag 140. 20-09-2019. kl. 02.52 og igen 20-09-2019. kl. 04.10 ved Bilag 141. givet Partner Dan Terkildsen muligheden for at rette op, hvis Dan den 13-08-2019. ikke fortalte sandheden til klienten.

 

Klager konstateret blot at Dan Terkildsen nægter at svare, ligesom Klager kan konstater at Lundgrens ansatte efter modtagelsen af Bilag 140. og Bilag 141. i stedet for at svare klager. Vælger at 20-09-2019. besøge klagers dagbog ” www.Banknyt.dkBilag 208.

Dan Terkildsen har i perioden 20. 21. 22. 23. 24. og 25. september 2019. valgt at skjule Dan Terkildsens viden om dette sammen arbejde der har været imellem Jyske Bank og Lundgrens advokater, som Dan først vil svare på efter klager selv har kunne finde denne oplysning ved Bilag 12.

 

At Dan Terkildsen ikke svare på klagers spørgsmål Bilag 140. og 141. før Klager fyrer Lundgrens ved Bilag 142. og Bilag 143. tyder på at Lundgrens har været i Ond Tro og ville skjule dette forhold at Jyske Bank, må have betalt Lundgrens mange millioner kroner, for at rådgive Jyske bank med en handel til 600 millioner kroner.

 

 

 

 

06-05-2020. Bilag 202. Klager skriver til Lundgrens kl. 14.07. s.1 til 9. Lundgrens, at det syntes at medvirkende at dækker over, at Jyske Bank udsætter klager for svig, og at Lundgrens laver  overfakturering uden at lave noget, mailen er skrevet til Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm, Mette Marie Nielsen, Pernille Hellesøe, Jens Grunnet-Nilsson,  Sebastian Lysholm Nielsen, og Vibeke Norsk der ikke har rettet tekst i sagen til at indeholde sagens påstand Svig og falsk, som er blevet skrevet.

Der er ikke nogle af de nævnte personer som svare klager.

 

07-05-2020. Bilag 203. klager skriver igen til Lundgrens, i mail kl. 17.47. s.1 til 8.

Denne gang også til Lundgrens Bestyrelsen og de i sagen medvirkende personer der har dækket over svig i Jyske Bank, og skjult Lundgrens arbejdes relation med Jyske Bank, det var Bilag 12.

Dan Terkildsen, Emil Hald Windstrøm, Mette Marie Nielsen, Pernille Hellesøe, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen, og Vibeke Norsk

Og til

Martin Kirkegaard, Tobias Vieth, Nina Ringen, Kristian Gustav Andersson, Thomas Kræmer og Niels Wive Kjærgaard.

Der er ikke nogle af de nævnte personer i Lundgrens som svare klager, derfor for indbringer klager Lundgrens over for advokatsamfundet.

Med de i klagens punkter 1 til 27. og klagen side 1-159. i dens helhed.

05-06-2020. Bilag 231. Dette er klagers tidslinje med Bilag 1-239. fremlagt i dato orden.

05-06-2020. Bilag 332. Dette er klagers bilags liste Bilag 1-239.

05-06-2020. Bilag 233. Dette er klagen over Lundgrens advokater, og medvirkende, her nævnt Partner Dan Terkildsen første men der er flere medvirkende i Lundgrens.

Alle bilag vedlagt på USB stik, som Lydfiler 87. A – 91.A. – 92.A. – 93.A. – 220.A.  

Der er på usb, også jpg og pdf af klagers fremlagte sag i mappe med Bilag 225. 226. 227. 228. 229. 230. samt Rets dokumenter i sagen.

og print af Bilag 1-239.  i 2 mapper. af nedenunder nævnte bilag er nævnte bilag, resten er på USB.

Bilag 1. dog kun side. 1. 2. 42. / Bilag 225. side 1. 2. 3. 27. 54. 60. 90. 134. / Bilag 226. side 1. 2. 3. 4. 5. 6. 78. 106. 111. 164.  / Bilag 227. side 1. 2. 159. / Bilag 228. side 1. 2. 7. / Bilag 229. side 1. 2. 253.  / Bilag 230. Side 1. 2. 258. / Bilag 235. side 1. 2. 253.

Hvis der er noget klager ikke har fremlagt godt nok, og kræver klagers forklaring, er klager bedst til mundtlige forklaringer, håber Advokat nævnet vi tage denne sag seriøst, da det handler om grundloven og danskernes retskrav, og dermed retssikkerheden, og så advokaters stilling i samfundet.

 

Med Venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100 Hornbæk

Telefon 40333400 / 22227713

Mail ***********