23-08-2021. Mail til folketingets medlemmer.: Videresendt mail Kære Jyske Bank A/S jeres advokater der reelt har været medvirkende til bankens svig forbrydelser. Og jer som eksempelvis Finanstilsynet der er fremlagt dokumentation for at Jyske Bank koncernen har lavet flere forhold af dokumentetfalsk (falsk), manda…

23-08-2021. Kl. 13.10 Videresendt mail til folketinget.

fo@ft.dk
folketinget@ft.dk

 

Hej Folketinget

Kære Rikke ..

 

Denne her mail ønskes fremlagt samtlige medlemmer, som overskrift til fremsendte mail og med mit vedhæftede dokument, som jeg stadig skriver på.

Denne må også gerne offentliggøres på Folketingets hjemmeside https://www.ft.dk/udvalg

Jeg har ikke i mail indsat alt som stod på www.banknyt.dk men opfordrer de enkelte medlemmer om at læse hele siden, og så selv tage stilling til om medlemmerne vil hjælpe mig som den lille mand mod Jyske Bank A/S, eller om i folkevalgte ønsker, at det skal være offeret for en kriminel handling, der selv skal kæmpe mod de magtfulde virksomheder der forbryder sig mod loven.

Eller om i som medlemmer af folketinget vil hjælpe Jyske Bank A/S, med at prøve at feje min sag ind under gulvtæppet, for på den måde at offer retssikkerheden, men til gengæld at hjælpe Jyske Bank med at slippe af sted med at bedrage bankens kunder.

Dette her er et opråb til alle medlemmer af folketinget, til aktivt at handle ud fra de oplysninger der her bliver fremlagt, og som er kommer til jeres kendskab.

 

Så alle folketingets medlemmer selv kan læse den, og selv tage stilling til om de vil acceptere Jyske Banks måde at drive bank.

Mener i poliktikere at her er noget der kræver handling, eller om danske banker som Jyske Bank koncernen ustraffet kan, og gerne for folketingets medlemmer må overtræde stribevis af lovregler, uden det har nogle konsekvenser.

Som det eksempelvis meget tydeligt er skrevet i straffeloven, bogføringsloven, tinglysnings loven osv.

Mener i poliktikere ikke det skal have konsekvenser, for de / dem der overskrider loven, uanset det omhandler bestyrelser der med ansvar sammen i forening, har truffet et valg om at Jyske Bank A/S fortsat skal overtræde lovgivningen, og ikke bringe strafbar forhold eller lovovertrædelse til ophør, så skal folketinget jo bare svare at sådan er det i Danmark, og dette agter folketinget ikke at lave om på.

Jeg vil samtidig gerne spørge om Danske banker er forpligtet til at overholde.

1.

Straffelovens bestemmelser.

2.

Reglerne for at drive Bank virksomhed.

3.

God skik for finansielle virksomheder, og også opfordre folketinget til at disse regler skal gøres til lovregler.

4.

Eller om lovgivningen kun er en vejledning til bankerne, som god skik reglerne er det.

Jeg ønsker at alle Folketingets medlemmer og særligt statsministeren har mulighed for at læse min sag, som blev afleveret med dokumentation før valget i 2019. til folketinget og flere politikere blev blandt andet afleveret til daværende statsminister Lars Løkke og Helle Thorning Schmidt.

Der kom ingen reaktion fra nogle, ingen kommentarer ingen spørgsmål.

Dette var før jeg vidste at Jyske Bank A/S havde bestukket Lundgrens advokater som sagsøger brugte, til ikke at måtte fremlægge sagsøgers anbringer mod Jyske Bank.

Sagen er siden 2019. kun vokset, og til dato 23-08-2021. har ingen endnu svaret eller handlet, hvorfor jeg ser dette som et stort problem for retssikkerheden, for når nogen af Danmarks største virksomheder, altså at danske banker bruger dokument falsk og bestikkelse så er det et samfunds problem.

Hvis min sag, der også omfatter retssikkerheden for den lille mand giver spørgsmål, så spørg mig, spørg ind til min sag der i høj grad er poliktisk. Eftersom staten selv sammenarbejder og benytter omtalte Jyske Bank A/S.

Jeg har fremlagt beviser for at Jyske Bank har lavet dokument falsk, mandatsvig, fuldmagtsmisbrug, vanhjemmel, bedrageri og bruger bestikkelse (skjult som returkommission.)

Ligesom jeg har skrevet at Jyske Bank via deres advokater gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

Hvad vil i poliktiske partier og medlemmer gøre ved det.

Sagsøgers tidligere advokater Lundgrens hvor partner Dan Terkildsen er stærkt knyttet til det konservative folkeparti, dermed kunne det give de konservative en lyst til måske gerne, at ville lave en Nim Hansen for at hjælpe med at dække over sagen ikke kommer offentlige frem.

Vil i poliktikere alle sammen vende hoved den anden vej, og offer retssikkerheden for at dække over Jyske Banks måde at drive bank virksomhed, eller vil folketinget handle og beskytte rettigheder og retssikkerheden for den enkelte borger, således danskerne ved at de bliver beskyttet af myndighederne, når store danske virksomheder overtræder loven, og udsætter borgerne for strafbare forhold / handlinger.

Advokatnævnet har allerede været med til at ændre min opfattelse af, hvad der er overtrædelser af god skik regler for advokater, som skrevet i mail og dokumentet der er vedhæftet mailen.

En afgørelse 30-06-2021 i advokat nævnet 2020-1932 der ikke er blevet offentliggjort på advokat nævnes hjemmeside, som giver præjudikat virkning på alle tilsvarende sager, der således ikke kan klages over, dette er lagt frem på www.banknyt.dk lidt nede på siden.

I lørdags 21-08-2021. blev hele siden www.banknyt.dk som den så ud, delt med folketingets retsudvalg, da det som sagt også er danskernes retssikkerhed der er under angreb af selveste advokat nævnet.

Advokat nævnets 48 medlemmer er i mail tidligere blevet opfordret til sammen, at se klage 2020-1932 igennem, som kun 5 medlemmer blank har afvist, med henvisning til konsekvenserne for klientens retssikkerhed, og de præjudikat virkninger nævnets afgørelse har for en advokats rettigheder der går forud for klienten.

⚠️

Konsekvensen af afgørelsen er

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder domstolen om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.

Da det er folketinget der laver og vedtager loven også hvad god skik er, eller hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik, så beder jeg folketinget om at kikke på god skik regler for advokater, om ovenstående er de regler i som medlemmer ønsker gælder for Danmarks advokater.

⚖️

Staten har før set store problemer med Danske Bank, nordea og hvidvaskning uden at det er blevet fremlagt for domstolen i en sag om straf retslige konsekvenser, så domstolen har ikke kunne tage stilling til om disse banker har overtrådt lovgivningen.

Jeg mener denne sag BS-402/2015-VIB er værre end danske bank sagen, da Jyske Bank koncernen alene i nærende sag, har overtrådt adskillige regler og love, der i straffeloven tydeligt er beskrevet som strafbare forhold, hvilket myndighederne til dato ikke har ønsket at blande sig i.

Da det er meget grove anklager, og ingen myndigheder har ønsket at blande sig, står jeg alle op mod en milliard organisation, der tydeligt ikke har noget ønske om at overholde lovgivningen.

Finanstilsynet har ikke ønsket at blande sig, da Finanstilsynet med stor sandsynlighed mindst skal sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn, frem til der er fundet en ny bestyrelse.

At jeg ligefrem skal opfordringer omtalte Jyske Bank A/S at føre en injurier sag mod mig hvis jeg fremsætter falske beskyldninger, er grænseoverskridende for mig, ligesom da jeg første gang i november 2016 lavede de første bil reklamer.

Jeg beder jer i folketinget som enkeltpersoner om at svare mig som privat person

Mener i at jeg har ret

Eller om jeg i mine påstande bare udsætter Jyske Bank koncernen og deres advokater samt bestyrelse og medarbejdere for bagvaskelse.

Jeg håber at i som folkevalgte vil tage ansvar og drage omsorg for at lovens bestemmelser også gøres gældende overfor de banker der beviseligt giver loven en finger, da virksomheder som her Jyske Bank koncernen beskyttes af magt fulde og måske poliktiske interesser, men nu kan i vælge gøre en forskel.

Hvis kun jeg ønsker at danske banker skal overholde lovgivningen, og stilles til ansvar for lovovertrædelser så ser det ikke godt ud for fremtidens bankkunder.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

Telefon 0045 22 22 77 13

👁️

Brev 19-08-2021 fra Folketinget 📝 på henvdelse.

👁️

Skjul citeret tekst

 

tor. 19. aug. 2021 13.01 skrev Folketingets Oplysning <Folketinget@ft.dk>:

Kære Carsten Storbjerg Skaarup

Tak for din mail.

Med venlig hilsen

Rikke ..

 

1ab12c3a-dfc6-4a45-852a-e7d948bdd9c7.jpeg

Folketingets Oplysning

Christiansborg

1240 København K

Tlf.   +45 3337 3338

fo@ft.dk

www.ft.dk

 

👁️

Brev 19-08-2021 til Folketinget 📝 på henvdelse.

👁️

Sendt: 19-08-2021 12:54
Til: direktion@jyskebank.dk

martin.nielsen@jyskebank.dk

MUG@jyskebank.dk  kbn@les.dk  pb@les.dk

 finanstilsynet@ftnet.dk  jm@jm.dk fm@fm.dk

Folketinget@ft.dk  reu@ft.dk

postkasse@advokatsamfundet.dk

klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Cc:

AGERGAARD@jyskebank.dk

nicolai-hansen@jyskebank.dk  Casper-dam@jyskebank.dk

jkh@jyskebank.dk

silkeborg@midtjyllandsavis.dk

Emne: Kære Jyske Bank A/S jeres advokater der reelt har været medvirkende til bankens svig forbrydelser. Og jer som eksempelvis Finanstilsynet der er fremlagt dokumentation for at Jyske Bank koncernen har lavet flere forhold af dokumentetfalsk (falsk), manda…

19-08-2021.

Jysk Bank A/S

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

Kære direktør, direktion, og koncern ledelse “bestyrelse” og jeres advokater i Jyske Bank A/S

Og til Finanstilsynet, Justitsministeriet, Folketinget, Retsudvalget og advokat samfundet.

Læg venligst denne mail offentlige frem, og svar gerne om i seriøst ønsker at gøre forretninger med banker der beviseligt laver dokumentfalsk og lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, med henvisning til fremlagte Processkrift 3 og 4.

Og alle opslag på banknyt siden 2015.

⚠️

Eller beslut jer for hvem af jer der fortsat vil hjælpe Jyske Bank A/S og hindrer at bestyrelsen og direktionen samt de medvirkende i denne sag bliver udsat for efterforskning og strafforfølgning.

Hvis nogle af de som modtager denne mail finder at Jyske Bank koncernen og ledelsen eller andre har overtrådt loven, så sørg for at der sker efterforskning og strafforfølgning.

Hvis i mener jeg Carsten Storbjerg Skaarup udsætter Jyske Bank koncernen og Bankens ledelse samt medarbejdere for falske beskyldninger.

Så anmeld mig Carsten Storbjerg Skaarup til politiet, og myndighederne for at stoppe mig i at ville stoppe Jyske Banks kriminalitet.

Det her er politisk, og vil samtidig politikere fortsat stikke hovedet i jorden, i håbet om at nogle fejer mig ind under gulvtæppet, eller vil i medvirke til at Danmark skal være en retsstat hvor loven er lige for alle.

Der er jer som vælger om der skal være retssikkerhed for alle danskere, og om loven skal gælde for alle også Jyske Bank.

Jeg har et håb om at sagen kan hjælpe andre bankkunder med ikke at skulle kæmpe som mig, bare at skulle kæmpe i 4 år for at få fremlagt at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk.

I behøver ikke at svare, det har ingen af jer ønsket før

I kan som udgangspunkt gøre hvad i har gjort til dato, hvilket er ingen ting.

Ellers også stoppe den danske elite som bestemmer over hvem loven gælder for.

⁉️

Alternativ kan i hver i sær, som privat person, gerne med hjælp fra myndighederne som anklage myndighederne og politiet skriver hvad i mener om det jeg skriver Jyske Bank A/S har lavet som direkte er beskrevet i straffeloven som værende en strafbar handling.

Har jeg ret eller har Jyske Bank koncernen slet ikke overtrådt nogle love eller regler.

Jeg siger og underskriver at dette her er sandheden, hvem af jer vil sige mig imod.

Hvem tør tage et møde med mig, og vise mig at der står noget andet i loven end det jeg skriver.

I forbindelse med kreditorskifte i sagen BS-402/2015-VIB er Jyske Bank koncernen blevet meddelt dette skift, Jyske Bank A/S har valgt ikke at svare eller kvitteringer for modtagelse.

Ny kreditorer har opfordret Jyske Banks bestyrelse til at byde ny juridisk person velkommen, men har valgt ikke at svare.

Selskabets BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS advokat er nu kommet tilbage fra ferie, og sagen vil blive kommunikeret gennem selskabets advokat i processkrifter, i den forbindelse ses Jyske Bank stadig ikke at have besvaret nogle oplysninger eller at have besvaret Processkrift 4.

Selskabet har samme advokat der fremlagde sagen mod Jyske Bank A/S for Storbjerg Erhverv ApS i Processkrift 3 og altså også Processkrift 4.

Sagen er udvidet er Retsplejelovens 358. som det er skrevet tidligere, sagens genstand er udvidet som beskrevet også på banknyt.

Jeg har forstået på advokat nævnet, der med afvisning af alle forhold, at også disse medlemmer ønsker at hjælpe Jyske Bank, men ikke kun Jyske Bank A/S, også Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater der reelt er direkte har været medvirkende til Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser.

Hvorfor advokat nævnet i afgørelsen hvor advokat nævnet 30-06-2021. har afvist alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, og dermed har sat nye standarder for hvornår en advokat overskrider god advokat skik, eftersom nævnets afgørelse har præjudikat virkning for andre klager med samme klage indhold, kan ingen stole på advokat nævnes medlemmer og de virksomheder disse arbejder for, da de formodes at arbejde på samme måde som Lundgrens advokater.

Alle 48 medlemmer er anmodet om at læse klagen 2020-1932 igen, og tænke over konsekvenserne, ved at lave en kendelse der umyndig gør klienten, eller fratager klientens indflydelse på klientens egen sag.

Om advoknævnets øvrige 43 medlemmer ønsker at omgøre hvad de 5 ukendte medlemmer har besluttet, ved jeg ikke.

Men afgørelsen er et problem for retssikkerheden, når sagsøgte fremover, kan bestikke sagsøgers advokater, uden risiko for at advoknævnet efterfølgende kan gribe ind.

Sagen køre det er ikke lykkedes Jyske Bank at forhindre fremlæggelsen af sagsøgers påstande.

Husk det er jeres altså Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt og Martin Skovsted-Nielsen som er de øverste ansvarlige for at sagen er vokset.

Om sagen kan lukke Jyske Bank A/S, hmm ikke så længe at myndighederne fortsat vælger at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser, ved intet at fortage sig, men bare ingurer den pisse irriterende lille kunde der ønsker at stoppe Jyske Banks måde at drive bank virksomhed på.

PS Jyske Bank A/S har ikke svaret eller BEKRÆFTET at Storbjerg Erhverv ApS

Har skrevet i sidste måned at de lukker deres konto i Jyske Bank koncernen.

Konto 5050-1258029

&

Konto 5050-1513886

Jyske Bank har heller ikke bekræftet at have modtaget mailen, hvori de nævnte sikkerheder og kautioner samt den sidste salgs fuldmagt på ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk er tilbage kaldt.

Ligesom den afkrævet pant i alle anparter i selskabet Storbjerg Erhverv ApS hermed er tilbage kaldt, se brevet til jer i ledelsen.

Som her er delt et link til.

Samt indsætter det rettet brev som et PDF dokument med dybe links i stedet, samtidig med deling.

Kladde 14-08-2021.

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist.   Download de oprindelige vedhæftede filer

Med venlig hilsen.

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

For

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

Telefon nummer er +4522227713.

🗣️

Hermed kopi af www.banknyt.dk som den ser ud lige nu, skriver jo hele tiden på den

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup privat syntes vi trængte til at skifte forsiden velkommen ud, og vil i den forbindelse gerne opfordre Jyske Banks bestyrelse, til hver især nøje at læse siden i gennem, hvis i har nogle spørgsmål eller rettelser er i velkommen til at fremlægge dem for mig, da det jeg skriver om Jyske Banks forbrydelser gerne skulle stemme overens med virkelighedens Danmark.

Jeg har gentagne gange opfordret Jyske Bank koncernen om at anlægge en injurier sag mod Carsten Storbjerg Skaarup for bagvaskelse, hvilket Jyske Bank ved Philip Baruch allerede 1 febuar 2019. Ved brev til Lundgrens partner Dan Terkildsen insinuerer.

I har fået den underskrevet tilståelse i klagens 2020-1932 bilag 55.

Samt Video materiale, som også er delt op YouTube tilsendt.

Så hvis Jyske Bank A/S ikke har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri.

Og ikke bestukket Lundgrens advokater til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank

Som jeg Carsten Storbjerg Skaarup gentagne og kontinuitet skriver siger.

Så kommer i bare.

I ønsker ikke dialog, så derfor er det kun mig der skriver, i må gerne svare hvis andre spørger.

Hvis andre spørger hvad fanden sker der ?

Husk endelig at grine af mig, men lad være at sig til dem der spørger om mine biler, at jeg bare er en små tosset kunde.

Bedste hilsner

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

Den fulde side www.banknyt.dk 19/8-2021.

(Kun det øverste af siden banknyt. Indsat i mail.)

Organized crime in Denmark’s probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank.26a0.svg Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank’s crimes, which most likely will close the danish bank. 1f694.svg due to the bank’s completely deliberate million 1f4b5.svg fraudulent businesses. 1f914.svg Join the main hearing, 2696.svg15. 16 and 23 November 2021. 1f3db.svg Banking news.1f3e6.svg Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery. 1f631.svg

Read more about the scared CEO Anders Christian Dam from the criminal Danish bank, who is one of the mastermind behind Jyske Bank’s continued crimes. 2694.svg and about there corrupt Danish lawyers as Lundgrens, which the politicians and the authorities know very well, but unfortunately will not do anything about it, therefore the weak victim alone must fight against the highly criminal organization Jyske Bank, to stop the bank’s long-standing fraudulent businesses.1f64a.svg1f649.svg1f648.svg. Jyske Bank is probably Denmark’s most dangerous Bank, as the bank commits fraud, forgery, bribery, misuse of powers of attorney 1f973.svg1f37b.svg And with the help of Lund Elmer Sandager lawyers, who has lied to the court. 1f914.svg We are talking about serious organized crime, which is carried out in association 1f91d.svg 1f911.svg.

KONTAKT OS

Telefon +45 22 22 77 13

TO THE PRESS: HEAD OF DEEP CRIMINAL BANK ANDERS CHRISTIAN DAM RETIRE AS CEO. 1f3e6.svg SO SIMPLE SHOULD CEO ANDERS DAM ACT. 1f4b0.svg WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK 1f3e6.svg. WARNING 26a0.svg AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

OPDATERET SENEST 18-08-2021. KL. 23.57.  BILLEDER OG BILAG INDSÆTTES.

Tidligere forside 17-08-2021. er flyttet hertil LINK.

Der findes mange lings til relevante opslag, som du finder på FORSIDE 17/8-2021FORSIDE 9/12 2020FORSIDE 8/7 2020FORSIDE 14/3-2020.  FORSIDE 22/2-2020FORSIDE 18/5-2018FORSIDE 18/2-2016.

If you would rather read the English texts, start with the previous front page here in the link.

Denne side indsættes når den er færdig, som forside på mindst 10 domæner, for at du som klient hos Lundgrens advokater eller Lund Elmer Sandager advokater, eller måske kunde i Jyske Bank A/S kan se hvad disse virksomheder står for.

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

De nye videoer vil løbende blive delt her.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

Om myndighederne vil lukke Jyske Bank, eller om Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, mindst frem til bestyrelsen er udskiftet.

Eller om de danske myndigheder og politikere, der i årevis har været vel vidende “dokumenteres i tidslinje bogen.” om Jyske Banks svig og falsk forretninger, fortsat vil dække over bankens omfattende svindel, blot ved at ingurer alle beviserne og stikke hoved dybt ned i jorden, for at fejre Jyske Banks forbrydelser ind under gulvtæppet.

⁉️

Danmark står overfor et reelt problemet når de danske banker i større og større udstrækning, viser at bankerne ikke ønsker at overholde lovgivningen.

Hvilket Jyske Bank A/S i sagen BS-402/2015-VIB tydeligt ved bankens handlinger har understreget.

Når danske banker som her Jyske Bank A/S bliver taget for at lave dokumentfalsk og bedrageri, står er hær af magtfulde personer klar til at dække over svindlen.

En sag om store danske advokat virksomheder, som Lundgrens og Lund Elmer Sandager der med advokatnævnet tydeligt giver fanden i rigtigt og forkert.

Når disse advokater sammen med danske myndigheder, går til angreb på din og min retssikkerhed, er det for at cementere hvem der reelt bestemmer om en kriminel organisation som Jyske Bank og deres medhjælpende Lundgrens og Lund Elmer Sandager må udsættes for efterforskning og retsforfølgelse.

Hvis du har spørgsmål til noget som er skrevet på Banknyt.dk

Eller hvis Jyske Bank A/S koncernen, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater eller advokat nævnet, eller måske Finanstilsynet, Justitsministeriet eller politiet, samt nogle af medlemmerne i de poliktiske partier, måske ATP selv har et spørgsmål eller 2.

Så er i alle sammen velkommen til at kontakte mig, i ved jo godt hvad jeg i årevis har fremlagt til jer uden nogen af jer øvrigt har ønsket at svare.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

 

Carsten-Storbjerg-300x226.jpg

Jyske Banks ansatte har sagt til dem der har spurgt til sagen, at jeg bare er en småtosset kunde, men det er kun mig der må sig sådan noget, Carsten forsøger bare på en morsom måde at komme i øjenkontakt at for Anders And, mener Anders Dam til at gå til synoptik, og få nogle nye briller, for du ser da vist ikke så godt Anders Christian Dam.

Der er mig Carsten der forsøger at at få dig til at tale med mig.
HVAD HAR JEG GJORT JER I JYSKE BANK
SIDEN I ER SÅ MODBYDELIGE OG ONDE MOD MIG, JEG VIL JO BARE SÅ GERNE TALE MED JER.

Anders tag dig nu sammen og være voksen, ring og aftal at mødes med mig, er der ikke noget vi skal tale om.


Husk jeg giver stadig gratis rådgivning til andre som er udsat for bedrageri i deres bank.

Eller hvis du også står med en af de rådne advokater fra advokat samfundet.

Spørg gerne, send en sms til +4522227713. og skriv kort hvad du ønsker hjælp til.

Jeg ved at det er hårdt at kæmpe alene mod de korrupte og kriminelle organisationer.

Så skriv en sms til mig på 0045 22227713. Hvis du har brug for hjælp.

Advokatnævnet valgte 30 juni 2021. at selv være medvirkende, og dække over selv kriminelle advokater, da nævnet vedtog at Lundgrens advokater gerne måtte tage mod den bestikkelse Jyske Bank A/S tilbød for at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

Hvilket reelt er det nævnes afgørelsen er konsekvensen af.

Når Danmarks største banker udsætter deres kunder for groft bedrageri, og dette foregår, ved  medvirkende fra ledelses niveau, så er det afgjort et samfundsmæssigt problem.

Længer nede i den sendte mail til Jyske Bank A/S der her er delt, er der indsat link, til nogle af de gang hvor Carsten i perioden febuar 2016. til september 2019. har skrevet til først Rødstenen advokater og derefter Lundgrens advokater, at klienten ikke har indgået nogle swap W015785. den 16-07-2008. med Jyske Bank, samt at Carsten skriver den er falsk.

Frem til altså Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo fra Lundgrens den 2 september 2019. fremlægger i processkrift 2. at klienten har lavet og indgået denne swap W015785. med Jyske Bank.

Når advokatnævnet så 30-06-2021. har vedtaget at du som klient ikke har nogen indflydelse på din egen sag, så er det en bombe mod rets samfundet, en nævnes afgørelse der har Præjudikat virkning, og også har indflydelse for din og andres sager.

Eksempel

At forstå, hvis bliver du sigtet for mord, men nægter sig skyldig, så har advokat nævnet afgjort, at din forsvarsadvokat gerne må ændre din påstand, og fremlægge at du har begået det påståede overlagt mord, selv om du nægter sig skyldig.

Efter kendelsen 2020-1932. som jeg har søgt men ikke kan se på advokat nævnes hjemmeside. Tænker jeg om advokat nævnet måske ikke deler alle afgørelser.

hverken kan du, eller må du få fremlagt dine påstande i en dansk ret, hvis det advokatfirma du har hyret til at hjælpe dig, ikke ønsker det.

Uanset disse advokat er blevet bestukket af modparten, så tænker du nok hvad skal vi så bruge domstolen til, når en dommer ikke kan dømme efter noget som ikke er fremlagt.

En sag om bestikkelse, bedrageri, udnyttelse, dokumentfalsk som ingen danske bank kunder, tidligere har kunne fremlægge så massive beviser for, og har kæmpet for at få fremlagt for domstolen.

 Du advares imod at stole på nogle af disse nævnte virksomheder, og med hensyn til advokatnævnets 48 medlemmer, inkluderet suppleanter der har afvist hele klagen 2020-1932, du bør også vide hvilken virksomheder disse arbejder for.

Da du som udgangspunkt må forvente disse af advokatnævnets medlemmer arbejder på samme måde som Lundgrens advokater har optrådt, og som det her i klagen er fremlagt, ellers ville advokat nævnets medlemmer ikke have afvist klagen fra Grundlovsdag 2020, hvilket ses som at advokatnævnet har valgt at dække over, nogle af de værste og sikkert mest korrupte advokater, der er medlemmer af advokatsamfundet.

Det her er stadig lidt morsomt, det lille offer for Jyske Banks organiseret forbrydelser, har som den første valgt at grine over Jyske Banks bestyrelse, og opfordrer ledelsen til at trække sig, eller at Jyske Bank organisation sammen med deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater går til modangreb, det bør ikke være så svært, det er jer imod mig siger Carsten Storbjerg Skaarup på banknyt dk

Det her er altså et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2. Og få et godt og gratis grin i Jyske Banks bestyrelse.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

Du også kan læse lidt af min private historie her I LINKET, med indsatte bilag mest skrevet på engelsk, til jeg har oversat teksten og brevet her fra 14-08-2021. til Jyske Bank koncernen.

Spørg ledelsen i Jyske Bank A/S

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Og jeres top advokat Martin Skovsted-Nielsen der er med i koncernleder gruppen.

Eller spørg en af de andre advokater i Jyske Bank koncernen, som Morten Ulrik Gade der også har dækket over Jyske Banks forbrydelser, måske Jyske Bank juridisk afdeling selv vil have lov til at forsvare Jyske Banks brug af dokumentet falsk, mere set med de juridiske øjne, og også for at forstå den måde Jyske Banks advokater fortolker lovgivningen.

Måske du også skulle spørge bestyrelse eller partnerne i Lund Elmer Sandager advokater, der gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at ville skuffe i retsforhold, om det kun er sket i nævnte sag, eller det er normalt for Lund Elmer Sandager advokater, der har partner Henrik Høpner i advokatnævnet.

Omkring at Lundgrens advokater, og at disse har taget mod returkommission for at ændre klientens anbringer, kan du spørge Lundgrens bestyrelse om, da både de og partnere er fuldt ud oplyst om dette problem, som at Lundgrens advokater er korrupte.

Hvis disse advokater.

Og bank direktørerne ikke skulle svare.

Eller mindst handle efter hvad der er bedste for Jyske banks ejere som ATP. Hvor Bente Overgaard er formand, og det samtidig med at Bente Overgaard blandt andet findes i Jyske Banks bestyrelse.

Tænk istedet på de andre aktionærer, og få nu ryddet ud i Jyske Bank A/S

Fyr CEO Anders Christian Dam, som den første for medvirkende til Jyske Banks svig forbrydelser.

Med hensyn til Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater understreger disse blot at flere store danske advokatvirksomheder er bund rådende.

IMG_20210603_170822282-300x225.jpg

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.


Direktion har valgt ikke at respondere på nogle af de mange henvendelser til ledelsen, og i særdeleshed til CEO Anders Dam, som siden maj måned 2016. er blevet sendt til hele bestyrelsen og Lund Elmer Sandager advokater.

 

Man skal vælge sine kampe med omhu, og jeg har valgt min, hvis ikke jeg gør noget for at stoppe Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, hvem vil så.

Jeg vil gerne gøre en forskel, og ønsker at stoppe en af Danmarks største kriminelle organisationer, som Jyske Bank, må siges at være en af, og samtidig påpege at retssikkerheden er under angreb.

Når myndigheder som politi og finanstilsynet der i årevis er fremlagt de mange beviser, for at Jyske Bank A/S og bankens bestyrelse står bag organiseret kriminalitet.

Men så disse myndigheder har valgt, enten ikke at ville blande sig, eller ikke at have noget ønske om at stoppe den organiserede kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag.

Eller myndighederne og finanstilsynet måske bare har ønsket at ville dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder.

Hvem skal så gøre opmærksom på, at Danmark har et stort problem med de banker, der som Jyske Bank nægter at overholde lovgivningen.

En organiseret kriminalitet som også advokat nævnet har besluttet at dække over.

Advokat-Samfundet-sag-2020-1932.-bemaerkning-19-09-2020.-til-Bilag-241.-af-08-09-2020.-paa-Lundgrens-Dan-Terkildsen-svar-til-advokatnaevnet-300x225.jpg

Ellers må advokat samfundets 48 nævns medlemmer da selvfølgelig kunne forklare, hvorfor nævnet har vedtaget at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skik. linket er til klage og bilag

Du kan kontakte advoknævnet her, og bede dem svare om de alle er enige i afgørelsen 2020-1932. at Lundgrens advokater har levet op til god advokat skik, eller ihvertfald ikke har overtrådt god advokat skik, i nogle af de 27 klagepunkter.

Her igen en link til alle klagens Bilag.

⚠️

SELVE KLAGEN 2020-1932. 05-06-2020. Med links.

⚠️

LUNDGRENS BESVARELSE AF KLAGEN. 08-09-2020.

⚠️

DE AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. 19-09-2020. Med links.

⚠️

Advokat nævnets kendelse. 30-06-2021.

Når advokatnævnet i deres afgørelse 2020-1932 afviser alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater, og reelt skriver at de korrupte Lundgrens advokater med Dan Terkildsen i spidsen, der personligt og indirekte har hjulpet Jyske Bank A/S med at kunne fortsætte bankens kriminalitet mod Lundgrens egen klient, enkelt ved at flere af Lundgrens ansatte har været sammen om at ændre i klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank hvilket Lundgrens advokater sideløbende har arbejdet for.

At advokatrådet har valgt at se gennem fingrene med at Lundgrens, i mod alt sund fornuft har handlet imod god advokatskik, hvilket er blevet til et direkte angreb på danskernes retssikkerhed.

⚖️⚖️

Her er bare 2. dokumenter, der tåler at blive gentaget.

Alene ud af disse 2 bilag, hvor begge er fra 2 september 2019. står det klart at Lundgrens advokater ikke har varetaget at fremlægge klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

Det ene bilag er Bilag 164. og er fremlagt af Lundgrens advokater, og det på en sådan det er uden betydning for sagen.

Og lige neden under er det andet bilag, et Processkrift 2. “se side 2”

Hvilket er fremlagt så kun dette har betydning for klientens sag, et Processkrift 2. som Lundgrens advokater end ikke ville udlevere klienten en kopi af.

Grundet dette Processkrift 2. ikke indeholder nogle af klientens påstande, som det fremgik af Bilag 164. da Lundgrens advokater mod instruks, fremlagde det modsatte af klientens påstande, efter Lundgrens advokater i ond tro har ændret i klientens påstande, til at indeholde en anderkendelses af en aftale (sagens Bilag 1. W015785. 16-07-2008.) som klienten klart har fremlagt ikke er indgået, og med påstand at Bilag 1. Er falsk. Denne eneste side som Lundgrens advokater fremlagde har også andre fejl, som viser Lundgrens ligegyldighed.

Hvilket du også kan læse ud af alle henvendelser til Lundgrens partnerselskab, som er delt her og dokumenter at klienten kontinuerligt i perioden 30 januar 2018. til 2 september 2019. skriver og også siger at Swappen W015785. Ikke er blevet godkendt, og er falsk.

Processkrift 2. er først kommet til klientens kendskab 23 oktober 2019. efter Lundgrens advokater den 24 september var blevet sparket ud.

 

Du må gerne spørge Lundgrens advokater, hvor meget Jyske Banks bestyrelse, for Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens partner selskab for denne ydelse, eller om Lundgrens advokater selv skulle have fundet på at ændre klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

Og spørg gerne advokatnævnet hvorfor de har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienten må få fremlagt.

Og spørg også advokatnævnet og advokatsamfundet, om det ikke skader klientens retssikkerhed, at klienten ikke har krav på at vide hvad modparten fremlægger i en sag, eller behøver at vide hvad deres egen advokat fremlægger.

Spørg hvorfor klienten ikke har krav på at vide, om deres advokater har arbejdet for modparten.

Ganske som her hvor Lundgrens advokater også har ydet Jyske Bank koncernen en betydelig million rådgivning, samtidig med Lundgrens advokater var blevet ansat til at fører en svindel sag mod Jyske Bank A/S som skrevet og gen fremlagt i Bilag 164.

Læs Bilag 164. Og det side 2. Af Processkrift 2. neden under som Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlagde på vegne af klientens advokat partner Dan Terkildsen fra firmaet Lundgrens advokater.

Kan du se hvordan Lundgrens advokater har manipuleret med klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen.

Alene disse 2 fremlagte bilag, fra 2 september 2019. Samt oplysning om million samarbejdet mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank, er med til at understrege, Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, og at Jyske Bank reelt driver en samfunds skadelig virksomhed der bør lukkes.

IMG_20210814_125111459_HDR-300x422.jpg

Bilag 164. s.1-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125120498_HDR-300x425.jpg

Bilag 164. s.2-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125129019_HDR-300x405.jpg

Bilag 164. s.3-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125136700_HDR-300x402.jpg

Bilag 164. s.4-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125143946_HDR-300x417.jpg

Bilag 164. s.5-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

26a0.svgWhy do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank’s crimes, which most likely will close the danish bank. 1f694.svg due to the bank’s completely deliberate million 1f4b5.svg fraudulent businesses. 1f914.svg Join the main hearing, 2696.svg15. 16 and 23 November 2021. 1f3db.svg Banking news.1f3e6.svg Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery. 1f631.svg

Read more about the scared CEO Anders Christian Dam from the criminal Danish bank, who is one of the mastermind behind Jyske Bank’s continued crimes. 2694.svg and about there corrupt Danish lawyers as Lundgrens, which the politicians and the authorities know very well, but unfortunately will not do anything about it, therefore the weak victim alone must fight against the highly criminal organization Jyske Bank, to stop the bank’s long-standing fraudulent businesses.1f64a.svg1f649.svg1f648.svg. Jyske Bank is probably Denmark’s most dangerous Bank, as the bank commits fraud, forgery, bribery, misuse of powers of attorney 1f973.svg1f37b.svg And with the help of Lund Elmer Sandager lawyers, who has lied to the court. 1f914.svg We are talking about serious organized crime, which is carried out in association 1f91d.svg 1f911.svg.

 

Menu

 

KONTAKT OS

Telefon +45 22 22 77 13

 

TO THE PRESS: HEAD OF DEEP CRIMINAL BANK ANDERS CHRISTIAN DAM RETIRE AS CEO. 1f3e6.svg SO SIMPLE SHOULD CEO ANDERS DAM ACT. 1f4b0.svg WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK 1f3e6.svg. WARNING 26a0.svg AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

 

OPDATERET SENEST 18-08-2021. KL. 23.57.  BILLEDER OG BILAG INDSÆTTES.

 

Tidligere forside 17-08-2021. er flyttet hertil LINK.

Der findes mange lings til relevante opslag, som du finder på FORSIDE 17/8-2021FORSIDE 9/12 2020FORSIDE 8/7 2020FORSIDE 14/3-2020.  FORSIDE 22/2-2020FORSIDE 18/5-2018FORSIDE 18/2-2016.

 

If you would rather read the English texts, start with the previous front page here in the link.

 

Denne side indsættes når den er færdig, som forside på mindst 10 domæner, for at du som klient hos Lundgrens advokater eller Lund Elmer Sandager advokater, eller måske kunde i Jyske Bank A/S kan se hvad disse virksomheder står for.

 

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

 

De nye videoer vil løbende blive delt her.

 

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

 

Om myndighederne vil lukke Jyske Bank, eller om Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, mindst frem til bestyrelsen er udskiftet.

 

Eller om de danske myndigheder og politikere, der i årevis har været vel vidende “dokumenteres i tidslinje bogen.” om Jyske Banks svig og falsk forretninger, fortsat vil dække over bankens omfattende svindel, blot ved at ingurer alle beviserne og stikke hoved dybt ned i jorden, for at fejre Jyske Banks forbrydelser ind under gulvtæppet.

⁉️

Danmark står overfor et reelt problemet når de danske banker i større og større udstrækning, viser at bankerne ikke ønsker at overholde lovgivningen.

 

Hvilket Jyske Bank A/S i sagen BS-402/2015-VIB tydeligt ved bankens handlinger har understreget.

 

Når danske banker som her Jyske Bank A/S bliver taget for at lave dokumentfalsk og bedrageri, står er hær af magtfulde personer klar til at dække over svindlen.

 

En sag om store danske advokat virksomheder, som Lundgrens og Lund Elmer Sandager der med advokatnævnet tydeligt giver fanden i rigtigt og forkert.

 

Når disse advokater sammen med danske myndigheder, går til angreb på din og min retssikkerhed, er det for at cementere hvem der reelt bestemmer om en kriminel organisation som Jyske Bank og deres medhjælpende Lundgrens og Lund Elmer Sandager må udsættes for efterforskning og retsforfølgelse.

 

Hvis du har spørgsmål til noget som er skrevet på Banknyt.dk

 

Eller hvis Jyske Bank A/S koncernen, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater eller advokat nævnet, eller måske Finanstilsynet, Justitsministeriet eller politiet, samt nogle af medlemmerne i de poliktiske partier, måske ATP selv har et spørgsmål eller 2.

 

Så er i alle sammen velkommen til at kontakte mig, i ved jo godt hvad jeg i årevis har fremlagt til jer uden nogen af jer øvrigt har ønsket at svare.

 

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

Carsten-Storbjerg-300x226.jpg

Jyske Banks ansatte har sagt til dem der har spurgt til sagen, at jeg bare er en småtosset kunde, men det er kun mig der må sig sådan noget, Carsten forsøger bare på en morsom måde at komme i øjenkontakt at for Anders And, mener Anders Dam til at gå til synoptik, og få nogle nye briller, for du ser da vist ikke så godt Anders Christian Dam.

Der er mig Carsten der forsøger at at få dig til at tale med mig.
HVAD HAR JEG GJORT JER I JYSKE BANK
SIDEN I ER SÅ MODBYDELIGE OG ONDE MOD MIG, JEG VIL JO BARE SÅ GERNE TALE MED JER.

Anders tag dig nu sammen og være voksen, ring og aftal at mødes med mig, er der ikke noget vi skal tale om.

 


 

Husk jeg giver stadig gratis rådgivning til andre som er udsat for bedrageri i deres bank.

 

Eller hvis du også står med en af de rådne advokater fra advokat samfundet.

 

Spørg gerne, send en sms til +4522227713. og skriv kort hvad du ønsker hjælp til.

 

Jeg ved at det er hårdt at kæmpe alene mod de korrupte og kriminelle organisationer.

 

Så skriv en sms til mig på 0045 22227713. Hvis du har brug for hjælp.

 

Advokatnævnet valgte 30 juni 2021. at selv være medvirkende, og dække over selv kriminelle advokater, da nævnet vedtog at Lundgrens advokater gerne måtte tage mod den bestikkelse Jyske Bank A/S tilbød for at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

 

Hvilket reelt er det nævnes afgørelsen er konsekvensen af.

 

Når Danmarks største banker udsætter deres kunder for groft bedrageri, og dette foregår, ved  medvirkende fra ledelses niveau, så er det afgjort et samfundsmæssigt problem.

 

Længer nede i den sendte mail til Jyske Bank A/S der her er delt, er der indsat link, til nogle af de gang hvor Carsten i perioden febuar 2016. til september 2019. har skrevet til først Rødstenen advokater og derefter Lundgrens advokater, at klienten ikke har indgået nogle swap W015785. den 16-07-2008. med Jyske Bank, samt at Carsten skriver den er falsk.

 

Frem til altså Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo fra Lundgrens den 2 september 2019. fremlægger i processkrift 2. at klienten har lavet og indgået denne swap W015785. med Jyske Bank.

 

Når advokatnævnet så 30-06-2021. har vedtaget at du som klient ikke har nogen indflydelse på din egen sag, så er det en bombe mod rets samfundet, en nævnes afgørelse der har Præjudikat virkning, og også har indflydelse for din og andres sager.

 

Eksempel.

At forstå, hvis bliver du sigtet for mord, men nægter sig skyldig, så har advokat nævnet afgjort, at din forsvarsadvokat gerne må ændre din påstand, og fremlægge at du har begået det påståede overlagt mord, selv om du nægter sig skyldig.

 

Efter kendelsen 2020-1932. som jeg har søgt men ikke kan se på advokat nævnes hjemmeside. Tænker jeg om advokat nævnet måske ikke deler alle afgørelser.

 

hverken kan du, eller må du få fremlagt dine påstande i en dansk ret, hvis det advokatfirma du har hyret til at hjælpe dig, ikke ønsker det.

 

Uanset disse advokat er blevet bestukket af modparten, så tænker du nok hvad skal vi så bruge domstolen til, når en dommer ikke kan dømme efter noget som ikke er fremlagt.

 

En sag om bestikkelse, bedrageri, udnyttelse, dokumentfalsk som ingen danske bank kunder, tidligere har kunne fremlægge så massive beviser for, og har kæmpet for at få fremlagt for domstolen.

 

 Du advares imod at stole på nogle af disse nævnte virksomheder, og med hensyn til advokatnævnets 48 medlemmer, inkluderet suppleanter der har afvist hele klagen 2020-1932, du bør også vide hvilken virksomheder disse arbejder for.

 

Da du som udgangspunkt må forvente disse af advokatnævnets medlemmer arbejder på samme måde som Lundgrens advokater har optrådt, og som det her i klagen er fremlagt, ellers ville advokat nævnets medlemmer ikke have afvist klagen fra Grundlovsdag 2020, hvilket ses som at advokatnævnet har valgt at dække over, nogle af de værste og sikkert mest korrupte advokater, der er medlemmer af advokatsamfundet.

 

Det her er stadig lidt morsomt, det lille offer for Jyske Banks organiseret forbrydelser, har som den første valgt at grine over Jyske Banks bestyrelse, og opfordrer ledelsen til at trække sig, eller at Jyske Bank organisation sammen med deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater går til modangreb, det bør ikke være så svært, det er jer imod mig siger Carsten Storbjerg Skaarup på banknyt dk

 

Det her er altså et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2. Og få et godt og gratis grin i Jyske Banks bestyrelse.

 

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

 

Du også kan læse lidt af min private historie her I LINKET, med indsatte bilag mest skrevet på engelsk, til jeg har oversat teksten og brevet her fra 14-08-2021. til Jyske Bank koncernen.

 

Spørg ledelsen i Jyske Bank A/S

 

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

 

Og jeres top advokat Martin Skovsted-Nielsen der er med i koncernleder gruppen.

 

Eller spørg en af de andre advokater i Jyske Bank koncernen, som Morten Ulrik Gade der også har dækket over Jyske Banks forbrydelser, måske Jyske Bank juridisk afdeling selv vil have lov til at forsvare Jyske Banks brug af dokumentet falsk, mere set med de juridiske øjne, og også for at forstå den måde Jyske Banks advokater fortolker lovgivningen.

 

Måske du også skulle spørge bestyrelse eller partnerne i Lund Elmer Sandager advokater, der gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at ville skuffe i retsforhold, om det kun er sket i nævnte sag, eller det er normalt for Lund Elmer Sandager advokater, der har partner Henrik Høpner i advokatnævnet.

 

Omkring at Lundgrens advokater, og at disse har taget mod returkommission for at ændre klientens anbringer, kan du spørge Lundgrens bestyrelse om, da både de og partnere er fuldt ud oplyst om dette problem, som at Lundgrens advokater er korrupte.

 

Hvis disse advokater.

Og bank direktørerne ikke skulle svare.

 

Eller mindst handle efter hvad der er bedste for Jyske banks ejere som ATP. Hvor Bente Overgaard er formand, og det samtidig med at Bente Overgaard blandt andet findes i Jyske Banks bestyrelse.

 

Tænk istedet på de andre aktionærer, og få nu ryddet ud i Jyske Bank A/S

 

Fyr CEO Anders Christian Dam, som den første for medvirkende til Jyske Banks svig forbrydelser.

 

Med hensyn til Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater understreger disse blot at flere store danske advokatvirksomheder er bund rådende.

IMG_20210603_170822282-300x225.jpg

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

 


 

Direktion har valgt ikke at respondere på nogle af de mange henvendelser til ledelsen, og i særdeleshed til CEO Anders Dam, som siden maj måned 2016. er blevet sendt til hele bestyrelsen og Lund Elmer Sandager advokater.

 

Man skal vælge sine kampe med omhu, og jeg har valgt min, hvis ikke jeg gør noget for at stoppe Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, hvem vil så.

 

Jeg vil gerne gøre en forskel, og ønsker at stoppe en af Danmarks største kriminelle organisationer, som Jyske Bank, må siges at være en af, og samtidig påpege at retssikkerheden er under angreb.

 

Når myndigheder som politi og finanstilsynet der i årevis er fremlagt de mange beviser, for at Jyske Bank A/S og bankens bestyrelse står bag organiseret kriminalitet.

 

Men så disse myndigheder har valgt, enten ikke at ville blande sig, eller ikke at have noget ønske om at stoppe den organiserede kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag.

 

Eller myndighederne og finanstilsynet måske bare har ønsket at ville dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder.

 

Hvem skal så gøre opmærksom på, at Danmark har et stort problem med de banker, der som Jyske Bank nægter at overholde lovgivningen.

 

En organiseret kriminalitet som også advokat nævnet har besluttet at dække over.

Advokat-Samfundet-sag-2020-1932.-bemaerkning-19-09-2020.-til-Bilag-241.-af-08-09-2020.-paa-Lundgrens-Dan-Terkildsen-svar-til-advokatnaevnet-300x225.jpg

Ellers må advokat samfundets 48 nævns medlemmer da selvfølgelig kunne forklare, hvorfor nævnet har vedtaget at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skikk. linket er til klage og bilag

 

Du kan kontakte advoknævnet her, og bede dem svare om de alle er enige i afgørelsen 2020-1932. at Lundgrens advokater har levet op til god advokat skik, eller ihvertfald ikke har overtrådt god advokat skik, i nogle af de 27 klagepunkter.

 

Her igen en link til alle klagens Bilag.

⚠️

SELVE KLAGEN 2020-1932. 05-06-2020. Med links.

 

⚠️

 

LUNDGRENS BESVARELSE AF KLAGEN. 08-09-2020.

 

⚠️

 

DE AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. 19-09-2020. Med links.

 

⚠️

 

Advokat nævnets kendelse. 30-06-2021.

 

Når advokatnævnet i deres afgørelse 2020-1932 afviser alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater, og reelt skriver at de korrupte Lundgrens advokater med Dan Terkildsen i spidsen, der personligt og indirekte har hjulpet Jyske Bank A/S med at kunne fortsætte bankens kriminalitet mod Lundgrens egen klient, enkelt ved at flere af Lundgrens ansatte har været sammen om at ændre i klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank hvilket Lundgrens advokater sideløbende har arbejdet for.

 

At advokatrådet har valgt at se gennem fingrene med at Lundgrens, i mod alt sund fornuft har handlet imod god advokatskik, hvilket er blevet til et direkte angreb på danskernes retssikkerhed.

 

⚖️⚖️

 

Her er bare 2. dokumenter, der tåler at blive gentaget.

 

Alene ud af disse 2 bilag, hvor begge er fra 2 september 2019. står det klart at Lundgrens advokater ikke har varetaget at fremlægge klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

 

Det ene bilag er Bilag 164. og er fremlagt af Lundgrens advokater, og det på en sådan det er uden betydning for sagen.

 

Og lige neden under er det andet bilag, et Processkrift 2. “se side 2”

 

Hvilket er fremlagt så kun dette har betydning for klientens sag, et Processkrift 2. som Lundgrens advokater end ikke ville udlevere klienten en kopi af.

 

Grundet dette Processkrift 2. ikke indeholder nogle af klientens påstande, som det fremgik af Bilag 164. da Lundgrens advokater mod instruks, fremlagde det modsatte af klientens påstande, efter Lundgrens advokater i ond tro har ændret i klientens påstande, til at indeholde en anerkendelses af en aftale (sagens Bilag 1. W015785. 16-07-2008.) som klienten klart har fremlagt ikke er indgået, og med påstand at Bilag 1. Er falsk. Denne eneste side som Lundgrens advokater fremlagde har også andre fejl, som viser Lundgrens ligegyldighed.

 

 

Hvilket du også kan læse ud af alle henvendelser til Lundgrens partnerselskab, som er delt her og dokumenter at klienten kontinuerligt i perioden 30 januar 2018. til 2 september 2019. skriver og også siger at Swappen W015785. Ikke er blevet godkendt, og er falsk.

 

Processkrift 2. er først kommet til klientens kendskab 23 oktober 2019. efter Lundgrens advokater den 24 september var blevet sparket ud.

 

Du må gerne spørge Lundgrens advokater, hvor meget Jyske Banks bestyrelse, for Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens partner selskab for denne ydelse, eller om Lundgrens advokater selv skulle have fundet på at ændre klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

 

Og spørg gerne advokatnævnet hvorfor de har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienten må få fremlagt.

 

Og spørg også advokatnævnet og advokatsamfundet, om det ikke skader klientens retssikkerhed, at klienten ikke har krav på at vide hvad modparten fremlægger i en sag, eller behøver at vide hvad deres egen advokat fremlægger.

 

Spørg hvorfor klienten ikke har krav på at vide, om deres advokater har arbejdet for modparten.

 

Ganske som her hvor Lundgrens advokater også har ydet Jyske Bank koncernen en betydelig million rådgivning, samtidig med Lundgrens advokater var blevet ansat til at fører en svindel sag mod Jyske Bank A/S som skrevet og gen fremlagt i Bilag 164.

 

Læs Bilag 164. Og det side 2. Af Processkrift 2. neden under som Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlagde på vegne af klientens advokat partner Dan Terkildsen fra firmaet Lundgrens advokater.

 

Kan du se hvordan Lundgrens advokater har manipuleret med klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen.

 

Alene disse 2 fremlagte bilag, fra 2 september 2019. Samt oplysning om million samarbejdet mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank, er med til at understrege, Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, og at Jyske Bank reelt driver en samfunds skadelig virksomhed der bør lukkes.

IMG_20210814_125111459_HDR-300x422.jpg

Bilag 164. s.1-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125120498_HDR-300x425.jpg

Bilag 164. s.2-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125129019_HDR-300x405.jpg

Bilag 164. s.3-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125136700_HDR-300x402.jpg

Bilag 164. s.4-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

IMG_20210814_125143946_HDR-300x417.jpg

Bilag 164. s.5-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

 

 

 

IMG_20210814_125152018_HDR-300x420.jpgBilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.[/caption


 

Bilag 164. er iøvrigt et af de bilag som Kristian Ambjørn Buus-Nielsen ved  Processkrift D. vil have afvist. Med henvisning til at det ikke indeholder noget af det som sagen mod Jyske Bank handler om.

 

 

Altså Jyske Bank vil stadig gerne bestemme hvad sagen mod Jyske Bank koncernen handler om, hvilket er fremlagt i de processkrifter der er fremlagt efter Processkrift 2. Altså efter Lundgrens partner selskab fik et spark bag i rumpen, da klienten 21-09-2019. opdagede at Lundgrens advokater ret sikkert var blevet bestukket af Jyske Bank A/S, til at manipulere med klientens anbringer, altså til at ændre klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S koncernen.

 

⚖️

 

Bilag fra klagen over Lundgrens advokater er samlet her i LINKET. Hvor de 27 klage punkter er forklaret, så godt som en jævn dansk håndværker uden boglig uddannelse kan forklare sig.

 

⚖️⚖️

 

Kan du forstå hvad jeg Carsten Storbjerg Skaarup gentagne har fremlagt for Lundgrens advokater, og at dette er en påstand, hvilket det danske advokat nævn, i deres afgørelse i klagen 2020-1932. har afgjort at det ikke er noget som klienten bestemmer, hvad de må få fremlagt.

 

.

 

Afsluttende Svarskrift. 18-12-2018.

 

.

 

Klienten der ikke ved Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S forsøger selv 28+29 december 2018. at få fremlagt sine anbringer mod Jyske Bank A/S.

 

Hvilket er helt samme indehold som Bilag 164. 2 september 2019. Hvor Bilag’s nummer stemmer overens med de faktiske fremlagte.

 

 

Appendix 62. Bilag 62. 28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126. (Fremlagt igen 02-09-2019. Bilag 164.)

 

.

 

Appendix 63. Bilag 63. 28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126. (Fremlagt igen 02-09-2019. Bilag 164.)

 

.

 

Appendix 64. Bilag 64. 28-12-2018. Bilags liste bilag 28-98 til brug for vidneafhøringer og forklaring. brugt i flere breve, sendt til Adv. 3 januar 2019.

 

.

 

Processkrift 2. 02-09-2019.

 

.

 

Processkrift 3. 27-12-2019. forløbig. fremlagt 04-05-2020. som Bilag 169.

 

Hvilket processkrift sagsøger selv var nødsaget til at fremlægge, efter at have kæmpet med Lundgrens advokater siden 30 Januar 2018. og faktisk frem til 24 september 2019. for at få fremlagt klientens anbringer, mod Jyske Bank A/S

 

Stadig uden klienten kan få oplyst hvad Lundgrens advokater har fremlagt 2 september 2019.

 

.

 

Processkrift 3. 04-05-2020.

 

.

 

Processkrift D. 19-07-2020.

 

.

 

Processkrift 4. 23-12-2020.

 

.

 


 

⚖️

 

Processkrift 2. Side 2. 02-09-2019.

Screenshot_20210814-1255462-300x400.png

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen order, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokatnævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokatskik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.

 

Og hvad var det som klienten nedlagde påstand om ?.

 

Se side 6. I bilag 164. En gang til.

[caption id="attachment_17271" align="aligncenter" width="300"]IMG_20210814_125152018_HDR-300x420.jpg Bilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

 

 


 

 

 

 

 

caption id=”attachment_12999″ align=”aligncenter” width=”300″]Screenshot_20210101-143928-300x129.png Kan i huske det første billede i fik tilsendt af min bil i Jyske Bank, inde på Vesterbrogade.
Reklamen var så enkelt, og i skrev til Jeres kunde, at i var ved at løse problemet.
Det var i november 2016, i dag skriver vi 1 januar 2021.
Tænker lidt på det som Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater sagde 2 år. Efter 18. December 2018.
At det var en fejl og at Jyske Bank har indrømmet dette.
Når vi så skriver 2021, og omfanget kun er blevet være, først bedrageri og dokumentfalsk, hvilket vi kan tilføje Bestikkelse / Returkommission til, hvad sker der for jer i Jyske Bank.
I trækker en masse mennesker og virksomheder ind i jeres forbrydelser, hvad tænker i på, er i ligeglade med jeres medarbejdere og de venner i har, siden i trækker dem med ind i jeres svigforetninger mod jeres kunder.
Jeg spørger fordi jeg synes at det er dumt, at i ikke taler med mig.


Jeg Carsten Storbjerg Skaarup siger at Lundgrens advokater, er blevet bestukket af Jyske Bank A/S

Med henblik til at ændre klientens påstande bag ryggen af klinten, for at få Jyske Banks bestyrelse at skulle tabe sagen, uden at fremlægge den, eller for at skuffe i retsforhold.

 

 

Hvis jeg ikke kan stoppe den kriminelle Jyske Bank, så vil de kun få mere og mere magt . og blive ved med at bedrage os kunder.

 

Jeg har i min kamp mod den kriminelle Jyske Bank A/S et mål, hvilket er at få ryddet op i Jyske Bank koncernen, og få de involverede personer der har medvirket til bankens svig forretninger mod bankens kunde, høj som lav stillet til ansvar og fyret.

Personer der for flere af dem er nævnt på www.banknyt.dk

Jeg kommer her til at nævne nogle af dem igen.

IMG_20210503_182513311_HDR-300x225.jpg

3 maj. Forløbet er disse 2 Jyske Bank biler klar til at blive sat foran, en af Jyske Bank afdelingerne, det handler lige nu om kampen for at få tilbage hvad retmæssigt er kundens private ejendom, men som Jyske Bank og Lund Elmer Sandager nægter at udlevere.

 


 

Det du læser her er Davids kamp mod Goliath der med stor politisk støtte bliver dækket over.

Min tidslinje bog skal hjælpe med at vise at Danmark er et korrupt land, hvor det er kammerateri mellem de største og mest indflydelsesrige personer der reelt bestemmer om en forbryder skal gå fri.

Jeg vil med bogen viser et stort edderkoppespind, hvor nogle af Danmarks største advokatfirmaer og ledere står hjælper kriminelle, ved direkte at medvirkende til den kriminelles fortsatte forbrydelser, eller ved blot at dække over den kriminelle organisation, som eksempelvis Politiet og Finanstilsynet har valgt i sagen de er fremlagt om Jyske Banks kriminelle handlinger, blot at dække over Jyske Banks forbrydelser, ved enkelt at vende det blinde øje til.

Her er brevet og mail til Jyske Banks topchef og ledelse, dette er nu blevet offentliggjort som skrevet.

Læs brevet der er vedhæftet her, kommer senere ind rettet nederst med links til de nævnte bilag.

 

Anders Christian Dam stil dit mandat frit, du er uværdig som leder for Jyske Bank A/S

Fwd: Kladde 2. Kære Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. advokat Martin Skovsted-Nielsen. kan denne lille sag lukke Jyske Bank A/S ?

I må alle fra i dag gerne dele indehold som før skrevet.

 

Mail 14. august 2021 kl. 16.03

Fra Carsten Storbjerg Skaarup til

 

direktion@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk

 

1ab12c3a-dfc6-4a45-852a-e7d948bdd9c7.jpeg
24K Vis Scan og download