Processkrift 3. sag mod Jyske Bank for brug af SVIG fremlagt af advokat 04-05-2020. 23. sider, kan læses her. med henvisning til fremlagte af 28-10-2019. nævnt som Bilag 153. i klagen over Lundgrens

Klagens Bilag 204. over Lundgrens advokater.

Se Processkrift 3. PDF. 04-05-2020.

 

Retten i Viborg

 

Sag BS-402/2015-VIB

 

Indgivet via minretssag.dk

Processkrift III

 

(sagsøger)

 

 

 

Storbjerg Erhvervs ApS

 

Cvr-nr. 27 37 44 76

 

Bybjergvej 43

 

3060 Espergærde

(”Storbjerg Erhverv”)

 

(Advokat Claes Hahn Balle)

 

mod

 

Jyske Bank A/S

 

CVR-nr. 17 61 66 17

 

Vestergade 8-16

 

8600 Silkeborg

(”Jyske Bank”)

 

(advokat Philip Baruch)

 

Det i stævningen og efterfølgende processkrifter anførte fastholdes.

 

 

 1. Påstande

 

De i stævningen nedlagte påstande fastholdes.

 

Der tages forbehold for yderligere påstande, jf. nedenfor.

 

 

 1. Baggrund

 

LegalBase Advokatfirma

 

v/Claes H. Balle

 

Bredgade 30, 1260 København K CVR-nr. 26 67 32 24

 

Sag 82-1

 

cb@legalbase.dk

 

+45 2068 4467

 

København, 4. maj 2020

 

Personlig rådgivning

På juridisk grund

 

Side 1 af 23

 

 

2.1.   Det skal bemærkes, at nærværende processkrift er foranlediget at af Jyske Bank har anmodet om at Storbjerg Erhvervs ” Foreløbig Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 med nye påstande og anbringender bør indarbejdes i et processkrift af advokat. For ordens skyld bemærkes, at det af Carsten Storbjerg fremlagte ”Foreløbigt Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 forekommer forståeligt og giver et billede af sagens forløb uanset at der er enkelte formuleringsfejl. Carsten Storbjergs frustration over sagens forløb er forståelig. Der henvises i det hele derfor for så vidt angår sagens forløb til processkriftet, som foreslås fremlagt som bilag 167 i sagen.

 

Realkreditlån på DKK 4.328.000 og tilhørende renteswap bilag E side 4 -5 W015776

 

2.2.   Sagens kerne er, at Jyske Bank har fastholdt en aftale om en renteswap af 16. juli 2008, som blev aldrig blev godkendt (jf. bilag 1) for Storbjerg Erhverv i juli 2008 for et lån på DKK 4.328.000, som aldrig blev hjemtaget eller udbetalt.

 

Jyske Bank har konsekvent fastholdt, at Storbjerg Erhverv har fået det lån til et byggeprojekt (”projekt 1”, jf. nærmere nedenfor) som renteswappen var aftalt til udbetalt og foretaget rentebytte i henhold til renteswapaftalen for dette lån, på trods af at lånet aldring blev udbetalt.

 

Jyske Bank har tilbageholdt flere dokumenter i sagen og fastholdt renteswapaftalen vel vidende, at lånet aldrig blev udbetalt samt at lånetilbuddet var bortfaldet, hvorved Jyske Bank har været i ond tro, hvilket dokumenteres i det følgende. Derudover er den renteswap, som Jyske Bank fastholdler aldrig blevet aftalt eller godkendt, idet Jyske Bank af egen drift og uden godkendelse fremsendte bekræftelse på en ny renteswap den 16. juli 2008 jf. nærmere herom nedenfor. Carsten Storbjerg godkendte en renteswap den 15. juli 2008, jf. bilag E side 4 og 5, som blev lukket den 30. december 2008 jf. bilag 28 side 2.

 

I perioden 2009 til 2013 var Carsten Storbjerg alvorligt syg som følge af en hjerneblødning, hvilket Jyske Bank var informeret om da sygdommen indtraf i 2009.

 

I 2013 og årene efter anmodede Carsten Storbjerg om aktindsigt i dokumenterne hos Jyske Bank, herunder blandt andet om dokumentation for at lånet som der blev byttet rente med i henhold til renteswappen var hjemtaget og udbetalt. Carsten Storbjerg har løbende anmodet om aktindsigt på alle niveauer i banken, herunder til ledelsen.

 

Først i oktober 2016, efter der var indgivet stævning mod Jyske Bank, fik Carsten Storbjerg endelig bekræftelse fra Nykredit på, at lånet ikke var udbetalt.

 

 

 1. Sagsfremstilling og bemærkninger

 

Sagens forløb – processuelt

 

3.1.   Det skal bemærkes, som det også er oplyst i stævningen, at Carsten Storbjerg var alvorligt syg som følge af en hjerneblødning i perioden 2009-2013, hvilket Jyske Bank var informeret om. Carsten Storbjerg har siden 2013 anmodet Jyske Bank om aktindsigt udlevering af dokumenter. Manglende svar fra Jyske Bank har foranlediget retssagen, ligesom afgørende forhold først sent er anskueliggjort.

 

3.2.   I 2013 og flere gange de efterfølgende år anmodede Carsten Storbjerg Jyske bank om aktindsigt.

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 2 af 23

 

 

3.3.   I oktober 2013 klagede Carsten Storbjerg til Pengeinstitutankenævnet, da det af aftalerne fremgik, at der var klageadgang, jf. bilagene 2, 3 og 4 pkt. 17. Klagen blev afvist med henvisning til at den vedrørte erhvervsforhold.

 

3.4.   Herefter blev retssagen indledt ved stævning af 18. juni 2015 mod Jyske Bank. På daværende tidspunkt drejede sagen sig om ”en aftale om handel med afledte finansielle instrumenter og aftalens gyldighed.” Den omhandlede aftale om handel med afledte finansielle instrumenter, i dette tilfælde en swapaftale var baseret på et brev fra Jyske Bank til Storbjerg Erhverv (tidl. AAB Elvagten 1 ApS) af 16. juli 2008 fremlagt som bilag 1 i sagen. Den omhandlede renteswap vil blive gennemgået nærmere nedenfor og benævnt ”projekt 1”. Her skal fremhæves, at der i stævningen blandt andet henvistes til bilag 7, som var det dokument, som Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 sammen med øvrige aftaledokumenter. Jf. opfordring (1) anmodedes Jyske Bank om at fremlægge blandt andet bilag 7 underskrevet for Storbjerg Erhverv. Der blev også opfordret til at fremlægge kundeprofil for Storbjerg Erhverv udarbejdet forud for swapaftalens indgåelse, opfordring (2). Der henvises til det i stævningen anførte og de nedlagte påstande, som fastholdes.

 

3.5.    Jyske Bank afgav svarskrift den 10. september 2015. Som svar på opfordring 1 fremlagde Jyske Bank bilagene F-K. Bilag K er imidlertid rettet af Jyske Bank og således ikke det dokument, der blev underskrevet den 10. juli 2018, jf. nærmere herom under afsnittet ”projekt 1”. Jyske Bank fremlagde ikke den underskrevne swapaftale. Som svar på opfordring 2 henviste Jyske Bank til at en medarbejder fra Jyske Bank kunne afgive forklaring i retten. Der henvises i øvrigt til svarskriftet.

 

3.6.    Storbjerg Erhverv afgav replik den 28. oktober 2015.

 

3.7.   Jyske Bank afgav duplik den 2. februar 2016 og fremlagde supplerende bilag V, som viser at der er en rente i Storbjerg Erhvervs disfavør. Bilag V henviser til en hovedstol på DKK 4.328.000 (jf. nærmere herom under afsnittet ”projekt 1”). I duplikken angives at der er byttet swapaftale. Det oplyses ikke at renteswapaftalen som blev godkendt den 15. juli 2008 blev lukket den 30. december 2008, jf. bilag 28 side 2.

 

3.8.   Foranlediget af at der fra Jyske Banks side blev fremlagt forskellige og uoverensstemmende oplysninger og dokumenter i klagesagen til Pengeinstitutankenævnet og retssagen og det forhold, at der ikke blev fremlagt fyldestgørende og underskrevne dokumenter var Carsten Storbjerg nødsaget til at foretage en undersøgelse med henblik på at få korrekt dokumentation i sagen.

 

3.9.   Carsten Storbjerg har ved flere lejligheder gjort koncernledelsen i Jyske Bank opmærksom på urigtighederne og anmodet om svar på de omhandlede forhold.

 

3.10. Herefter skiftede Storbjerg Erhverv efter anbefaling til advokat Dan Terkildsen, Lundgrens Advokatfirma, som indgav processkrift I den 28. september 2018. Her er Carsten Storbjerg nu blevet opmærksom på, at det lån på DKK 4.328.000 som den påståede swapaftale er indgået for aldrig er blevet optaget eller udbetalt, hvilket er blevet bekræftet af Nykredit i oktober 2016. Nykredit bekræftede først efter at Storbjerg Erhverv indgav stævning mod Nykredit. I processkriftet opfordredes Jyske Bank til at fremlægge dokumentation for eksistensen og udbetalingen af lånet.

 

3.11. Jyske Bank afgav den 5. november 2018 processkrift A med bilagene X til AH. Først ved dette processkrift fremkom således en række af de dokumenter, som Storbjerg Erhverv gennem hele processen har efterspurgt fra Jyske Bank. Det viser sig også

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 3 af 23

 

 

her, at Carsten Storbjergs formodninger er korrekte, idet det ved fremlæggelsen af disse dokumenter fremgår, at Jyske Bank har rettet i dokumenter og tilbageholdt oplysninger, jf. nærmere nedenfor og som det også fremgår af Carsten Storbjergs ”Foreløbig Afsluttende Processkrift” af 27. oktober 2019 fremlagt som bilag 170.

 

3.12. På baggrund heraf fremstår det at Jyske Bank har handlet svigagtigt ved at fastholde over for Storbjerg Erhverv, at det lån, som renteswappen, bilag E side 4 og 5 var indgået for var udbetalt og ved at ændre i dokumenter, jf. nærmere nedenfor. Storbjerg Erhverv bad Lundgrens om at fremlægge sine synspunkter og anbringender og om at fremlægge en række bilag. Dette skete imidlertid ikke. Carsten Storbjerg blev derimod den 21. september 2019 opmærksom på, at Lundgrens samtidig med repræsentationen af Storbjerg Erhverv mod Jyske Bank bistod Jyske Bank i forbindelse med en transaktion med ejendomme for omkring DKK 600.000.000. Det fremgår af oplysninger bla. på Lundgrens egen hjemmeside, at Lundgrens har påtaget sig advokatarbejde for Jyske Bank efter at Lundgrens har påtaget sagen for Storbjerg Erhverv.

 

Som bilag 170 fremlægges artikel om salget af ejendomsporteføljen og udskrift fra Lundgrens hjemmeside, der viser advokatrepræsentationen af Jyske Bank, som skete efter at Lundgrens havde taget Storbjerg Erhverv som klient i retssagen mod Jyske Bank.

 

Både Lundgrens og ledelsen i Jyske Bank var oplyst om dobbeltrepræsentationen. Det gøres gældende, at Lundgrens derfor var inhabil, ligesom det har formodningen for sig, at Lundgrens i den forbindelse ikke har varetaget Storbjerg Erhvervs interesser forsvarligt. Storbjerg Erhverv har desuden en formodning om at Jyske Bank anvendt Lundgrens som advokat i forbindelse med transaktionen med det formål at skade Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg har flere gange kontaktet både Jyske Bank medarbejdere og ledelsen i Jyske Bank. Sagen har desuden fået presseomtale og mediebevågenhed herunder i sociale medier. Ledelsen i Jyske Bank har således været bekendt med sagen mod Storbjerg Erhverv, herunder at Lundgrens repræsenterede Storbjerg Erhverv, idet dette var meddelt af Carsten Storbjerg den 9. februar 2018. Samtidig er advokat Philip Baruch som repræsenterer Jyske Bank i sagen mod Storbjerg Erhverv ledelsesmedlem i Jyske Bank. Det har således stået klart for ledelsen i Jyske Bank, at Storbjerg Erhverv var repræsenteret af Lundgrens mod Jyske Bank.

 

For så vidt angår forholdende hos Lundgrens gælder som følge af de advokatetiske regler, at der skal foretages kontrol af habilitet forinden påtagelse af advokatopgaver.

 

Der er således belæg for antagelsen om at Jyske Bank ved at anvende Lundgrens har påvirket sagen materielt. Motivationen for at Lundgrens rejser ledelsesansvar overfor Jyske Bank samt påstande om svig i denne sag er næppe stor i lyset af at Lundgrens samtidig har en opgave af den nævnte størrelse for Jyske Bank. Under alle omstændigheder har konsekvensen været, at de af Storbjerg Erhverv ønskede påstande ikke har været nedlagt og de ønskede anbringender ikke været gjort gældende i sagen, ligesom Lundgrens de facto ikke fremlage relevante bilag som ønsket af Storbjerg Erhverv. Derudover skal bemærkes, at Lundgrens ikke fremsendte kopi af processkrift B til Carsten Storbjerg ligesom Lundgrens ikke fremsendte kopi af egne processkrifter til godkendelse hos Carsten Storbjerg forinden indgivelse til retten, hvilket Carsten Storbjerg udtrykkeligt

 

Der vil blive indgivet klage til advokatnævnet for Storbjerg Erhverv, og der tages forbehold for at fremlægge klagen med bilag i nærværende sag.

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 4 af 23

 

 

 

3.13. Som følge af ovenstående forhold har det været overordentligt vanskeligt at få faktum frem i sagen, særligt som følge af Jyske Banks modvilje mod at fremlægge centrale dokumenter, som først er fremkommet ved processkrift A den 5. november 2018. Dette har bevirket, at det har været vanskeligt at opgøre påstande i sagen. Som en konsekvens af at Lundgrens ikke har nedlagt de af Storbjerg Erhverv ønskede påstande i sagen og gjort de ønskede anbringender gældende har Carsten Storbjerg selv fremlagt bilagene og efterfølgende været nødsaget til at skifte advokat.

 

 

Sagens indhold

 

3.14. Storbjerg Erhverv blev stiftet den 3. oktober 2004. Selskabets formål er blandt andet at handle med ejendomme. Storbjerg Erhverv ejes af Carsten Storbjerg Skaarup, som er uddannet elektriker og arbejder som sådan. Carsten Storbjerg har ikke erfaringer med handel med finansielle instrumenter, der henvises herved til det i stævningen anførte. Det skal supplerende anføres, at Carsten Storbjerg har ønsket høj sikkerhed i forbindelse med låneoptagelse som anført overfor Jyske Bank, bilag 102.

 

 

Købet af erhvervsgrund mart. nr. 1 ar, Mørdrup By, Mødrup, Bybjergvej 43, Espergærde på 10.347 m2.

 

3.15. I 2006 blev en erhvervsgrund udbudt til salg af Helsingør Kommune, jf. erhvervsprospekt af EDC, fremlagt som bilag 127. Den omhandlede grund skulle udstykkes fra matr. nr. 1 s, Mørdrup By, Mørdrup på adressen Bybjergvej. Af prospektet side 1 fremgår at det er grund nr. (10) på 10.351 m2. Grunden fik efter udstykning matr. nr. 1 ar. Udstykningen fremgår af bilag 33, hvoraf fremgår, at arealet efter opmåling var 10.347 m2. Carsten Storbjerg henvendte sig til Nykredit om finansiering af købet af grunden. Nykredit henviste til Jyske Bank som de oplyste Carsten Storbjerg, at have et godt samarbejde med. Storbjerg Erhverv var ikke kunde i Jyske Bank i forvejen. Af email fra Carsten Storbjerg af 15. maj 2006 til Nicolai Hansen fra Jyske Bank fremgår at der anmodes om belåning med omkring DKK 2.100.000, bilag 36. Jyske Bank anbefalede Carsten Storbjerg at optage lån i sin privatbolig Søvej 5, Hornbæk. Carsten Storbjerg fulgte rådet og Jyske Bank tog pant for lånet på omkr. DKK 2.100.000 med DKK 3.000.000 i privatboligen. Bilagene 127 og 33 blev udleveret til Nicolai Hansen. Carsten Storbjerg lånte herefter provenuet til Storbjerg Erhverv og købte erhvervsgrunden. Pantet er oplistet i bilag 163.

 

3.16. Efter købet af grunden overvejede Carsten Storbjerg forskellige projekter for udstykning og udvikling af grunden, jf. herved bilag 31 og 32. Som oplyst i mailen til Nicolai Hansen af 15. maj 2006, havde Carsten Storbjerg bestilte landmåler til at forberede udstykning til 6 grunde. Det 6 grunde fremgår af bilag 31.

 

 

Projekt nr. 1 – grund 1599 m2, bygning 678 m2

 

3.17. Det første projekt, som Carsten Storbjerg overvejede benævnes her projekt 1 og forberedtes i 2007. Dette projekt blev nøje gennemgået med Jyske Bank og alle dokumenter i relation til projektet blev udarbejdet, jf. nærmere nedenfor. Det skal holdes for øje, at projektet ikke blev gennemført. Jyske Bank var nøje orienteret om hele forløbet, herunder, at projektet blev skrinlagt. Derimod blev et andet projekt, ”projekt 2”, som vedrører en anden grundudstykning og en anden

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 5 af 23

 

 

bebyggelse gennemført på et senere tidspunkt. Det skal også holdes for øje, at Carsten Storbjerg godkendte en aftale om en renteswap, W015776, den 15. juli 2008 for det lånetilbud til projekt 1 på DKK 4.328.000, som bortfaldt den 20. november 2008. På trods af at projektet 1 blev kasseret og lånet var bortfaldet blev renteswapaftalen igangsat den 11. juli 2008 uden at der var det aftalte underliggende lån. Jyske Bank var vidende om at lånet ikke eksisterede, hvorfor der ikke var noget grundlag for et rentebytte. Det skal også holdes for øje, at der ikke var aftalt nogen renteswap for projekt 2, som Carsten Storbjerg anmodede om nyt lånetilbud til efter at projekt 1 var kasseret og lånetilbuddet hertil var bortfaldet. Lånet til projekt 2 blev udbetalt i juli 2009 og har således ingen relation til forholdet om renteswapaftalen.

 

3.18. Projekt 1, drejer sig om en byggegrund på 1.599 m2 og en opførelse af en erhvervsbygning på 678 m2. Af bilag 32 fremgår, at Storbjerg Erhverv betalte faktura til landmåler for udstykningsforslag den 15. oktober 2007. Carsten Storbjerg mailede om projektet til Nicolai Hansen, Jyske Bank, den 23. januar 2008, bilag 37. Carsten Storbjerg udarbejdede budget for projekt 1 som viste udgifter for DKK 4.334.765 ex moms. Budgettet blev af Carsten Storbjerg udleveret til Nicolai Hansen, Jyske Bank. Budgettet er fremlagt som bilag 39. Af email af 14. februar 2008 fra Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg fremgår, at Nicolai hansen havde gennemgået forskellige papirer, som han havde fået udleveret men at han manglede kopi af tilbud for opførelse af hallen på grunden. Kopi af mailen er fremlagt som bilag 38. Carsten Storbjerg afleverede bilagene til Nicolai Hansen igen. Med i det endelige budget var blandt andet tilbud for opførelse af hal for DKK 2.403.596 fra Halspecialisten A/S. Der er fremlagt kopi af ikke underskrevet entreprisekontrakt vedr. hallen, af 21. april 2008, bilag 41. Som anført blev projektet ikke gennemført og ingen af de fremsendte tilbud eller aftaler blev indgået, hvilket Jyske Bank var oplyst om.

 

 

Lånetilbud af 20. maj 2008, hovedstol DKK 4.328.000 – projekt 1 – bilag Y

 

3.19. På baggrund af det fremlagte budget skrev Nicolai Hansen til Carsten Storbjerg den

 

 1. marts 2008, at han havde talt med Nykredit om projektet, jf. bilag 40. Den 13. marts 2008 fremsendte Nykredit oplæg til samarbejde til Nicolai Hansen, Jyske Bank. Brevet er fremlagt af Jyske Bank, som bilag X. Af brevet fremgår, at Nykredit har sendt oplægget på baggrund af de fra Jyske Bank modtagne dokumenter. Den

 

 1. maj 2008 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån til Storbjerg Erhverv (daværende AAB Elvagten 1 ApS). Som det fremgår indhentede Jyske Bank således lånetilbuddet fra Nykredit.

 

Bemærk, at lånetilbuddet først blev fremlagt af advokat Philip Baruch som bilag Y ved processkrift A af 5. november 2018. Dette dokument er centralt i sagen, idet lånet aldrig blev hjemtaget og idet det er dette lån, som Jyske Bank har fastholdt, at der skulle være indgået en swapaftale for, dette uanset, at det har fremstået klart for Jyske Bank, at lånet aldrig blev hjemtaget og at lånetilbuddet var udløbet, jf. nærmere herom nedenfor.

 

Jyske Bank fremlagde først bilag Y efter at Storbjerg Erhverv ved processkrift I af

 

 1. september 2018 opfordrede hertil med henvisning til, at Nykredit ved mail af
 2. oktober 2016 havde bekræftet, at lånet ikke eksisterede, jf. bilag 30.

 

3.20. Af lånetilbuddet fra 20. maj 2008 skal fremhæves følgende:

 

 • Løbetid 20 år
 • Hovedstol 4.328.000

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 6 af 23

 

 

 • Variabel renteprocent pr. år. 5,0035

 

 • Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: Nykredit serie 21 E årgang 2019 fondskode 0977039.

 

 • Lånets restgæld refinansieres første gang med virkning fra den 1. januar 2019.

 

 • Lånets prioritetsstilling:

Kr. 4.328.000 Nykredit Realkredit A/S (tilbudt lån)

 • Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008.

 

Det skal bemærkes, at der i bilaget fremlagt af Jyske Bank er lavet en markering i marginen ud for sætningen ”Lånet skal udbetales senest den 20. november 2008”. Dette viser, at det var en deadline, som banken skulle være opmærksom på idet det er banken, der har lavet markeringen. Lånet blev ikke udbetalt den 20. november 2008.

 

Det fremgår af side 3, at Lånets restgæld refinansieres første gange med virkning fra den 1. januar 2019.

 

Det skal fremhæves, at projekt 1 blev kasseret og lånetilbuddet udløb som ubenyttet den 20. november 2008. Lånet blev således aldrig udbetalt.

 

3.21. Da lånet i henhold til tilbuddet skulle refinansieres fremsendte Nykredit ligeledes den 20. maj 2008 en refinansieringsaftale direkte til Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg har ikke været i besiddelse af det underskrevne dokument, hvorfor det er fremlagt i ikke underskrevet version som bilag 149.

 

Jyske Bank har først ved bilag Ø fremlagt den underskrevne refinansieringsaftale, hvor det fremgår, at det er underskrevet af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. Det fremgår også, at refinansieringsaftalen vedrører det som bilag Y fremlagte lånetilbud på DKK 4.328.000.

 

3.22. Øvrige aftaledokumenter er oplistet i stævningen side 2. Det skal bemærkes, at Jyske Bank lavede en byggekreditaftale den 9. juni 2008 med en kreditramme på DKK 1.800.000, bilag 55 til Storbjerg Erhverv – konto nr. 5050 135414-1. Denne konto tilhørte imidlertid et andet selskab, jf. bilag 56, som er den samme konto for EL Vagten A/S. Jyske Bank har således sammenblandet to selskaber til samme bank konto, hvilket Carsten Storbjerg først har kunne se den 16. august 2015.

 

3.23. Nicolai Hansen fra Jyske Bank foreslog, at Storbjerg Erhverv indgik en swapaftale, og ønskede at lave alle dokumenter til projekt 1, herunder swapaftale klar til underskrift den 10. juli 2008. Han forsikrede Carsten Storbjerg, at ingen af dokumenterne ville blive anvendt, såfremt lånet, på DKK 4.328.000, bilag Y, som var beregnet for projekt 1 ikke blev hjemtaget. Der henvises for så vidt angår forløbet den 10. juli 2008 til stævningen pkt. 2.4. og 2.5, idet det supplerende skal bemærkes, at Nicolai Hansen forklarede Carsten Storbjerg, at der ikke var ville være nogen forskel, uanset om renten steg eller faldt, hvilket var afgørende for Carsten Storbjergs accept af at indgå en renteswapaftale for realkreditlånet.

 

Det skal bemærkes, at på tidspunktet for stævningen, var Carsten Storbjerg og hans daværende advokat i den vildfarelse, at det realkreditlån på de DKK 4.328.000, som renteswapaftalen skulle afdække renten på var hjemtaget, hvilket fremgår forudsætningsvis af stævningen.

 

3.24. En række aftaledokumenter blev således udarbejdet af Jyske Bank og underskrevet for Storbjerg Erhverv den 10. juli 2008 på Jyske Banks initiativ til benyttelse såfremt projekt 1 blev gennemført og det hertil givne lånetilbud på DKK 4.328.000

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 7 af 23

 

 

blev udnyttet og hjemtaget. Nicolai Hansen fra Jyske Bank forsikrede som nævnt Carsten Storbjerg om, at ingen af de på mødet den 10. juli 2008 underskrevne dokumenter i relation til lånetilbuddet til projekt 1 ville blive anvendt, såfremt lånet ikke blev hjemtaget og udbetalt.

 

Følgende dokumenter blev underskrevet den 10. juli 2008:

 

 

Aftale om handel med finansielle instrumenter

 

Aftale om handel med afledte finansielle instrumenter bilag 2, blev underskrevet af Carsten Storbjerg den 10. juli 2008. Aftalen har et samlet risikobeløb på DKK 1.650.000. Aftalen blev underskrevet med det formål, at såfremt lånet på DKK

 

4.328.000 blev hjemtaget, kunne der indgås aftale om renteswap for dette lån. Der er tale om en rammeaftale, som ikke medfører nogen betalingsforpligtelse eller gældsforhold.

 

Låneretten fremgår af kontoudtog for realisationskonto for Storbjerg Erhverv med valør fra den 11. juli 2008, bilag B. Bilag B må høre til den oprindeligt godkendte renteswap af 15. juli 2008 W015776. Da Jyske Bank gør gældende, at der skulle være godkendt en ny renteswap den 16. juli 2008 skal der foreligge en separat konto for denne, som Jyske Bank opfordres (15) til at fremlægge.

 

 

Pantebrev for pålydende lån DKKK 4.328.000

 

Pantebrevet er udstedt for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E. Det fremgår, at lånets rente er variabel og pt. fastsat til 5,0035%, svarende til en nominel rente på 5,0978%. Carsten Storbjerg var alene i besiddelse af en ikke underskrevet kopi, fremlagt som bilag 141. Jyske Bank har først fremlagt det underskrevne pantebrev som bilag AC med processkrift A den 5. november 2018. Som det fremgår af lånetilbuddet til projekt 2, var dette pantebrev bortfaldet ved fremsendelsen af det nye lånetilbud, jf. bilag AG side 4 af 6. Bilag AG er ligeledes først fremlagt af Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018. Jyske Bank var i øvrigt bekendt med, at lånetilbud og pantebrev til projekt var bortfaldet, dels da det udløb den 20. november 2008 uden af være udbetalt, dels da projekt 1 blev kasseret, hvilket Jyske Bank var oplyst om, og dels, da Jyske Bank blev anmodet om at indhente et nyt lånetilbud til projekt 2 i 2009.

 

Refinansieringsaftale – hovedstol DKK 4.328.000

 

Som beskrevet ovenfor under pkt. 3.19, fremlagt som bilag Ø.

 

 

Samtykke- og garantierklæring – Nykredit – bilag 147 og bilag Z

 

Storbjerg Erhverv har fremlagt samtykke- og garantierklæringen som bilag 147. Carsten Storbjerg var ikke i besiddelse af det underskrevne dokument, men fik originale udleveret fra Nykredit på et møde den 11. oktober 2016. Det skal fremhæves, at det af originalen, som er det dokument, som Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 fremgår, at Jyske Bank anmoder Nykredit om at udstede et lånetilbud til Storbjerg Erhverv med pant i matr. nr. 1 s Mørdrup By, Mørdrup. Samtykkeerklæringen blev underskrevet af Carsten Storbjerg til lånetilbuddet, bilag Y til projekt 1, som ikke blev gennemført.

 

Jyske  Bank  har  først  fremlagt  den  underskrevne  version  som  bilag  Z   med

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 8 af 23

 

 

processkrift A den 5. november 2018. Det skal bemærkes, at der i den fremlagte version er rettet i matrikel nummeret, hvilket er sket efter Carsten Storbjergs underskrift.

 

Som bilag 171 fremlægges samtykke- og garantierklæringen, som Carsten Storbjerg nu er kommet i besiddelse af, med Nykredit angivet som modtager øverst til venstre, som dokumenterer, at den er sendt til Nykredit med den angivne rettelse efter underskrift.

 

Jyske Bank opfordres (16) til at udlevere det original underskrevne dokument til nærmere undersøgelse samt til at redegøre for hvem der har foretaget rettelsen i dokumentet samt hvornår rettelsen er foretaget.

 

 

Uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu bilag 7

 

Som bilag 7 til stævningen er fremlagt det ikke underskrevne dokument, idet Carsten Storbjerg ikke var i besiddelse af dette på daværende tidspunkt. Det fremgår, at Storbjerg Erhverv giver ”Jyske Bank uigenkaldelig fuldmagt til at forlange lånet udbetalt, at modtage og kvittere for samt at realisere obligationer og/eller låneprovenu ifølge: Valuta/beløb: DK 4.328.000, Realkreditinstitut og lånetype: Nykredit, var. rente, refinansiering og konverterbart, Serie/afd: 21E/20år.

 

Den uigenkaldelige fuldmagt, som blev underskrevet den 10. juli 2008 vedrørte således det som bilag Y fremlagte lånetilbud sendt fra Nykredit til Jyske Bank. Lånetilbuddet udløb som anført den 20. november 2008 og blev aldrig hjemtaget.

 

Jyske Bank har som svar på den af Storbjerg Erhverv i stævningen angivne opfordring 1 fremlagt bilag K med henvisning til fuldmagten blev indgået den 10. juli 2008. Der er imidlertid rettet i dokumentet på side 1, således at der er indført et andet lån i dokumentet. Det et således ikke det samme som blev underskrevet den 10. juli 2008, jf. nærmere nedenfor under projekt 2.

 

Fuldmagten til ralkreditlånet på DKK 4.328.000 Serie 21E var derfor udløbet den 20. november 2008, hvor lånet ikke længere kunne udbetales.

 

 

Kautionserklæring – bilag Æ

 

Carsten Stobjerg skrev også under på kautionserklæring som selvskyldnerkautionist for lånet på DKK 4.328.000, serie 21E, som aldrig blev optaget. Dokumentet blev underskrevet til anvendelse forudsætningsvist, såfremt lånet på DKK 4.328.000 til projekt 1 blev udbetalt. Bilag Æ blev først fremlag af Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018. Kautionserklæringen er ugyldig, da lånet ikke blev udbetalt.

 

 

Udbetaling af lån – bilag Å

 

Carsten Storbjerg underskrev blanket om udbetaling af lån, fremlagt af Jyske Bank som bilag Å i 2018. Anmodningen om udbetaling af lån var for lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet fra Nykredit, bilag Y. Da lånetilbuddet udløb den 20. november 2008, låneprovenuet aldrig blev udbetalt og da projektet blev kasseret, kan Jyske Bank ikke anvende dokumentet som grundlag for noget andet lån. Det fremgår, at dokumentet er øremærket til lånetilbud bilag Y. Jyske Bank har

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 9 af 23

 

 

anvendt dette dokument og underskrevet den 15/4 2009 efter udløbet af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y.

 

Da det er Jyske Bank, der anmoder Nykredit om udbetalingen af lånet til en konto i Jyske Bank er Jyske Bank i sagens natur klar over, at lånet aldrig er udbetalt og Jyske Bank var klar over at Carsten Storbjerg havde anmodet om et nyt lånetilbud til projekt 2.

 

En benyttelse af et dokument underskrevet den 10. juli 2008 til et lånetilbud som det fremgår på side 2, som var udløbet, og som banken underskriver den 15. april 2009 kan ikke være i overensstemmelse med sædvanlig pengeinstitutpraksis. Det er også i strid med aftalen mellem parterne og redelig bankforretning.

 

En hjemtagelse af det lånetilbud der var udløbet ville skjule at der var igangsat en renteswap den 16. juli 2008 til det ikke hjemtagede lån.

 

 

Kautionserklæring – bilag 5

 

Som bilag 5 til stævningen er fremlagt kautionserklæring, hvorefter Carsten Storbjerg hæfter som selvskyldnerkautionist for hvad Storbjerg Erhverv til enhver tid skylder Jyske Bank.

 

 

Aftale om sikkerhedsstillelse – bilag 6A

 

Jyske Bank fik sikkerhed form af pant i ejerpantebrev ejet af Carsten Storbjerg på DKK 3.000.000 med pant i Carstens Storbjergs private bolig, Søvej 5, Hornbæk.

 

 

Bekræftelse af renteswap nr. WO15776 – 15. juli 2008 ref. WO15776999, bilag E s. 4-6

 

3.25. Den 15. juli 2008 ringede en medarbejder fra Jyske Bank til Carsten Storbjerg med det formål at få Carsten Storbjerg til at godkende, at renten på det tilbudte lån til projekt 1, bilag Y, blev låst fast. Carsten Storbjerg blev oplyst, at det var magtpåliggende for Jyske Bank, at renten, som jo ville være variabel i henhold til lånetilbud, bilag Y, blev sikret ved at der blev lavet en swapaftale.

 

Som det fremgår af side 2 i bekræftelsen (bilag E side 5), er renteswappen for lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y. Det fremgår, at den godkendte renteswap lukkes den 30. december 2008, jf. bilag 28 side 2.

 

Carsten Storbjerg godkendte renteswappen betinget af at lånetilbuddet, bilag Y, blev hjemtaget og udbetalt. Dette blev udtrykkeligt aftalt med Nicolai Hansen og er også konsistent i forhold til at aftaledokumenterne blev underskrevet for lånetilbuddet til projekt 1 den 10. juli 2008. Det var således den renteswap, der blev bekræftet ved brev af 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg godkendte til lånet til projekt 1. Dette har Jyske Bank også bekræftet i svarskriftet på side 6, hvor det fremgår, at der var telefonmøde den 15. juli 2008. Det er dog forkert, når Jyske Bank skriver at det var renteswappen fremlagt som bilag 1, der blev godkendt den

 

 1. juli 2008, da bilag 1 er dateret den 16. juli 2008 og er en ny renteswap og lavet uden godkendelse fra Carsten Storbjerg. Som det vil fremgå nedenfor har Jyske Bank undladt at fremlægge den aftalte renteswap af 15. juli 2008 og det er første ved svarskriftet den 10. september 2015, at der som en del af bilag E er vedlagt den renteswap, som blev godkendt telefonmødet den 15. juli 2008, jf. bilag E side

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 10 af 23

 

 

 1. På tidspunktet for stævningen var Carsten Storbjerg således ikke i besiddelse af den bekræftelsen på den godkendte swapaftale af 15. juli 2008.

 

Det skal supplerende bemærkes, at bilag E, side 4 og 5 var fjernet fra årsopgørelsen for 2008, bilag O.

 

Efterfølgende har Jyske Bank sendt en bekræftelse på en renteswap den 16. juli 2008, bilag 1 med nr. WO15785. Denne bekræftelse refererer til samme lån DKK 4.328.000 på side 2. Carsten Storbjerg godkendte aldrig denne swapaftale.

 

Jyske Bank har i svarskriftet på side 6 anført, at Carsten Storbjerg ønskede at indgå den som bilag 1 fremlagte swapaftale. Dette er ikke korrekt, idet det er swapaftalen som bekræftet den 15. juli 2008, som Carsten Storbjerg bekræftede, jf. bilag E, side 4-6. På tidspunktet for indgivelse af stævningen i sagen den 18. juni 2015, var Carsten Storbjerg ikke i besiddelse af de relevante dokumenter, ligesom Carsten Storbjerg ikke var oplyst om, at det lån, som swappen blev aftalt til aldrig var udbetalt, herunder, at Jyske Bank havde benyttet dokumenter underskrevet den 10. juli 2008 til lånetilbud fremlagt som bilag Y som var udløbet til nyt lån og dermed som godkendelse af en swapaftale som aldrig var indgået eller godkendt af Storbjerg Erhverv.

 

Ved brev af 16. juli 2008 skrev Jyske Bank til Storbjerg Erhvervs, at renteswap nr. WO15776 blev lukket den 30. december 2008, jf. bilag 28. Det fremgår at forretningen blev lukket med 0 i gevinst. Det var denne swapaftale, som Carsten Storbjerg godkendte som bekræftet den 15. juli 2008, jf. bilag E side 4.

 

Den for Storbjerg Erhverv godkendte renteswapaftale med nr. WO15776 for lånetilbud Y på DKK 4.328.000 var således lukket den 30. december 2008, jf. bilag

 

 1. Dette var naturligt, da det underliggende lånetilbud og pantebrev var udløbet den 20. november 2008 som uudnyttet, da projekt 1 blev kasseret.

 

 

Lånetilbud DKK 4.328.000 – bilag Y, udløbet den 20. november 2008

 

3.26. Tilbuddet bilag Y bortfaldt som ikke hjemtaget den 20. november 2008. Som konsekvens heraf, bortfaldt de aftaler underskrevet den 10. juli 2008, som var indgået for lånet, dvs. fuldmagter og pantebrev, bilagene 147, Ø, Æ Å og Y.

 

3.27. Jyske Bank blev desuden informeret om, at lånetilbuddet, bilag Y og pantebrevet, bilag AC, var bortfaldet i forbindelse med Nykredits fremsendelse af nyt lånetilbud til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. bilag AG side 4, jf. nærmere nedenfor om projekt 2.

 

3.28. Jyske Bank var bekendt med, at projekt 1 blev kasseret og at lånet, som renteswapaftalen blev indgået for aldrig blev hjemtaget eller udbetalt.

 

3.29. Renteswappen var dog verserende fra den 11. juli 2008 (og fortsat på tidspunktet for stævningen den 18. juni 2015) uanset at der ikke var udbetalt det lån i henhold til lånetilbuddet, som aftalen om renteswappen var tilknyttet. Aftalen om renteswap er således ugyldig idet der ikke kan indgås en aftale om en renteswap for et lån, der ikke eksisterer.

 

3.30. Jyske Bank har i processkrift B, side 2 anført, at det bestrides, at swapaftaler indgås for et bestemt lån, hvorfor der ikke kan være en swapaftale for et lån, der aldrig er udbetalt. Jyske Bank har henvist til U.2016.3371H, som omhandlede spørgsmålet om en bankkundes hæftelse for swapaftalen, efter indfrielse af lån,

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 11 af 23

 

 

som han havde indgået samtidig med swapaftalen. Hertil bemærkes, at der jo netop var tale om et underliggende lån, som swapaftalen blev indgået for.

 

I nærværende sag er der slet ikke noget lån. Hele formålet med og grundlaget for en swapaftale er at bytte renten på et underliggende lån, hvorved henvises til de med stævningen fremlagte bilag 8-17 og det i stævningen anførte. En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte strømme af rentebetalinger og forudsætter derfor, at der er et underliggende lån.

 

Det skal i øvrigt fremhæves, at Carsten Storbjerg ikke underskrev nogen bekræftelse på renteswappen, således som det er sædvanligt, jf. dom af 12. februar 2014 afsagt af retten i Viborg, bilag 16, side 2, hvoraf det fremgår, at sagsøgeren i sagen underskrev bekræftelsen på den renteswap, som blev kendt ugyldig.

 

Der henvises yderligere til artiklen fremlagt som bilag 14, hvoraf fremgår, at en renteswap primært bruges til at foretage renteafdækning af et underliggende variabelt forrentet lån.

 

Derudover gøres det gældende, at Carsten Storbjerg alene godkendte en renteswap for det tilfalde, at lånet til projekt 1 blev hjemtaget, hvilket ikke sket. Allerede af disse grunde er renteswapaftalen bortfaldet og ugyldig.

 

Da Jyske Bank på tidspunktet for indgivelsen af stævningen, konsekvent havde fastholdt, at det lån, jf. lånetilbud til projekt 1, bilag Y var udbetalt til Storbjerg Erhverv og at renteswappen knyttede sig til dette lån, med henvisning til både hovedstol på DK 4.328.000 og rente på 5,2%, og da Jyske Bank ikke ville svare på Carsten Storbjergs anmodninger om aktindsigt, var dette nødvendigvis forudsætningen for stævningen.

 

De i stævningen anførte anbringender om ugyldighed på grund af mangelfuld rådgivning fastholdes. Jyske Banks rådgivning om renteswappen bestod i at Nicolai Hansen tegnede på et whiteboard og forklarede, at det ikke havde nogen betydning om renten steg eller faldt. Carsten Storbjerg havde den forståelse, at der var tale om en rentesikring og at han derfor ikke behøvede at bekymre sig om at renten steg eller faldt. Carsten Storbjerg fik desuden ikke rådgivning af sin daværende revisor, idet denne udtrykkeligt oplyste, at han ikke kunne rådgive om renteswapaftaler. Da Carsten Storbjerg havde oplyst at han ikke ønskede at spekulere i renten var han af den opfattelse af det ikke var relevant at få yderligere forklaring, da han jo ikke spekulerede i renten og da Nicolai Hansen havde bekræftet dette. Derfor var yderligere forklaring jf. bilag 19 ikke relevant.

 

Først da Carsten Storbjerg i 2016 – efter indgivelse af stævning mod Nykredit fik bekræftelse på, at det lån, som Jyske Bank påstod var udbetalt, rent faktisk aldrig var udbetalt, var det muligt at gøre gældende, at der foreligger ugyldighed som følge af at det låne, som renteswappen blev godkendt for aldrig blev udbetalt. Nykredit bekræftede dette skriftligt den 18. oktober 2016, jf. bilag 28.

 

Forud for indgivelsen af stævnigen mod Nykredit og Nykredits bekræftelse den 18. oktober 2016, på at lånet på DKK 4.328.000, som Carsten Storbjerg godkendte renteswappen af den 15. juli 2008 for, skrev Carsten Storbjerg til Jyske Bank, (blandt flere andre gange) den 24. april 2016, jf. bilag 156. Som det fremgår af brevet, beder Carsten Storbjerg om at få bekræftet om han har modtaget lånet i Nykredit, (lånetilbud bilag Y), som Jyske Bank har påstået gennem hele perioden. Carsten Storbjerg anmodede siden 2013 om aktindsigt, hvilket han ikke fik.

 

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 12 af 23

 

 

Jyske Bank har således tilbageholdt oplysningen om, at lånet aldrig blev hjemtaget og endog flere gange tværtimod oplyst, at lånet var hjemtaget.

 

 

Projekt nr. 2 – grund på 2.875 m2 – bygning på 847 m2

 

3.31. Ultimo januar 2009 oplyste Carsten Storbjerg til Nicolai Hansen, Jyske Bank, at han var i gang med et nyt projekt vedr. udstykning af en grund på 2.875 m2 og opførelse af en bygning på 847 m2 i stedet for det først planlagte projekt 1. Udstykningsplanen fremgår af måleblad fremlagt som bilag 49. Budgettet, som blev gennemgået med Nicolai Hansen fra Jyske Bank er fremlagt som bilag 47.

 

3.32. Den 23. marts 2009 gav Teknisk Forvaltning, Helsingør Kommune byggetilladelse til projekt 2, delareal af matr. nr. 1 ar, jf. bilag 50.

 

3.33. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om nyt lånetilbud til projekt 2 den 1. april 2009. Nicolai Hansen gennemgik budgettet med Carsten Storbjerg for det nye projekt fremlagt som bilag 47. Rettelserne med håndskrift i budgettet er lavet af Nicolai Hansen. Jyske Bank godkendte budgettet på vegne af Nykredit. Nykredit bekræftede dette over for Carsten Storbjerg på møde den 11. oktober 2016, jf. mødereferat bilag 116, side 8. På baggrund af budgettet anmodede Jyske Bank Nykredit om et nyt lånetilbud.

 

3.34. Der blev ikke drøftet eller lavet aftale om en renteswapaftale for lånetilbud til projekt 2. Det forekommer at Jyske Bank heller ikke har bestridt dette. Tværtimod forekommer det, at Jyske Bank fastholder, at den godkendte renteswap er gyldig som følge af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y skulle være udbetalt, hvorfor renten på dette lån kunne byttes i henhold til renteswapaftalen, jf. processkrift A.

 

3.35. Herefter fremgår det at Jyske Bank – i stedet for at lave nye dokumenter for låneanmodningen til det nye lån benytter de gamle dokumenter for det første lånetilbud, som er udløbet. Ved brev af 15. april 2009 skrev Jyske Bank til Nykredit med anmodning om lånetilbud til udbetaling af DKK 4.328.000, jf. bilag AB. Dette lånetilbud var som anført udløbet den 20. november 2008. Bilag AB blev først fremlagt af Jyske Bank med processkrift A den 5. november 2018.

 

3.36. Jyske Bank indhentede ikke underskrift fra Carsten Storbjerg på samtykke og garantierklæring til udstedelse af lånetilbud til projekt 2. Den samtykke- og garantierklæring, som Carsten Storbjerg underskrev den 10. juli 2008 er fremlagt som bilag 147 og vedrørte lånetilbuddet til projekt 1, fremlagt som bilag Y. Dette bekræftes da også af Jyske Bank i processkrift A side 2 nederst, hvor den underskrevne erklæring er fremlagt som bilag Z. Erklæringen kan ikke gyldigt anvendes til andre lånetilbud og er ikke gyldig efter udløbet af lånetilbuddet bilag Y.

 

Derudover er der ændret i dokumentet efter Carsten Storbjergs underskrift, og såfremt Jyske Bank har benyttet dokumentet, bilag Z, som grundlag for anmodning om udstedelse af lånet til projekt 2, tages der forbehold for at gøre gældende, at er der tale om dokumentfalsk, dels da der er ændret i dokumentet med den konsekvens, at det kan benyttes til andet end det oprindeligt aftalte ved Carsten Storbjergs underskrift, dels da dokumentet antageligt er anvendt til lånetilbud 2 af Jyske Bank uden aftale med Storbjerg Erhverv.

 

3.37. Jyske Bank fik heller ikke underskrift på kautionserklæring for så vidt angår lån til projekt  2.  Den  kautionserklæring,  som  Jyske  Bank  først  har  fremlagt  med

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 13 af 23

 

 

processkrift A den 5. november 2018, bilag Æ, vedrører ligeledes udtrykkeligt lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y, på DKK 4.328.000, serie 21E. Det samme gør sig gældende for så vidt angår refinansieringsaftalen, bilag Ø. Aftalerne kan således ikke gyldigt anvendes efter bortfald af lånetilbuddet, hverken til genansøgning om samme lånetilbud eller til nyt lånetilbud uden aftale med Storbjerg Erhverv.

 

3.38. Det forhold, at Jyske Bank den 15. april 2009 anmoder Nykredit om at hjemtage det lånetilbud på DKK 4.328.000, jf. bilag Y, som var udløbet den 20. november 2008 dokumenterer, at Jyske Bank var vidende om, at lånet ikke var udbetalt på dette tidspunkt. Dette skal sammenholdes med at renteswappen var verserende fra den 11. juli 2008 – uden at der var optaget det underliggende lån, som renteswappen var godkendt for.

 

3.39. Jyske Bank har fremsendt bilag AB til Nykredit uden Carsten Storbjergs vidende eller godkendelse, for det lånetilbud til projekt 1, som var udløbet. Meddelelsen til Storbjerg Erhverv af 15. april 2009 om at Jyske Bank havde bedt Nykredit hjemtage lånet på de DKK 4.328.000, bilag AA var således uden godkendelse eller fuldmagt fra Storbjerg Erhverv. Carsten Storbjerg var ikke opmærksom på, at det var det lånetilbud, som var udløbet, som Jyske Bank forsøgte at hjemtage, jf. bilag

 

 • Dette var imidlertid heller ikke afgørende, da Nykredit fremsendte nyt lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår, bilag AG, da det tidligere fremsendte lånetilbud var udløbet den 20. november 2008.

 

3.40. Dette fremgår med tydelighed af bilag Å, som blev underskrevet af Carsten Storbjerg for lånetilbud til projekt 1, bilag Y, den 10. juli 2008. Anmodningen om udbetalingen af låne tilbud Y er således anvendt af Jyske Bank uden fuldmagt eller godkendelse fra Storbjerg Erhverv, da det alene vedrørte lånetilbud til projekt 1, bilag Y, som var udløbet, hvilket Jyske Bank var bekendt med.

 

3.41. Jyske Bank skulle rettelig have anmodet om et nyt lånetilbud til projekt 2, på baggrund af det godkendte budget til en anden udstykning, hvilket var det med Carsten Storbjerg aftalte. Der var som anført ikke aftalt at der skulle indgås aftale om renteswap for det nye lånetilbud til projekt 2.

 

3.42. Jyske Bank har således uden fuldmagt fra Carsten Storbjerg søgt at få Nykredit til at udbetale lånet som tilbudt til projekt 1 ved lånetilbud, bilag Y. Samtidig har Jyske Bank igangsat renteswap i juli 2008 baseret på at dette lån, uden at det var udbetalt.

 

3.43. Den 15. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 66.400 for tinglysning af lånet, som ikke blev hjemtaget, jf. bilag 56 side 3. Det skal bemærkes, at der fr Jyske Banks side er sket sammenblanding af selskaberne, idet det af bilag 56, side 1 fremgår at kontoen tilhører EL Vagten A/S. Den 16. april 2009 hævede Jyske Bank DKK 13.517,36 i provision for lånet på DKK 4.328.000, jf. lånetilbuddet af 20. maj 2008 til projekt 1, jf. bilag Y, som var bortfaldet den 20. november 2008, jf. bilag 53.

 

Disse dispositioner er foretaget i ond tro, da Jyske Bank var bekendt med at lånetilbud og pantebrev var bortfaldet og da Carsten Storbjerg havde anmodet om lånetilbud til projekt 2, idet projekt 1 og det tilhørende lånetilbud var bortfaldet.

 

 

Lånetilbud – projekt 2 – fra Nykredit til Jyske Bank, 6. maj 2009, lån DKK 4.300.000 bilag AG

 

3.44. Den 6. maj 2009 fremsendte Nykredit lånetilbud til Jyske Bank med tilbud om lån

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 14 af 23

 

 

til Storbjerg Erhverv som et tilpasningslån i ejendommen Bybjergvej 43, 3060 Espergærdet til projekt 2.

 

Af lånetilbuddet fremgår blandt andet følgende:

 

Lånetype: Tilpasningslån F1 – kontantlån

Løbetid 20 år

 

Hovedstol: 4.300.000

 

Renteprocent pr. år: 2,9457

 

PÅ side 2/6 fremgår:

 

”Det lånte beløb fremskaffes ved salg af obligationer i: 4,00% Nykredit serie 12 Ead årgang 2010 fondskode 0977284.”

 

På side 3/6 fremgår:

 

”Lånet skal udbetales senest den 6. november 2009.

 

Når nærværende lånetilbud udbetales, bortfalder alle andre alternative lånetilbud, der måtte eksistere på låneudbetalingstidspunktet.”

 

På side 4, sidste linje fremgår:

 

”Det tidligere fremsendte tilbud/pantebrev er hermed bortfaldet”.

 

Jyske Bank var således igen informeret om, at lånetilbuddet på DKK 4.328.000 og pantebrevet i tilknytning hertil var bortfaldet.

 

3.45. Carsten Storbjerg var som anført på daværende tidspunkt ikke opmærksom på, at Jyske Bank ikke som aftalt havde anmodet om lånetilbud til projekt to som aftalt på baggrund af det med Nicolai Hansen gennemgåede tilbud, bilag 47. Men da Carsten Storbjerg modtog lånetilbuddet til projekt 2, fremgik det af tilbuddet, at det var et nyt tilbud, som aftalt med Jyske Bank til andre vilkår som anført ovenfor. Det fremgik som anført ligeledes, at det tidligere lånetilbud, bilag Y og pantebrev til projekt 1 var bortfaldet.

 

3.46. Nykredit foranledigede, at pantebrevet for lånetilbuddet til projekt 1 blev kvitteret til aflysning af tingbogen den 6. maj 2009, jf. bilag AE. Dette i naturlig forlængelse af, at lånet på DKK 4.328000 ikke blev benyttet eller udbetalt og da det var bortfaldet som anført i lånetilbuddet af 6. maj 2009, bilag AG. Som anmelder er anført Jyske Bank, og der er underskrevet for Nykredit. Nykredit har i øvrigt tilbagebetalt de beløb, som uberettiget blev hævet fra Storbjerg Erhverv i den anledning. Jyske Bank oplyste ikke til Storbjerg Erhverv, at de havde låst renten fast ved en renteswap til et lånetilbud, som ikke blev hjemtaget. Derimod vælger Jyske Bank at handle som om og fastholde, at Storbjerg Erhverv har optaget lånet på DKK 4.328.000 jf. tilbud Y, til projekt 1, selvom det står klart, at det er et nyt lånetilbud til projekt 2 på andre vilkår og uden en aftale om renteswap.

 

3.47. Den 10. maj 2009 krævede Jyske Bank flere sikkerhedsstillelser fra Carsten Storbjerg. PÅ daværende tidspunkt havde Storbjerg Erhverv en bygge kredit på DKK 1.800.000 og et lån i grunden på DKK 2.400.000. Som oversigt over sikkerhedsstillelserne henvises til bilag 163.

 

3.48. Jyske Bank bad endvidere Carsten Storbjerg underskrive på et dokument om en låneret på DKK 1.800.000, bilag 3. Det skal bemærkes, at Carsten Storbjerg, som

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 15 af 23

 

 

var i gang med at forberede byggesagen til projekt 2, fik en stor mængde dokumenter til underskrift fra Jyske Bank. Da det af dokumentet fremgik, at der var tale om en låneret, tillagde Carsten Storbjerg ikke dette dokument nogen særlig betydning. Det fremgår af punkt 17 i dokumentet, at der kunne klages til pengeinstitutankenævnet, hvilket Carsten Storbjerg gjorde senere.

 

3.49. Den 11. maj 2009 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på dokument om sikkerhedsstillelse, bilag 6. Det fremgår af dokumentet, at der gives pant i Ejerpantebrev næst efter DKK 4.328.000 Nykredit. Jyske Bank har fremlagt det underskrevne dokument som bilag H. Som anført var der ikke noget lån på DKK 4.328.000 i Nykredit. Storbjerg Erhverv modtog først et lån på DKK 4.300.000 til projekt 2, jf. tilbuddet fra den 6. maj 2009 den 3. juli 2009. Der henvises yderligere til bilag 73. Som bilag 20 er fremlagt en tilbagetrædelseserklæring, som Carsten Storbjerg har anmodet Jyske Bank om aktindsigt i, da han ikke var klar over om den var underskrevet. Jyske Bank opfordres 17 til at fremlægge den underskrevne erklæring.

 

3.50. Den 19. maj 2009, efter modtagelsen af lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, bad Nicolai Hansen, Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på bilag 7, som oprindeligt var for lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, bilag Y. Nicolai Hansen lagde forsiden frem og spurgte om han kunne genbruge denne og ikke hele dokumentet, som var underskrevet på sidste side den 10. juli 2008. Jyske Bank har ved svarskriftet af 10. september 2015 fremlagt bilag K, uigenkaldelig fuldmagt, transport og håndpanteret i prioriteringsprovenu med angivelse af, at det var underskrevet den 10. juli 2008, således at det fremstår som om det var vedrørende det første lån på DKK 4.328.000 og ikke det andet lån på DKK 4.300.000 og ændret den 19. maj 2009. Som anført var det første lån aldrig udbetalt og på dette tidspunkt bortfaldet, hvilket har stået klart, da Nicolai Hansen jo ændrede dokumentet til at vedrøre lånetilbuddet til projekt 2 på DKK 4.300.000 og påførte teksten:

 

”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)”.

 

3.51. Jyske Bank godkendte tilbuddet til projekt 2, bilag AG på DKK 4.300.000. Carsten Storbjerg skrev under for Storbjerg Erhverv den 19. maj 2009 jf. bilag 51, at obligationerne kunne afregnes for lånet på DKK 4.300.000 til selskabets konto.

 

3.52. Nykredit meddelte den 3. juli 2009 til Jyske Bank, at lånet på DKK 4.300.000 (jf. tilbuddet til projekt 2, bilag AG var udbetalt, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag AH.

 

Det skal fremhæves, at Jyske Bank først ved processkrift A den 5. november 2018 har fremlagt bilag AH med følgende forklaring på side 4 sidste afsnit:

 

”Som bilag AH fremlægges lånetilbud af 3. juli 2009 fra Nykredit Realkredit A/S. Som det fremgår af bilaget omhandlede dette lånetilbud også et F1 rentetilpasningslån med en hovedstol på kr. 4.300.000.

 

..”

 

Bilag AH er ikke som anført af Jyske Bank et lånetilbud. Overskriften på bilaget er ”Udbetaling af lån” og det fremgår, at det er en meddelelse fra Nykredit til Jyske Bank om at det lån, som blev tilbudt til projekt 2 den 6. maj 2009, bilag AG, er udbetalt til konto nr. 5050 0001414093, som er Storbjerg Erhvervs konto hos Jyske Bank. Det fremgår at provenuet er DKK 4.270.525, som overføres til kontoen i Jyske Bank.

 

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 16 af 23

 

 

Beløbet på DKK 4.270.525 gik ind på kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag AJ, som er kontoudtog for Storbjerg Erhvervs konto.

 

Det skal bemærkes, at der ikke foreligger tilsvarende korrespondance og meddelelse af udbetaling af lånet i henhold til lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 4.328.000 jf. bilag Y, da dette lån aldrig blev hjemtaget og udbetalt.

 

3.53. Realkreditpantebrevet på DKK 4.300.000, jf. lånetilbuddet til projekt 2, af 6. maj 2009, bilag AG blev tinglyst den 22. maj 2009 med Nykredit Realkredit A/S som kreditor, jf. det af Jyske Bank fremlagte bilag AK. Lånet blev udbetalt den 6. juli 2009, jf. bilag AJ. Det skal fremhæves, at det af bilag AK fremgår, at matrikel nummeret er 1 ay og arealet 2.875 m2., som er det godkendte og realiserede projekt 2.

 

Dermed bliver det også relevant, at Storbjerg Erhverv stiller spørgsmål til den rettelse, der er lavet i matrikel nummeret på bilag Z, efter at Carsten Storbjerg skrev under på dette den 10. juli 2008 til anvendelse for lånetilbuddet til projekt

 

 1. En rettelse i matrikel nummeret kan medføre at dokumentet kan få et videre anvendelsesområde, jf. at lånet til projekt 2 tinglyses på et andet matrikelnummer. Uanset den efterfølgende rettelse og mulige benyttelse af dokumentet fastholdes, at det alene kunne anvendes til projekt 1, som det blev underskrevet for.

 

3.54. Når Jyske Bank i processkrift B af 20. marts 2019 på side 2, næstsidste og sidste afsnit anfører at:

 

”Dernæst bemærkes det, at swapaftalen blev indgået med Storbjerg Erhverv på baggrund af de oplysninger, som Jyske Bank modtog fra henholdsvis Storbjerg Erhverv og Nykredit. Som der tillige er redegjort for i processkrift A var pantebrevet på kr. 4.328.000 tinglyst, ligesom alle øvrige ekspeditioner i forbindelse med udbetalingen gennemført.

 

Jyske Bank har fortsat ikke kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S efterfølgende valgte at lade pantebrevet aflyse i stedet for at udbetale lånet, ligesom Jyske Bank ikke har kendskab til, hvorfor Nykredit Realkredit A/S efterfølgende tinglyste og udbetalte et lån til Storbjerg Erhverv på kr. 4.300.000.

..”

 

Er dette i direkte modstrid med de faktuelle oplysninger som gennemgået ovenfor.

 

Samtidig er det anførte en bekræftelse på det som var aftalt, nemlig at Carsten Storbjerg på vegne af Storbjerg Erhverv godkendte en renteswap for lånetilbuddet på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Det har således stået klart, at aftalen om rentebytte for tilbuddet på DKK 4.328.000 med rente 5,32% var bortfaldet idet aftalen om renteswap alene vedrørte dette lånetilbud, som var udløbet og bortfaldet.

 

Som anført fremgik det af lånetilbuddet sendt til Jyske Bank fra Nykredit den 6. maj 2009 til projekt 2, at det tidligere lånetilbud og pantebrevet var bortfaldet. Derudover rettede Nicolai Hansen på side 1 i bilag 7, som var underskrevet for lånetilbuddet på DKK 4.328.000, således at det blev anvendt den 19. maj 2009 til udbetaling af lånet på DKK 4.300.000 jf. lånetilbuddet til projekt 2 af 6. maj 2009, bilag AG. Jyske Bank modtog brev om udbetaling af lånet til projekt 2 den 3. juli 2009 og har aldrig modtaget brev om udbetaling af lånet til projekt 1. Der henvises i øvrigt til det ovenfor anførte.

 

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 17 af 23

 

 

Det skal fremhæves, at aflysningen af pantebrevet, som Jyske Bank har fremlagt som bilag AE er i direkte forlængelse af, at lånetilbud og pantebrev for lånet på DKK 4.328.000 var bortfaldet, hvilket var oplyst til Jyske Bank den 6. maj 2009, jf. bilag AG. Når Jyske Bank aktivt anmoder om at få lånet til projekt 2 på DKK 4.300.000 udbetalt, jf. bilag K efter at have modtaget lånetilbuddet og meddelelsen om bortfald af tidligere lånetilbud på DKK 4.328.000 kan det ikke lade sig gøre, at Jyske Bank er i uvidenhed om at lånet på DKK 4.328.000, som der blev godkendt en renteswap for aldrig blev hjemtaget og udbetalt. Nicolai Hansen har påført teksten

 

”DKK 4.300.000 .. (afløser kr. 4.328.000 som aflyses)” på bilag K.

 

Jyske Bank har aldrig modtaget beløbet fra Nykredit, således som det er tilfældet med lånet på DKK 4.300.000.

 

Det er Jyske Bank, der har gennemgået budgetterne for projekt 1 og projekt 2 og godkendt projekt 2 på vegne af Nykredit og herefter modtaget lånetilbuddet for projekt 2. Storbjerg Erhverv har ikke bibragt Jyske Bank nogen oplysninger om at lånetilbuddet for projekt 1 skulle have været udbetalt – tværtimod har Carsten Storbjerg i tæt dialog med Nicolai Hansen, som gennemgik budgetterne oplyst at projekt 1 blev kasseret og anmodet om lånetilbud til projekt 2.

 

3.55. Nykredit har aflyst pantebrevet jf. bilag AF, som Jyske Bank uden fuldmagt fra Storbjerg Erhverv havde tinglyst. Carsten Storbjerg skrev alene under på bilag AC den 10. juli 2008 for det tilfælde at lånetilbuddet til projekt 1 af 20. maj 2008, jf. bilag Y blev udnyttet og udbetalt. Som anført var bekræftede Nicolai Hansen, at dokumenterne herunder pantebrevet ikke ville blive brugt, såfremt lånet til projekt 1 ikke blev hjemtaget og udbetalt. Jyske Bank har uden fuldmagt hertil og efter udløb og bortfald af lånetilbuddet til projekt 1, bilag Y og bortfald af pantebrevet tinglyst pantebrevet på DK 4.328.000, variabel rente, serie 21E, jf. lånetilbud Y og hævet tinglysningsgebyr på DKK 66.400 den 15. april 2009, jf. bilag 56 side 3.

 

3.56. Den 28. maj 2009 skrev Jyske Bank under på en garanti fra Nykredit på lånebeløbet på DKK 4.300.000, jf. lånetilbud til projekt 2, bilag AG. Lånet blev som anført hjemtaget den 3. juli 2009 og betalt til kontoen i Jyske Bank den 6. juli 2009.

 

3.57. Den 8. juli 2009 skrev Casper Dam Olsen, Jyske Bank en mail til Carsten Storbjerg om at det i det byggebudget for projekt 2, bilag 47, som Jyske Bank havde godkendt manglede rente, provisioner og tinglysningsomkostninger, jf. bilag 48. Carsten Storbjerg har efterfølgende ved møde med Nykredit den 11. oktober 2016 fået oplyst, at Jyske Bank selv godkendte byggebudgettet uden fremsendelse af dette til Nykredit, jf. mødereferat bilag 116 pkt. 10. Jyske Bank burde have oplyst Carsten Storbjerg om disse omkostninger skulle indgå i budgettet i forbindelse med låneansøgning. Storbjerg Erhverv kommer på dette tidspunkt i et afhængighedsforhold til Jyske Bank, som har undladt at medvirke til at oplyse bankens provisioner og renter mv., i forbindelse med gennemgangen og godkendelsen af budgettet.

 

 

Carsten Storbjergs sygdom den 26. november 2009 og forløbet herefter

 

3.58. Carsten Storbjerg blev alvorligt syg på grund af en hjerneblødning den 26. november 2009. Carsten Storbjergs ægtefælle informerede Nicolai Hansen om dette den 26. november 2009. Som dokumentation henvises til bilagene 142 – 146, der bl.a. viser, at Carsten Storbjerg blev hasteindlagt den 2. december 2009 med

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 18 af 23

 

 

hjerneblødning og 13. december efter kraftigt epilepsianfald.

 

3.59. Den 30. december 2009 krævede Jyske Bank yderligere sikkerhedsstillelse, jf. bilag J.

 

3.60. Den 19. februar 2010, mens Carsten Storbjerg er plaget af alvorlig sygdom skrev Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, og opgjorde finansieringsbehovet, jf. bilag

 

29A. Derudover opgjorde Nicolai Hansen låneoversigt således:

 

”Nykredit 4.328.000 kr. Cibor 6, aktuelt ca. 1,7% + bidrag 0,8%

 

..

Fastrentebytte 4.328.000 kr. Fast rente 5,32%.”

 

Dette er i direkte modstrid med sandheden, jf. det ovenfor anførte, hvoraf fremgår, at Nicolai Hansen var vidende om, at lånetilbuddet bilag Y og den dertil hørende renteswap var bortfaldet – dette uanset at Jyske Bank gør gældende, at der var indgået en ny renteswap den 16. juli 2008 også til tilbud Y – og dermed i princippet to swapaftaler.

 

3.61. Omkring juli 2010 underskrev Carsten Storbjerg på ”Dokumentation for rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom”, hvoraf fremgår at han har optaget lån med sikkerhed i fast ejendom 1-3 gang inden for de sidste 10 år og at han ønsker høj sikkerhed for lånets ydelser og stor sikkerhed for beskyttelse af boligens friværdi ved rentestigning. Det fremgår videre, at Carsten Storbjerg ikke har nogen planer om at indfri/ekstraordinært afvikle lånet, jf. bilag 102.

 

3.62. Som følge af at Jyske Bank ikke havde oplyst til Carsten Storbjerg at omkostninger og provisioner skulle medtagets i budgettet, bilag 47, i forbindelse med låneanmodning, var Storbjerg Erhverv nødsaget til at optage yderligere lån til byggesagen i oktober 2010, jf. bilag 103.

 

3.63. Den 26. oktober 2010 skrev Nicolai Hansen til Storbjerg Erhverv, jf. bilag 62 med overskriften ”Styr på aftalerne”. Carsten Storbjerg var ikke klar over, at Storbjerg Erhverv ikke havde lånt de DKK 4.328.000, jf. også den tidligere korrespondance, hvor Jyske Bank oplyste til Carsten Storbjerg, at han havde lånt beløbet. Jyske Bank overvejer, at byggegrunden skal sælges. Det fremgår, at renten er låst fast i ejendommen via et rentebytte. Endvidere er forhåndsgaranti DKK 4.300.000 forlænget ti 1. februar 2011. Det fremgår videre, at såfremt garantien over for Nykredit ikke frigives inden den 1. februar 2011 etableres følgende sikkerheder: pant i anparterne i Storbjerg Erhverv, virksomhedspant DKK 500.000 i El-Vagten A/S samt forhøjelse af ejerpantebrev i Bybjergvej 43 med DKK 500.000.

 

3.64. Den 28. oktober 2010 bad Jyske Bank Carsten Storbjerg underskrive på endnu en aftale om handel med afledte finansielle instrumenter, der giver en ramme/låneret på DKK 2.100.000. Det fremgår, at der kan klages til Pengeinstitutankenævnet af pkt. 17 i aftalen.

 

3.65. Carsten Storbjerg var stadig alvorligt syg, jf. bl.a. bilag 144, idet han har svært ved at håndtere stress, har glemsomhed og nedsat belastbarhed. Dette fremgår også af korrespondancen med Jyske Bank. Som følge af sin tilstand er Carsten Storbjerg ikke klar over, at lånet på DKK 4.328.000 aldrig er udbetalt og at renteswappen derfor ikke er gyldig som en direkte følge heraf.

 

3.66. Den 10. februar 2011 krævede Jyske Bank sikkerhed i anparterne i Storbjerg Erhverv, jf. bilag 91. Carsten Storbjerg har forgæves søgt oplyst fra Jyske Bank om denne sikkerhed er etableret. Jyske Bank opfordres 18 derfor til at oplyse og

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 19 af 23

 

 

dokumentere om dette er tilfældet.

 

3.67. Fra Nykredit modtog Carsten Storbjerg den 15. februar 2011 opgørelse over hovedstol og restgæld for hovedstolen på DKK 4.300.000, jf. bilag 130. Jyske Bank har taget provision af hovedstolen på DKK 4.300.000 og ikke restgælden, som hovedstolen løbende er nedbragt med. Restgælden var 3.985.724 den 15. februar 2011.

 

3.68. Efter et møde i Jyske Bank den 21. februar 2011 krævede Jyske Bank yderligere sikkerheder fra Carsten Storbjerg. Carsten Storbjerg afleverede et håndskrevet brev til Casper Dam Olsen, Jyske Bank i marts 2011, hvor han blandt andet skrev at han bad banken vise hensyn, da han ikke kunne klare pres, jf. bilag 128.

 

3.69. Da Carsten Storbjerg ikke havde modtaget kopi af kontoudskrifter for Storbjerg Erhverv konto 5050 135414-1, bad han i april 2011 om at modtaget kopier heraf. Carsten Storbjerg fik udleveret poseringsoversigt til internt brug uden saldo, jf. bilag 54. Det fremgår heraf, at der den 15. og 16. april 2009 blev hævet tinglysningsgebyr med DKK 66.400 og låneformidlingsgebyr med DKK 23.517,36 for det pantebrev, som var bortfaldet og det lån, der aldrig blev hjemtaget, jf. bilag Y.

 

3.70. Jyske Bank krævede herefter at Carsten Storbjerg skulle sætte byggegrunden til salg efter mundtlige drøftelser. Dette krav understøttes af korrespondancen, jf. bilagene 62-69.

 

3.71. Jf. bilag 63 krævede Casper Dam Olsen, at grunden blev sat til salg hos mægler inden den 1. maj 2011. I maj 2011 tog Jyske Bank virksomhedspant på DKK 400.000 og krævede omkostninger herved, jf. bilag 161.

 

3.72. Den 26. maj 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, at grunden skulle sættes til salg ved mægler senest den 1. juli 2011 og at Jyske Bank skulle have kopi af formidlingsaftalen. Jyske Bank hævede samtidig garantiprovisionen fra 1,5% til 3%. Jyske Bank har desuden hævet provisionen af hovedstolen og ikke af det nedskrevne beløb. For at få et bedre salg fremsendte Carsten Storbjerg forslag om udstykning i tre grund med 3 mindre bygninger, jf. bilag 139, således at grunden kunne sælges i mindre stykker, hvilket Jyske Bank afviste.

 

3.73. Den 29. juni 2011 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg med oversigt over de stillede sikkerheder, jf. bilag 93. Som følge af kravet om salg af grunden og brug af mægler blev Storbjerg Erhverv påført udgifter til Nybolig Erhverv, jf. bilag 152.

 

3.74. Carsten Storbjerg anmodede Jyske Bank om at garantibeløbet for lånet på DKK 4.300.000 blev nedsat til de ca. DKK 3.850.000 som gælden var nedbragt med. Der blev løbende afdraget jf. bilag 110. Casper Dam Olsen svarende, at han havde spurgt Nykredit om at de kunne nedskrive garantien til restgælden den 12. august 2011, jf. bilag 109. Carsten Storbjerg har efterfølgende fået oplyst fra Nykredit, at de aldrig havde modtaget denne forespørgsel, jf. bilag 116, pkt. 6. Jyske Bank satte provisionen yderligere op til 3,5%.

 

3.75. Den 4. november 2011 krævede Jyske Bank at Carsten Storbjerg udleverede kopi af formidlingsaftaler og salgsbudgetter for grund og privat ejendom, jf. bilag 65.

 

3.76. Nykredit krævede betaling af DKK 815.000 til nedbringelse af garantien for forhåndslånet den 13. december 2011, jf. bilag 131. Endvidere bad Jyske Bank Carsten Storbjerg om at kontakte Helsingør Kommune for et evt. tilbagesalg af

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 20 af 23

 

 

grunden, jf. bilag 66. Nedbringelsen skete først den 15. marts 2012, jf. bilag 136. I mellemtiden hævede Jyske Bank 3,5% i provision af de allerede nedbragte DKK 400.000, jf. bilag 132 og bilag 53. Bidraget blev sat op til DKK 18.276, jf. bilag 130, side 2.

 

3.77. Som bilag 110 er fremlagt oversigt over nedbringelse af hovedstolen på lånet på DKK 4.300.000. Jyske Bank krævede nedbringelse med DKK 299.000 og krævede en rente på 9,25%. Samtidig hævede Jyske Bank fortsat 5,32% rente i henhold til renteswappen, som var bortfaldet.

 

3.78. Den 11. januar 2012 skrev Casper Dam Olsen til Carsten Storbjerg, jf. bilag D, da Carsten Storbjerg havde stillet spørgsmål vedrørende renteswappen. Casper Dam Olsen forklarede, at det bagvedliggende lån blev ændret efter oprettelsen af renteswappen. Carsten Storbjerg som stadig var syg forstod ikke sammenhængen da der ikke var tale om en ændring af et bagvedliggende lån som anført af Jyske Bank. Carsten Storbjerg var bragt i den vildfarelse, at der var et oprindeligt bagvedliggende lån, jf. lånetilbuddet til projekt 1 på DKK 4.328.000, som jo som dokumenteret ovenfor aldrig var hjemtaget. Carsten Storbjerg handlede i tillid til Jyske Bank, jf. bilag 119. For så vidt angår Carsten Storbjergs sygdom, som Jyske Bank medarbejderne var bekendte med, henvises til bilag 145.

 

 

Krav om salg af byggegrund – provenu

 

3.79. På baggrund af kravet om salg af byggegrunden fra Jyske Bank blev grunden solgt til Helsingør Kommune den 2. maj 2012, jf. bilag 72. Jyske Bank nægtede at medvirke til afslutning af handlen og at modtage provenuet, som er normalt i forbindelse med bankens medvirken i forbindelse med salg af fast ejendom. Betalingen sket til Nykredit den 16. december 2012, jf. bilag 78.

 

3.80. Jyske Bank fik underskrevet salgsfuldmagter for salg af Bybjergvej 43 og Carsten Storbjergs private ejendom, jf. bilagene 94 og 94A. Carsten Storbjerg har flere gange anmodet Jyske Bank om at tilbagelevere de originale fuldmagter, hvilket ikke er sket. Jyske Bank opfordres 19 derfor til at udlevere de originalt underskrevne fuldmagter.

 

3.81. Jyske Bank krævede således grunden solgt, hvilket Carsten Storbjerg grundet sit afhængighedsforhold til banken ikke kunne undslå sig. Herefter nægtede Jyske Bank at modtage salgsprovenuet og nedskrive gælden og den efter Jyske Banks påståede ”overliggende” swap aftale. Provenuet indgik den 16. december 2015, jf. bilag 78 mens grunde blev solgt den 2. maj 2012, jf. bilag 72. I den mellemliggende periode betalte Storbjerg Erhverv 3 % alene i bidrag til Nykredit samtidig med at Jyske Bank hævede rente med 5,32% af beløbet. Jyske Bank har derved påført Storbjerg Erhverv et tab fra det tidspunkt, hvor Jyske Bank ikke ville modtage provenuet. Da beløbet endelig blev modtaget af Nykredit, som jo ikke var Storbjerg Erhvervs bank, og derfor undtagelsesvis havde oprette en deponeringskonto for modtagelse af provenuet, jf. bilag 75 side 8 og 9 samt bilag 76. Der henvises supplerende til bilagene 68, 77, 111, 140, og 159.

 

Carsten Storbjerg var som anført fortsat alvorligt præget af sygdom under forløbet.

 

Der tages forbehold for at forhøje påstandsbeløbet med dette tab, jf. opgørelsen i bilag 160.

 

3.82. I juni 2013 krævede Jyske Bank afvikling af Carsten Storbjergs konti i Jyske Bank, jf. bilag  74  og 74  A, dette på  trods af, at Carsten Storbjerg overholdt sine

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 21 af 23

 

 

forpligtelser. Carsten Storbjerg kontaktede advokat Søren Narv Pedersen, som skrev til Jyske Bank om afvikling den 28. juni 2013, jf. bilag 21. Jyske Bank oplyste ikke, at lånet på DKK 4.328.000 som renteswapaftalen var indgået for aldrig var udbetalt, hvorfor advokaten var af den opfattelse, at der var en aftale om renteswap.

 

3.83. Den 28. august 2013, hvor Carsten Storbjerg er i bedring skrev han til Nykredit og bad om aktindsigt i lånetilbud, jf. bilag 113. Nykredit afviste at give oplysninger og til sidst var Carsten Storbjerg nødsaget til at indgive stævning mod Nykredit for at få oplysninger om lån hos Nykredit. Herefter afholdes møde med Nykredit, jf. bilag 116 i oktober 2016, hvor Nykredit bekræfter, at der aldrig blev udbetalt lån på DKK 4.328.000 til projekt 1, jf. bilag Y. Dette blev også bekræftet skriftligt af Nykredit ved mail af 18. oktober 2016, jf. bilag 28.

 

3.84. Carsten Storbjerg har adskillige gange siden 2013 anmodet Jyske Bank om aktindsigt, som er blevet afvist. Som bilag 156 er fremlagt brev af 24. april 2016, hvor Carsten Storbjerg anmoder om at få oplyst, om lånet på DKK 4.328.000 er hjemtaget.

 

3.85. Jyske Bank spærrede alle konti i 2013 og 2014, jf. bilag 97 og 165.

 

3.86. Da Carsten Storbjerg havde kontakte advokat Søren Narv Pedersen indgav han klage over Jyske Bank til Pengeinstitutankenævnet den 24. oktober 2013, jf. bilag

 

 1. Klagen blev afvist og afvisningen blev indbragt for Pengeinstitutankenævnet den 25. november 2013, jf. bilag 24. Klagen blev endeligt afvist den 18. juni 2014, med henvisning til, at den vedrørte erhvervsmæssige forhold, jf. bilag 23.

 

 

3.87. Som nyt bilag 172 at få adgang til kontoudskrifter.

 

 

fremlægges email fra Carsten Storbjerg af 18. august 2015 om Storbjerg  Erhvervs  konto,  da  han  ikke  havde  modtaget

 

 

 

3.88. Uden svar fra Jyske Bank og da Nykredit havde bekræftet, at der ikke var hjemtaget det for renteswappen godkendte lån var Carsten Storbjerg derfor først efter indgivelsen af stævningen i stand til at gøre ugyldighed gældende, som følge af, at lånet ikke var hjemtaget og at der derfor aldrig har været en renteswap.

 

3.89. Carsten Storbjerg har flere gange skrevet til ledelsen, bestyrelse og direktion i Jyske Bank og bedt om at få dokumentation for hjemtagelsen af lånet på DKK 4.328.000. Der henvises til bilagene 79 til 88 samt 99, 100, 134 og 169. Der fremlægges som bilag 173 kopi af brev af 30. april 2017 til direktionen. Der tages forbehold for at rejse ansvar mod de deri nævnte ledelsesmedlemmer i forbindelse med at Jyske Bank har taget betalinger for en renteswap på baggrund af et lån der ikke var hjemtaget, hvilket Jyske Bank var vidende om.

 

3.90. Det gøres gældende, at der ikke foreligger passivitet eller forældelse, da Jyske Bank har givet forkerte oplysninger til Carsten Storbjerg og på trods af flere opfordringer hertil ikke har berigtiget dette. Først i oktober 2016 var det endeligt bekræftet, at lånet som renteswappen blev godkendt til ikke var hjemtaget, hvorfor ugyldighed som følge heraf først kunne gøres gældende herefter.

 

3.91. Dernæst gøres det gældende, at Jyske Bank har udnyttet Carsten Storbjergs sygdom og påført Storbjerg Erhverv tab i perioden.

 

3.92. Der tages forbehold for yderligere påstande og anbringender.

 

 

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 22 af 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag der påberåbes:

 

Bilag 1 – 168, som fremlagt i sagen.

 

Bilag fremlagt med dette processkrift:

 

169 Foreløbigt afsluttende processkrift

 

170 Udskrift salg ejendomme og advokatrepræsentation

 

171 Samtykke og garantierklæring – Nykredit

 

172 Mail af 18. august 2015 til Jyske Bank

173 Brev til direktionen Jyske Bank af 30. april 2017

 

 

København d. 4. maj 2020

 

Claes Hahn Balle

 

Advokat (L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personlig rådgivning

 

På juridisk grund

 

Side 23 af 23