Side 1 til 13 Jyske Banks Organisation og ledelse 2018

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt
Nu handler det om Lundgrens partnerselskab hvori Dan Terkildsen er Partner. Om Dan Terkildsen i mod alt hvad Konservative måtte stå for. Dan Terkildsen har for Lundgrens Direkte modarbejdet klients retssikkerhed. Ved ikke at ville fremlægge klienten sag for domstolen. Er det sådanne medlemmer Konservative ønsker. Alle medlemmer af de konservative se her hvordan Dan Terkildsen modarbejder retssikkerheden i at ske fyldest. ved tilsyneladende at varetage modparten Her Jyske banks interesser Dan Terkildsen er tæt knyttet til toppen i konservative, hvor vi formoder at Dan Terkildsen har haft politisk indflydelse, på den konservative politiske holdning til landes love. Jyske Banks Koncernchef og Bestyrelse. Er i åben krig med lille bank kunde. Som påstår at Jyske bank A/S står bag million bedrageri Hvilket kunden selv må fremlægge for domstolen 28-10-2019 Efter som Lundgren advokatpartnerselskab sammen har valgt Direkte at modarbejde klienten, for i stedet at hjælpe Danmarks næststørste bank, Jyske bank i at kunne fortsætte svigforeting mod bankens kunde. – CEO Anders Dam står fast, Jyske Banks kunde skal i tyve år, betale 5,32 %, i renter af 4.328.000 DKK Ved en rente swap, på 4.328.000 DKK som Jyske Banks ansatte i afdelingen på Vesterbrogade har lavet 16-07-2008 Og det uden at der 16-07-2008 er nogle aftale med kunden. En falsk SWAP på 4.328.000 kr. der har en værdi på mindst 2.500.000 dkk for Jyske bank. og som bliver et tab for kunden, kaldes lovmæssig for bedrageri. Jyske banks direktion er ligeglade. Da Jyske Bank har et stort politisk netværk, gennem bankens bestyrelse og deres kontakter. Som Jyske Banks medarbejdere, i et årti usandt har fortalt kunden At er den Swap, der er lavet 15-07-2008. Til det lån på 4.328.000 DKK som Jyske Banks mange advokater og ansatte har påstået deres kunde skulle have hjemtaget. Og senere så omlagt. Alt dette mens kunden har ligget syg efter en hjerneblødning. Lundgrens skulle fremlægge de originale syge papir fra fra Hillerød sygehus Dette ville Lundgrens ikke. Lundgrens ville slet ikke fremlægge kundens påstande. Mette-Marie ringer sent 18-12-2018 Og siger der er nogle grove beskyldninger vi kommer med, imod Jyske Bank A/S Hvortil vi siger men det er jo fakta. Lundgrens fremlægger ingen af vores påstande, og arbejder som de selv vil uden om klienten. Kan sige at Lundgrens fører en sag, som ikke er den sag Lundgrens er blevet antaget til. Hvilket Lundgrens vil have 185.000 dkk for. Tør slet ikke tænke på hvor mange millioner Lundgrens advokater ville have, hvis de faktisk arbejde for deres klient Lundgrens har nægtet at tilbagebetale de penge vi har overført, som Dan Terkildsen skriver, så har Lundgrens lavet et stort stykke arbejde. Noget som klienten ikke kan få øje på. Vi har heldigvis taget billeder med telefon, af sygejournal, inde på Lundgrens kontor før Mette Marie Nielsen fik dem, før 18-12-2018, Og med klare INSTRUKSER på at fremlægge dem den 18-12-2018 Lundgrens advokater Mette-Marie Nielsen Påstår nu telefonske 18-12-2018 kl 17-18 at det kan skade vores sag, at fremlægge bevis for at kunden i perioden 2009-2015 led af hukommelses besvær. Vi har derfor måtte fremlægge disse bilag i ringe kvalitet, da Lundgrens advokater ikke har afleveret vores bilag retur, som vi bad Dan Terkildsen om, i det samme brev Hvor vi fryer Lundgrens advokater, efter mistanke om at være blevet bestukket af Jyske Banks Ledelse. Med CEO ANDERS DAM I SPIDSEN

Side 1 af 13 Organisation og ledelse

2018

Side 2 af 13 Organisation og ledelse Organisationen og ledelsen af Jyske Bank afspejler de generelle danske selskabs- og børsretlige krav

samt særlige krav, der følger af den finansielle lovgivning og vedtægter for Jyske Bank.

Ledelsen varetages af:

Generalforsamlingen

Repræsentantskabet

Bestyrelsen og direktionen

Bestyrelsen og direktionen er uafhængige af hinanden, og ingen personer er medlem af både bestyrel- sen og direktionen.

Bestyrelsen og direktionen står til ansvar over for aktionærerne i Jyske Bank,

men de søger også at tilgodese kunder og medarbejderes interesse. Generalforsamling Aktionærernes ret til at træffe beslutning udøves på generalforsamlingen, som afholdes i Silkeborg eller et andet sted i Region Midtjylland. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med tidligst 5 ugers varsel og senest 3 ugers varsel. Indkaldelsen sendes til Nasdaq Copenhagen A/S og bekendtgøres på Jyske Banks hjemmeside. Jyske Banks vedtægter indeholder oplysninger om indkaldelse til generalforsamlingen, adgang til at stille forslag på generalforsamlingen samt møde- og stemmeret. Vedtægterne kan ses på www.jyskebank.dk. Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages, når mindst 90 procent af aktiekapitalen er repræ- senteret på generalforsamlingen med stemmeret, og forslaget vedtages med såvel 3/4 af de afgivne stemmer som 3/4 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret mindst 90 procent af aktiekapitalen med stemmeret, men forslaget dog har opnået såvel 3/4 af de afgivne stemmer som 3/4 af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, og forslaget er stillet af repræsentantskabet og/eller bestyrelsen, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til, hvor stor en del af aktiekapitalen der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling. Forslag om Jyske Banks frivillige opløsning eller sammenslutning med andre pengeinstitutter, når Jyske Bank ikke er det fortsættende selskab, kan kun vedtages efter reglerne for vedtagelse af vedtægtsændringer. Repræsentantskab Repræsentantskabet vælger bestyrelsens medlemmer i henhold til vedtægternes bestemmelser om antal, valgperiode og genvalg, og på grundlag af bestyrelsens indstilling af kandidater. Repræsentantska- bet er base for rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, der har de kvalifikationer, som bestyrelsen til sta- dighed anser for væsentlige for koncernens videre udvikling, eller som myndighederne stiller krav om. Repræsentantskabsmedlemmer får gennem aktiviteterne i repræsentantskabet værdifuld viden om og indsigt i banken og har til opgave, i overensstemmelse med Jyske Banks værdier og holdninger, at virke for Jyske Bank og den enkelte afdelings trivsel og positive udvikling. Repræsentantskabsmedlemmer er tilknyttet et geografisk valgområde (ud af tre). Den lokale tilknytning anses for værdifuld i forhold til sik- ring af en nær relation til banken og i forhold til medlemmernes virke som ambassadører for banken.

Medlemmer