9/11 i dag er det 20 år. Siden terror angrebet på World Trade Center, og USA startede krigen mod terror. Min krig mod den kriminelle organisation Jyske Bank A/S er heldigvis ikke så slem, men tilgengæld dækker myndighederne over den kriminelle organisation, og vil ikke være med til stoppe den organiserede kriminalitet som her Jyske Bank koncernen står bag.

Opdateret 16-09-2021. Kl 09.10

9/11 i dag 11 september 2021. er det 20 år. Siden terror angrebet på World Trade Center, og USA startede krigen mod terror, en dag vi aldrig glemmer.

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.

Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank. Gå af og hjælpe Jyske Bank koncernen med at rette op.

Min krig er mod Jyske Bank A/S koncernen og deres kriminelle advokater, og lige så kriminelle håndlangere, har heldigvis ingen sammenligning, men er bare en lille krig mod korruption og kammerateri, som de danske myndigheder selv er med til at dække over, ved at modarbejde og hindrer bliver efterforsket og fremlagt for anklagemyndigheden.

 

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

⚖️

Men jeg Carsten Storbjerg Skaarup jagter Jyske Banks bestyrelse, der direkte har været medvirket til Jyske Banks fortsatte økonomiske kriminalitet, som er begået i forening.

 

Min private kamp er for at sikker at Danmark er et retfærdigt samfund, uden brug af kammerateri og korruption, for at dække over nogle af Danmarks største kriminelle organisationer, der bevisligt har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug, Mandatsvig, Vanhjemmel, og brugt Bestikkelse, hvilket de danske myndigheder som skulle sørger for lov og orden, desværre har valgt at dække over, som de nu bedst kan, dels ved at afvise alle beviser mod Jyske Bank A/S. og modvirke efterforskning og strafforfølgning af de mange strafbare handlinger, som her Jyske Bank ved deres mange medarbejdere, og advokater samt deres bestyrelsesmedlemmer har stået bag.

 

Alle som er fremlagt beviser for Jyske Banks forbrydelser, og henviser til andre myndigheder som igen afviser og henviser tilbage igen, spørgsmålet er om Justitsministeriet så også vil rådgive Folketingets medlemmer, til ikke at regere eller handle ud fra de oplysninger og beviser som poliktikerne er bekendt med, som at Danmarks anden største bank.

Jyske Bank A/S koncernen står bag organiseret og økonomisk kriminalitet mod kunde, hvilket Carsten Storbjerg Skaarup selv har måttet efterforsket og undersøge, eftersom Politiet, Politimesteren, Statsadvokaten, Finanstilsynet, Justitsministeriet, og som nu også Advokat nævnet, med en Højesteretsdommer alle sammen har besluttet at dække over.

Da sagen med stor sandsynlighed kan lukke Jyske Bank A/S koncernen, eller som minimum at.

Finanstilsynet fratager Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark.

 

Indsætter lidt billeder fra de myndigheders hjemmesider, hvor myndighederne selv skriver om deres formål og deres ønske om at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

 

Anklagemyndigheden Civilstyrelsen Datatilsynet Den Uafhængige Politiklagemyndighed Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen PET Politi Styrelsen for Forsyningssikkerhed Tilsynet med Efterretningstjenesterne Kontakt Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Tlf. 72 26 84 00 E-mail: jm@jm.dk

Justitsvæsenet
Justitsministeriet varetager opgaver for det samlede justitsvæsen.
I menuen kan du finde oplysninger om de forskellige myndigheder på Justitsministeriets område.
Organisationsdiagrammet kan ses her.

 

Jysk Bank A/S Should be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

 

Problemet med statens virksomheder er at der er langt fra ord til handling. Departementets pejlemærker Vi realiserer regeringens retspolitiske mål. Vi hjælper andre ministerier med at realisere regeringens mål. Vi tager ansvar for at levere juridisk holdbare og brugbare løsninger til tiden. Vi møder alle med åbenhed, respekt og god service. Vi driver en sammenhængende og effektiv koncern, der sikrer et trygt og sikkert samfund.

Problemet med Justitsministeren, er at ord og handlinger ikke altid følges.
Vi hjælper med at realisere regeringens mål, men er det så at gå mod ministeriets egne målsætninger.
Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

 

Justitsministeriet Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Justitsministeriets ansvarsområde er med andre ord vores demokratiske retssamfund. Ministeriet er ressortansvarlig for myndighederne i hele straffesagskæden fra politiet, PET og anklagemyndigheden over til domstolene og fængslerne. Ministeriet er desuden ansvarlig for bl.a. retsplejeloven, straffeloven og våbenloven. Justitsministeriet yder endvidere rådgivning til regeringen og centraladministrationen i øvrigt om bl.a. grundloven, menneskerettighederne, databeskyttelse, forvaltningsret og formueret. Desuden rådgiver ministeriet i EU-retlige spørgsmål bl.a. ved sager ved EU-domstolen og yder generel lovteknisk bistand til ministerier og styrelser i forbindelse med regeringens lovforslag. Endelig bidrager ministeriet også til at håndtere og koordinere indsatsen mod COVID-19. I menuen kan du læse om, hvordan koncernen er organiseret. Justitsministeriets Mission Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

Justitsministeriets Mission
Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.
Justitsministeriet
Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Justitsministeriets ansvarsområde er med andre ord vores demokratiske retssamfund.
Ministeriet er ressortansvarlig for myndighederne i hele straffesagskæden fra politiet, PET og anklagemyndigheden over til domstolene og fængslerne. Ministeriet er desuden ansvarlig for bl.a. retsplejeloven, straffeloven.

 

Politiets opgave er at opretholde sikkerhed, fred og orden – at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Politiet har også administrative opgaver, som blandt andet udstedelse af våbentilladelser. Derudover har politiet også opgaver inden for totalforsvaret i Danmark. Danmark er inddelt i 12 politikredse ud over Grønland og Færøerne, der er selvstændige politikredse. Hver enkelt politikreds ledes af en politidirektør. Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Rigspolitichef er Thorkild Fogde.

Politiets opgave er at føre kontrol med, at lovene overholdes, og at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning.

 

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire hovedområder. De fire hovedområder er Politiområdet, Koncernøkonomi- og service, Koncern IT og Koncern HR. Herudover hører Kommunikation, Koncernledelsessekretariatet, Koncernudviklingssekretariatet, Tilsyn og Controlling, Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariat og Politiets Efterretningstjeneste (PET) under Rigspolitiet. Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Tlf.: 3314 8888

Rigspolitiet er politiets øverste myndighed og har til opgave at sætte retningen for hele politiet, dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan.

 

Anklagemyndighedens opgave er, sammen med politiet, at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven. Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader. Derved skal anklagemyndigheden påse, at de strafskyldige drages til ansvar. Den skal også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden er underlagt justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere. Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten Rigsadvokaten varetager straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret. Rigsadvokaten er de øvrige anklageres overordnede og fører tilsyn med dem, ligesom Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser, som er truffet af statsadvokaterne i 1. instans. Rigsadvokat er Jan Reckendorff. To regionale statsadvokater i København og Viborg De regionale statsadvokater varetager ankesager ved landsretterne og har kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager. Statsadvokaterne fører endvidere tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaterne sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) SØIK varetager for hele landet behandlingen af sager vedrørende særlig økonomisk kriminalitet og internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser og andre alvorlige forbrydelser begået i udlandet. Politidirektørerne Hver politikreds ledes af en politidirektør. Politidirektørerne har bl.a. ansvaret for politikredsens efterforskning og den lokale anklagemyndigheds virksomhed. Politidirektørerne varetager udførelsen af straffesager ved byretterne.

Anklagemyndighedens opgave er, sammen med politiet, at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven.
Men når både politiet, politiet mesteren og statsadvokaten har besluttet at Jyske Bank ingen strafbare forhold har begået.
Og derfor afviser både politiet, politimesteren og statsadvokaten de mange vandtætte beviser, som de alle er fremlagt, og som dokumenterer at Jyske Banks ansatte har lavet Dokumentfalsk, og har lavet Bedrageri.
Samt at Jyske Banks bestyrelse, med stor sandsynlighed ved Anders Christian Dam’s medvirkende, har bestukket Lundgrens advokater til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.
Hvilket var for at skuffe i retsforhold, eller bevidst at tabe sagen BS-402/2015-VIB.
Hvilket iøvrigt Advokatnævnet bestående af Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. har besluttet at dække over.
Hvilket også advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, er med til at cementere, er god advokat skik at modarbejde og ændre i klientens påstande, det er ihvertfald ikke en overtrædelse af god advokat skik

 

Når danske banker bedrager dig, eller laver strafbare handlinger, som Jyske Bank bedrog mig, så forvent ikke at de myndigheder der skal sikre at loven bliver overholdt vil hjælpe dig.

Men forvent at myndighederne sandsynligvis, blot vil dækket over den kriminalitet som her Jyske Bank står bag, og intet vil fortage sig.

Eksempelvis hvad gjorde myndighederne, da Jyske Bank blev taget i direkte at rådgive kunde til at begå skattesvindel, og hvad gjorde myndighederne da de første banker blev tager for hvidvaskning, her var Jyske Bank A/S den første danske bank som blev taget for hvidvaskning i Spanien, Gibraltar hvor Jyske Bank fik en mindre bøde på 12.500.000 DKK.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Jyske Bank Anders Dam.

 

Jyske Bank ved Anders Dam siger her det er meget svært at leve op til myndighedernes krav. Og at Jysk Bank koncernen selv har stået bag bedrageri, samtidigt med at Jyske Bank selv bliver brugt som hvidvaskningsbank.

Det må også være meget svært, for Jyske Bank at overholde noget så simpelt som straffelovens bestemmelser, da Anders Christian Dam og de øvrige medvirkende til Jyske Banks forbrydelser jo ikke selv her har formået at overholde lovgivningen, ja der er mange regler for Jyske Bank koncernen at holde styr på, men dokument falsk bør bankens ansatte og advokater da afholde sig fra at lave. 🤣


In Denmark, the largest companies stick together against their customers to milk them as much as possible, follow the thread from Jyske Bank’s board, and first see their relations with both public and private companies, all the way up to the Folketing, out of approx. 3,500 business leaders, there are approx. 258 top executives who sovereignly control the Danish economy, for example take the scandal where Denmark sold Dong to Goldman Sachs for between 10 and 20% of the real value, this trade also has thick threads for Jyske Bank’s board, where participants were subsequently rewarded with powerful board positions . There are only quite a few people who can, and will, investigate and publish this web of lies and deception as soon as it comes to organized crime, which the management of Jyske Bank is involved in, I can only point out that there is a large problem in Denmark, which is not getting smaller. Denmark needs a state bank, instead of as now, where the state pays some criminal Danish banks, to make public transactions.

Jyske Bank, together with Lund Elmer Sandager’s lawyers and Lundgren’s lawyers, are dangerous to trust, when you as a law firm choose to take bribes, it becomes a major problem for legal certainty.

 

Herunder skriver jeg på teksten, som indsættes på billedet af 3 september 2021. Hvor advokat nævnet og deres medvirkede Kurt Rasmussen Højesterets dommer Domstolsstyrelsen. / Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Og også advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, som har valgt at dække over at Lundgrens advokater direkte har medvirket til Jyske Banks bedrageri, sammen med Lund Elmer Sandager advokater.

🎬🎥🎞️

Bemærk at den Højesterets dommeren Kurt Rasmussen, der har været med til at frikende en kammerat Dan Terkildsen, fra det korrupte Lundgrens advokat partnerselskab, også er dommer i Rigsretten i sagen, mod fhv. minister Inger Støjberg.

🎬🎥🎞️

Der er Justitsministeriet der har udpeget de 18 Højesterets dommere, det er også Justitsministeriet der har ansvaret for politiet.

Herunder ser du nogle af de opgaver Justitsministeriet har under sig fordelt på følgende myndigheder.

Justitsministeriet varetager opgaver for det samlede justitsvæsen.

I menuen kan du finde oplysninger om de forskellige myndigheder på Justitsministeriets område.

 

Politiets opgave er at skride ind over for lovovertrædelser ved efterforskning og forfølgning. Justitsministeren er den øverste leder af politiet og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne.

 

Men desværre for retssikkerheden, når det er en organisation, som staten og myndighederne herunder Nationalbanken, samt flere kommunale virksomheder og institutioner bruger som samarbejdspartner, bliver det et samfunds problem, for hvilken institutioner og myndigheder kan tillade sig at bruge en bank, der som Jyske Bank A/S bevidst og beviseligt har lavet Dokumentfalsk Bedrageri Vildledning Fuldmagtsmisbrug Mandatsvig Vanhjemmel og brugt bestikkelse.

At myndighederne og de øvrige medvirkende, som er flere magtfulde personer, kan hindre at Jyske Bank koncernen bliver efterforsket for økonomisk kriminalitet, er en kæmpe skandale uden sidestykke, og er et angreb på retssikkerheden, for de danske borgere, der af en dansk bank virksomhed bliver udsat for et eller flere strafbare forhold.

 

 

Brevet herunder som bliver delt får denne her Tekst: SE LIDT NEDENUNDER BILLEDER side 1 & 2.

Advokat nævnet angriber danskernes retssikkerhed, og deres formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, dækker fortsat over de kriminelle advokater, som har medvirket til Jyske Bank’s Bedrageri mod bankens kunde. (Kunder)
Side 1 af 2.
Brev 03-09-2021. Fra advokat nævnet der har frikendt Lundgrens advokater, selv om disse er korrupte, og tog mod returkommission fra Jyske Bank, for efterfølgende ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer og påstande mod Jyske Bank A/S
og iøvrigt ikke vil fortage sig mere.
Når Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og også advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, tolker at det som Lundgrens advokater og særligt deres partner Dan Terkildsen har lavet ikke er en overtrædelse af god advokat skik.
Så må det deles, så andre end Lundgrens advokater også må tage mod bestikkelse, for at deres klienters påstande, for at skuffe i retsforhold.

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Side 1 af 2.

Brev 03-09-2021. Fra advokat nævnet der 30-06-2020 har frikendt Lundgrens advokater i afgørelsen 2020-1932. selv om disse Lundgrens tydeligvis er korrupte, og tog mod den returkommission Jyske Bank A/S.

 

Min krig er ikke som den globale krig mod terrorisme, men jeg må til gengæld kæmpe alene, eftersom myndighederne, har valgt at dække over den kriminelle organisation, og vil ikke være med til at stoppe den organiserede kriminalitet, som her Jyske Bank koncernen står bag, en organiseret kriminalitet som også advokatnævnet, hvor der har medvirket top advokaer og Højesterets dommer til at dække over, at Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen som direkte har medvirket til Jyske Banks forbrydelser, sammen med Lund Elmer Sandager advokater.

Advokat nævnet har 30-06-2021. besluttet at dække over de korupte og iloyale Lundgrens advokater, som ikke bliver hverken efterforsket eller får en bøde.

DET HANDLER OM KAMMERATERI, NÅR TOP ADVOKATER, OG HØJESTERETS DOMMER, HAR VALGT AT, DÆKKE OVER KORUPTE OG ÅBENBART KRIMINALITET, HVOR LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER, HAR VÆRET MEDVIRKENDE TIL JYSKE BANKS KRIMINALITET.

 

🤬📝🗣️⚖️💪

 

Teksten til brev vil fortælle og dokumenter, at flere af Jyske Bank koncernens medlemmer eller ansatte, sammen i forening har stået bag Jyske Banks organiseret kriminalitet mod kunde.

Hvilket mindst siden May 2016, er foregået med bestyrelsens viden. Hvor kunden skrev til Anders Christian Dam og ledelsen, samt til Lund Elmer Sandager advokater, og meddelte at kunden nok var udsat for et kæmpe bedrag.

Ledelsen som 19 maj 2016. Nu var blevet oplyst om bankens mulige bedrageri, valgte at fortsætte Jyske Banks svigforetninger, og ender op med at bestikke Lundgrens advokater, der var kundens advokater, til ikke at fremlægge kundens svig og falsk påstande mod Jyske Bank koncernen.

🤬

Jyske Banks ordførende direktør, og den øvrige ledelse.

Det her er en sag der er lige som at være centrum i en krimi.

🎭📣📝🎬🎥🎞️

 

Advokat nævnet angriber danskernes retssikkerhed. Dette billede opdateres stadig, Link indsættes til sagen der bør Lukke Jyske Bank, men som myndighederne og advokat nævnet dækker over 

Men denne gang har de organiserede kriminelle, bag Jyske Bank koncernen valgt det forkerte offer, uanset hvor meget Jyske Bank og deres håndlangere har kæmpet mod at offeret, for at kunne fortsætte bankens svigforetninger mod kunden, og ved bestikkelse af det advokat firma som skulle hjælp kunden mod Jyske Bank, har det kun fået den stik modsatte virkning.

Men dog handlinger der viser og dokumentere, at når virksomheder som selv bruger Jyske Bank A/S i deres forretning, hvilket ses ved flere af advokat nævnets medlemmer, hvor de advokat virksomheder som de virksomheder og nævnets medlemmer er ansatte i, selv benytter sig af Jyske Bank A/S

At staten samt myndighederne samt flere institutioner selv benytter, en bank forbindelse, der beviseligt laver dokument falsk, vanhjemmel og bedrageri, så alligevel vælger at bruge en tydeligvis kriminel bank.

Men i stedet for at se at droppe deres forretninger med den kriminelle Jyske Bank, vælger, inddirekte at være medvirkende til bedrageri, eller blot lader det ske og fortsatte, da det er nemmere at lade Banker udsætte kunder for bedrageri, end at staten og kommunerne institutioner, og flere advokat virksomheder selv skal skifte Jyske Bank ud med en bank der ikke har lavet vanhjemmel dokumentetfalsk bedrageri udnyttelse eller brugt bestikkelse.

Men tænk nu over hvad du her får dokumantion for, hvilket er fremlagt folketinget, som har mulighed for at stoppe Jyske Bank, iværksætte en undersøgelse, eller bare tale med mig, og gennemgå mine beviser for at Jyske Bank koncernen har lavet organiseret kriminalitet.

Læs mere i de delte mails. Som deles i Tidslinje bogen her. til Folketinget. Jyske Bank. Lund Elmer Sandager advokater. Lundgrens advokater. Advokat nævnet. Finanstilsynet. Nationalbanken. Dato. 19-08-2021. / Dato. 23-08 kl. 13.10. 2021. Og 23-08. Kl. 14.27. 2021. / Dato. 27-08-2021. / Dato. 02-09-2021. / Dato. 06-09-2021. / Dato. 08-09-2021.

Ingen, og absolut ikke en eneste som jeg siden februar 2016. har skrevet og fremlagt at Jyske Bank A/S koncernen har lavet adskillige forhold af Dokumentfalsk og Bedrageri med mere, har på noget som helst tidspunkt ønsket at tale med mig, men har blot som advokat nævnet afvist at tale med mig, skrevet at Jyske Bank vil ikke blive straffet, eller direkte selv været medvirkede til at modvirke retfærdighed og hjulpet Jyske Bank koncernen med at forhindre en efterforskning af bankens bestyrelse og direktionens medvirkende til Jyske Banks forbrydelser.

Det er en skandale uden lige, at staten tillader kriminelle banker at operere i Danmark.

At advoknævnet valgte at afvise klagen over Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, og ikke vil svare, er et voldsomt slag mod retssikkerheden, og direkte mod hvad advokat nævnet formand formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater. Selv har sagt da han blev valg til formand for advoknævnet. Læs her PDF. hvad Martin Lavesen ved DLA Piper advokater siger at han vil arbejde for.

Og hold det om mod at Martin Lavesen selv retter et skud mod retssikkerheden for at dække over egne kolleger, der har medvirket til at dække over Jyske Banks økonomiske kriminalitet. 

Offeret det har opdaget hvor sammenspist magtens elite holder sammen, for at dække over de største kriminelle organisationer, har måtte konstatere at selv advokatnævnet bestående af top advokater og dommere helt op til Højesteret, har 30-06-2021. valgt at medvirke Jyske Banks kriminalitet, ved at dække over Jyske Banks forbrydelser, da advokat nævnet valgte at afvise klagen, og frikende de tydelige korrupte Lundgrens advokater, i klagen 2020-1932. Fra 5 juni 2020, sagens bilag og klage er delt her.

 

Når klager op mod hele advokat nævnet, og opfordrer dels til at nævnet deler deres fortolkning af god advokat skik.

Og hvis ikke Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Hvilket advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater.
Ikke selv mener de ved deres handling reelt har dækket over de korrupte Lundgrens advokater, der har medvirket til Jyske Banks svigforetninger, og at advoknævnet heller ikke har dækket over advokater som Lund Elmer Sandager, der direkte har løjet overfor domstolen, og direkte har medvirket til Jyske Bank’s kriminelle handlinger.

Nævnet har jo skrevet 3 september 2021. At de ikke vil svare.
Men her beskylder jeg Carsten Storbjerg Skaarup nu også advoknævnet for, ved deres handlinger at dække over den kriminalitet som her Jyske Bank koncernen står bag.

I kan jo fører en injurier sag mod klager og sagsøger for bagvaskelse af advokat nævnet, i så fald.
Jeres formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, ikke som jeg skriver har valgt, fortsat at advoknævnet skal dækker over de kriminelle advokater, som er medlemmer af advokat samfundet.

Altså når jeg nu angriber advokat nævnet, og siger at i har dirækte valgt at dække over de advokater, som har medvirket til Jyske Bank’s Bedrageri mod bankens kunde. (Kunder)
Så ved jeg jo godt at i står bag Danmarks mægtigste personer.

Men at advoknævnet stikke hovedet i Jorden, og benægte kendsgerninger, så som at Jyske Bank A/S laver dokumentetfalsk og laver bedrageri samt bruger bestikkelse, og mere til.

Hvilket Lundgrens advokater lod sig bestikke, til at dække over den organiseret kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Igen for også at dække over, at Lund Elmer Sandager advokater, direkte har været medvirkende til Jyske Banks forbrydelser har kunne fortsætte.

Har i slet ikke forstået at jeg kæmper mod korruption og bestikkelse samt det kammerateri, i benytter jer af for at beholde jeres magt i samfundet.

Jeg kæmper for at stoppe dette vanvid der har styret Danmark i alt for mange år. Og det eneste i skal gøre er at overholde lovgivningen og opfører jer anstændig over for befolkningen.

Loven er forståelig nok, og jeg syntes det er totalt latterligt ingen vil svare eller tale med mig. Det her er Danmarks største skandale, se nu at stoppe med at dække over Jyske Banks overtrædelser af straffeloven, hvilket Bestyrelsen har stået bag mindst siden 2016.

Og sæt Jyske Bank under skærpet tilsyn, eller luk Jyske Bank A/S.

Sagen vokser blot i omfang, det er mig alene som kæmper mod jer, der sammen har dækket over Jyske Banks organiseret kriminalitet, eller direkte selv ved meddelagtighed, har været med til Jyske Banks million svindel, ved at dække over det.

Side 1 af 2.
Brev 03-09-2021. Fra advokat nævnet der 30-06-2020 har frikendt Lundgrens advokater i afgørelsen 2020-1932. selv om disse Lundgrens tydeligvis er korrupte, og tog mod den returkommission Jyske Bank A/S.
Som formentlig ved ledelsen herunder Anders Christian Dam tilbød, Lundgrens advokater, igen formentlig på ledelses plan, for efterfølgende ikke at sørger for ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer og påstande mod Jyske Bank A/S.

Dette var Partner Dan Terkildsen som fik denne opgave at ændre i klientens anbringer og påstande mod Jyske Bank, hvilket var et forsøg på at skuffe i retsforhold.

Jyske Bank har temmelig sikkert bestukket Lundgrens advokater, for at disse ud over at skulle ændre alle klientens påstande.

Hvilket kan læses direkte ud af klagen 05-06-2020.

Lundgrens svar på klagen.

Klagers afsluttende bemærkninger.

Advokat nævnes afgørelse.

Konsekvensen af afgørelsen, med hensyn til hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Lundgrens blev ved returkommission reelt betalt af Jyske Bank koncernen, for skjule at sagens Bilag 1. En swap W015785. 16-07-2008. Aldrig er blevet aftalt mellem klager og Jyske Bank. mens Lund Elmer Sandager advokater. I og med at hvergang Jyske Bank A/S har hævet renter ved brug af et falsk dokument, er der tale om mandatsvig for hver eneste gang, skulle skjule at Jyske Bank har forsøgt 16/7. – 24/7. og 30/7-2008 at få klager til at indgå denne aftale, hvilket aldrig er blevet underskrevet.

At advokat nævnet valgte at afgøre det ikke, er en overtrædelse af god advokat skik, som bare på 1. Klage punkt ud af 27.
Hvor at Lundgrens advokater ændre klientens påstand så at Bilag 1. Er falsk, ej aftalt, og iøvrigt er ugyldig efter aftale lovens bestemmelser, da der er brugt svig og falsk, samt at sagsøgte var ond tro, og har lavet fuldmagtsmisbrug.
Hvilket Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo Winstrøm 2. September 2019. Ved et Processkrift 2. I ond tro uhæderligt ændre til at klienten har i indgået aftalen Bilag 1. Med Jyske Bank.

At Lundgrens advokater efterfølgende skjulte dette overfor klienten, og ikke ville udlevere klienten en kopi af Processkrift 2, understøtter blot at Lundgrens advokater arbejde i Jyske Banks interesser.

Lundgrens advokater skulle også for Jyske Bank, skjule overfor domstolen, at Jyske Bank koncernen har lavet flere forhold af dokumentetfalsk.

Blandt andet ved at have fjernet 2 aftale dokumenter W015776. Bilag E side 4.
Og Bilag 28 side 2.
Fra års opgørelsen 2008. Bilag O.
Sådanne forhold hvor advokat samfundets medlemmer, herunder flere ansatte i Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater, har medvirket til at den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank’s ledelse står bag forbrydelser mod bankens kunde kunne fortsætte. vælger Advokat nævnet så at dække over.

Og da jeg givet advokat nævnet mulighed for at rette op, er svaret at advoknævnet iøvrigt ikke vil fortage sig mere.

Når Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og også advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, tolker at det som Lundgrens advokater og særligt deres partner Dan Terkildsen har lavet ikke er en overtrædelse af god advokat skik.
Så må det deles, så andre end Lundgrens advokater også må tage mod bestikkelse, for at deres klienters påstande, for at skuffe i retsforhold.

 

 

 

📝🙈🙉🙊📝

 

Beskidte milliarder

Sådan blev hvidvask-sag til Danske Banks største krise.

Fra 2007 til 2015 flød 1.500 milliarder kroner gennem bankens afdeling for udenlandske kunder i Estland. De fleste af milliarderne var suspekte, og mange formodes at komme fra kriminalitet.

Den amerikanske bank J.P. Morgan dropper samarbejdet med Danske Bank, fordi den er bekymret over mistænkelige kunders store pengeoverførsler via Danske Bank.
Også Deutsche Bank, som er såkaldt korrespondentbank for Danske Bank, flager helt tilbage i 2010 en lang række af Danske Banks kunder som ‘mistænkelige’.
Først i 2015 opsiger Deutsche Bank samarbejdet med Danske Banks estiske filial på grund af mistanke om hvidvask.

 

Om  
Lars Stensgaard Mørch

🎭

Danske Bank-direktør stopper på grund af hvidvask.

Bankdirektør Lars Mørch har opsagt sin stilling som følge af Danske Banks estiske hvidvasksag. Bestyrelsesformand og koncernchef forholder sig tavse.

Direktør Lars Mørch stopper i Danske Bank i kølvandet på sagen om estisk hvidvask, skriver Børsen. Han har blandt andet haft ansvar for den baltiske afdeling.

Den afgående direktør fik i 2014 oplysninger fra bankens interne revision om mulig hvidvaskning for store beløb i bankens estiske afdeling.

Bestyrelsesformand Ole Andersen og nuværende topchef Thomas Borgen vil ikke afsløre, hvorvidt de allerede tilbage i 2014 blev orienteret om den potentielle hvidvask i Danske Banks estiske afdeling.

Der foregår nu en intern undersøgelse af sagen, som har medført Lars Mørchs opsigelse.

 

🚽

OMTALTE PERSONER.

Lars Stensgaard Mørch

Fhv. bankdirektør, chef for Business Banking, Danske Bank

ma (Warwick Business School 1998)

 

📝

Att tyder på at Jyske Bank vil have en ordførende direktør, som syntes at have være indblandet i en eller anden form for ulovligheder, hvilket også hvidvaskning er, og da Anders Christian Dam selv er indblandet i Jyske Banks bedrageri mod bankens kunde, har Anders Dam peget på Lars Stensgaard Mørch som Jyske Bank ansatte kort tid efter Danske Bank sagde farvel til Lars Stensgaard Mørch.

 

🧻

Hvad der er skrald i en bank, kan straks efter få job i en anden bank, der mangler et register hvor Bank og finans rådgiver, der på en eller anden måde kædes sammen med ulovligheder, udelukkes fra at kunne få et job i finanssektoren igen.

🏦

 

Her fra Berlingske.

Blev fyret fra Danske Bank efter hvidvasksagen – nu har han landet topjob i Jyske Bank.

Lars Stensgaard Mørch var bankdirektør i Danske Banks koncerndirektion indtil 2018, hvor han som følge af hvidvasksagen måtte forlade posten.

Herefter har Lars Stensgaard Mørch siden 2018 beskæftiget sig med forskellige konsulentopgaver, herunder for Jyske Bank A/S, som er meget glad for Lars Stensgaard Mørch.

Nu har han landet et nyt topjob i selv samme Jyske Bank, som selv har stået bag omfattende økonomisk kriminalitet, eller svindel / bedrageri mod en af bankens egne kunder.

 

Lars Stensgaard Mørch Blev fyret fra Danske Bank efter hvidvasksagen – nu har han landet topjob i Jyske Bank A/S.

Lars Stensgaard Mørch var bankdirektør i Danske Banks koncerndirektion indtil 2018, hvor han som følge af hvidvasksagen måtte forlade posten. Nu har han landet et nyt topjob.

Lars Stensgaard Mørch havde det ledelsesmæssige ansvar for Danske Banks filial i Estland, hvor Berlingske Business i 2017 kunne dokumentere massiv hvidvask.

Foto: Niels Ahlmann Olesen

 

Lyt til artiklen
2 min

Jyske Bank har med virkning fra 1. august. 2021. ansat Lars Stensgaard Mørch som direktør og medlem af koncernledelsen.

Det meddeler banken i en note på side 12 i dagens halvårsregnskab. Ansvarsområdet er »koncernens langsigtede konkurrencekraft og markedsplacering.«

49-årige Lars Stensgaard Mørch er kendt for sin rolle i hvidvasksagen i Danske Bank, som Berlingske afslørede i 2017. Den førte blandt andet til, at Lars Stensgaard Mørch i 2018 forlod Danske Bank.

Som chef for Danske Banks business banking-enhed og bankdirektør i koncerndirektionen havde han det ledelsesmæssige ansvar for Danske Banks filial i Estland, hvor Berlingske kunne dokumentere, at der fossede mistænkelige milliarder igennem i strid med hvidvaskreglerne.

Sammen med otte andre Danske Bank-chefer, herunder tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgen, blev Lars Stensgaard Mørch senere sigtet af Bagmandspolitiet for overtrædelse af regler til forhindring af hvidvask.

🙈🙉🙊

Som direkte ansvarlig for den estiske afdeling i Danske Bank, der i en årrække lagde hus til dybt mistænkelige pengestrømme for milliarder, spiller Lars Mørch, der blev fyret i Danske Bank i 2018, en hovedrolle i sagen. Alt det vidste Jyske Bank selvfølgelig godt inden Anders Christian Dam og ledelsen godt.

 

Men nu er Jyske Bank koncernen jo i forvejen kendt for at stå bag organiseret økonomisk kriminalitet, så hvorfor ikke holde stilen.

🙈🙉🙊

Lars Stensgaard Mørch er lige efter hvidvaskning’s skandalen i Danske Bank, blevet ansat, af Jyske Bank først som konsulent, og derefter i en fast Stilling, som ikke kræver fit & proper godkendelse. Jyske Bank er meget tilfreds med ansættelsen af Lars Stensgaard Mørch som politiet efter kort tids efterforskning af, og opgav den videre sigtelse og strafforfølgning.

 

Lars Stensgaard Mørch har en fortid i Danske Bank, hvor han var chef for business banking, men han forlod banken efter hvidvasksagen. Her var han sigtet i sagen af SØIK.

 

Fra 2012-2018 var Lars Stensgaard Mørch ansat i Danske Banks koncerndirektion, hvor han i en årrække var direkte ansvarlig for bankens estiske afdeling, der var centrum for hvidvask. I 2019 blev han sammen med en række tidligere chefer i Danske Bank sigtet af SØIK (Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) for brud på hvidvaskloven.

 

Finanstilsynets fit & proper vurdering af Lars Stensgaard Mørch, ikke godkendt.

Finanstilsynets vurdering var begrundet i Lars Stensgaard Mørchs rolle i Danske Bank i forløbet med Danske Banks estiske hvidvasksag. Finanstilsynet har lagt særlig vægt på en ændring af lov om finansiel virksomhed fra juni 2018, som efter Finanstilsynets vurdering indebærer en skærpet vurdering i sagen. Finanstilsynet fremhæver, at Finanstilsynet ved vurderingen af, om en person opfylder fit & proper kravene, skal lægge vægt på, om ledelsesmedlemmet før sin indtræden i ledelsen for den finansielle virksomhed har været en del af ledelsen i en virksomhed, der har overtrådt regler på hvidvaskområdet.

Jyske Bank har naturligvis under hele ansættelsesforløbet været fuldt opmærksom på Lars Stensgaard Mørchs baggrund i Danske Banks hvidvaskning.

Jyske Bank har derfor også foretaget en meget grundig undersøgelse, inden beslutningen om at ansætte Lars Stensgaard Mørch blev truffet.

Jysk Bank A/S har tidligere selv fået en stor million bøde i Spanien for hvidvaskning, og har fornylig fået anmærkninger at Jyske Bank ikke havde helt havde styr på hvidvaskning’s reglerne.

 

💣🧻🚽

Profilbillede
Lars Stensgaard Mørch 3. Premium Former Member of the Executive Board and Head of Business Banking hos Danske Bank Stanford UniversityDanske Bank København, Hovedstaden, Danmark 500+ forbindelser

Aktivitet

1.670 følgere
 1. Jeg husker det, som var det i går, at jeg den 1. december 2001 trådte ind hos Mercedes-Benz Danmark for at starte på et nyt kapitel i mit liv og min fremtidige karriere. Det blev et møde med en organisation i rivende udvikling, en organisation, der på alle mulige måder gav mig mulighed for personlig udvikling og gav mig den ballast, jeg nu besidder. Det er blevet et møde med fantastiske mennesker, som jeg til evig tid kan takke for at være den, jeg er i dag. Men eventyr ender også og efter næsten 20 år under Mercedes stjernen har jeg valgt at opsige mit job hos Mercedes-Benz Danmark/Sverige for at starte op på et nyt eventyr. Af hjertet tak til alle for et fantastisk samarbejde igennem tiden – det har været en ubeskrivelig rejse. Den 1. april tiltræder jeg som Direktør for Audi Danmark. Jeg ser utrolig meget frem til at blive en del af Semler Gruppen og Audi Danmark og dermed være med til at fortsætte udviklingen af Audi på det danske marked sammen med teamet bag. Et nyt eventyr starter og jeg er klar 🙂
  Lars Stensgaard Mørch synes godt om dette

Erfaring

 1. Danske Bank
  11 år
  • Former Member of the Executive Board and Head of Business Banking
   maj 2019 – Nu2 år 5 mdr.
  • Member of the Group Executive Board and Head of Business Banking
   2012 – Nu9 år
   Copenhagen Area, Denmark
   Directorships and honorary positions + Chairman of the Board of Directors, Northern Bank Limited + Chairman of the Board of Directors, Nordania Leasing A/S + Chairman of the Board of Directors, Danske Leasing A/S + Chairman of the Board of Directors, Realkredit Danmark A/S

  • Managing Director, Danske Bank Sweden and Member of the Executive Committee
   2010 – 20122 år
  • Head of Group HR & Communication and Member of the Group Executive Committee
   Danske Bank
   2008 – 20091 år
   Copenhagen Area, Denmark
 2. Danske Bank
  4 år
  • Head of Group HR and Member of the Group Executive Committee
   2006 – 20071 år
   Copenhagen Area, Denmark
  • Head of Group HR
   2003 – 20063 år
 3. Copenhagen Business School
  4 år
  • External Lecturer
   2000 – 20033 år
  • Teaching Assistant
   1999 – 20001 år
  • Various managerial positions, Group HR
   Danske Bank
   1999 – 20023 år
  • Research Assistant
   Copenhagen Business School
   1998 – 19980 år

Præstationer

3

 

🦷📝🦷

 

Vurdering af en ansøgning om fit & proper-godkendelse.

 

Om Jyske Bank og Lars Stensgaard Mørch.

Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som ledelsesmedlem i en finansiel virksomhed, jf. § 64, stk. 1, nr. 2 og 6, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelsen i medfør af § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed som følge af dens videregående betydelige følger for den pågældende og den berørte virksomhed.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på en ændring af lov om finansiel virksomhed fra juni 2018. Lovændringen indebærer, at Finanstilsynet i forbindelse med vurderinger efter § 64 i lov om finansiel virksomhed skal lægge vægt på ledelsesmedlemmets forståelse for den finansielle sektors særlige samfundsansvar i relation til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Det betyder, at Finanstilsynet ved vurderingen af et ledelsesmedlem skal lægge vægt på, hvis vedkommende eksempelvis før sin indtræden i ledelsen for den finansielle virksomhed har været en del af ledelsen i en virksomhed, der har overtrådt regler på hvidvaskområdet.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på personens rolle i hændelsesforløbet, og at personen, uanset at vedkommende tog relevante initiativer undervejs, ikke agerede tilstrækkeligt, herunder især i lyset af 2018-lovændringen.

Finanstilsynet har efter en samlet vurdering af omstændighederne fundet, at personen ikke kan fit & proper-godkendes på nuværende tidspunkt.
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk