14-06-2023. Read The Mails. / The Danish state, which has major financial interests in Jyske Bank, is doing everything to cover up Jyske Bank’s crimes, and in order for Jyske Bank to survive, the government will not launch an investigation into the many evidences that the Jyske Bank group is behind cunning financial crime. – How far will the Danish state, the government of Prime Minister Mette Frederiksen continue to go to save the Jyske Bank group from going bankrupt.

Se nogle af de delte dokumenter her.    Bliver redigeret og rettet opdateret. senest 16-06-2023.

Tinglysningsretten.

Majsmarken 5.  9500 Hobro.

14-06-2023.    

 

 

Gennemgang og resume, samt dokumentation for Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven. Hvad agter Tinglysningsretten at fortage sig med denne viden om Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, vil tinglysningsretten forholde sig passivt, for på denne måde at hjælpe Jyske bank når banken overtræder loven, eller vil Tinglysningsretten, tage sagen op, og om nødvendigt fortage en politianmeldelse mod Jyske Bank, eller vil Tinglysningsretten anmode Finanstilsynet om at undersøge sagen og om nødvendigt fortage en politianmeldelse. Det oplyses her til Tinglysningsretten at Finanstilsynet efter en anmeldelse i maj 2019. over Jyske Bank A/S for at lave fuldmagtmisbrug, dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, mandatsvig, vildledning, at være i ond tro da banken bevidst løj, og på trods af dette valgte Tinglysningsretten ikke at fortage hverken efterforskning, eller på anden måde fortage én undersøgelse af afmeldelsen. Jeg er derfor nu blevet meget opmærksom kammerateri og nepotismen i de danske myndigheder, der skal ”skulle” sørger for at Danske Banker, som Jyske Bank overholder love og regler spiller en stor rolle, når en af statens sammenarbejdes partnere, som Jyske Bank laver lovovertrædelser, hvad enten det er straffelovens bestemmelser, eller andre regler som i yderste konsekvens kan fratage Jyske Bank retten til at drive bankvirksomhed i Danmark, at jeg i 2018 ansatte et advokat firma til at fremlægge Jyske Bank overtrædelser overfor retten, omformuleret til svig, falsk, ond tro med mere, og Jyske Bank lige efter valgte at bruge ”bestikkelse.” under dække af returkommission da Jyske Bank fortog ansættelse af advokatvirksomheden, for at denne ikke måtte fremlægge sagsøgers svig og falsk påstande mod Jyske Bank, og så i 2021 udtaler en højesteretsdommer reelt, at en sagsøger / klient ikke har ret til at bestemme over sin egen sag. Spørgsmålet er om Tinglysnings retten også er en del af det kammerateri jeg beskriver findes blandt dommere i de Danske domstole, og at også Tinglysningsrettens ansatte vil medvirke til at dække over Jyske Banks lovovertrædelser, ved at enten forholde sig passivt til den viden jeg deler om Jyske Banks overtrædelse af tinglysnings lovens bestemmelser, eller om tinglysnings retten på anden måde vil undslå sig at fortage en handling der, vil kræve en nærmer undersøgelse af Jyske Bank og bankens misbrug, og overtrædelser. Jeg har gentagende gange skrevet til Jyske Bank ved ledelsen, direktionen samt bankens advokater og anmodet dem om et møde og samtale, og såfremt at Jyske bank mener de har lavet en fejl, har jeg anmodet Jyske Bank om at give en indrømmelse og undskylde, således jeg ikke behøvede at involvere tinglysningsretten, hertil har Jyske Bank koncernen nægtet at svare, og derfor nægtet at indrømme og undskylde, tænker dette er for at Jyske Banks ledelse sætter deres tillid til, at også Tinglysnings retten vi finde en måde hvorpå de kan dække over Jyske Banks overtrædelse af tinglysnings loven. Hvorfor hvis Tinglysnings retten vælger at forholde sig passive til Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, vil være at betragte som medvirkende. Jeg skriver om korruption i Danmark og hvilket indflydelse korruption og kammerateri har i de Danske domstole, jeg håber ikke at Tinglysningsretten vil være medvirke til at dække over Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, for at skubbe ansvaret fra sig, og lade det være op til offeret, den som er udsat for Jyske banks lovovertrædelse. Omhandlende pantebrevet hvortil der er fuld dokumentation for at Jyske Bank ved fuldmagtmisbrug, og ved ond tro, har fortaget om forandring af pantebrevet, og slettet pantet på 3.000.000 dkk, i en ejendom hvilket er udført i modstrid med fuldmagtsgivers instrukser, hvilket er en direkte overtrædelse af tinglysningslovens § 11. Hvis tingslysningsretten er af en anden opfattelse end hvad jeg skriver og dokumenterer, så som at Jyske Bank ingen regler eller love har overtrådt, og at jeg som at fuldmagtsgiver ikke bestemmer over mit eget ejerpantebrev som Jyske Bank i 2006 fik underpant i, og på trods af jeg intet udestående havde til Jyske Bank, kunne Jyske bank frit mod instruks slette og lave om forandring, altså direkte i mod fuldmagtsgiverens instrukser. Altså kort forklaret. Hvis Tinglysnings retten er af den opfattelse, at pantebrevsejeren ingen ret har over sin ejendom, efter at have besøgt Jyske Bank i 2006, se pantebrevsteksten. "Jyske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette løsøre-ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.". Uagtet at ejeren intet skyldte Jyske Bank 15 februar 2021, hvorfor det efter tinglysnings rettens opfattelse ikke er en overtrædelse af tinglysningsloven, da Jyske Bank i ond tro, uden gyldig fuldmagt og i modstrid med pantebrevsejerens ønske den 26 februar 2021. fortager om forandring af pantebrevet. Ejerpantebrev stor kr. 3.000.000,00 (dato/løbenummer 18.07.2006-26336-13) med pant i ejendommen matrikel nummer 1g, ejerlav Horneby By, Hornbæk, adresse Søvej 5, 3100 Hornbæk. Det handler om fuldmagt, og misbrug af fuldmagt, samt overtrædelse af tinglysningsloven, og om ond tro. Tinglysningsretten er fremlagt fuld dokumentation for at Jyske Bank ved ond tro, har misbrugt en fuldmagt, og i modstrid med instrukser har Jyske Bank overtrådt tinglysningsloven. Hvilket jeg som borger har oplyst til tinglysningsretten der syntes at være af den opfattelse at det er Tinglysningsretten ligeglad med, og dette af grunde som kun kan handle om kammerateri ”nepotisme.” da det er politisk at Jyske Bank A/S ikke må stilles til ansvar for overtrædelser af loven. Hvis der er tale om en misforståelse og Tinglysningsretten ikke ønsker at dækker over nogle overtrædelser af tinglysningsloven, i det omfang som tinglysningsretten er blevet fremlagt dokumentation for, og hvis det altså er en fast regel, at tinglysningsretten ikke hverken må eller skal reagere på oplysninger om at en godkendt anmelder har overtrådt tinglysningslove. Og hvis ikke tinglysningsretten må blande sig, når nogle overtræder tinglysningsloven, som jeg her dokumenterer at Jyske Bank A/S har gjort det. Så skal jeg venligst anmode om at jeg modtager en officiel bekræftelse på at tinglysningsrettens opgave ikke er at påtale overtrædelser af tinglysningsloven, et dokument jeg så kan fremvise i forbindelse med Jyske Bank A/S koncernens andre lovovertrædelser, hvilket jeg har delt lidt af på eksempelvis www.bankntyt.dk og som jeg fortæller om på mange YouTube videoer, som jeg her linker til. For at undgå misforståelser om at tinglysningsretten ikke skal eller må blande sig, når en borger oplyser retten som her, at Jyske Bank dokumenteret har overtrådt tinglysningslovens § 11. og at dette er sket ved fuldmagtmisbrug. Jeg spørger hermed tinglysningsretten, og beder tinglysningsretten om at bekræfte eller afkræfte at tinglysningsretten er ligeglade med om en af tinglysningsrettens godkendte anmelder, misbruger en fuldmagt over for tinglysningens retten, for dermed at kunne fortage en forandring af et ejerpantebrev, stik imod pantebrevs ejerens ønske og instruks. Jeg stiller spørgsmålet, da dette omhandler retssikkerheden, og om bankers overtrædelser af loven, som det her påvises, at Jyske Bank har misbrugt en fuldmagt til mod pantebrevsejers instruks at slette en pant. Står Jyske Bank A/S over befolkningens ret til deres selvbestemmelse over deres ejendom ”ejendomsret.” Tinglysningsretten skrev 12. jun. 2023 18.49. Dit sagsnr. 43526071.: Om udslettelse / sletning af pant i fast ejendom. Kommentar: En fuldmagt består af en tilkendegivelse om legitimation og Tinglysningsretten her påset dette. Fuldmagtsgivers bemyndigelse fremgår ikke af fuldmagten, og hvis du mener, at Jyske Bank har overtrådt sin bemyndigelse, er det ikke Tinglysningsretten, der træffer afgørelse herom, men de almindelige domstole ved søgsmål, der indleveres ved stævning. Det er min opfattelse som borger i Danmark, at når en myndighed som her hvor Tinglysningsretten bliver fremlagt dokumentation for, at Jyske Bank ved fuldmagts misbrug, har fortaget forandring af et ejerpantebrev og fjernet pantet i en ejendom mod tinglysningslovens bestemmelser. Så er det her Tinglysningsretten. Altså myndigheden selv, der skal fortage en intern undersøgelse om der som her er er lavet en overtrædelse af tinglysningslovens regler. 1. Hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S er pligtig til at skulle overholde tinglysningslovens bestemmelser. Så bekræft da venligst dette. 2. Hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S ved de her delte dokumenter, mener at Jyske Bank har overtrådt reglerne om anvendelse af fuldmagt, for derved at kunne fortage en handling, der er direkte modstridende med fuldmagtsgiverens ønsker og instrukser, Så bekræft da venligst dette. 3. Eller hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S ved de delte dokumenter, mener at Jyske Bank har overtrådt tinglysningslovens regler. Herunder § 11. Så bekræft da venligst dette. Uddrag af tinglysningsloven. Bekendtgørelse af lov om tinglysning § 1. Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Stk. 2. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal selv være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro. § 1 a. Underpant i ejerpantebreve skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der indgås om pantebrevet, og mod aftaler om eller retsforfølgning mod ejendommen. Stk. 2. Underpant efter stk. 1 og aftale eller retsforfølgning efter § 1, stk. 1, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret i et ejerpantebrev eller inden for et ejerpantebrevs ramme, skal selv være tinglyst, og erhververen ifølge aftalen være i god tro. Stk. 3. En panthaver med tinglyst underpant i et ejerpantebrev kan i god tro med sikkerhed i ejerpantebrevet og med prioritet forud for senere tinglyste panterettigheder i eller inden for rammen af ejerpantebrevet og retsforfølgning udvide det sikrede gældsforhold indtil det tidspunkt, hvor meddelelse om de efterstående rettigheder er kommet frem til panthaveren. Stk. 4. Overdragelse eller anden overførsel af rettigheder som nævnt i stk. 1 skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der indgås om pantebrevet, og mod retsforfølgning. § 5. Ved god tro forstås i denne lov, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og ej heller ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro må være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning. § 10. Et privat dokument skal for at kunne tinglyses efter sit indhold gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over en bestemt fast ejendom eller i et ejerpantebrev med pant i en bestemt fast ejendom og skal fremtræde som udstedt af den, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over den pågældende ret, eller som udstedt med hans samtykke. § 11. Udslettelse eller forandring af en ret over en tjenende ejendom kræver kun samtykke fra ejeren af den herskende ejendom, medmindre andre i denne berettigede har ladet en særlig erklæring tinglyse på den tjenende ejendom om, at deres samtykke skal indhentes til udslettelsen eller forandringen. Stk. 2. Til udslettelse af pantebreve eller rettigheder i et ejerpantebrev kræves samtykke fra den ifølge tingbogen berettigede eller bevis for, at retten er ophørt ifølge retsbeslutning

15. juni. 2023. Jyske Ban K bilen er vasket og klar til de næste reklame runde i København med nye reklamer altså.

 

Read here the email of 14 June, documents that prove Jyske Bank’s offense as of 14 June. has been sent to the Land Registry Court and also Jyske Bank, as well as read the letter to the Land Registry Court of 14 June, everything is shared here in the link, note these documents are all in Danish.

 

Til tinglysningsretten 14-06-2023. – Læs om Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven her. 14. juni 2023 kl. 18.36 Gmail – Re Tinglysningsretten Sag nr. 43526071 delt med mange

 

14-06-2023. dokumenter der samlet viser Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven, brug af falsk fuldmagt og ved ond tro udsletter pant, mod instruks. samt nok over laver overtrædelse af grundlovenes § 73.

 

14-06-2023. brev til tinglysningsretten med dokumentation for Jyske banks overtrædelse af tinglysningsloven, og for at have lavet fuldmagtmisbrug.

 

FIND JYSKE BANKS DIRIKTION, FIND KRIMINELLE VIRKSOMHEDER, KRIMINELLE BANKER OG KORRUPTE ADVOKATER. tags, Jyske Bank, find Jyske Bank, kontakt Jyske Bank, Jyske Bank biler, Jyske Bank bil, Jyske bank Bilen, Find Bank, Jyske Bank Vesterbrogade, Find medarbejder, Privat, Erhverv, træde, andelsbolig, ejerbolig, hus, Ejendomme, køb, salg, troværdig bank, kriminelle virksomheder, korrupte dommere, korrupte advokater, Kan jeg stole på, Danske Bank, Maersk, Rambøll, corrupt layers, corrupt judge, criminal banks, criminal Danish company, warning against, trusting, organized crime in Denmark, Warning, gang member, bedrageri, dokumentfalsk, bestikkelse, svig, Gl. Skovridergaard, falsk, Korruption, Jyske Bank Boxen, Jyske Bank Arena, MCH, Kromann Reumert advokater, Christina Bruun Geertsen, Morten Møller Enegaard, Jeppe Buskov, Jacob Møller, Jacob Høeg Madsen, Marianne Granhøj, Jakob Hans Johansen, Jyske Bank advokater, Martin Skovsted-Nielsen, Steen Jul Petersen, Tine Lundøe Poulsen, Morten Ulrik Gade, Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Christine Bernstorn, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Pernille Borowy, Suzanne Holst, Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Henrik da Silva, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen, Volker Nowak, Maersk Bestyrelse, Bernard L. Bot, Arne Karlsson, Amparo Moraleda, Marc Engel, Robert Mærsk Uggla, Rabab Boulos, Rotem Hershko, Johan Sigsgaard, Keith Svendsen, Ditlev Blicher, Narin Phol, Aymeric Chandavoine, Karsten Kildahl, Henriette Hallberg Thygesen, Katharina Poehlmann, Silvia Ding, Caroline Pontoppidan, Susana Elvira, Navneet Kapoor, Patrick Jany, Vincent Clerc, Kasper Rørsted, Thomas Lindegaard Madsen, Marika Fredriksson, Julija Voitiekute, . Find Real Mæglerne, Find Danske Bank, Jyske Bank, Jyske realkredit, Find Rambøll, Find advokat, Find hæderlige advokater, Find korrupte advokater, Find korrupte dommere, Find bank, Kriminelle banker, Corrupte advokater, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Lundgrens, Lund Elmer Sandager, LES, Horten, DLA Pipper, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft, Birgitte Frølund, Kurt Rasmussen, Søren Ejdum, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, Martin Lavesen,

CEO Anders Christian Dam, Morten Ulrik Gade, Martin Skovsted-Nielsen.
Find criminal enterprises in Denmark.
Free advertising for Jyske Bank, the criminal Danish bank, and Gang members in Denmark.

 

Tinglysningsretten.

Majsmarken 5.  9500 Hobro.

 

14-06-2023.                                                                                                                     

 

Gennemgang og resume, samt dokumentation for Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven.

Hvad agter Tinglysningsretten at fortage sig med denne viden om Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, vil tinglysningsretten forholde sig passivt, for på denne måde at hjælpe Jyske bank når banken overtræder loven, eller vil Tinglysningsretten, tage sagen op, og om nødvendigt fortage en politianmeldelse mod Jyske Bank, eller vil Tinglysningsretten anmode Finanstilsynet om at undersøge sagen og om nødvendigt fortage en politianmeldelse.

 

Det oplyses her til Tinglysningsretten at Finanstilsynet efter en anmeldelse i maj 2019. over Jyske Bank A/S for at lave fuldmagtmisbrug, dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, mandatsvig, vildledning, at være i ond tro da banken bevidst løj, og på trods af dette valgte Tinglysningsretten ikke at fortage hverken efterforskning, eller på anden måde fortage én undersøgelse af afmeldelsen.

 

Jeg er derfor nu blevet meget opmærksom kammerateri og nepotismen i de danske myndigheder, der skal ”skulle” sørger for at Danske Banker, som Jyske Bank overholder love og regler spiller en stor rolle, når en af statens sammenarbejdes partnere, som Jyske Bank laver lovovertrædelser, hvad enten det er straffelovens bestemmelser, eller andre regler som i yderste konsekvens kan fratage Jyske Bank retten til at drive bankvirksomhed i Danmark, at jeg i 2018 ansatte et advokat firma til at fremlægge Jyske Bank overtrædelser overfor retten, omformuleret til svig, falsk, ond tro med mere, og Jyske Bank lige efter valgte at bruge ”bestikkelse.” under dække af returkommission da Jyske Bank fortog ansættelse af advokatvirksomheden, for at denne ikke måtte fremlægge sagsøgers svig og falsk påstande mod Jyske Bank, og så i 2021 udtaler en højesteretsdommer reelt, at en sagsøger / klient ikke har ret til at bestemme over sin egen sag.

Spørgsmålet er om Tinglysnings retten også er en del af det kammerateri jeg beskriver findes blandt dommere i de Danske domstole, og at også Tinglysningsrettens ansatte vil medvirke til at dække over Jyske Banks lovovertrædelser, ved at enten forholde sig passivt til den viden jeg deler om Jyske Banks overtrædelse af tinglysnings lovens bestemmelser, eller om tinglysnings retten på anden måde vil undslå sig at fortage en handling der, vil kræve en nærmer undersøgelse af Jyske Bank og bankens misbrug, og overtrædelser.

Jeg har gentagende gange skrevet til Jyske Bank ved ledelsen, direktionen samt bankens advokater og anmodet dem om et møde og samtale, og såfremt at Jyske bank mener de har lavet en fejl, har jeg anmodet Jyske Bank om at give en indrømmelse og undskylde, således jeg ikke behøvede at involvere tinglysningsretten, hertil har Jyske Bank koncernen nægtet at svare, og derfor nægtet at indrømme og undskylde, tænker dette er for at Jyske Banks ledelse sætter deres tillid til, at også Tinglysnings retten vi finde en måde hvorpå de kan dække over Jyske Banks overtrædelse af tinglysnings loven.

Hvorfor hvis Tinglysnings retten vælger at forholde sig passive til Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, vil være at betragte som medvirkende.

Jeg skriver om korruption i Danmark og hvilket indflydelse korruption og kammerateri har i de Danske domstole, jeg håber ikke at Tinglysningsretten vil være medvirke til at dække over Jyske Banks overtrædelse af tinglysningsloven, for at skubbe ansvaret fra sig, og lade det være op til offeret, den som er udsat for Jyske banks lovovertrædelse.

 

Omhandlende pantebrevet hvortil der er fuld dokumentation for at Jyske Bank ved fuldmagtmisbrug, og ved ond tro, har fortaget om forandring af pantebrevet, og slettet pantet på 3.000.000 dkk, i en ejendom hvilket er udført i modstrid med fuldmagtsgivers instrukser, hvilket er en direkte overtrædelse af tinglysningslovens § 11.      

 

Hvis tingslysningsretten er af en anden opfattelse end hvad jeg skriver og dokumenterer, så som at Jyske Bank ingen regler eller love har overtrådt, og at jeg som at fuldmagtsgiver ikke bestemmer over mit eget ejerpantebrev som Jyske Bank i 2006 fik underpant i, og på trods af jeg intet udestående havde til Jyske Bank, kunne Jyske bank frit mod instruks slette og lave om forandring, altså direkte i mod fuldmagtsgiverens instrukser.

Altså kort forklaret.

Hvis Tinglysnings retten er af den opfattelse, at pantebrevsejeren ingen ret har over sin ejendom, efter at have besøgt Jyske Bank i 2006, se pantebrevsteksten.

“Jyske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette løsøre-ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.”.

 

Uagtet at ejeren intet skyldte Jyske Bank 15 februar 2021, hvorfor det efter tinglysnings rettens opfattelse ikke er en overtrædelse af tinglysningsloven, da Jyske Bank i ond tro, uden gyldig fuldmagt og i modstrid med pantebrevsejerens ønske den 26 februar 2021. fortager om forandring af pantebrevet.

Ejerpantebrev stor kr. 3.000.000,00 (dato/løbenummer 18.07.2006-26336-13) med pant i ejendommen matrikel nummer 1g, ejerlav Horneby By, Hornbæk, adresse Søvej 5, 3100 Hornbæk.

 

Det handler om fuldmagt, og misbrug af fuldmagt, samt overtrædelse af tinglysningsloven, og om ond tro.

 

Tinglysningsretten er fremlagt fuld dokumentation for at Jyske Bank ved ond tro, har misbrugt en fuldmagt, og i modstrid med instrukser har Jyske Bank overtrådt tinglysningsloven.

Hvilket jeg som borger har oplyst til tinglysningsretten der syntes at være af den opfattelse at det er Tinglysningsretten ligeglad med, og dette af grunde som kun kan handle om kammerateri ”nepotisme.” da det er politisk at Jyske Bank A/S ikke må stilles til ansvar for overtrædelser af loven.

 

Hvis der er tale om en misforståelse og Tinglysningsretten ikke ønsker at dækker over nogle overtrædelser af tinglysningsloven, i det omfang som tinglysningsretten er blevet fremlagt dokumentation for, og hvis det altså er en fast regel, at tinglysningsretten ikke hverken må eller skal reagere på oplysninger om at en godkendt anmelder har overtrådt tinglysningslove.

Og hvis ikke tinglysningsretten må blande sig, når nogle overtræder tinglysningsloven, som jeg her dokumenterer at Jyske Bank A/S har gjort det.

 

Så skal jeg venligst anmode om at jeg modtager en officiel bekræftelse på at tinglysningsrettens opgave ikke er at påtale overtrædelser af tinglysningsloven, et dokument jeg så kan fremvise i forbindelse med Jyske Bank A/S koncernens andre lovovertrædelser, hvilket jeg har delt lidt af på eksempelvis www.bankntyt.dk og som jeg fortæller om på mange YouTube videoer, som jeg her linker til.

 

For at undgå misforståelser om at tinglysningsretten ikke skal eller må blande sig, når en borger oplyser retten som her, at Jyske Bank dokumenteret har overtrådt tinglysningslovens § 11. og at dette er sket ved fuldmagtmisbrug.

 

Jeg spørger hermed tinglysningsretten, og beder tinglysningsretten om at bekræfte eller afkræfte at tinglysningsretten er ligeglade med om en af tinglysningsrettens godkendte anmelder, misbruger en fuldmagt over for tinglysningens retten, for dermed at kunne fortage en forandring af et ejerpantebrev, stik imod pantebrevs ejerens ønske og instruks.

 

Jeg stiller spørgsmålet, da dette omhandler retssikkerheden, og om bankers overtrædelser af loven, som det her påvises, at Jyske Bank har misbrugt en fuldmagt til mod pantebrevsejers instruks at slette en pant.

 Står Jyske Bank A/S over befolkningens ret til deres selvbestemmelse over deres ejendom ”ejendomsret.”

 

 

Tinglysningsretten skrev 12. jun. 2023 18.49.

Dit sagsnr. 43526071.: Om udslettelse / sletning af pant i fast ejendom.

 

Kommentar: En fuldmagt består af en tilkendegivelse om legitimation og Tinglysningsretten her påset dette.

Fuldmagtsgivers bemyndigelse fremgår ikke af fuldmagten, og hvis du mener, at Jyske Bank har overtrådt sin bemyndigelse, er det ikke Tinglysningsretten, der træffer afgørelse herom, men de almindelige domstole ved søgsmål, der indleveres ved stævning.

 

Det er min opfattelse som borger i Danmark, at når en myndighed som her hvor Tinglysningsretten bliver fremlagt dokumentation for, at Jyske Bank ved fuldmagts misbrug, har fortaget forandring af et ejerpantebrev og fjernet pantet i en ejendom mod tinglysningslovens bestemmelser.

 

Så er det her Tinglysningsretten.

Altså myndigheden selv, der skal fortage en intern undersøgelse om der som her er er lavet en overtrædelse af tinglysningslovens regler.

 

  1. Hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S er pligtig til at skulle overholde tinglysningslovens bestemmelser.

Så bekræft da venligst dette.

 

  1. Hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S ved de her delte dokumenter, mener at Jyske Bank har overtrådt reglerne om anvendelse af fuldmagt, for derved at kunne fortage en handling, der er direkte modstridende med fuldmagtsgiverens ønsker og instrukser,

Så bekræft da venligst dette.

 

  1. Eller hvis Tinglysningsretten ikke mener at Jyske Bank A/S ved de delte dokumenter, mener at Jyske Bank har overtrådt tinglysningslovens regler. Herunder § 11.

Så bekræft da venligst dette.

Uddrag af tinglysningsloven.

Bekendtgørelse af lov om tinglysning

  • 1.Rettigheder over fast ejendom skal tinglyses for at få gyldighed mod aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning.

Stk. 2. Den aftale eller retsforfølgning, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal selv være tinglyst og erhververen ifølge aftalen være i god tro.

  • 1 a.Underpant i ejerpantebreve skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der indgås om pantebrevet, og mod aftaler om eller retsforfølgning mod ejendommen.

Stk. 2. Underpant efter stk. 1 og aftale eller retsforfølgning efter § 1, stk. 1, der skal kunne fortrænge en utinglyst ret i et ejerpantebrev eller inden for et ejerpantebrevs ramme, skal selv være tinglyst, og erhververen ifølge aftalen være i god tro.

Stk. 3. En panthaver med tinglyst underpant i et ejerpantebrev kan i god tro med sikkerhed i ejerpantebrevet og med prioritet forud for senere tinglyste panterettigheder i eller inden for rammen af ejerpantebrevet og retsforfølgning udvide det sikrede gældsforhold indtil det tidspunkt, hvor meddelelse om de efterstående rettigheder er kommet frem til panthaveren.

Stk. 4. Overdragelse eller anden overførsel af rettigheder som nævnt i stk. 1 skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod aftaler, der indgås om pantebrevet, og mod retsforfølgning.

  • 5.Ved god tro forstås i denne lov, at erhververen ikke kender den utinglyste ret og ej heller ved grov uagtsomhed er skyld i sit ukendskab til den. God tro må være til stede på det tidspunkt, da aftalen anmeldes til tinglysning.

 

  • 10.Et privat dokument skal for at kunne tinglyses efter sit indhold gå ud på at fastslå, stifte, forandre eller ophæve en ret over en bestemt fast ejendom eller i et ejerpantebrev med pant i en bestemt fast ejendom og skal fremtræde som udstedt af den, der ifølge tingbogen er beføjet til at råde over den pågældende ret, eller som udstedt med hans samtykke.

 

  • 11.Udslettelse eller forandring af en ret over en tjenende ejendom kræver kun samtykke fra ejeren af den herskende ejendom, medmindre andre i denne berettigede har ladet en særlig erklæring tinglyse på den tjenende ejendom om, at deres samtykke skal indhentes til udslettelsen eller forandringen.

Stk. 2. Til udslettelse af pantebreve eller rettigheder i et ejerpantebrev kræves samtykke fra den ifølge tingbogen berettigede eller bevis for, at retten er ophørt ifølge retsbeslutning

 

Der står da også i ejerpantebrevet at Pantebrevet er personligt ejet, samt på side 4. i punkt 8. står der at ejer kan fortage ejerskifte, dette har Jyske Bank forhindret ved forandring og udslettelse af pantet.

 

Jeg gennemgår her den ordsætning som Jyske Bank A/S har indsat i det nu udslettet ejerpantebrev, og som Tinglysningsretten ved besvarelse af 9. juni 2023 kl. 16.53. har skrevet.

 

Der ses på din ejendoms tingblad på tinglysning.dk, har du her skrevet under på følgende i ejerpantebrevet.

 “Jyske Bank A/S bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette løsøre-ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.”.

Tinglysningsdommeren her med baggrund heri noteret fuldmagt til Jyske Bank i tingbogen for ejerpantebreve.

 

Bemærkning.

Det står intet sted at jeg 12-07-2006. har givet Jyske Bank begyndelse, til at måtte slette mit personlige Pantebrev, ej heller må fortage handlinger der går direkte mod min instruks, og heller ikke på et tidspunkt hvor jeg intet skylder i Jyske Bank.

Almindelige betingelser ved sikkerhedsstillelse, kautioner er at disse bortfalder samtidig med en gæld er blevet indfriet, hvilket i dette tilfælde er 15 februar 2021.

    

 

Da Jyske Bank 26 februar 2021. vælger at fortage opfordring af pantebrev, sker det ved ond tro, i mod instruks, på et tidspunkt hvor pantebrevs ejer skylder 0,00 dkk.  

Teksten på pantebrevet, som tinglysningsretten har noteret, værende en fuldmagt til ud sletning af pantebrevet jævnfør tinglysningsloven § 11.

Jyske bank bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på dette løsøre-ejerpantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger.”.

Jyske Bank der har fortaget sletning af mit private ejerpantebrev, skriver på side 2. punk 6. under fuldmagt skriver i bankens betingelser.

Punkt 6. Fuldmagt

Du kan skriftligt give andre fuldmagt til at disponere på dine vegne over for banken. Fuldmagten gælder, indtil vi får skriftlig besked fra dig om, at den er tilbagekaldt eller ændret.

 

https://jyskebank.com/wps/wcm/

Min Note: Der er tale om et ejerpantebrev, hvor ord som Løsøre af Nicolai Hansen er blevet indsat, det må være en standart tekst Nikolai Hansen har indsat, da pantebreve som ligges til sikkerhed, og som Jyske Bank derfor må kunne råde over ved misligholdelse af lån som pantebrevet er lagt til sikkerhed for.

Nicolai Hansen Jyske Bank Helsingør, sagde den 12-07-2006. til mig personligt, altså ved oprettelsen, og ved min underskrift, at pantebrevet var mit, og jeg lagde det til sikkerhed i Jyske Bank for mit lån.

Jeg har ved teksten i pantebrevet løbe nr. 18.07.2006-26336-13, sammen med de efterfølgende skriftlige henvendelser til Jyske Bank, og ved indfrielsen af alt gæld til Jyske Bank 15. februar 2021. og med mine skriftlige henvendelser til Jyske Bank A/S kun givet tilladelse til at Jyske Bank måtte fjerne bankens ”underpant i pantebrevet.”

relaksationspåtegninger, til at Jyske Bank måtte slette deres underpant, samt fjerne den af Jyske Banks indsatte tekst, der er fortid og eftersom gælden er afviklet er alle sikkerheder og fuldmagter bortfaldet.

Hvis Tinglysnings retten vil læse dokumentationen, kan det dokumenteres at Jydske Bank har misbrugt en fuldmagt til at handle mod fuldmagtsgiverens instrukser.  

Spørgsmålet er om Jyske Bank, selv ved denne tekst, frit kunne vælge at udslette pantet i ejendommen, på trods af at pantebrevs ejer intet skyldte Jyske Bank A/S og ejeren gentagede gav Jyske Bank instruks om at banken ikke måtte slette mit ejerpantebrevet.

 

Jyske Bank kan på ingen måde være i tvivl om at banken ikke må fortage om forandring af pantebrevet på de 3.000.000 dkk altså at Banken ikke må fjerne pantet i ejendommen.

Det som står, eller det som stod på ejerpantebrevet.

underskrive påtegninger af enhver art på dette

løsøre-ejerpantebrev,

herunder kvitterings-,

transport-,

Et økonomisk krav som en kreditor overdrager en tredje person, hvorved kravet juridisk overgår til denne; det at overdrage et sådant dokumentansport-,

https://ordnet.dk/

moderationspåtegning.

påtegning på et pantebrev om ændring af fx rente eller pantebrevets placering i forhold til andre prioriteter, se respektpåtegning.

https://ordnet.dk/ddo/

og

relaksationspåtegninger.

Relaksationspåtegning er en påtegning på et pantebrev med pant i fast ejendom, hvormed panthaver giver samtykke til, at en del af den pantsatte ejendom, fx en udstykket grund, udgår af pantet. I forbindelse med relaksation af pant aftales det ofte, at panthaver skal have et ekstraordinært afdrag, og at relaksationspåtegningen og den nye restgæld tinglyses samtidig.

https://denstoredanske.lex.dk

Her er mine instrukser som Jyske Bank A/S i ond tro har modsat sig, ved misbrug af fuldmagt, har tilsidesat.

Se et samlet dokument med dato 14-06-2023. med de indsat omtalt og nævnte mails og breve.

 

 

12 januar 2021 kl. 15.16.

Efterfølgende jeg har indsat 1.379.392,35 kr. til konto 5050-1354067 Vi i så yderlige fjerne jeres sikkerhed i det Pantebrev, jeg har i ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk. pantet er på 3.000.000 kr. Dette må ikke aflyses, men det er bare mig alene der ejer det, uden det er lagt til sikkerhed.

 

14 jan. 2021 kl. 14.50. ”er nederst i denne svarmail. 21. januar 2021 kl. 10.27”

Skrev Tina Agergaard : Hej Carsten Tak for tilsendte, vi vender tilbage når vi internt i banken og sammen med vores advokat har haft lejlighed til at se på din mail

 

21 januar 2021 kl. 10.27.

Jeg skal også have pante brev i min private ejendom, det på 3.000.000 dkk må ikke aflyses, da jeg selv vil bruge det.

Pantet i min private ejendom Søvej 5. 3100Hornbæk. På de 3.000.000 kr. Så det er også jyske bank der skal fjerne deres sikkerhed.

RETURNERING AF SALGSFULDMAGTER Og pantsætning. Derefter beder jeg om at få udleveret alle de originale pantdokumenter, sikkerheder mm der bærer mine underskrifter.

Opfordre til Dialog for at undgå fremtidige misforståelser, efterfølgende nægter koncernen dog dialog.

 

21 januar 2021 kl. 11.48.

Jeg har skrevet til min advokat, at jeg har skrevet til Jyske bank om at få returneret, de underskrevne dokumenter, alle om afkrævet sikkerhed, pant, salgsfuldmagter mv.

Disse salgsfuldmagter fjernes straks, eller skal jeg også der betale lånet på de. ca. 1.4 million hvor der er pant på 3 millioner i mit private hus.

 

23 januar 2021 kl. 16.27.

Jyske Bank skriver at banken nægter at retur blandt andet de gyldige Salgsfuldmagter, banken har i deres besiddelse.

Selv når jeg har betalt Jyske Bank de ca. 1.400.000 dkk jeg skylder. Jeg ved at Jyske Bank til sikkerhed herfor har: Et pantebrev på 3.000.000 DKK.

Og en personlig kaution. Jeg mener også at jyske bank har krævet at virksomheden, skulle give sikkerhed i tilbagetrædelses erklæring, for min private gæld til Jyske Bank A/S

Det var derfor jeg skrev, at jeg ønskede et møde med dig, efterfølgende jeg har betalt de sidste 1.4 millioner som jeg skylder.

Jeg mener dette er retsmisbrug, når Jyske Bank og Lund Elmer Sandager Advokater, nægter at returner disse Salgsfuldmagter, i sadels hed, når jeg har betalt min private gæld til Jyske Bank A/S.

Jeg spørger dig igen, vil du afholde et privat møde med mig, som privat person, når jeg har betalt og udligning af min private gæld er sket.

Dagsorden for mødet. Salgsfuldmagt Søvej 5. 3100.

Gennemgå øvrige private sikkerheder og returner disse sikkerheder. På mødet underskriver banken på et dokument hvilken sikkerheder banken nægter at retur til mig, altså dem med min underskrift, da de er bankens ejendom.

 

 

 

 

26 januar 2021 kl. 13.14.

Fik du min mail af 22-1

Jeg forventer at du har delt den med Ledelsen og Koncernleder gruppen,

Efterfølgende betaling af min gæld ønsker jeg at afholde et privat møde med dig, omkring Jyske Banks sikkerheder, og returnering af disse.

Dagsorden som skrevet tidligere.

Jeg er utryg ved at Jyske Bank koncernen har sådanne salgsfuldmagter, Søvej 5 3100 Hornbæk i deres besigtigelse, (Skal stå besiddelse) i henhold til deres agenda og historik. I sadels hed da Jyske Bank A/S tidligere har lavet Dokumentfalsk og Fuldmagtsmisbrug.

 

15-02-2021.

Renter 4.243,16 grund Husk ved indfrielse 1.366.392,35 ikke slet pant SE TEKST.

Jyske Bank MÅ IKKE aflyse pantebrevet på 3.000.000 dkk. der ligger til sikkerhed, men dette pant skal tilbage gå til ejeren af pantebrev, Carsten Storbjerg Skaarup.

 

15-02-2021.

Grund lån 1.366.392,35 kr. indfrielse 5050-1354067 grund lån. SE TEKST

Herefter ønsker jeg at Jyske Bank A/S frigiver alle selskabets sikkerheder samt de sikkerheder der er afkrævet privat.

Jeg vil i den forbindelse anmode om et møde i Jyske Bank A/S med min rådgiver, hvor vi gennemgår hvilket sikkerheder Jyske Bank har taget og ligger inde med, både privat og erhverv. Jyske Bank MÅ IKKE aflyse pantebrevet på 3.000.000 dkk. der ligger til sikkerhed, men dette pant skal tilbage gå til ejeren af pantebrev, Carsten Storbjerg Skaarup.

 

15 februar 2021 kl. 14.01.

Som jeg har skrevet til dig i tidligere mails, ville jeg indfri lånet 5050-1354067 når det kunne lykkes. I dag har jeg overført restgæld af lånet 2.400.000 dkk

Dette er sket ved 2 overførsler, en på 1.366.392,35 kr. samt renter 4.243,16 som ikke er tilskrevet.

Min gæld til Jyske Bank A/S er herefter 0,00 kr. Vil du venligst bekræfte at dette er korrekt.

Læs venligst teksten i de 2 overførte beløb, således der ikke sker nogle misforståelser. Særligt omkring pantebrevet Jyske Bank har liggende på 3.000.000 til sikkerhed, det er Carstens private pantebrev, og skal returneres.

 

15 februar 2021 kl. 14.58.

Tak for din mail, jeg har sendt den videre til Regina Hjort Ernstsen i Helsingør afdeling, da hun er din bankrådgiver privat og vil tage sig af det.

 

16 februar 2021 kl. 11.52.

Jeg har forstået at du i går mandag 15-02-2021. har bet Jyske Bank Helsingør om at opgøre lånet 5050-1354067, således dette er afviklet i går mandag 15. februar. Inklusiv renter der er overført særskilt.

Ville du sende mig en saldokvittering.

Jeg vil nu bede dig i Jyske Bank Hillerød erhverv, om et møde inden for 14 dage, hvor jeg ønsker at gennemgå de sikkerheder jeg har underskrevet, disse sikkerheder er hermed alle tilbagekaldt.

 

19 februar 2021 kl. 12.28.

Vil du gerne følge op, kontoen 5050-1354067 så den opgøres pr. 15-02-2021 da det ikke er sket i nu.

Og vil du sørge for at jeg kan afhente pantebrev, på 3.000.000 dkk der har ligget til sikkerhed, for dette lån. Jeg skal venligst bringe min mail af 16. februar i erindring.

 

24 februar 2021 kl. 12.32.

Vedr. afviklet privat lån, med pantebrev. på 3 millioner som sikkerhed, tidligere grund lån. mangler saldokvittering fra Jyske Bank A/S”

bekræfte at mine personlige sikkerheder samt garantier over for Jyske Bank alle er blevet tilbagekaldt.

Har du fundet i øvrigt en dato, vi 2. kan mødes i næste måned, hvor vi lige løbe de sikkerheder, og garantier igennem som jeg har måtte underskrive.

Og udlevere disse dokumenter samt mit pantebrev på de 3.000.000 dkk i huset søvej 5. 3100 Hornbæk. til mig.

 

24 februar 2021 kl. 14.14.

Jeg savner din reaktion

Jeg har som før skrevet 15. februar og 23 februar skrevet at jeg har betalt min gæld til Jyske Bank A/S, Og jeg har i den forbindelse anmodet om at kontoen 5050-1354067 opgøres således jeg kan få mindst mit pantebrev på 3.000.000 kr.

har du fundet en dato hvor du og jeg lige kan mødes i starten af marts 2021, for at gennemgå hvilken sikkerheder jeg har underskrevet, og så jeg kan få mine bilag, så som mit private pantebrev udleveret.

HAR JYSKE BANK SLETTET DERES SIKKERHED I DETTE, PANTEBREV

Jeg spørger da Jyske Bank ikke har registreret at lånet er betalt ud for 9 dage siden.

 

24.-02-2021. 13.45.

Vedhæftet Kopi af kontobevægelser saldo er + 4.243,16

24-02-2021. 17.08.  se nederst i mail. 26. februar 2021 kl. 10.31.

Jeg sendte kopi af mailen fra i går 23 februar til direktionen ved Anders Dam, og næstformanden Philip Baruch der jo også er i Les.dk samt jeres advokat Morten Ulrik Gade grundet Kristian Ambjørn Buus-Nielsen koncernledelsen i Jyske Bank A/S  24-02-2021.

Der er noget ganske alvorligt galt

Dette er skrevet efter som jeg er irriteret over, at jeg skal rykke for at Jyske Bank skal fjerne deres pant i pantebrevet på 3.000.000 kr. efter som jeg jo ikke skylder Jyske bank noget, jeg har været gældfri siden 15 februar.

Min dør er åben, og jeg vil gerne bistå Jyske Bank med dialog, også for at Jyske Bank kan undgå fremtidige misforståelser, som Morten Ulrik Gade skrev i 2015.

 

26.02.2021 09.03.

Pantebrev. 18.07.2006-26336-13.

JYSKE BANK A/S Vestergade 8 8600 Silkeborg, ved Susanne Sørensen, anmelder en forandring af pantebrev.

 

Det pantsikrede beløb nedlyses til den ny hovedstol.

Afgiftspantebrev Afgiftspantebrevet/ejerpantebrevet indestår alene med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag.

Bemærkning dette rettet pantebrev deler Jyske Bank ikke med ejer der har skrevet at pantet ikke måtte fjernes.

 

26 februar 2021 kl. 10.31.

Til den samlede Koncernleder gruppe, og den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S koncernen. Og jeres interne advokater ved Morten Ulrik Gade.

Det her må være ledelsen i Jyske Bank som skal tage sig af dette, da personalet på gulvet ikke har svaret eller sørget for at få styr på det jeg har skrevet, omkring jeg 15-02-2021. har indfriet mit lån på konto 5050-1354067.

Det er heller ikke god skik ikke at slippe sit pant og sikkerheder straks efter, der ikke findes noget lån, eller gæld.

Jeg har bet om at Jyske Bank sletter jeres pant i mit Pantebrev på 3.000.000. dkk i Ejendommen Søvej 5.3100 Hornbæk. Så jeg kan få det igen.

Ønsker at afhente dette pantebrev

Det ses som rets misbrug at Jyske Bank ikke straks efter 15 februar, har bragt orden i det omtalte, og slettet bankens pant, således jeg kan afhente mit private pante brev.

Jeg skal nu spørger om jeg på mandag 8 dage. Altså mandag 8 marts 2021. kan afhente mit Pantebrev på de 3.000.000 kr. I jeres hovedafdeling på Vesterbrogade nr 9.

 

Jeg skal venligst bringe alle tidligere mails og breve i orientering.

 

Bemærk at pantebrevs ejer ingen ide har om at Jyske Bank valg at slette pantet og lave en om forandring af kundens pantebrev.

02-03-2021. 11.46.  mail fra Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

Under henvisning til Deres seneste mails til Tina Agergaard fra Jyske Bank, herunder Deres mails af 15., 19., 23., 24. og 26. februar samt 1. marts 2021, kan det oplyses, at banken har an- modet mig om at besvare disse.

prioritetskredit opgjort pr. 26. februar 2021.

ejerpantebrevet, stort kr. 3.000.000 med pant i Deres ejendom beliggende Søvej 5, 3100 Hornbæk, er derfor slettet,

 

03-03-2021. 00.02.

Har kikket lidt mere efter i dit brev, der er altså flere fejl i det som Jyske Bank laver, det skal jeg ikke bøde for, loven skal overholdes.

Ved godt at Jyske Bank ikke vil overholde god skik for banker, der har jeg forstået. se venligst brev

 

 

02-03-2021. vedhæftet brev i mail. 03-03-2021. 00.02.

Jyske Bank A/S At Ledelsen ved Lund Elmer Sandager Advokater

Afviklet lån og pantebrev.

Alle fuldmagter ophører samtidig med et lån er afviklet, men såfremt Lund Elmer Sandager ikke mener denne lovregel gælder for Jyske Bank, venligst bekræft

Jeg overfører herefter 1.366.392,35 kr. se F. BREV 15-02-2021. afvikling af lån, i teksten skriver jeg TYDLIGT JYSKE BANK MÅ IKKE AFLYSE MIT PANTEBREV. På 3.000.000 kr. Der ligger til sikkerhed for lånet, dette pantebrev skal tilbage til ejeren af pantebrevet. VIL DU BEKRAFTE DETTE.

Jeg overfører herefter se G. BREV 15-02-2021, kr. 4.243,16 og skriver det er renter efter opgørelsen, ligeledes skriver jeg, MÅ IKKE SLETTE PANTEBREV, MEN I SKAL BLOT SLIPPE JERE PANT I DETTE PANTE BREV. VIL DU BEKRAFTE DETTE.

For en god ordens skyld skriver jeg en mail kl. 14.01. se H. BREV 15-02-2021. til Dig Kristian og Tina Agergaard, hvori jeg skriver at jeg har afviklet gælden på 1.366.392,35 kr. samt ikke tilskrevet renter 4.243,16 kr. og skiver så at min gæld til Jyske Bank herefter er 0,00 kr. vil du venligst bekræfte dette er korrekt. VIL DU BEKRAFTE DETTE.

Og desuden skriver jeg at jeg skal have pantebrevet retur, og skriver at i skal læse teksten i de 2 overførelser, ”at pantebrevet ikke måtte slettes, men skulle returneres. VIL DU BEKRAFTE DETTE. Derefter har jeg sendt nogle mails, jeg beder om møde samt at modtage en saldokvittering. VIL DU BEKRAFTE DETTE.

Du skriver i dit brev, at Jyske bank ikke laver fejl, i og med du nægter at rette det jeg har skrevet, er der forkert forstået? så må du forklare, for du er jo advokat og bør kende loven herom.

 

I så fald Jyske Bank direkte i mod instruks uden fuldmagt at slettet pantebrevet, har banken igen overtrådt loven, med mindre jeg ikke kender loven, fuldmagtsloven jeg er jo heller ikke advokat.

 

Imødese ser snarlig rektion.

Jeg lader det her være op til Tinglysnings retten at forholde sig til befolkningens retssikkerhed når banker som Jyske Bank A/S. misbruger bankens adgang til Tinglysningsretten som godkendt anmelder.

 

Når Jyske Bank A/S uden ret, og i modstrid med kundens instruks, sletter en kundes pant i en ejendom, er dette så ikke en overtrædelse af tinglysningslovens bestemmelser.

 

Er det noget som tinglysningsretten ikke vil blande sig i.

Har en pantebrevsejer ingen retssikkerhed, overfor en bank der vælger at misbruger en fuldmagt og sin stilling i samfundet, til at fjerne ejendomsretten til et givent pant i en ejendom, direkte i mod ejerens accept.

 

jeg anmoder om at tinglysningsretten samtidig besvare om Jyske bank ved ud sletning af pant i en ejendom, uden ejers samtykke, ved misbrug af en fuldmagt der var indskrevet i pantebrevet, fra dengang Jyske Bank havde et lån til pantebrevsejeren

Har overtrådt grundlovens § 73.

Grundlovens § 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig.

Ejendomsrettens ukrænkelighed er sikret ved Grundloven.

Beskyttelsen omfatter ikke blot den fulde ejendomsret til en ting eller en fast ejendom, men også begrænsede rettigheder som lejeret og panteret samt immaterielle rettigheder, fx ophavsret. Også offentligt skabte rettigheder kan være beskyttede, fx rettigheder

Jeg spørger for at vide om danskere ingen rettigheder har til deres pant i fast ejendom, og om hvem som helst uden ejerens samtykke, når som helst kan slette eller foretage ændringer uden ejerens samtykke, blot ved at misbruge en fuldmagt, der ikke i ordlyd giver tilladelse til at udslette et pant. 

Hvis Tinglysningen nægter at svare eller forholde sig til, at Jyske Bank har lavet overtrædelse af tinglysningsloven, da det er politisk og derfor skal alle Danske myndigheder på en hver tænkelig måde dække over Jyske Banks lovovertrædelser, hvorfor det nemmeste er at sige det er ikke vores bord, for så at stikke hoved i busken, og ikke vil hjælpe med opretholdelse af loven, som denne her gang omhandler om overtrædelse af tinglysningsloven.

Betyder dette for ejendomsretten til pant i en ejendom, at denne kan slettes uden varsel blot der laves fuldmagtmisbrug, som tinglysningsretten kan vælge ikke at blande sig i, hvilket den Danske Befolkning ved dette brev, der med spørgsmål kan give klarhed over, om kammerateri også findes i tinglysningsrettens ansatte, der kan vælge at dække over Jyske Banks overtrædelser, eller at fortage en handling der vil sikker at Jyske Bank ikke igen vil lave fuldmagtsmisbrug og overtrædelse af tinglysningslovens bestemmelser.   

 

Jeg forbeholder mig retten til at kunne tilbage kalde dette dokument, såfremt Jyske Bank giver indrømmelse og undskylder for at have overtrådt tinglysningsloven, som det her ved bilag er fuldt ud dokumenteret.

Kopi til Regeringen ved statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen hvor jeg siden 2022, har flere gange har anmodet om møde, for der at kunne fremlægge dokumentation for Jyske Bank mange lovovertrædelser, også overtrædelser der ikke omhandler tinglysningsloven.

Ligeledes kopi til Justitsministeriet.

 

Sagens spørgsmål om retssikkerheden, er for alvorlig til at grave ned, og det er en skandale der ikke bliver mindre blot fordi også Tinglysningsretten ved passivet ikke vil forholde sig til dokumenteret overtrædelser i tinglysningsloven

Tinglysningsretten er fremlagt fuld dokumentation for at Jyske Bank har lavet overtrædelse af tinglysningsloven, og vil tinglysningsretten tillade Jyske Bank koncernen fortsat at lave lovovertrædelser som er beskrevet som overtrædelse i tinglysningsloven, så vil tinglysningsretten ikke fortage sig noget, men blot ved tavshed medvirke til at Jyske Bank kan fortsætte med at overtræde loven.

 

Med venlig hilsen en bekymret borger der skriver om korruption i Danmark, og om hvordan kammerateri er en medvirkende faktor der undergraver retssikkerheden for den Danske befolkning.

Hvis jeg har taget fejl, så anmoder jeg om et møde hvor vi kan gennemgå reglerne for brug af fuldmagt og tinglysningslovens bestemmelser, således jeg kan skrive sandt i bøgerne.

 

Carsten S Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.  Kontakt mail. Carsten.storbjerg@gmail.com telefon +4522227713