24-11-2009. Jyske Bank får påtale til Jyske Bank, efter banken snød 10.000 kunder, og efterfølgende beholdte kundernes penge, kun ca. 1.500 fik deres 100.000 kr. Tilbage.

Indsat.10 marts 2023.

 

Hvis snart den Danske Stat ved regeringen ville holde op med at dække over den åbenlyse kriminalitet som store Danske virksomheder / organisationer står bar, så ville Danmark være et mindre korrupt land, og ikke som det er i dag, hor selv Regeringen herunder Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen er dirækte medvirkende årsag til den fortsatte korruption i Danmark, eftersom Regeringen ikke vil medvirke til at bekæmpe korruption I Danmark.

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

Da Jyske Bank bestak Lundgrens advokater, tænke ledelsen silket det ikke ville blive opdaget.

 

Sådan snød Jyske Bank sig til 640 millioner kroner. 640.000.000 DKK.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København, læs mere om Jyske Banks generelle måde at snyde og bedrage på hjemmesiden BANKNYT.dk HER FINDER DU DOKUMANTION FOR AT JYSK BANK STOD BAG BRUGEN AF DOKUMENT FALSK, HVILKET VAR FOR AT BEDRAGE KUNDEN.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

Efter Jyske Bank koncernen havde givet deres 10.000 DKK dårlig rådgivning, der førte til at kunderne mistede næste alle deres penge, nægtede Jyske Bank at erkende og erstattet tabet, jyske bank jager forældelse for at kunne undgå at betale bankens kunder.

Da Jyske Bank nægter at efterkomme god skik regler, sigtede ledelsen i Jyske Bank koncernen efter at få sagen forældet, for at slippe af sted med at Jyske Bank hade snydt 10.000 kunder, Jyske Bank havde i forvejen trukket sagen, for at kunne opnå forældelse, hvilket domstolen valgte at give Jyske Bank koncernen Lov at beholde den milliard Jyske Bank ellers skulle betale tilbage, hvis Jyske Bank ellers ville efterleve god skik, de lykkedes Jyske Bank at snyde ca. 8.500 af de 10.000 kunder, for at betale hver erstatning på 100.000 kr.. hvorfor Jyske Bank koncernen sikker sig en besparelse eller indtægt på 640 millioner kroner, / 640.000.000 DKK.

24-11-2009. Jyske Bank får påtale til Jyske Bank, efter banken snød 10.000 kunder, og efterfølgende beholdte kundernes penge, kun ca. 1.500 fik deres 100.000 kr. Tilbage.

Påtale – Jyske Bank A/S

Finanstilsynets beslutning af 24. november 2009
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 7, stk. 3, 3. pkt.

VÆRD AT VIDE

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

 

 

Beslutninger omfatter risikooplysninger og politianmeldelser. Beslutninger er ikke underlagt reglerne i forvaltningsloven eller offentlighedsloven, og de kan således ikke ankes.

 

Jyske Bank A/S
Att.: direktionen
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Finanstilsynet påtaler, at Jyske Bank A/S i forbindelse med salg af andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer ikke generelt har taget skridt til at rette op på, at salgsbrochuren fra Investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Banken har i den forbindelse heller ikke sikret, at kunder, der blev anbefalet at geninvestere midler fra udløbne strukturerede obligationer og stats- og realkreditobligationer, på tydelig måde blev informeret om relevante risici ved en investering i hedgeforeningen.

Jyske Bank A/S har derved ikke levet op til forpligtelsen i den dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 7, stk. 3, 3. pkt.

Sagsfremstilling
Hedgeforeningen Jyske Invest introducerede i sensommeren 2007 et nyt investeringsprodukt – Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer – som via en markedsneutral investeringsstrategi skulle foretage gearede investeringer i obligationer. Denne strategi som bestod i en kombination af korte og lange positioner skulle kunne sikre en indtjening uanset om markederne falder eller stiger.

Jyske Bank A/S har oplyst, at det var hensigten, at dette produkt sammen med et struktureret produkt – Bølgebryder 2010 – skulle udbydes til kunder som erstatning for andre strukturerede obligationer samt realkredit- og statsobligationer med terminer fra medio september til medio november 2007.

I kølvandet på den finansielle krise i efteråret 2008 indtrådte der et dra-matisk fald i kursen på investeringsbeviser fra Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer. Samtidig rejstes der i pressen kritik af den måde, hvorpå investeringsforeningsbeviserne var blevet markedsført og solgt.

Finanstilsynet bad derfor i december 2008 Jyske Bank A/S om en redegørelse for, hvordan banken generelt havde håndteret rådgivningen i forbindelse med salg af andele. Finanstilsynets brev er vedlagt som bilag 1.

Tilsynet anmodede ligeledes Hedgeforeningen Jyske Invest om en rede-gørelse vedrørende foreningens markedsføring af andelene. Finanstilsynet gav den 8. juli 2009 Hedgeforeningen Jyske Invest en påtale for ikke at have overholdt redelig forretningsskik og god praksis jf. § 18 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger m.v., fordi foreningens salgsbrochure ikke gav en afbalanceret beskrivelse af produktet og de risici, der er forbundet med det.

Jyske Bank A/S afgav den 15. december 2008 en redegørelse, der er ved-lagt som bilag 2. Det fremgik heraf, at man ved tegningsperiodens begyndelse sendte godt 35.000 salgsbreve ud til bankens kunder. Brevene indeholdt en kortfattet beskrivelse af de to produkter Bølgebryder 2010 og Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, to salgsbrochurer samt en opfordring til at kontakte banken for at høre nærmere. Kopi salgsbrevet og salgsbrochuren for Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer er vedlagt som bilag 3 og 4.

De kunder, som modtog salgsbrevet var udvalgt efter et af følgende kriterier:

• kunder med en depotværdi på over [udeladt] kr.
• husstandens samlede formue er over [udeladt] kr.
• kunder, der har investeret i produkterne [udeladt] kr.

En række parametre medførte dog, at kunder alligevel ikke blev kontaktet, herunder blev kunder med et samlet negativt engagement, kunder under 20 år og kunder, som kun havde Jyske Bank aktier i deres depot efterfølgende fravalgt.

Banken oplyser, at banken ydede rådgivning på baggrund af de dagældende generelle forretningsgange om god skik sammenholdt med det udsendte markedsføringsmateriale om hedgeforeningen.

Desuden udarbejdede banken en intern PowerPoint præsentation om de to produkter. Præsentationen indeholder et skema med en sammenligning mellem Hedgeforeningen Jyske Invest og en almindelig investeringsfor-ening samt en slide om risiko, som indeholder et ”risikobarometer” fra salgsbrochuren for Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer og følgende punkter:

• Uventet konverteringsadfærd
• Globale kreditkriser
• Udbud/efterspørgsel på nyudstedelser
• Reduktion i obligationernes likviditet
• Stor stigning i antallet af tvangsauktioner.

Kopi af præsentationen er vedlagt som bilag 5.

Desuden havde Jyske Markets til internt brug udarbejdet et faktapapir om de to produkter. Under hedgeforeningen er anført det samme om risici som i PowerPoint præsentationen. Desuden er der på sidste side et af-snit om hovedforskellene mellem Bølgebryder 2010 og Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer, hvoraf bl.a. fremgår

” …. Bølgebryder 2010 har hovedstolsgaranti og en løbetid på 3 år. Der er ingen hovedstolsgaranti på Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer, og denne har ingen fast udløbsdato.”

Kopi af faktapapiret er vedlagt som bilag 6.

Banken gør i sin redegørelse opmærksom på, at den nødvendigvis tager udgangspunkt i generelle forhold, eftersom konkrete sager skal vurderes individuelt i forhold til den konkrete kunde, dennes økonomiske formåen, kendskab til tilsvarende produkter og den konkrete rådgivning, der fandt sted. Bl.a. er der kunder, som har anskaffet en større andel end banken generelt anbefalede.

Finanstilsynet har efterfølgende bedt banken om en uddybende redegørelse, idet banken i sin første redegørelse have oplyst, at markedsføringen af hedgeforeningens andele var målrettet mod kunder, der havde investeret i strukturerede produkter og realkredit- og statsobligationer med udløbsterminer i lanceringsperioden.

Finanstilsynet bad således banken oplyse, hvordan banken har håndteret rådgivningen af kunder, som i forbindelse med deres tidligere investerin-ger havde angivet at have en lav risikovillighed, herunder om der i så-danne tilfælde blev foretaget en opdatering af kundernes risikoprofiler, så de blev tilpasset til en investering i andele i hedgeforeningen, eller om blev kunderne oplyst om, at der var en højere risiko ved dette produkt i forhold til de produkter, de tidligere havde investeret i.

Finanstilsynet bad ligeledes banken oplyse i hvilket omfang en sådan rådgivningen er blevet dokumenteret.

Jyske Bank har i en supplerende redegørelse af 26. maj 2009, der er ved-lagt som bilag 7, oplyst, at banken har vurderet kundernes samlede sam-mensætning af investeringer, og at der derfor ikke er noget til hinder for, at kunder med en lav risikoprofil kunne erhverve andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – obligationer og fortsat være i gruppen ”lav risiko”. Køb af andele i hedgeforeningen har derfor ikke nødvendigvis ført til en opdatering af kundens profil.

Jyske Bank har endvidere oplyst, at [udeladt] % af de kunder, der i dag har andele fra Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer i deres depot tillige har aktier.

Da lovgivningen på tidspunktet for rådgivningen ikke stillede krav om systematisk dokumentation af denne, er dette ikke sket.

Regelgrundlag
Det følger af § 7, stk. 3 i bekendtgørelsen om god skik, som på daværende tidspunkt fandt anvendelse i forbindelse med værdipapirhandel, at

”Stk. 3. Rådgivning skal tilgodese kundens interesser og give kunden et godt grundlag for at træffe sin beslutning. Rådgivningen skal være relevant, retvisende og fyldestgørende. Den finansielle virksomhed skal orientere om de risici, der er relevant for kunden.”

Desuden fremgik det af bekendtgørelsens § 35, stk. 1:

”En værdipapirhandler skal indhente oplysninger om kundens finansielle situation, erfaring med de relevante finansielle ydelser, formål med at få ydelsen leveret samt risikovillighed og på grundlag heraf rådgive kunden om, hvorvidt de konkrete finansielle ydelser er egnede for kunden. Omfanget og karakteren af de oplysninger, der indhentes, og den rådgivning, der gives, skal afpasses efter de konkrete ydelser og de oplysninger, som kunden allerede har modtaget.”

Området er i dag reguleret af bekendtgørelsen om investorbeskyttelse. I bekendtgørelsen stilles der krav om, at en værdipapirhandler, som yder investeringsrådgivning, skal foretage en egnethedstest af kunden og at anbefalinger skal være tilpasset den investeringsprofil, som er udarbejdet på baggrund af testen.

Vurdering
Finanstilsynet er enigt med Jyske Bank i, at tilsynet ikke kan tage stilling til, hvorvidt banken i konkrete sager har ydet en korrekt rådgivning, men alene forholde sig til, om banken generelt har tilrettelagt rådgivningen af kunder på en måde, som sikrede, at banken generelt kunne opfylde sin rådgivningsforpligtelse efter reglerne i bekendtgørelsen om god skik.

a. brug af Jyske Invest salgsmateriale
Det fremgår af bankens redegørelser, at bankens markedsføring og råd-givning har taget udgangspunkt i den salgsbrochure, som blev udarbejdet af Investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – obligationer samt i den supplerende PowerPoint-præsentation og faktaark.

Som ovenfor anført, har Finanstilsynet ved afgørelse af 18. juni 2009 påtalt, at salgsbrochuren ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen.

Det er Finanstilsynet opfattelse, at når Jyske Bank rådgiver om et så kompliceret produkt som en hedgeforening, og når rådgivningen tager udgangspunkt i en salgsbrochure, hvis lettilgængelige del kun indeholder en overfladisk og ensidig positiv beskrivelse af produktet, så er banken forpligtet til at sikre, at der kompenseres for den utilstrækkelige beskrivelse i salgsbrochuren ved at kunderne får en udførlig og tilbundsgående information om produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen.

b. Målretning af markedsføring
Det fremgår af Jyske Banks redegørelse, at banken har målrettet markedsføring og salg af andele i hedgeforeningen mod kunder, som havde strukturerede obligationer eller stats- og realkreditobligationer, der udløb i tegningsperioden. Banken har således generelt rådgivet disse kunder til at geninvestere de frigivne midler i hedgeforeningen evt. kombineret med investering i en ny struktureret obligation.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at kunder, som hidtil har placeret en del af deres investeringer i strukturerede obligationer og/eller stats- og realkreditobligationer – uanset deres generelle risikovillighed – må forventes at have lagt vægt på, at der ved sådanne investeringer ikke var risiko for, at hele investeringen gik tabt, men at man som alt overvejende hovedregel kunne regne med at få hovedstolen udbetalt ved udløb.

Investering i andele i en hedgeforening adskiller sig fra sådanne investeringer ved, at man tillige kan tabe hovedstolen, hvis den anvendte investeringsstrategi slår fejl, eller markedet udvikler sig på en atypisk måde.

Det er Finanstilsynets opfattelse, at når Jyske Bank målretter sin markedsføring af andele i en hegdeforening mod kunder, der skal geninvestere midler, som hidtil har været placeret i investeringer, hvor hovedstolen har været sikret, har banken en særlig forpligtelse til at rådgive kunderne om en hedgeforenings karakteristika, og specifikt oplyse dem om, at man ved investeringer i andele i hedgeforeningen kan miste det investerede beløb.

Konklusion
Investeringsrådgivere i Jyske Bank har efter bankens egne oplysninger gennemført rådgivningen på baggrund af bankens generelle forretningsgange om god skik og det ovenfor anførte materiale (salgsbrochure, faktapapir og powerpointpræsentation).

Der har dermed ikke fra bankens side været taget skridt til generelt at sikre, at den enkelte rådgiver i rådgivningen af kunden på tilstrækkelig måde oplyste om de risici, der er forbundet ved at investere i en hedgeforening.

Jyske Bank har således ikke generelt sikret, at den enkelte bankrådgiver kompenserede for, at salgsbrochuren fra Investerinsforeningen Jyske Invest Hedge ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Finanstilsynet hæfter sig i den forbindelse ved, at der ikke i faktapapiret eller powerpoint præsentationen er særlig fokus herpå. Tværtimod genanvendes salgs-brochurens ”risikobarometer” i powerpointpræsentationen.

I forhold til de kunder, som tidligere alene havde investeret i stats- og realkreditobligationer samt strukturerede obligationer, har banken ikke sikret, at rådgivningen omfattede information om forskellen mellem at investere i produkter, hvor der ikke er risiko for at tabe hovedstolen, og en hedgeforening.

Der er efter tilsynets opfattelse således ikke tilstrækkeligt, at det på sidste side i et faktapapir nævnes, at der ikke er en hovedstolsgaranti for andele i hedgeforeningen under en sammenligning mellem Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer og Bølgebryder 2010.

På baggrund af ovenstående påtaler Finanstilsynet, at Jyske Bank A/S i forbindelse med salg af andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer ikke generelt har taget skridt til at rette op på, at salgsbro-churen fra Investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutrale – Obligationer ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen. Banken har i den forbindelse heller ikke sikret, at kunder, der blev anbefalet at geninvestere midler fra udløbne strukturerede obligationer og stats- og realkreditobligationer, på tydelig måde blev informeret om relevante risici ved en investering i hedgeforeningen.

Jyske Bank A/S har derved ikke levet op til forpligtelsen i den dagældende bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, § 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet skal i den forbindelse understrege, at tilsynet ikke hermed har taget stilling til, hvorvidt rådgivningen af den enkelte kunde har levet op til bekendtgørelsens krav.

Offentliggørelse
Finanstilsynet er efter § 354b i lov om finansiel virksomhed forpligtet til at orientere offentligheden om sager om god skik af almen interesse.

Det er Finanstilsynets vurdering, at sagen er af almen interesse, og denne afgørelse vil derfor blive offentliggjort med angivelse af, at afgørelsen vedrører Jyske Bank A/S. Finanstilsynet vurderer således, at det vil savne mening at offentliggøre den i anonymiseret form, da offentligheden alle-rede er bekendt med at Finanstilsynet behandler sagen, og da offentligheden alligevel via en begæring om aktindsigt vil kunne få oplyst, at afgørelsen er truffet i forhold til Jyske Bank.

Med venlig hilsen

Jan Parner     Ulla Brøns Petersen