15-02-2023. En dansk forklaring på de advoketiske regler, som Danske dommere, advokatnævnet, advokatsamfundet og store advokatvirksomheder som Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Horten, Kromann Reumert mded flere handler efter. Når du ansætter en Dansk advokat så husk. AT: En advokats rettigheder står altid over klienten. AT: En advokat gerne må tage mod bestikkelse for at modarbejde din sag og dine rettigheder. Grunden er at korruption er en indgroet del i nogle af de største advokatvirksomheder.

En dansk forklaring på de advokatetiske regler, som Danske dommere, advokatnævn, advokatsamfundet og store advokatvirksomheder handler efter. Når du ansætter en Dansk advokat så husk. AT: En advokats rettigheder står altid over klienten. AT: En advokat gerne må tage mod bestikkelse for at modarbejde din sag og dine rettigheder. Grunden er at korruption er en indgroet del i nogle af de største advokatvirksomheder.

Opdateret 16-02-2023. 14.30.

 

I mit tilfælde har advokatnævnet 30-06-2021. ved medlemmerne Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater der har tætte kontakter med Jyske Banks direktion Bilag BØ, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Kurt Rasmussen fra Højesteret, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård fra Forbrugerklagenævnet og Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv, i en afgørelse til klage lavet en afgørelse, at det alene er klientens advokat som bestemmer hvad klienten må få fremlagt i en retssag.

 

Dermed har det tydeligvis korrupt advokat nævn,  frataget klager og øvrige danskere retten til i fremtiden selv at bestemme, som her i sagsøgers svig sag mod Jyske Bank, hvilket synes at være en overtrædelse af menneske rettighederne, om retten til en retfærdig retssag.

 

Det står sagsøger klart at Jyske Bank sammen med Lundgrens advokater kun har arbejdet for undergravende sagsøgers økonomi, og for at forhindre sagsøger i at føre sagen mod Jyske Bank I retten, hvilket korruption blandt danske advokater og myndigheder hjælper til med, der findes på nuværende tidspunkt ingen myndigheder i Danmark, som ønsker at bekæmpe den korruption / nepotisme som styrer Danmark, og som flere myndigheder og myndighedspersoner samt advokater selv er medvirkende til.

 

Både Rödstenen advokater som sammen med Lundgrens advokater har modarbejde, at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank af disse blev fremlagt i retten, som sagsøger siden februar 2016. Har kæmpet for at få fremlagt for retten, og da sagsøger første efter 2. Tydeligt korrupte advokater selv i oktober 2019. Selv måtte fremlægge disse svig og påstande for retten,  giver Jyske Bank muligt at sige det skulle havde været fremlagt før, hvilket Jyske Bank benytter sig af.

 

 

Rettigheden indebærer også, at retssager skal afgøres inden for en rimelig frist ved en offentlig rettergang for en kompetent, uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov.

 

Jeg vil nu påstår at jeg er blevet frataget Retten til en retfærdig retssag,  dette står Rödstenen advokater, Lundgrens advokater bag sammen med mindst Jyske Bank der har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank.

 

Retten til en retfærdig rettergang, er også at stoppe korruptionen blandt danske advokater og dommere, men det ønsker den danske stat ikke at medvirke til, da Staten i så fald skal give befolkningen deres ret til selv at bestemme over deres egen sag.

 

I mit tilfælde har jeg kæmpet først med Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen der siden Februar 2016, bliver præsenteret for mine nye beviser og udvidet påstande der omhandler brugen af Jyske Banks svigagtighed mod bankens kunder.

 

Efter at Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan bag ryggen af klienten har forsøgt at hæve sagen mod Jyske Bank, et forsøg der dog ikke ikke lykkedes, da klienten i december 2017. Ønsker at vide om Rødstenen advokater har fremlagt klientens udvidet svig og falsk påstande mod Jyske Bank svarer Rödstenen slet ikke.

Klienten vælger imidlertid at anmode en anden advokat, om denne advokat vil spørger Rödstenen advokater, om de har fremlagt klientens udvidet svig påstande mod Jyske Bank A/S

DET LYDER VILDT, MEN DET ER SANDT.

 

12 december 2017, skriver Rødstenens klient til en anden advokat og beder om at få oplysninger om klientens påstande mod Jyske Bank for brugen af svigagtig optræden og falsk er blevet fremlagt.

Appendix 186. Bilag 186. 12-12-2017. 07.55 Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

 

Den anden advokat spørger Rødstenen advokater om de har fremlagt klientens påstande, som klienten har spurgt om.

Appendix 187. Bilag 187. 12-12-2017. kl. 11.46 Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

 

Rødstenen advokater svare først 12-12-2017. klientens anden advokat, at det har de ikke og at dette er blevet aftalt telefonisk med mig.

Appendix 189. Bilag 189. 12-12-2017. kl. 12.50. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

Rødstenen advokater som skriver de ikke har fremlagt klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, hvilket skulle have været aftalt på et møde i oktober 2017. Optagelse af samtale.

Hermed lyver Rödstenen advokater, og de ved at alle tror mere på 2 advokater, end på den lille borgere, som her er mig, der påstår og siger det er aldrig blevet aftalt med mig at hæve sagen mod Jyske Bank A/S

Derfor har jeg da også opfordret Rødstenen advokater om at svare, og deltage i et interview, Rødstenen advokater har ikke ønsket at svare på nogle af mine henvendelser.

 

Når Rødstenen advokater som her I-Loyalt og bevidst samt uhæderligt vælger at lyve, og påstår at det er aftalt med klienten i med hør af 2 advokater fra Rødstenen advokater, ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank, i det Rødstenen og selv henviser til den samtale i oktober hvor det skulle være blevet aftalt, så lyver Rödstenen advokater.

Du kan høre samtalen fra 18 oktober 2017. her i linket, det er tydeligt at Rødstenen advokater vil have sagen mod sagsøgte Jyske Bank hævet, og det uden at have fremlagt nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank for brugen af svigagtig optræden og dokumentfalsk samt bedrageri, som klienten skrev skulle fremlægges, som Svig og Falsk, Klienten siger på intet tidspunkt i samtalen at sagen mod Jyske Bank skal hæves.

 

Når Rødstenen advokater vælger bevidst at lyve over for klientens anden advokat, så er det nærliggende at Jyske Bank nok også har bestukket Rødstenen advokater, måske ved returkommission, jeg har dog ikke fundet beviser for dette, men kan godt bevise at Rödstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt lyver, og at de gør det på en udspekuleret måde.

Danske advokater er i store træk ret gode til at skjule sandheden for deres klienter, samtidig med at danske advokater er ret dygtige til at lyve.

 

Igen 15 december 2017. Vælger Rødstenen advokater at lyve overfor deres klient, ved at skrive Svig og Falsk kan ikke fremlægges Civilretligt, men skal fremlægges strafferetlig, hvilket Rödstenen advokater og Thomas Schioldan Sørensen og Rasmus Lindhardt ved at politiet har og anklagemyndigheden har nægtet at efterforske, herunder er link til bilag som dokumenterer at Rødstenen advokater igen lyver.

Appendix 190. Bilag 190. 15-12-2017. kl. 09.54. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357

 

Appendix 198. Bilag 198. 25-11-2016. SAK-2016-41-3357. Politiet vil ikke efterforske, sagen skal føres civilretligt, hvorfor LOYALITET er afgørende.

Anklage myndigheden SAK er selvfølgelig selv en medvirkende årsag til at nepotisme og korruption trives i Danmark, hvilket er undergravende virksomhed for retssikkerheden overfor den danske borgere, der bliver udsat for organiseret bedrageri udført af en af brødrene.

 

Flere af brødrene som er højt placeret medlemmer i den danske frimurer loge med graderne lllX til X. styrer selv hvem der må udsættes for efterforskning og strafforfølgning, og Jyske Bank A/S må ikke udsættes for efterforskning.

Anklagemyndigheden er selvfølgelig velkommen til at forklare hvorfor de har nægtet at foretage efterforskning af den tydelige organiseret kriminalitet, som Jyske Bank ved mange medvirkende har udført samme i forening, hvilket er skærpende omstændigheder.

 

Når anklagemyndigheden afvise at iværksætte en efterforskning og straffesag mod Jyske Bank og flere af bankens ansatte for samme i foreningen at står bag udspekuleret bedrageri, under påskud om at Jyske Bank vil ikke blive dømt.

Og henviser til at der er et låneforhold, som politiet ved ikke findes, politiet ved at Jyske Bank har løjet overfor anmelder og kunde, samt at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater også har løjet over for retten, om dette påstået lån, som anmelder først 18-10-2016. Er blevet bekræftet i ikke findes.

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

ANNEX Y. Page 1/1.
Sent to Jyske Bank 20/05/2008 an offer of DKK 4,328,000
valid until 20-11-2008

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

ANNEX Y. Page 1/6.
Sent to Jyske Bank 20/05/2008 an offer of DKK 4,328,000
valid until 20-11-2008

 

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

19-02-2010.
Nicolai Hansen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har hjemtaget lån 4.328.000 kr. efter tilbuddet Bilag Y.

Mathias Toxværd Partner, advokat Linea R. Conforti Morten Schwartz Nielsen Jacob Roesen Michael Møller Nielsen Christian B. Elmer Henrik Stamp Nete Weber Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Carsten Brink Peter Sørensen Ulrik Bayer Christian Petri Claus Span­gen­berg Henrik Høpner Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Kjeld Jørgensen Annacarina Staunstrup Sebastian Rungby Torsten Hylleberg Philip Baruch Steen Raagaard Andersen Julie Flindt Rasmussen Jonas Tofte Bøn­der­gaard Lise Møller Zinck Anders Linde Reislev Kenneth Birkebæk Laursen Karina Enghaven Bentsen Chri­stof­fer Sidelmann Borg Lærke Bruun Hansen Esben Hansen Line Marie Mikalsen Veiby Kasper S. R. Andersen Mathilde Schmidt Denise Gosch Charlotte Urup Stol­ten­berg Joachim Lykke Dresner Marie Boyer-Søgaard Torsten Vagn Hansen Emilie Ipsen Christina Meyer Camilla Ikast Jessen Daniel Boalth Petersen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Cathrine Serup Raasdal Jakob Bax Sander Michael Møller Nielsen Julie Flindt Rasmussen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Helene Lønningdal Jacob Roesen Nicolai Fløe Jørgensen Carsten Brink Christian Petri Claus Span­gen­berg Sebastian Rungby Annacarina Staunstrup Esben Hansen Marie Boyer-Søgaard August Ikov Ulrik Bayer Kjeld Jørgensen Mathias Toxværd Lise Møller Zinck Line Marie Mikalsen Veiby Henrik Stamp Mathias Toxværd Henrik Høpner Lise Møller Zinck Denise Gosch Line Marie Mikalsen Veiby Steen Raagaard Andersen Daniel Boalth Petersen Christian B. Elmer Nete Weber Torsten Vagn Hansen Karina Enghaven Bentsen Lærke Bruun Hansen Mathilde Schmidt Kenneth Birkebæk Laursen Chri­stop­her Mortensen Claus Span­gen­berg Torsten Hylleberg Anders Linde Reislev Charlotte Urup Stol­ten­berg Emilie Ipsen Amalie Fallesen Morten Schwartz Nielsen Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Joachim Lykke Dresner Daniel Kim Rasmussen Chri­stop­her Mortensen Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Kasper S. R. Andersen Jeanett Svanholm Kørbits Bettina Cilius Paarup Linea Hjorth Chri­sten­sen Anastasiya R. Andersen Laura Tjørnemark Sofie Halskov Nielsen Jakob Bax Sander Peter Wossler Anja Ahlmann Anne Christine Leth Lone Borup Rasmussen Cristina Schramm Ozaki Anne-Marie Lyngholm Sarah Cliford Hansen Frederik Baungaard Chri­sten­sen Anne Vognsen Sune Reinert Weihe Annelis Chri­sten­sen Anne-Mette Johansen Birgitte Åkerström Charlotte Cramer Charlotte Windeballe Andersen Dorte Halken Henny Lykke Lisbeth Skifte Manja Revsbech Mette Lambert Sisse Thejll-Madsen Susan Plambeck Tanja Aabo Simonsen Peter Mejlby Henrik Pedersen Joachim Lykke Dresner Johanne Gjerløv Charlotte Urup Stol­ten­berg Jan Nickel Mette Wester­gaard Birgitte Åkerström Annette Zaar Annette Haugaard Ermina Silajdzic Dragana Stesevic Jannie Allerslev Søren Boesdal Josephine Repsdorph Møller Emma Ørnsø Fischer Astrid Juncher-Benzon Fatima Salih Anastasiya R. Andersen Anna Kragelund Camilla Martinsen Emma Ørnsø Fischer Ida Maria Strøm Josephine Repsdorph Møller August Ikov Linea Hjorth Chri­sten­sen Simone Blicher Skou Thomsen Anne Sofie Bitsch Hjortshøj Chri­stof­fer Korgaard Hansen Laura Tjørnemark Daniel Benjamin Pedersen Cecilie Sabine Clausen Andjela Pa­reza­novic Hadil El-Jamal Trine Jurek Hybel Sune Reinert Weihe Kalvebod Brygge 39 - 41 1560 København V info@les.dk +45 33 300 200 Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået Jyske Bank med million svindel.

Bilag D. 09-01-2012.
Casper Dam Olsen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har “ændret” omlagt det bagvedliggende lån for swappen.

Selv i retten Viborg i december 2021. Manipulere dommer Søren Ejdum med dels vidners forklaringer, og ingurt helt at nævne svig, falsk, ond tro, forvildelse, som sagsøger siden februar 2016. Har kæmpet for at få fremlagt for retten, hvilket både Rödstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen, og Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen har modarbejdet at fremlægge.

Derfor lykkes det først for sagsøger at få fremlagt Jyske Banks bedrageri “svig” efter 4 års kamp, da sagsøger selv fremlagde dette den 27 oktober 2019. Efter Lundgrens advokater var blevet fyret for at være illoyal og korrupte.

 

Jeg har skrevet til den særlige klageret at de skulle sikker sig at optagelser fra vidneforklaringer ikke bliver slettet, da disse dokumenter at dommer Søren Ejdum har manipuleret med de vidneforklaringer der gik Jyske Bank i mod.

 

Men der har aldrig været noget lån, Jyske Bank har blot udnyttet at kunden fik en større hjerneblødning i 2009, for at bankens mange ansatte uhæderligt og bevidst vælger at lyve over for deres egen kunde, at kunden har lånt 4.328.000 dkk og at dette lån rente bytter kunden med Jyske Bank.

 

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 30. først den 18-10-2016.

 

Anklagemyndigheden bistår på denne måde selv til at Jyske Bank frit kan lyve og bedrage de af bankens kunder, som Jyske Bank ønsker, eftersom det står klart at der findes dybt indgroet nepotisme, kammerateri altså korruption langt ind i de danske myndigheder, herunder domstolene og anklagemyndigheden, hvilket advokatnævnets medlemmer hjælper til med.

 

 

Så da statsadvokaten afviste at lade politiet foretage en efterforskning af Jyske Banks mange strafbare lovovertrædelser, er anklagemyndighederne bevidst om at det låneforhold der også bruges til at afvise en efterforskning af Jyske Banks, er anklagemyndigheden bevidst om at det

 

Du kan her i oplægget bilag 05-06-2020. finde flere bilag, som viser at Rødstenen advokater nok er lige så korrupte som Lundgrens advokater er det.

 

Selv om korruption og kammerateri eller nepotisme styrer advokat nævnet i Danmark, så ændrer det ikke ved at advokatnævnets afgørelse i vid udstrækning giver korrupte og korrupte advokater som Lundgrens advokater frit spil.

 

Nævnets afgørelse der har præcedens og danner prædikatet virkning for fremtidige og tilsvarende klageforhold efter 30 juni 2021. ønsker hverken advokatnævnet eller advokatsamfundet at bekræfte.

Tænkte at det kun er i mit tilfælde at advokatnævnet har vedtaget jeg ikke har ret til selv at bestemme over min sag mod Jyske Bank, og at der er grunden  advokatnævnet er 

 

Advokater må således gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført, med henvisning til klagen 05-06-2020. selve klagen 2020-1932. og BILAG til klagen. og de 27 klagepunkter og afsluttende svar med de 26. opfordringer som Lundgrens ikke ville svare på. afgørelse 30-06-2021. 

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved disse 5 medlemmer af advokat nævnet, Højesterets dommer Kurt RasmussenAdvokat Birgitte FrølundAdvokat Jens Steen JensenRikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft, hvilket Martin Lavesen støtter op om.

 

Både advokat Jens Steen Jensen der er partner i Kromann Reumert, og Kromann Reumert advokater sammenarbejder med ledelsen i Jyske Bank A/S.

Alligevel valgte den inhabile advokat Jens Steen Jensen, at frikende Lundgrens i at disse advokater har modarbejdet deres klients sag mod Jyske Bank blev fremlagt for retten.

Hvilket understøtter at advokatnævnet er korrupt og er styret ved nepotisme.

 

Nenbotism and corruption in Denmark thrive. the lawyer board under the Ministry of Justice contributes to corruption and abuse of power, in order to cover up criminal organizations like Jyske Bank A/S , and has decided that a lawyer's rights always come before the client's legal security, this has been decided by the bar council with members as Jens Steen Jensen from Kromann Reumert lawyers, Birgitte Frølund from Horten lawyers, Kurt Rasmussen from the Supreme Court, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård from the Consumer Complaints Board and Henrik Hyltoft from Danish Business, to simultaneously cover up the corrupt Lundgren lawyers, and to undermine legal certainty for the individual, that is a problem. How deep is the corruption among Danish judges. Would you like to share this information with your friends and colleagues, about the Danish government, the Ministry of State and the Ministry of Justice, which together with several judges are covering up, that the Danish bank Jyske Bank A/S has bribed Lundgren's lawyer partner company, not to present the client's fraud and false case against Jyske Bank A/S

Nenbotism and corruption in Denmark thrive. the lawyer board under the Ministry of Justice contributes to corruption and abuse of power, in order to cover up criminal organizations like Jyske Bank A/S , and has decided that a lawyer's rights always come before the client's legal security, this has been decided by the bar council with members as Jens Steen Jensen from Kromann Reumert lawyers, Birgitte Frølund from Horten lawyers, Kurt Rasmussen from the Supreme Court, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård from the Consumer Complaints Board and Henrik Hyltoft from Danish Business, to simultaneously cover up the corrupt Lundgren lawyers, and to undermine legal certainty for the individual, that is a problem. How deep is the corruption among Danish judges. Would you like to share this information with your friends and colleagues, about the Danish government, the Ministry of State and the Ministry of Justice, which together with several judges are covering up, that the Danish bank Jyske Bank A/S has bribed Lundgren's lawyer partner company, not to present the client's fraud and false case against Jyske Bank A/S

I do not believe that the governments and the states, such as Denmark should cover up Banks which here like Jyske Bank, are demonstrably in breach of Danish legislation, and which in particular have deliberately and dishonestly breached a several of the provisions of the Criminal Code. I have therefore on 27 January 2023 sent the Ministry of State and the Ministry of Justice 6 questions, all of which are about Disable the rights of the Danish population, And of those who request help from the Danish lawyers, such as Lundgren’s lawyer partner company. While we wait for a response from the Prime Minister’s Office and Prime Minister Mette Frederiksen.

Bliver opdateret, og skrevet på en anden måde.

 

 1. Advokater behøver ikke at dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 2. Advokater behøver ikke at udlever deres klienter kopier af alle retsbøger, selv om klienten måtte anmode advokaten herom.

 3. Advokater behøver ikke at dele modpartens processkrifter i en sag med deres klienter.

 4. Advokater behøver ikke at dele retsbøger med deres klienter.

 5. Det er alene advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer i en retssag, og advokater behøver ikke at fremlægge det deres klient fremlægger som vigtigt for sagen.

 6. Advokater som er ansatte i partnerselskaber, må gerne arbejder for både sagsøger og sagsøgte på samme tid, bare det ikke sker i samme sag, og det ikke er samme ansatte som arbejder i begge sager. Et advokatfirma A. der har fået til opgave at fremlægge en sag mod B. hvori svig og falsk sag gøres gældende mod sagsøgte B. dette er ikke nogen forhindring for at samme advokatfirma A. efterfølgende og samtidig, godt kan give B. rådgivning i en handel på omkring 600.000.000 dkk. uden at det er en overtrædelse af god advokatskik. Hvis der er en øvre beløbsgrænse, der afskærer for et sådant samarbejde mellem anklager og sagsøgtes advokater, bedes dette beløb offentliggjort, under reglerne for god advokatskik.

 7. Det er alene advokaterne som bestemmer hvilket beviser, en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 8. Advokaterne kan frit ændre i klientens påstand, så hvis en klient påstår noget er u-sandt, falsk, eller ugyldig, må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 9. Advokater behøver ikke at svare på klientens henvendelser.

 10. Advokater behøver ikke at udlever deres klienter kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten, men også domstolen om det.

 11. Selv om en advokat har bekræftet noget mundtligt over for en klient, ”eventuelt med optagelse” hvor advokaten eller ansatte i advokatfirmaet, lover deres klienter ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, så må advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande, uden at give klienten meddelelse herom.

 12. Advokater må gerne ændre i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, at de må intet fremlægge for domstolen uden deres klient har godkendt det.

 13. Advokater må uden aftale ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger med deres klienter.

 14. Advokater må gerne indkalder andre vidner, end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 15. Advokater må gerne fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten herom.

 16. Advokater må gerne laver litrerings rod, ved fremlæggelse af bilag med ens bilagsnummer, og så give klienten skylden for det.

 17. Advokater må gerne vildlede deres klienter.

 18. Advokater må gerne skriver ydelser på en klient regning, så som taxaregninger, selv om det ikke vedrører klienten.

 19. Advokater behøver ikke svare klienten på spørgsmål, omhandlende hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 20. Advokater behøver ikke svare deres klienter på nogle spørgsmål, og som advokaten gerne bagefter må tage honorar / betaling for ikke at svare på hvad deres klienter spørge om.

 21. Advokater må gerne skjule over for deres klienter, hvad retten skriver. ”Så som at retten har skrevet til advokaten, at retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag der samtidig understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter at advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.”

 22. Advokat må gerne opfordre en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat, er strafbare handlinger.

 23. Advokater må gerne tilbageholde breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling.

 24. Advokater må gerne bryde tavshedspligten, ved i retsforhold ikke at skjule mailadresser som er sendt BBC. og som klienten ønsker skjult.

 25. Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

 

 

Since both Mette Marie Nielsen together with Emil Hald Wendelbo Vindstrøm, have a central role in helping Jyske Bank with fraud, and that they did not present some of the client’s fraud and false allegations against Jyske Bank A/S, and that their former employer Lundgrens has sued the client, for together with Jyske Bank, to undermine the former client’s economy, in order to prevent the client and plaintiff from economically, to being able to pursue and continue the fraud case against the criminal Jyske Bank A/S to get the court’s word, that Lundgren’s lawyers must have a total of DKK 232,000 for not presenting the client’s case against Jyske Bank. By the fact that they both Mette Marie Nielsen together and Emil Hald Wendelbo Vindstrøm, in bad faith and dishonestly, did not present the client case against Jyske Bank, with the allegations that you can read here, and then compare with what Lundgrens presented, and note that Lundgrens, will not hand over the pleadings, that Emil Hald Wendel presented on 2 September 2019. pleading 2. read and be convinced that Lundgrens is a corrupt law firm.

When Jyske Bank A/S chose to bribe Lundgren’s lawyers in spring 2018, it was not intended for it to be discovered. but it was on 21 September 2019.

Nævnets afgørelse 30-06-2021. der har præcedens og danner prædikatet virkning for fremtidige og tilsvarende klageforhold efter 30 juni 2021. Og som hverken advokatnævnet eller advokatsamfundet ønsker at bekræfte.

Tænker grunden er noget så simpelt som at kammerateri nepotisme og korruption styrer det Danske advokatsamfund.

Når advokatnævnet bliver styret af korrupte advokater, korrupte dommere, og de øvrige nævnte, der som

som ved at være korrupte styre deres syn  på retfærdighed.

Hvis det kun er i mit tilfælde at advokatnævnet har vedtaget at jeg ikke selv har ret til at bestemme over min sag mod Jyske Bank, og at det er grunden  advokatnævnet har frikendt Lundgrens advokater for 27. Klageforhold, og Overtrædelse af god advokatskik, så er advokat nævnet korrupte og dybt u-Loyal over for loven.

 

Det er derfor vigtigt at advokatnævnet besvare om advokatnævnet fortsat er enige i at intet i min klage over de korrupte Lundgrens advokater som har taget imod bestikkelse fra Jyske Bank for ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank er gældende for alle øvrige, der i Danmark måtte møde lige så korrupte advokater.

 

Når Advokat samfundet også mener at deres afgørelse 30-06-2021, har interesse for offentligheden, og derfor ikke vil dele hverken klage eller afgørelse og afvisning i de 27 klageforhold, der giver danske advokater den fulde kontrol over klienterne, der derfor ikke længere kan stole på at de større advokatselskaber ikke alle vil tage mod bestikkelse som Lundgrens har gjort det. 

Så kan grunden kun værre at Højesterets dommer Kurt Rasmussen Ansat i Domstolsstyrelsen, advokat Birgitte Frølund Partner i Horten advokater, advokat Jens Steen Jensen Partner i Kromann Reumert som i øvrigt har tætte kontakt med Jyske Banks koncern direktionRikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft, hvilket Martin Lavesen støtter op om.

 

De alle er korrupte og arbejder for nepotisme, hvilket jeg må formodes også de fører videre i deres daglige arbejde.

 

 

 

Det er her ændret fra overtrædelse af god advokatskik til at være.  

En advokats rettigheder, som udledes efter advokatnævnets afgørelse 30-06-2021. 

 

Hvilket jeg lister jeg op herunder, som er en konsekvens af afgørelsen, og er en advokatens ret over for deres klienter, hvilket gør klienten retsløse.

 

Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.

Advokater må således gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført, med henvisning til klagen 05-06-2020. selve klagen 2020-1932. og BILAG til klagen. og de 27 klagepunkter og afsluttende svar med de 26. opfordringer som Lundgrens ikke ville svare på. afgørelse 30-06-2021. 

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved disse 5 medlemmer af advokat nævnet, Højesterets dommer Kurt Rasmussen Ansat i Domstolsstyrelsen, advokat Birgitte Frølund Partner i Horten advokater, advokat Jens Steen Jensen Partner i Kromann Reumert som i øvrigt har tætte kontakt med Jyske Banks koncern direktionRikke Skadhauge Seerup KrogsgaardHenrik Hyltoft, hvilket Martin Lavesen støtter op om.

 

Læs bilag der viser at Lundgrens advokater bevidst og I-Loyalt samt udspekuleret har hjulpet Jyske Bank med organiseret bedrageri mod Lundgrens egen klient.

 

08-02-2023. NYE BILAG FEMLAGT HER ER EN DEL DER VISER AT LUNDGRENS ER KORRUPTE.

 

advokat Jens Steen Jensen Partner i Kromann Reumert som i øvrigt har tætte kontakt med Jyske Banks Banks koncerndirektion, og som har frikendt Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, for blandt andet at Jyske Bank har bestukket Lundgrens til ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank A/S har selv et godt samarbejde med Jyske Bank, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert, var derfor selv inhabil og iloyial over for retsplejelovens principper, valgte Jens Steen Jensen at dække over den kriminalitet som Jyske Bank står bag, og frikendt Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen for alle 27 forhold.

Bilag BØ. CBS. Undervisningsteam-1. program, Jens Steen Jensen og Kromann Reumert i samarbejde med Jyske Banks bankdirektør Per Skovhus.

Så når selv Kromann Reumert advokaten har afgjort at Lundgrens advokater godt måtte arbejde for Jyske Bank, og at Lundgrens advokater selv bestemmer hvad klienten må få fremlagt i klientens svig sag mod Jyske Bank, så er der afgjort tale om korruption / kammerateri  / nepotisme mellem advokat nævnets medlemmer og Lundgrens advokater og ikke mindst Jyske Bank.

 

If you want to cooperate with, or use and invest in, Danish banks that are demonstrably using false documents and committing fraud, I recommend that you read here, Codan, ATP, Realmælgerne, Danmarks Nationalbank, Købstædernes Forsikring, PFA Pension, Tryg Forsikring, JP Morgan, Loomis, Capital fund, Parliament, the government and many more who should all ask themselves, can you continue to cooperate and use the criminal Jyske Bank.

My evidence for this Danish bank’s fraud and forgery can close Jyske Bank as a bank in Denmark if the government stops covering up the fraudulent bank.

 

TAGS.